Naam Ooststellingwerf
Code 85
Provincie Friesland
Inwonertal 25459

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein afrekening achteraf re-integratie en inburgering 70.0 62857.1428571429 44000.0
Sociaal domein vangnet-uitkering wordt niet toegekend 70.0 201428.571428571 141000.0
Sociaal domein afwijking op WWB I-deel budgetten waardoor beroep op algemene middelen onvermijdelijk is 30.0 26666.6666666667 8000.0
Gemeentefonds bijstelling algemene uitkering Gemeentefonds 90.0 300000.0 270000.0
GR / Verbonden partijen terugbetaling verstrekte geldleningen 10.0 60000.0 6000.0
GR / Verbonden partijen garanties woningbouwcorporaties 10.0 500000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Nationale Hypotheek Garantie 10.0 190000.0 19000.0
GR / Verbonden partijen overige garanties 10.0 500000.0 50000.0
Grondexploitatie leegstand in standalone schoolgebouwen en Multi Functionele Accomodaties (M.F.A.’s). 90.0 100000.0 90000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims diverse gerechtelijke procedures 70.0 1832142.85714286 1282500.0
Personeel veiligheidsmaatregelen politieke ambtsdragers None None None
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke Regelingen None None None

0 1 2 3
0 Categorie Kans op voorkomen risico Kwantitatief Financieel gevolg risico
1 1 < of 1 keer per 10 jaar 10% Geen geld gevolgen
2 2 1 keer per 5-10 jaren 30% < € 25.000
3 3 1 keer per 2-5 jaren 50% > € 25.000 - € 100.000
4 4 1 keer per 1-2 jaren 70% > € 100.000 - € 500.000
5 5 1 keer per jaar of meerdere keren per jaar 90% > €500.000


0 1 2 3 4
0 Nr. Risico en Beheersmaatregel Kans voorkomen risico Financieel gevolg Benodigde weerstandscapaciteit
1 1. Risico: afrekening achteraf re-integratie en inburgering Beheersmaatregel: we vragen leveranciers hun facturen vroegtijdig bij ons aan te leveren. 4 3 € 44.000
2 Toelichting risico: nota’s die achteraf (in 2018) worden ontvangen kunnen we niet altijd tijdig meenemen in de afhandeling van het Werkdeel van het Participatiebudget.
3 2a. Risico: vangnet-uitkering wordt niet toegekend Beheersmaatregel: rechtmatig uitvoeren van regelingen. Beleid en uitvoering op orde hebben. Adequaat handhavings- en sanctiebeleid. 4 4 € 141.000
4 Toelichting risico: het risico dat we niet voldoen aan de voorwaarden waardoor we geen vangnetuitkering ontvangen. Bij de berekening gaan we uit van een tekort van 10% op het WWB I-deel budget. Het tekort tussen de 5% en 10% wordt gedeeld door het Rijk en de gemeente. Het risico is dan maximaal 2,5% van het WWB I-deel budget.
5 2b. Risico: afwijking op WWB I-deel budgetten waardoor beroep op algemene middelen onvermijdelijk is Beheersmaatregel: 1 keer per maand ontvangen we managementcijfers met de stand van zaken. Hierdoor kunnen we op financieel gebied bijsturen. Ook zijn er procesmaatregelen aan de poort en voor uitstroom. Beïnvloeding van de klantaantallen is niet of zeer marginaal mogelijk. 2 4 € 8.000
6 Toelichting risico: het maximale risico bestaat uit een tekort van 10% van het WWB-I deel budget waarvan wij tot 7,5% moeten betalen uit eigen middelen. In de begroting is al rekening gehouden met een tekort van 9,3%. Het risico gaat over de resterende 0,7%.


0 1 2 3 4
0 Nr. Risico en Beheersmaatregel Kans voorkomen risico Financieel gevolg Benodigde weerstandscapaciteit
1 3. Risico: bijstelling algemene uitkering Gemeentefonds (AU) Beheersmaatregel: 3 keer per jaar verschijnt er een circulaire. Deze wordt beoordeeld en doorrekend. 5 4 € 270.000
2 Toelichting risico: het Gemeentefonds is gekoppeld aan de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven, de zogenaamde “trap op, trap af”-systematiek. Als na afloop van een jaar blijkt dat de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven lager zijn dan gepland, wordt de algemene uitkering naar beneden aangepast. Dit vertaalt zich in een aanpassing van het accres .
3 4. Risico: terugbetaling verstrekte geldleningen Beheersmaatregel: bij eventuele achterstanden in aflossingen ondernemen we meteen actie. 1 3 € 6.000
4 Toelichting risico: aan instellingen op het terrein van volkshuisvesting, veiligheid, sport en dorpshuizen zijn leningen verstrekt. Het is niet in alle gevallen duidelijk of er voldoende opstallen, installaties en dergelijke aanwezig zijn om de restantschuld te voldoen, mocht terugbetaling uitblijven.
5 5. Risico: garanties woningbouwcorporaties Beheersmaatregel: we beoordelen het door het Waarborgfonds verstrekte overzicht. Daarnaast beoordelen we bij een individuele aanvraag de situatie . 1 5 € 50.000
6 Toelichting risico: het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft de bestaande directe risico’s op geldleningen overgenomen. De gemeente kan op basis van de ‘achtervangregeling’ nog worden aangesproken
7 6. Risico: Nationale Hypotheek Garantie Beheersmaatregel: we beoordelen het jaarlijks verstrekte overzicht van de hypotheekgaranties. 1 4 € 19.000
8 Toelichting risico: vanaf 2011 heeft het Rijk de achtervang voor alle nieuwe hypotheekgaranties op zich genomen. De gemeente blijft echter wel garant staan voor de vóór 1 januari 2011 verleende garanties.


0 1 2 3 4
0 Nr. Risico en Beheersmaatregel Kans voorkomen risico Financieel gevolg Benodigde weerstandscapaciteit
1 7. Risico: overige garanties Beheersmaatregel: we beoordelen het overzicht garanties. 1 5 € 50.000
2 Toelichting risico: er zijn garanties verleend aan instellingen op het terrein van gezondheid, volkshuisvesting en onderwijs.
3 8. Risico: leegstand in standalone schoolgebouwen en Multi Functionele Accomodaties (M.F.A.’s). Beheersmaatregel: in 2013 is de ‘Visienota toekomst basisonderwijs in Ooststellingwerf’ door u vastgesteld. Daarin staan de mogelijkheden voor het toekomstig onderwijslandschap. In maart 2012 is de notitie 'platteland aan zet’ door u vastgesteld. Daarin zijn de kaders geschetst van het na te streven voorzieningenpeil in de 4 gebieden van de gemeente. 5 4 € 90.000
4 Toelichting risico: bij (gedeeltelijke) leegstand lopen de exploitatiekosten van het gebouw door terwijl de inkomsten wegvallen. De exploitatie van de M.F.A.’s komt daarmee onder druk te staan. In 2016 is door het opheffen van obs Dalton Mst van Hasseltschool structurele leegstand ontstaan in het Multi Functionele Schoolgebouw (MFS' de Boekebeam te Waskemeer. De inkomstenderving voor de MFS bedraagt € 30.000.
5 9. Risico: diverse gerechtelijke procedures Beheersmaatregel: juridische kwaliteitszorg en inhuur van externe juristen bij lopende procedures en/of te verwachten claims. 4 5 €1.282.500
6 Toelichting risico: op basis van de huidige stand van zaken van lopende procedures en/of te verwachten claims/procedures is een inschatting gemaakt.
7 10. Risico: veiligheidsmaatregelen politieke ambtsdragers - - PM
8 Toelichting risico: in rechtspositionele besluiten is uitdrukkelijk bepaald dat het betreffende bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de bekostiging van voorzieningen voor de politieke ambtsdrager. Deze worden in het Stelsel bewaken en beveiligen aangemerkt als werkgeverskosten. In deze lijn past dat beveiliging op het werk – maar ook daarbuiten voor rekening komt van de gemeente en ook door de gemeente geregeld wordt (voor zover de beveiliging een werkgeverszorg is).


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Nr. Risico en Beheersmaatregel Kans voorkomen risico Financieel gevolg Benodigde weerstandscapaciteit
1 11. Risico : Gemeenschappelijke Regelingen - - PM
2 Toelichting risico: In de paragraaf Verbonden Partijen is een overzicht opgenomen van de Gemeenschappelijke Regelingen (GR’n). Vooral bij de Sociale Werkvoorziening (SW) Fryslân, de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) en de Fryske Utfieringstsjinst en Omjouwing (FUMO) is sprake van een verhoogd risico. U heeft onlangs besloten tot het indienen van zienswijzen over de begrotingen 2018 en de jaarrekeningen 2016 van deze GR’n. Hierin spreekt u uw zorg uit over de financiële positie en de aangekondigde kostenstijgingen. Van belang hierbij is dat de GR’n duidelijk de (bedrijfs)risico’s in kaart brengen. Met name ook de wijze waarop deze risico’s worden beheerst. In de vertegenwoordigende organen binnen de GR’n vragen we hiervoor nadrukkelijk aandacht. SW (brief mei 2017): de begroting 2018 beschouwen we voornamelijk als een formaliteit. De begroting zal de komende periode substantieel wijzigen door voortschrijdende besluitvorming over de processen ‘groen zelf doen’ en de herstructurering van Caparis N.V. Op dit moment is nog niet bekend welke financiële consequenties dit heeft voor de deelnemende gemeenten. VRF (zienswijze juni 2017): we vinden de kostenstijgingen nog steeds een zorgelijke ontwikkeling. We stellen daarom voor de strategische keuzes van de VRF beter af te stemmen met het beschikbare budget. FUMO (zienswijze mei 2017): de financiële positie van de FUMO baart ons zorgen. In onze ogen wordt onder de basis op orde ook verstaan dat de financiële positie wordt verbeterd.
3 Totaal € 1.960.500


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Risico: vangnet-uitkering wordt niet toegekend 0.0 0.0 0.0
Overig Risico: afwijking op WWB I-deel budgetten, waardoor beroep op algemene middelen onvermijdelijk is None 103000.0 None
Gemeentefonds Risico: bijstelling algemene uitkering gemeentefonds (AU) None 430000.0 None
Overig Overschotten in BTW compensatiefonds (BCF) None 175000.0 None
GR / Verbonden partijen Risico: terugbetaling verstrekte geldleningen None 6000.0 None
Overig garanties woningbouwcorporaties None 50000.0 None
Overig National Hypotheek Garantie None 19000.0 None
Overig Overige garanties None 50000.0 None
Kapitaalgoederen Leegstand in M.F.A.’s in eigendom van de gemeente met overwegend een onderwijsfunctie None 90000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims diverse gerechtelijke procedures None 431000.0 None
Personeel veiligheidsmaatregelen politieke ambtsdragers None None None

Categorie Kans op voorkomen Kwantitatief Financieel gevolg
1. < of 1 keer per 10 jaar of="" 1="" keer="" per="" 10=""> 10% Geen geld gevolgen
2. 1 keer per 5-10 jaar 30% < € 25.000 €="">
3. 1 keer per 2-5 jaar 50% > € 25.000 - € 100.000
4. 1 keer per 1-2 jaar 70% > € 100.000 - € 500.000
5. 1 keer per jaar of meerdere keren per jaar 90% > € 500.000


Nr. Risico en beheersmaatregel Kans op voorkomen risico Financieel gevolg Benodigde weerstands-capaciteit
1a. Risico: vangnet-uitkering wordt niet toegekend - - -
Toelichting risico: Het risico is dat we niet voldoen aan de voorwaarden waardoor we geen vangnetuitkering ontvangen. Voor 2019 is dit risico minimaal omdat we geen gebruik verwachten te maken van de vangnetuitkering.
1b. Risico: afwijking op WWB I-deel budgetten, waardoor beroep op algemene middelen onvermijdelijk is 2 4 € 103.000
Toelichting risico: Bij een tekort van 10% van het WWB I-deel budget moeten wij 7,5% betalen uit eigen middelen. In de begroting is al rekening gehouden met een tekort van 3,2%. Het risico gaat over het resterende mogelijke tekort.
Beheersmaatregel: Eén keer per maand ontvangen we managementcijfers met de stand van zaken. Hierdoor kan op financieel gebied bijgestuurd worden. Ook zijn er procesmaatregelen aan de poort en ten aanzien van uitstroom. Beïnvloeding van klantaantallen is niet of zeer marginaal mogelijk.
2. Risico: bijstelling algemene uitkering gemeentefonds (AU) - - € 430.000
Toelichting risico: De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de totale rijksuitgaven, de zogenaamde “trap op, trap af systematiek”. Als na afloop van een jaar blijkt dat de rijksuitgaven lager zijn dan gepland, wordt de algemene uitkering naar beneden aangepast. Dit vertaalt zich in een aanpassing van het accres. We nemen 1% van de algemene uitkering op als benodigd weerstandsvermogen.
Beheersmaatregel: drie keer per jaar verschijnt er een circulaire. Deze circulaires beoordelen we en verwerken we in de begroting.
3. Overschotten in BTW compensatiefonds (BCF) 3 4 € 175.000
Toelichting risico: Als er overschotten zijn in het BCF worden deze (in het lopende jaar) toegevoegd aan het gemeentefonds. De verwachte voorschotten hebben we voor 50% meegenomen in de meerjarenraming. Voor 2019 gaat het om € 350.000.
Beheersmaatregel: Drie keer per jaar verschijnt er een circulaire. Deze circulaires beoordelen we. Als er nieuwe informatie is over het BCF dan verwerken we deze in de begroting.
4. Risico: terugbetaling verstrekte geldleningen 1 3 € 6.000
Toelichting risico: Er zijn leningen verstrekt aan instellingen op het terrein van volkshuisvesting, veiligheid, sport en dorpshuizen. Het is niet in alle gevallen duidelijk of er voldoende opstallen, installaties e.d. aanwezig zijn, om in geval van het uitblijven van betaling de restandschuld te voldoen.
Beheersmaatregel: bij eventuele achterstanden in aflossingen ondernemen we meteen actie.
5. Risico: garanties woningbouwcorporaties 1 5 € 50.000
Toelichting risico: het waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft de bestaande directe risico’s op geldleningen overgenomen. De gemeente kan op basis van de ‘achtervangregeling’ nog worden aangesproken.
Beheersmaatregel: het door het waarborgfonds verstrekte overzicht beoordelen we en daarnaast beoordelen we bij een individuele aanvraag de situatie.
6. Risico: National Hypotheek Garantie 1 4 € 19.000
Toelichting risico: vanaf 2011 heeft het Rijk de achtervang voor alle nieuwe hypotheekgaranties op zich genomen. De gemeente blijft echter wel garant staan voor de vóór 1 januari 2011 verleende garanties.
Beheersmaatregel: we beoordelen het jaarlijks verstrekte overzicht van hypotheekgaranties.
7. Risico: overige garanties 1 5 € 50.000
Toelichting risico: er zijn garanties verleend aan instellingen op het terrein van gezondheid, volkshuisvesting en onderwijs.
Beheersmaatregel: we beoordelen het overzicht garanties.
8. Leegstand in M.F.A.’s in eigendom van de gemeente met overwegend een onderwijsfunctie 5 4 € 90.000
Toelichting risico: Bij (gedeeltelijke) leegstand lopen de exploitatiekosten van het gebouw door terwijl de inkomsten wegvallen. De exploitatie van de M.F.A’s komt daarmee onder druk te staan. Op dit moment is er (gedeeltelijk) leegstand in MFS de Boekebeam door het opheffen van obs Dalton Mst van Hasseltschool en bij MFA de Samensprong.
Beheersmaatregel: in 2013 is de ‘Visienota toekomst basisonderwijs in Ooststellingwerf’ door u vastgesteld, waarin de mogelijkheden staan voor het toekomstig onderwijslandschap. In maart 2012 is de notitie ‘platteland aan zet’ door u vastgesteld waarin de kaders zijn geschetst van het na te streven voorzieningenpeil.
9. Risico: diverse gerechtelijke procedures 5 4 € 431.000
Toelichting risico: op basis van de huidige stand van zaken lopende procedures en/of te verwachten claims/procedures is een inschatting gemaakt.
Beheersmaatregel: juridische kwaliteitszorg en inhuur van externe juristen bij lopende procedures en/of te verwachten claims.
10. Risico: veiligheidsmaatregelen politieke ambtsdragers - - PM
Toelichting risico: in rechtspositionele besluiten is uitdrukkelijk bepaald dat het betreffende bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de bekostiging van voorzieningen ten behoeve van de politieke ambtsdrager, het bewaken en beveiligen wordt aangemerkt als werkgeverskosten. In deze lijn past dat beveiliging op het werk maar ook daarbuiten voor zover die een werkgeverszorg is, voor rekening komt van de gemeente en door de gemeente geregeld wordt.
TOTAAL € 1.354.000


Kengetallen Rekening Begroting Begroting MJB MJB MJB
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Netto schuldquote 42% 49% 46% 42% 39% 35%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 36% 46% 43% 38% 35% 31%
Solvabiliteitsratio 39% 33% 32% 34% 35% 37%
Structurele exploitatieruimte -1% 0% 2% 2% 1% 1%
Grondexploitatie 4% 1% 2% 2% 1% 1%
Belastingcapaciteit 91% 91% 89% 90% 92% 94%
EMU saldo (bedrag x € 1.000) -2.203 -2.521 -1.371 -134 -139 90


Bedragen x € 1.000
Activa 31-dec-17 31-dec-18 31-dec-19 31-dec-20 31-dec-21 31-dec-22
Vaste Activa
Immateriële Vaste Activa 1.597 1.556 1.514 1.473 1.431 1.389
Materiele Vaste activa 60.100 59.372 57.886 55.578 53.306 51.148
Financiële vaste activa 5.867 5.562 5.356 4.402 4.315 4.229
Totaal Vaste activa 67.564 64.935 63.242 59.980 57.621 55.377
Vlottende activa
Voorraden 2.835 1.254 1.220 1.102 762 399
Vordering 4.866 4.866 4.866 4.866 4.866 4.866
Liquide middelen - - - - - -
Overlopende activa 510 510 510 510 510 510
Totaal Vlottende activa 8.211 6.630 6.596 6.478 6.138 5.775
Totaal Activa 75.775 71.565 69.838 66.458 63.759 61.152
Passiva 31-dec-17 31-dec-18 31-dec-19 31-dec-20 31-dec-21 31-dec-22
Vaste passiva
Eigen vermogen 29.478 23.643 22.418 22.611 22.330 22.437
Voorzieningen 10.197 9.434 9.288 8.961 9.103 9.086
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 26.367 25.304 23.240 19.874 15.907 14.437
Totaal Vaste passiva 66.042 58.381 54.946 51.446 47.339 45.960
Vlottende passiva
Vaste schulden met een rentetypische looptijd tot 1 jaar of korter 3.761 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561
Overlopende passiva 5.973 3.623 5.331 5.451 6.858 5.630
Totaal Vlottende passiva 9.734 13.184 14.892 15.012 16.419 15.191
Totaal Passiva 75.776 71.565 69.838 66.458 63.759 61.152


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Risico: vangnet-uitkering wordt niet toegekend None None None
Overig Risico: afwijking op WWB I-deel budgetten, waardoor beroep op algemene middelen onvermijdelijk is 30.0 339000.0 101700.0
Gemeentefonds Risico: bijstelling algemene uitkering gemeentefonds (AU) None None 444000.0
Belasting Overschotten in BTW compensatiefonds (BCF) 50.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Risico: terugbetaling verstrekte geldleningen 10.0 60000.0 6000.0
GR / Verbonden partijen Risico: garanties woningbouwcorporaties 10.0 500000.0 50000.0
Overig Risico: Nationale Hypotheek Garantie 10.0 190000.0 19000.0
Overig Risico: overige garanties 10.0 500000.0 50000.0
Onderwijs Leegstand in M.F.A.'s in eigendom van de gemeente met overwegend een onderwijsfunctie 90.0 100000.0 90000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico: diverse gerechtelijke procedures 90.0 530000.0 477000.0
Personeel Risico: veiligheidsmaatregelen politieke ambtsdragers None None None
GR / Verbonden partijen Risico verbonden partijen 90.0 121111.11 108999.999
Kapitaalgoederen Risico: eikenprocessierups 50.0 None None
Belasting Risico: BTW SPUK en uitspraak fiscus 70.0 None None