Naam Steenbergen
Code 851
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 24781

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims De gemeente wordt aansprakelijk gesteld voor door de gemeente gegarandeerde geldleningen None None None
Gemeentefonds Een lagere Algemene Uitkering gemeentefonds door wijziging in herverdelingsmaatstaven, doordecentralisatie van rijkstaken en/of bezuinigingen van het Rijk leidt tot een structureel tekort aan inkomsten None None None
Informatieveiligheid Door het niet op orde zijn van de informatiebeveiliging bestaat de kans op een boete in het kader van de privacy en wet datalekken None None None
Sociaal domein Voor de uitvoering als gevolg van de decentralisatie van taken in de WMO en jeugdzorg zijn door de toegepaste korting door het rijk op de overgedragen middelen of door onvoorziene aanspraken onvoldoende middelen in de begroting opgenomen None None None
Grondexploitatie Bouwgrondexploitaties vallen door diverse oorzaken, zoals daling van de marktprijzen, vertraging in de uitvoering, noodzakelijke aanpassing van de invulling van het plan ed., minder winstgevend of zelfs verliesgevend uit None None None
Calamiteiten, rampen Een ramp None None None
Projecten Projecten, met name het project Landschappen van Allure, worden niet of niet tijdig uitgevoerd, waardoor subsidie-inkomsten worden misgelopen None None None
Sociaal domein Door een onvoorziene stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden is het budget voor bijstandsuitkeringen en/of de rijksbijdrage ontoereikend None None None
Kapitaalgoederen De trend om het accommodatiebeheer van gemeentelijke gebouwen op afstand te zetten kan leiden tot extra kosten als de gebouwen None None None
Personeel De gemeente komt voor onverwachte wachtgeldaanspraken/waardeoverdracht van pensioenaanspraken als gevolg van bestuurlijke personele wisselingen te staan None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Minimabeleid 20.0 160000.0 32000.0
Sociaal domein Participatiewet (re-integratie en WSW) 40.0 None None
Overig Prijsstijgingen gas en elektra 40.0 None None
Belasting BTW sportvrijstelling 60.0 None None
Sociaal domein WMO 40.0 None None
Sociaal domein Jeugdzorg 40.0 None None
Dividend/Rente Dividenduitkering Rendo 40.0 None None
Dividend/Rente Rentestijging 20.0 250000.0 50000.0
Belasting BTW-compensatiefonds 40.0 180000.0 72000.0
Belasting Invoering vennootschapsbelasting 40.0 None None
BUIG Participatiewet (rijksbijdrage) 40.0 1386000.0 554400.0
BUIG Participatiewet (uitkeringen) 40.0 1042000.0 416800.0
Gemeentefonds Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds 40.0 None None
Kapitaalgoederen Rioolheffing 20.0 3000000.0 600000.0
Omgevingswet Omgevingswet 60.0 None None
Projecten Investeringsprojecten ruimtelijk domein 40.0 3600000.0 1440000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie 20.0 3812000.0 762400.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Onjuiste parameters None None None
Gemeentefonds Wijzigingen in de verdeelsystematiek None None None
Gemeentefonds Lager aantal inwoners en woningen None None None
Gemeentefonds Lagere rijksuitgaven die doorwerken naar de algemene uitkering. None None None
Gemeentefonds In 2020 wordt geanticipeerd op een gedeeltelijke compensatie in de algemene uitkering voor de CAO Gemeenten. None None None
Sociaal domein Open eindregelingen None None None
Sociaal domein Problematiek bij zorgaanbieders None None None
Sociaal domein Toenemende vergrijzing None None None
Sociaal domein Dure maatwerkvoorzieningen Jeugd None None None
Sociaal domein Lagere eigen bijdragen None None None
Sociaal domein Toenemend beroep op voorzieningen onder andere door abonnementstarief. None None None
GR / Verbonden partijen Aansprakelijkheid voor door gemeente gegarandeerde geldleningen Door financiële problemen bij instellingen is het risico aanwezig dat de gemeente wordt aangesproken op de garantstelling None None None
Onderwijs Doordecetralisatie Onderwijshuisvesting None None None
GR / Verbonden partijen Mogelijke tekorten bij verbonden partijen None None None

Omschrijving (bedragen x €1,000)

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

A

Vaste schulden (cf.art. 46 BBV)

-

-

-

-

-

-

B

Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV)

7.057

5.657

2.048

2.325

2.956

5.361

C

Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV)

3.558

-

-

-

-

-

D

Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid d, e en f)

2.486

3.129

2.653

2.622

2.592

2.564

E

Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV)

18.015

-

-

-

-

-

F

Liquide middelen (cf.art. 40 BBV)

345

44

-5.310

-7.173

-6.839

-7.625

G

Overlopende activa (cf.art. 40a BBV)

466

-

-

-

-

-

H

Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV (dus excl.mutaties reserves))

57.199

58.236

59.909

59.257

60.862

61.264

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

-18,70%

4,27%

7,85%

11,60%

11,83%

17,01%Omschrijving (bedragen x €1,000)

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

A

Vaste schulden (cf.art. 46 BBV)

-

-

-

-

-

-

B

Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV)

7.057

5.657

2.048

2.325

2.956

5.361

C

Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV)

3.558

-

-

-

-

-

D

Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid b, c, d, e en f)

2.486

3.129

2.653

2.622

2.592

2.564

E

Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV)

18.015

-

-

-

-

-

F

Liquide middelen (cf.art. 40 BBV)

345

44

-5.310

-7.173

-6.839

-7.625

G

Overlopende activa (cf.art. 40a BBV)

466

-

-

-

-

-

H

Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV (dus excl.mutaties reserves))

57.199

58.236

59.909

59.257

60.862

61.264

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

-18,70%

4,27%

7,85%

11,60%

11,83%

17,01%Omschrijving (bedragen x €1,000)

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

A

Eigen vermogen (cf.art.42 BBV)

39.275

33.963

32.134

29.874

28.671

28.163

B

Balanstotaal

68.833

56.344

49.613

47.936

47.583

46.874

Solvabiliteit (A/B) x 100%

57,06%

60,28%

64,77%

62,32%

60,25%

60,08%Omschrijving (bedragen x €1,000)

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

A

Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf.art. 38 lid a punt 1 BBV)

-

-

-

-

-

-

B

Bouwgronden in exploitatie (cf.art. 38 lid b BBV)

935

2.986

-1.531

-1.100

-1.395

-681

C

Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl.mutaties reserves))

57.199

58.236

59.909

59.257

60.862

61.264

Grondexploitatie (A+B)/C x 100%

1,63%

5,13%

-2,56%

-1,86%

-2,29%

-1,11%Omschrijving (bedragen x €1,000)

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

A

Totale structurele lasten

57.195

59.648

61.300

60.747

62.332

62.738

B

Totale structurele baten

57.146

59.967

61.086

60.729

62.396

62.705

C

Totale structurele toevoegingen aan de reserves

50

42

756

760

730

757

D

Totale structurele onttrekkingen aan de reserves

769

975

1.463

1.501

1.470

1.474

E

Totale baten

61.389

62.236

63.944

62.226

63.081

62.886

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100%

1,09%

2,01%

0,77%

1,16%

1,27%

1,09%Omschrijving (bedragen x €1,000)

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

A

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

273

280

285

285

285

285

B

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

152

155

159

159

159

159

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

338

356

389

389

389

389

D

Eventuele heffingskorting

-

-

-

-

-

-

E

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C+D)

763

791

833

833

833

833

F

Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in 2019 (t-1)

721

740

740

740

740

740

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100%

105,83%

106,89%

112,57%

112,57%

112,57%

112,57%Omschrijving risico

Aandeel in %

Beheersmaatregelen

Algemene uitkering

- Onjuiste parameters
- Wijzigingen in de verdeelsystematiek
- Lager aantal inwoners en woningen
- Lagere rijksuitgaven die doorwerken naar de algemene uitkering.
- In 2020 wordt geanticipeerd op een gedeeltelijke compensatie in de algemene uitkering voor de CAO Gemeenten.

19,86%

Opbouwen van een eenduidige registratie waarbij gecontroleerde gegevens eenmalig worden vastgelegd voor meervoudig gebruik. Met name de registratie van arbeidsmigranten vormt daarbij een risico. De sturing op juiste en tijdige regsitratie moet dit voorkomen.
In 2020 wordt wederom gebruik van Pauw (experts op het gebied van de algemene uitkering) gemaakt. Er worden extra modules ingezet om de ontwikkelingen in algemene uitkering beter te monitoren, zoals de module voor de uitkering BUIG.
Het aandeel van het risico is daarmee licht gedaald ten opzichte van de vorige actualisatie.

Sociaal domein

- Open eindregelingen
- Problematiek bij zorgaanbieders
- Toenemende vergrijzing
- Dure maatwerkvoorzieninge Jeugd
- Lagere eigen bijdragen
- toenemend beroep op voorzieningen onder andere door abonnementstarief.

16,68%

Zoals aangegeven bij de ontwikkelingen zijn de beheersmaatregelen voor jeugd effectief gebleken. Voor de Wmo start een soortgelijk verbetertraject, zodat ook daar de gemeente beter in control komt en waarmee budgettaire bewegingen snellerworden gesignaleerd.
De risico's voor de BUIG gelden zijn, op basis van onderzoek, als laag aan te merken.
Om grote fluctuaties in de kosten op te kunnen vangen, is er een egalisatiereserve Sociaal Domein ingesteld.
Het aandeel van het risico is daarmee ten opzichte van de vorige actualisatie van de risico's licht gedaald.

Aansprakelijkheid voor door gemeente gegarandeerde geldleningen

Door financiele problemen bij instellingen is het risico aanwezig dat de gemeente wordt aangesproken op de garantstelling

14,84%

De beheersmaatregelen zijn gericht op beoordeling van de financiele documenten van de instellingen. De omvang van hetr iisico is, mede door recent verstrekte garanties en een lening, lichtjes gestegen.

Doordecetralisatie Onderwijshuisvesting

7,92%

De gemeente Steenbergen ontvangt jaarlijks een bedrag in de algemene uitkering voor onderwijshuisvesting. Samen met de Brabantse Wal gemeenten wordt gekeken in hoeverre deze middelen verder kunnen worden gedecentraliseerd naar de onderwjsinstellingen. Om de financiele consequenties te kunnen bepalen is een integraal huisvestingsplan (IHP) nodig. Dat plan wordt opgesteld na het traject van de toekomstvisie. Er is een risico dat de financiele gevolgen van een dergelijk plan - wat gebaseerd wordt regionaal vastgestelde uitgangspunten - afwijken van de eigen begroting. van de gemeente.
Om de risico's te beperken vervullen we een actieve rol in het voorbereidingsproces. zowel vanuit de inhoud, financien als concerncontrol.
De omvang van het risico is nagenoeg gelijk gebleven.

Mogelijke tekorten bij verbonden partijen

6,80%

De beheersmaatregelen richten zich op de beoordeling van de financiele documenten van de gemeenschappelijk regelingen.