Naam Valkenswaard
Code 858
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 30654

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims: de gemeente kan schadeclaims ontvangen ontstaan door onder andere onvoldoende weg- of groenbeheer, het wijzigen van bestemmingsplannen, het uitvoeren van grote (bouw)projecten, het verlenen of weigeren van vergunningen, het uitvaardigen van nieuwe regels op het gebied van gebruik van openbare ruimten, het subsidiebeleid of welk ander onderwerp ook, als het maar in verband gebracht kan worden met de activiteiten die de gemeente ontplooit. None None 60000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade: in het kader van risicobeheersing moet verder worden gewezen op de risico’s van schadeclaims op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de zogeheten planschade. Voor bestemmingsplannen die dienen ter actualisatie geldt dat eventuele planschade niet verhaald kan worden op de ontwikkelaar. Op grond van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening geldt per 1 juli 2008 – een drempel van 2%, wat inhoudt dat planschade alleen tot uitkering komt als deze de waardevermindering van het object met meer dan 2% overschrijdt. Voor bestemmingsplannen die dienen ter ontwikkeling geldt dat met de ontwikkelende partijen planschadeovereenkomsten kunnen worden afgesloten om eventuele planschade af te wentelen op de ontwikkelende partij. None None 598000.0
Personeel Kennisuitstroom: de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de gemeente Valkenswaard is 49. De komende jaren zal ongeveer 19 % (iedereen van 57 jaar en ouder) van de medewerkers uitstromen omdat zij met pensioen gaan. De uitstromende medewerkers bezitten veel kennis, die zij zullen moeten overdragen of die moet worden ingekocht (bijvoorbeeld door opleidingen of inhuur van derden). Hiervoor zal een buffer gereserveerd moeten worden. In de berekening wordt uitgegaan van een overdracht van een jaar waarin de medewerker 50% productief is. None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen: Risico’s worden conform het BBV, artikel 11, lid b, gedefinieerd als alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Indien er geen redelijk beeld gevormd kan worden omtrent de risico’s en/of het weerstandsvermogen, wordt er standaard 10% van de gemeentelijke bijdrage opgenomen in het weerstandsvermogen van de gemeente. None None 1328000.0
Sociaal domein Decentralisatie jeugdzorg: per 2015 is Jeugdzorg overgeheveld van de provincies naar de gemeenten. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor alle zorg rondom kinderen en hun ouders/opvoeders. Dat betekent dat de gemeente Valkenswaard verantwoordelijk wordt voor de preventieve zorg, jeugdzorg (ook justitieel), jeugd GGZ en jeugd VG (verstandelijke gehandicapten). De hulp moet beschikbaar zijn in de directe omgeving van jeugdigen en gezinnen. De overheveling van deze taak zal gepaard gaan met een efficiencykorting. De uitdaging voor gemeenten is om een andere manier dan tot nu toe deze taak in te vullen. Niet het recht op zorg, maar de ondersteuningsbehoefte en de mate van zelfredzaamheid worden leidend voor de inzet van hulp. None None 430000.0
Grondexploitatie Voor het bepalen van de risico's gaan we uit van een drietal scenario's op basis van het model van bureau Fakton. Op basis van een gewogen gemiddelde van deze scenario's bepalen we voor iedere grondexploitatie het financiële resultaat. Daar waar er sprake is van een negatief resultaat wordt een voorziening gevormd. In de paragraaf Weerstandsvermogen houden we daarnaast rekening met de mogelijkheid dat zich alleen het meest negatieve scenario voordoet, namelijk een volledige marktwijziging waarbij de verkoop van (nieuwbouw)woningen een dieptepunt bereikt zowel in verkooptijd als in waarde en een daling van de grondprijzen. Het verschil tussen het resultaat van het worst case scenario en het resultaat van de gewogen scenario's wordt als risico beschouwd. None None 275000.0

0 1
0 Weerstandscapaciteit3
1 Algemene reserve (vrij aanwendbaar deel) 7.422
2 Vrij aanwendbare specifieke bestemmingsreserves 1.708
3 Budget onvoorzien 125
4 Begrotingsruimte (saldo begroting 2018) 135
5 Stille reserve(s) 780
6 Onbenutte belastingcapaciteit 1.983
7 Kostenreductie (bezuinigingen) -
8 Totaal 12.153


0 1 2 3 4
0 Weerstandscapaciteit (x € 1000) 2018 2019 2020 2021
1 Algemene reserve (inclusief voorgenomen mutaties vanaf 2017) 7.422 7.574 7.801 7.801
2 Vrij aanwendbare specifieke bestemmingsreserves 1.708 1.374 1.171 1.140
3 Budget onvoorzien 125 125 125 125
4 Begrotingsruimte (saldo begroting 2016 na aanvullende besluitvorming) 135 93 594 376
5 Stille reserve(s) 780 - - -
6 Onbenutte belastingcapaciteit 1.983 1.983 1.983 1.983
7 Kostenreductie (bezuinigingen) - - - -
8 Totaal 12.153 11.149 11.674 11.425


0 1
0 Belangrijkste risico’s Hoogte risicobedrag (x € 1.000)
1 Schadeclaims: de gemeente kan schadeclaims ontvangen ontstaan door onder andere onvoldoende weg- of groenbeheer, het wijzigen van bestemmingsplannen, het uitvoeren van grote (bouw)projecten, het verlenen of weigeren van vergunningen, het uitvaardigen van nieuwe regels op het gebied van gebruik van openbare ruimten, het subsidiebeleid of welk ander onderwerp ook, als het maar in verband gebracht kan worden met de activiteiten die de gemeente ontplooit. 60
2 Planschade: in het kader van risicobeheersing moet verder worden gewezen op de risico’s van schadeclaims op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de zogeheten planschade. Voor bestemmingsplannen die dienen ter actualisatie geldt dat eventuele planschade niet verhaald kan worden op de ontwikkelaar. Op grond van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening geldt per 1 juli 2008 – een drempel van 2%, wat inhoudt dat planschade alleen tot uitkering komt als deze de waardevermindering van het object met meer dan 2% overschrijdt. Voor bestemmingsplannen die dienen ter ontwikkeling geldt dat met de ontwikkelende partijen planschadeovereenkomsten kunnen worden afgesloten om eventuele planschade af te wentelen op de ontwikkelende partij. 598
3 Kennisuitstroom: de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de gemeente Valkenswaard is 49. De komende jaren zal ongeveer 19 % (iedereen van 57 jaar en ouder) van de medewerkers uitstromen omdat zij met pensioen gaan. De uitstromende medewerkers bezitten veel kennis, die zij zullen moeten overdragen of die moet worden ingekocht (bijvoorbeeld door opleidingen of inhuur van derden). Hiervoor zal een buffer gereserveerd moeten worden. In de berekening wordt uitgegaan van een overdracht van een jaar waarin de medewerker 50% productief is. 200
4 Verbonden partijen: Risico’s worden conform het BBV, artikel 11, lid b, gedefinieerd als alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Indien er geen redelijk beeld gevormd kan worden omtrent de risico’s en/of het weerstandsvermogen, wordt er standaard 10% van de gemeentelijke bijdrage opgenomen in het weerstandsvermogen van de gemeente. 1.328
5 Decentralisatie jeugdzorg: per 2015 is Jeugdzorg overgeheveld van de provincies naar de gemeenten. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor alle zorg rondom kinderen en hun ouders/opvoeders. Dat betekent dat de gemeente Valkenswaard verantwoordelijk wordt voor de preventieve zorg, jeugdzorg (ook justitieel), jeugd GGZ en jeugd VG (verstandelijke gehandicapten). De hulp moet beschikbaar zijn in de directe omgeving van 430


0 1
0 Belangrijkste risico’s Hoogte risicobedrag (x € 1.000)
1 jeugdigen en gezinnen. De overheveling van deze taak zal gepaard gaan met een efficiencykorting. De uitdaging voor gemeenten is om een andere manier dan tot nu toe deze taak in te vullen. Niet het recht op zorg, maar de ondersteuningsbehoefte en de mate van zelfredzaamheid worden leidend voor de inzet van hulp.
2 Voor het bepalen van de risico's gaan we uit van een drietal scenario's op basis van het model van bureau Fakton. Op basis van een gewogen gemiddelde van deze scenario's bepalen we voor iedere grondexploitatie het financiële resultaat. Daar waar er sprake is van een negatief resultaat wordt een voorziening gevormd. In de paragraaf weerstandvermogen houden we daarnaast rekening met de mogelijkheid dat zich alleen het meest negatieve scenario voordoet, namelijk een volledige marktwijziging waarbij de verkoop van (nieuwbouw)woningen een dieptepunt bereikt zowel in verkooptijd als in waarde en een daling van de grondprijzen. Het verschil tussen het resultaat van het worst case scenario en het resultaat van de gewogen scenario's wordt als risico beschouwd. 275
3 Totaal 2.891


0 1 2 3
0 Norm kengetallen VNG (%) Voldoende Matig Onvoldoende
1 Netto schuldquote < 100 100 > < 130 > 130
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 100 100 > < 130 > 130
3 Solvabiliteitsrisico > 50 30 < > 50 < 30
4 Structurele exploitatieruimte > 0,6 0 < > 0,6 0
5 Grondexploitatie
6 Belastingcapaciteit < 100 100 > < 120 > 120


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 Netto Schuldquote 62 87 78 90 98 95
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 62 87 78 90 98 95
3 Solvabiliteitsrisico 29 24 24 22 20 20
4 Structurele exploitatieruimte 0 2 0 0 1 1
5 Grondexploitatie 25 22 19 8 - -
6 Belastingcapaciteit 107 105 105 105 105 105


0 1
0 Geprognosticeerde balans per 1-1-2018
1 Vaste activa € 85.986 - Immateriele activa € 629 - Materiele activa € 84.382 - Financiele activa € 975 Vlottende activa € 20.220 - voorraden € 14.067 - Overige vlottende activa € 6.153 Vaste passiva € 25.393 - Algemene reserve € 7.519 - Bestemmingsreserve € 17.874 Vlottende passiva € 80.812 - Voorzieningen € 13.739 - Leningen en financieringsbehoefte50.573 € - Overige vlottende passiva € 16.500
2 € 106.205 € 106.205


0 1
0 Geprognosticeerde balans per 1-1-2019
1 Vaste activa € 98.287 - Immateriele activa € 574 - Materiele activa € 97.007 - Financiele activa € 706 Vlottende activa € 14.314 - Voorraden € 6.014 - Overige vlottende activa € 8.300 Vaste passiva € 24.235 - Algemene reserve € 7.671 - Bestemmingsreserve € 16.564 Vlottende passiva € 88.366 - Voorzieningen € 13.062 - Leningen en financieringsbehoefte58.804 € - Overige vlottende passiva € 16.500
2 € 112.601 € 112.601


0 1
0 Geprognosticeerde balans per 1-1-2020
1 Vaste activa € 102.710 - Immateriele activa € 519 - Materiele activa € 101.754 - Financiele activa € 437 Vlottende activa € 12.766 - Voorraden € - Overige vlottende activa € 12.766 Vaste passiva € 23.392 - Algemene reserve € 7.898 - Bestemmingsreserve € 15.494 Vlottende passiva € 92.084 - Voorzieningen € 12.778 - Leningen en financieringsbehoefte62.806 € - Overige vlottende passiva € 16.500
2 € 115.476 € 115.476


0 1
0 Geprognosticeerde balans per 1-1-2021
1 Vaste activa € 104.094 - Immateriele activa € 464 - Materiele activa € 103.465 - Financiele activa € 165 Vlottende activa € 7.264 - Voorraden € - Overige vlottende activa € 7.264 Vaste passiva € 22.310 - Algemene reserve € 7.898 - Bestemmingsreserve € 14.412 Vlottende passiva € 89.048 - Voorzieningen € 12.130 - Leningen en financieringsbehoefte60.418 € - Overige vlottende passiva € 16.500
2 € 111.358 € 111.358


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims: de gemeente kan schadeclaims ontvangen ontstaan door onder andere onvoldoende weg- of groenbeheer, het wijzigen van bestemmingsplannen, het uitvoeren van grote (bouw)projecten, het verlenen of weigeren van vergunningen, het uitvaardigen van nieuwe regels op het gebied van gebruik van openbare ruimten, het subsidiebeleid of welk ander onderwerp ook, als het maar in verband gebracht kan worden met de activiteiten die de gemeente ontplooit. None None 60000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade: in het kader van risicobeheersing moet verder worden gewezen op de risico’s van schadeclaims op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de zogeheten planschade. Voor bestemmingsplannen die dienen ter actualisatie geldt dat eventuele planschade niet verhaald kan worden op de ontwikkelaar. Op grond van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening geldt per 1 juli 2008 – een drempel van 2%, wat inhoudt dat planschade alleen tot uitkering komt als deze de waardevermindering van het object met meer dan 2% overschrijdt. Voor bestemmingsplannen die dienen ter ontwikkeling geldt dat met de ontwikkelende partijen planschadeovereenkomsten kunnen worden afgesloten om eventuele planschade af te wentelen op de ontwikkelende partij. None None 317000.0
Personeel Kennisuitstroom: de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de gemeente Valkenswaard is 49. De komende jaren zal ongeveer 19 % (iedereen van 57 jaar en ouder) van de medewerkers uitstromen omdat zij met pensioen gaan. De uitstromende medewerkers bezitten veel kennis, die zij zullen moeten overdragen of die moet worden ingekocht (bijvoorbeeld door opleidingen of inhuur van derden). Hiervoor zal een buffer gereserveerd moeten worden. In de berekening wordt uitgegaan van een overdracht van een jaar waarin de medewerker 50% productief is. None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen: Risico’s worden conform het BBV, artikel 11, lid b, gedefinieerd als alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Indien er geen redelijk beeld gevormd kan worden omtrent de risico’s en/of het weerstandsvermogen, wordt er standaard 10% van de gemeentelijke bijdrage opgenomen in het weerstandsvermogen van de gemeente. None None 1281000.0
Sociaal domein Sociaal domein: per 2015 is Jeugdzorg overgeheveld van de provincies naar de gemeenten. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor alle zorg rondom kinderen en hun ouders/opvoeders. Dat betekent dat de gemeente Valkenswaard verantwoordelijk wordt voor de preventieve zorg, jeugdzorg (ook justitieel), jeugd GGZ en jeugd VG (verstandelijke gehandicapten). De hulp moet beschikbaar zijn in de directe omgeving van jeugdigen en gezinnen. De overheveling van deze taak zal gepaard gaan met een efficiencykorting. De uitdaging voor gemeenten is om een andere manier dan tot nu toe deze taak in te vullen. Niet het recht op zorg, maar de ondersteuningsbehoefte en de mate van zelfredzaamheid worden leidend voor de inzet van hulp. None None 500000.0
Grondexploitatie Voor het bepalen van de risico's gaan we uit van een drietal scenario's op basis van het model van bureau Fakton. Op basis van een gewogen gemiddelde van deze scenario's bepalen we voor iedere grondexploitatie het financiële resultaat. Daar waar er sprake is van een negatief resultaat wordt een voorziening gevormd. In de paragraaf weerstandvermogen houden we daarnaast rekening met de mogelijkheid dat zich alleen het meest negatieve scenario voordoet, namelijk een volledige marktwijziging waarbij de verkoop van (nieuwbouw)woningen een dieptepunt bereikt zowel in verkooptijd als in waarde en een daling van de grondprijzen. Het verschil tussen het resultaat van het worst case scenario en het resultaat van de gewogen scenario's wordt als risico beschouwd. None None 429000.0

0 1
0 Weerstandscapaciteit1
1 Algemene reserve (vrij aanwendbaar deel) 7.112
2 Vrij aanwendbare specifieke bestemmingsreserves 1.260
3 Budget onvoorzien 125
4 Begrotingsruimte (saldo begroting 2019) -
5 Stille reserve(s) 780
6 Onbenutte belastingcapaciteit 1.848
7 Kostenreductie (bezuinigingen) -
8 Totaal 11.125


0 1 2 3 4
0 Weerstandscapaciteit (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022
1 Algemene reserve (inclusief voorgenomen mutaties vanaf 2018) 7.112 6.916 6.916 6.916
2 Vrij aanwendbare specifieke bestemmingsreserves 1.260 783 655 688
3 Budget onvoorzien 125 125 125 125
4 Begrotingsruimte (saldo begroting 2019 na aanvullende besluitvorming) - 66 22 664
5 Stille reserve(s) 780 780 780 780
6 Onbenutte belastingcapaciteit 1.848 1.848 1.848 1.848
7 Kostenreductie (bezuinigingen) - - - -
8 Totaal 11.125 10.518 10.346 11.021


0 1
0 Belangrijkste risico’s Hoogte risicobedrag (x € 1.000)
1 Schadeclaims: de gemeente kan schadeclaims ontvangen ontstaan door onder andere onvoldoende weg- of groenbeheer, het wijzigen van bestemmingsplannen, het uitvoeren van grote (bouw)projecten, het verlenen of weigeren van vergunningen, het uitvaardigen van nieuwe regels op het gebied van gebruik van openbare ruimten, het subsidiebeleid of welk ander onderwerp ook, als het maar in verband gebracht kan worden met de activiteiten die de gemeente ontplooit. 60
2 Planschade: in het kader van risicobeheersing moet verder worden gewezen op de risico’s van schadeclaims op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de zogeheten planschade. Voor bestemmingsplannen die dienen ter actualisatie geldt dat eventuele planschade niet verhaald kan worden op de ontwikkelaar. Op grond van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening geldt per 1 juli 2008 – een drempel van 2%, wat inhoudt dat planschade alleen tot uitkering komt als deze de waardevermindering van het object met meer dan 2% overschrijdt. Voor bestemmingsplannen die dienen ter ontwikkeling geldt dat met de ontwikkelende partijen planschadeovereenkomsten kunnen worden afgesloten om eventuele planschade af te wentelen op de ontwikkelende partij. 317
3 Kennisuitstroom: de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de gemeente Valkenswaard is 49. De komende jaren zal ongeveer 19 % (iedereen van 57 jaar en ouder) van de medewerkers uitstromen omdat zij met pensioen gaan. De uitstromende medewerkers bezitten veel kennis, die zij zullen moeten overdragen of die moet worden ingekocht (bijvoorbeeld door opleidingen of inhuur van derden). Hiervoor zal een buffer gereserveerd moeten worden. In de berekening wordt uitgegaan van een overdracht van een jaar waarin de medewerker 50% productief is. 200
4 Verbonden partijen: Risico’s worden conform het BBV, artikel 11, lid b, gedefinieerd als alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Indien er geen redelijk beeld gevormd kan worden omtrent de risico’s en/of het weerstandsvermogen, wordt er standaard 10% van de gemeentelijke bijdrage opgenomen in het weerstandsvermogen van de gemeente. 1.281


0 1
0 Belangrijkste risico’s Hoogte risicobedrag (x € 1.000)
1 Sociaal domein: per 2015 is Jeugdzorg overgeheveld van de provincies naar de gemeenten. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor alle zorg rondom kinderen en hun ouders/opvoeders. Dat betekent dat de gemeente Valkenswaard verantwoordelijk wordt voor de preventieve zorg, jeugdzorg (ook justitieel), jeugd GGZ en jeugd VG (verstandelijke gehandicapten). De hulp moet beschikbaar zijn in de directe omgeving van jeugdigen en gezinnen. De overheveling van deze taak zal gepaard gaan met een efficiencykorting. De uitdaging voor gemeenten is om een andere manier dan tot nu toe deze taak in te vullen. Niet het recht op zorg, maar de ondersteuningsbehoefte en de mate van zelfredzaamheid worden leidend voor de inzet van hulp. 500
2 Voor het bepalen van de risico's gaan we uit van een drietal scenario's op basis van het model van bureau Fakton. Op basis van een gewogen gemiddelde van deze scenario's bepalen we voor iedere grondexploitatie het financiële resultaat. Daar waar er sprake is van een negatief resultaat wordt een voorziening gevormd. In de paragraaf weerstandvermogen houden we daarnaast rekening met de mogelijkheid dat zich alleen het meest negatieve scenario voordoet, namelijk een volledige marktwijziging waarbij de verkoop van (nieuwbouw)woningen een dieptepunt bereikt zowel in verkooptijd als in waarde en een daling van de grondprijzen. Het verschil tussen het resultaat van het worst case scenario en het resultaat van de gewogen scenario's wordt als risico beschouwd. 429
3 Totaal 2.787


0 1 2 3
0 Norm kengetallen VNG (%) Voldoende Matig Onvoldoende
1 Netto schuldquote < 100 100 > < 130 > 130
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 100 100 > < 130 > 130
3 Solvabiliteitsrisico > 50 30 < > 50 < 30
4 Structurele exploitatieruimte > 0,6 0 < > 0,6 < 0
5 Grondexploitatie
6 Belastingcapaciteit < 100 100 > < 120 > 120


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen Jaar-rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Netto Schuldquote 72 78 82 82 87 86
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 72 78 82 82 87 86
3 Solvabiliteitsrisico 25 24 21 20 18 18
4 Structurele exploitatieruimte -3 0 3 3 2 3
5 Grondexploitatie 20 19 13 2 0 0
6 Belastingcapaciteit 104 105 105 105 105 105


0 1
0 Geprognosticeerde balans per 1-1-2019
1 Vaste activa€ 82.783 - Immateriele activa € 576 - Materiele activa € 81.525 - Financiele activa € 682Vlottende activa€ 25.070 - voorraden€ 9.590 - Overige vlottende activa€ 15.481 Vaste passiva€ 22.795 - Algemene reserve*€ 7.112 - Bestemmingsreserve€ 15.683Vlottende passiva€ 85.058 - Voorzieningen€ 10.318 - Leningen en financieringsbehoefte€ 62.560 - Overige vlottende passiva€ 12.180
2 € 107.853 € 107.853


0 1
0 Geprognosticeerde balans per 1-1-2020
1 Vaste activa€ 92.064 - Immateriele activa € 522 - Materiele activa € 91.141 - Financiele activa € 401Vlottende activa€ 12.710 - Voorraden€ 1.547 - Overige vlottende activa€ 11.163 Vaste passiva€ 20.712 - Algemene reserve€ 6.916 - Bestemmingsreserve€ 13.796Vlottende passiva€ 84.062 - Voorzieningen€ 10.028 - Leningen en financieringsbehoefte€ 61.854 - Overige vlottende passiva€ 12.180
2 € 104.774 € 104.774


0 1
0 Geprognosticeerde balans per 1-1-2021
1 Vaste activa€ 94.653 - Immateriele activa € 468 - Materiele activa € 94.065 - Financiele activa € 120Vlottende activa€ 11.238 - Voorraden€ - - Overige vlottende activa€ 11.238 Vaste passiva€ 19.491 - Algemene reserve€ 6.916 - Bestemmingsreserve€ 12.575Vlottende passiva€ 86.400 - Voorzieningen€ 8.777 - Leningen en financieringsbehoefte€ 65.443 - Overige vlottende passiva€ 12.180
2 € 105.891 € 105.891


0 1
0 Geprognosticeerde balans per 1-1-2022
1 Vaste activa€ 91.764 - Immateriele activa € 414 - Materiele activa € 91.241 - Financiele activa € 109Vlottende activa€ 12.075 - Voorraden€ - - Overige vlottende activa€ 12.075 Vaste passiva€ 19.024 - Algemene reserve€ 6.916 - Bestemmingsreserve€ 12.108Vlottende passiva€ 84.815 - Voorzieningen€ 8.117 - Leningen en financieringsbehoefte€ 64.518 - Overige vlottende passiva€ 12.180
2 € 103.839 € 103.839


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims: de gemeente kan schadeclaims ontvangen die zijn ontstaan door onder andere onvoldoende weg- of groenbeheer, het wijzigen van bestemmingsplannen, het uitvoeren van grote (bouw)projecten, het verlenen of weigeren van vergunningen, het uitvaardigen van nieuwe regels op het gebied van gebruik van openbare ruimten, het subsidiebeleid of welk ander onderwerp ook, als het maar in verband gebracht kan worden met de activiteiten die de gemeente ontplooit. None None 60000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade: in het kader van risicobeheersing wijzen we op de risico’s van schadeclaims op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de zogeheten planschade. Voor bestemmingsplannen die dienen ter actualisatie geldt dat eventuele planschade niet verhaald kan worden op de ontwikkelaar. Op grond van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening geldt per 1 juli 2008 – een drempel van 2%, wat inhoudt dat planschade alleen tot uitkering komt als deze de waardevermindering van het object met meer dan 2% overschrijdt. Voor bestemmingsplannen die dienen ter ontwikkeling geldt dat met de ontwikkelende partijen planschadeovereenkomsten kunnen worden afgesloten om eventuele planschade af te wentelen op de ontwikkelende partij. None None 327000.0
Personeel Kennisuitstroom: de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de gemeente Valkenswaard is 49. De komende jaren zal ongeveer 19 % (iedereen van 57 jaar en ouder) van de medewerkers uitstromen omdat zij met pensioen gaan. De uitstromende medewerkers bezitten veel kennis, die zij zullen moeten overdragen of die moet worden ingekocht (bijvoorbeeld door opleidingen of inhuur van derden). Hiervoor moeten we een buffer reserveren. In de berekening gaan we uit van een overdracht van een jaar waarin de medewerker 50% productief is. None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen: risico’s worden conform het BBV, artikel 11, lid b, gedefinieerd als alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Als we geen redelijk beeld kunnen vormen van de risico’s en/of het weerstandsvermogen, nemen we standaard 10% van de gemeentelijke bijdrage op in het weerstandsvermogen van de gemeente. None None 1122000.0
Sociaal domein Sociaal domein: sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de nieuwe taken van WMO. Landelijk zien we binnen het sociaal domein tekorten ontstaan. De gemeente Valkenswaard is hier geen uitzondering op. Het aantal kinderen dat jeugdzorg nodig heeft blijft stijgen. Deze tendens is in heel Nederland zichtbaar. De toegang is laagdrempelig geworden door deze lokaal neer te leggen. De inwoners weten de weg naar hulp steeds beter te vinden. De zorg lijkt ook steeds complexer te worden, waardoor zwaardere en/of langdurige inzet van hulp nodig is. Aangezien we te maken hebben met diverse verwijzers, zoals huisartsen, medici en rechters, hebben we niet alle beschikkingen ‘in de hand’. Daarnaast is er sprake van een “open-einde regeling”. Het risico bestaat dat er onverwacht een grotere toename van hulpvragen ontstaat dan we verwachten. Voor de Wmo geldt dat inwoners langer thuis blijven wonen en dat Valkenswaard vergrijst. Hierdoor ontstaat het risico dat meer mensen een beroep gaan doen op voorzieningen en ondersteuning: meer dan verwacht. Ook door de invoering van het abonnementstarief bestaat het risico dat meer mensen zich wenden tot ondersteuning. None None 750000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties: voor het bepalen van de risico's gaan we uit van een drietal scenario's. Op basis van een gewogen gemiddelde van deze scenario’s bepalen we voor iedere grondexploitatie het financiële resultaat. Daar waar er sprake is van een negatief resultaat vormen we een voorziening . In de paragraaf weerstandvermogen houden we daarnaast rekening met de mogelijkheid dat alleen het meest negatieve scenario zich voordoet, namelijk een grondprijsverlaging van 25% en een verlenging van de looptijd met twee jaar. Het verschil tussen het resultaat van het worst case scenario en het resultaat van de gewogen scenario’s beschouwen we als risico. None None 2089000.0

0 1
0 Weerstandscapaciteit1
1 Algemene reserve (vrij aanwendbaar deel) 4.763
2 Vrij aanwendbare specifieke bestemmingsreserves 1.636
3 Budget onvoorzien 75
4 Begrotingsruimte (saldo begroting 2019) -
5 Stille reserve(s) -
6 Onbenutte belastingcapaciteit 1.926
7 Kostenreductie (bezuinigingen) -
8 Totaal 8.400


0 1 2 3 4
0 Weerstandscapaciteit (x € 1.000) 2020 2021 2022 2023
1 Algemene reserve (inclusief voorgenomen mutaties vanaf 2018) 4.763 4.935 5.328 5.977
2 Vrij aanwendbare specifieke bestemmingsreserves 1.636 1.572 2.133 2.270
3 Budget onvoorzien 75 75 75 75
4 Begrotingsruimte - - - -
5 Stille reserve(s) - - - -
6 Onbenutte belastingcapaciteit 1.926 1.926 1.926 1.926
7 Kostenreductie (bezuinigingen) - - - -
8 Totaal 8.400 8.508 9.462 10.248


0 1
0 Belangrijkste risico’s Hoogte risicobedrag (x € 1.000)
1 Schadeclaims: de gemeente kan schadeclaims ontvangen die zijn ontstaan door onder andere onvoldoende weg- of groenbeheer, het wijzigen van bestemmingsplannen, het uitvoeren van grote (bouw)projecten, het verlenen of weigeren van vergunningen, het uitvaardigen van nieuwe regels op het gebied van gebruik van openbare ruimten, het subsidiebeleid of welk ander onderwerp ook, als het maar in verband gebracht kan worden met de activiteiten die de gemeente ontplooit. 60
2 Planschade: in het kader van risicobeheersing wijzen we op de risico’s van schadeclaims op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de zogeheten planschade. Voor bestemmingsplannen die dienen ter actualisatie geldt dat eventuele planschade niet verhaald kan worden op de ontwikkelaar. Op grond van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening geldt per 1 juli 2008 – een drempel van 2%, wat inhoudt dat planschade alleen tot uitkering komt als deze de waardevermindering van het object met meer dan 2% overschrijdt. Voor bestemmingsplannen die dienen ter ontwikkeling geldt dat met de ontwikkelende partijen planschadeovereenkomsten kunnen worden afgesloten om eventuele planschade af te wentelen op de ontwikkelende partij. 327
3 Kennisuitstroom: de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de gemeente Valkenswaard is 49. De komende jaren zal ongeveer 19 % (iedereen van 57 jaar en ouder) van de medewerkers uitstromen omdat zij met pensioen gaan. De uitstromende medewerkers bezitten veel kennis, die zij zullen moeten overdragen of die moet worden ingekocht (bijvoorbeeld door opleidingen of inhuur van derden). Hiervoor moeten we een buffer reserveren. In de berekening gaan we uit van een overdracht van een jaar waarin de medewerker 50% productief is. 200
4 Verbonden partijen: risico’s worden conform het BBV, artikel 11, lid b, gedefinieerd als alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Als we geen redelijk beeld kunnen vormen van de risico’s en/of het weerstandsvermogen, nemen we standaard 10% van de gemeentelijke bijdrage op in het weerstandsvermogen van de gemeente. 1.122


0 1
0 Belangrijkste risico’s Hoogte risicobedrag (x € 1.000)
1 Sociaal domein: sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de nieuwe taken van WMO. Landelijk zien we binnen het sociaal domein tekorten ontstaan. De gemeente Valkenswaard is hier geen uitzondering op. Het aantal kinderen dat jeugdzorg nodig heeft blijft stijgen. Deze tendens is in heel Nederland zichtbaar. De toegang is laagdrempelig geworden door deze lokaal neer te leggen. De inwoners weten de weg naar hulp steeds beter te vinden. De zorg lijkt ook steeds complexer te worden, waardoor zwaardere en/of langdurige inzet van hulp nodig is. Aangezien we te maken hebben met diverse verwijzers, zoals huisartsen, medici en rechters, hebben we niet alle beschikkingen ‘in de hand’. Daarnaast is er sprake van een “open-einde regeling”. Het risico bestaat dat er onverwacht een grotere toename van hulpvragen ontstaat dan we verwachten. Voor de Wmo geldt dat inwoners langer thuis blijven wonen en dat Valkenswaard vergrijst. Hierdoor ontstaat het risico dat meer mensen een beroep gaan doen op voorzieningen en ondersteuning: meer dan verwacht. Ook door de invoering van het abonnementstarief bestaat het risico dat meer mensen zich wenden tot ondersteuning. 750
2 Grondexploitaties: voor het bepalen van de risico's gaan we uit van een drietal scenario's. Op basis van een gewogen gemiddelde van deze scenario’s bepalen we voor iedere grondexploitatie het financiële resultaat. Daar waar er sprake is van een negatief resultaat vormen we een voorziening . In de paragraaf weerstandvermogen houden we daarnaast rekening met de mogelijkheid dat alleen het meest negatieve scenario zich voordoet, namelijk een grondprijsverlaging van 25% en een verlenging van de looptijd met twee jaar. Het verschil tussen het resultaat van het worst case scenario en het resultaat van de gewogen scenario’s beschouwen we als risico. 2.089
3 Totaal 4.548


0 1 2 3