Naam Waalre
Code 866
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 17075

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Jeugdzorg 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein WMO 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Plus Team None None 35655.0
GR / Verbonden partijen GGD None None 27500.0
Sociaal domein Instroom statushouders 75.0 250000.0 187500.0
Belasting Vennootschapsbelasting 50.0 10000.0 5000.0
Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie 10.0 1158000.0 115800.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Appartementencomplex 25.0 1700000.0 425000.0
Kapitaalgoederen Sportparken - Huur 10.0 50000.0 5000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud sportparken 10.0 50000.0 5000.0
Belasting Sportparken - BTW 25.0 136000.0 34000.0
Belasting Sportparken - Structurele last 50.0 10000.0 5000.0
GR / Verbonden partijen Bijdrage realisatie N69 75.0 165000.0 123750.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 1.0 25000000.0 250000.0
Bodemsanering Bodemsanering 10.0 500000.0 50000.0
Bodemsanering Zwerfvuil/illegale stort 75.0 100000.0 75000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vuilverwerking Attero 25.0 190000.0 47500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Volumebesluit volkshuisvesting 10.0 167000.0 16700.0
Kapitaalgoederen Onderzoek bruggen 25.0 100000.0 25000.0
Kapitaalgoederen Bruggen 10.0 1000000.0 100000.0
Kapitaalgoederen Wegen 10.0 2000000.0 200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims 25.0 10000.0 2500.0
Personeel Wachtgeld wethouders 25.0 600000.0 150000.0
Informatieveiligheid Informatie veiligheid 5.0 250000.0 12500.0
Informatieveiligheid Datalekken 5.0 820000.0 41000.0

0 1 2
0 Waardering Ratio Betekenis
1 A > 2 Uitstekend
2 B 1,4 - 2 Ruim voldoende
3 C 1 - 1,4 Voldoende
4 D 0,8 - 1 Matig
5 E 0,6 - 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5
0 Kans Gevolg (x 1.000) Zeer klein 10% Klein 25% Gemiddeld 50% Groot 75% Zeer groot 90%
1 ≥ €1.000
2 €500 - €1.000
3 €250 < €500
4 €100 < €250
5 €50 < €100
6 < €50


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Nr. Onderwerp Toelichting risico Kans Impact Risico bedrag Risico Beheersmaatregel
1 1 Jeugdzorg Jeugdzorg is een open einde regeling. Door de korting op het budget loopt Waalre een risico. 50% € 500.000 € 250.000 Maandelijkse monitoring van kosten en verw achtingen. D.m.v. PlusTeam op langere termijn doelmatiger zorg bieden. Reserve Sociaal Domein biedt incidentele opvang voor hoge kosten.
2 2 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), is een open einde regeling. Door bedragen laag (aan de onderkant) te begroten worden de risico’s hoger. 50% € 500.000 € 250.000 Maandelijkse monitoring van kosten en verw achtingen. Risico neemt toe door verlaging budget. Ook hiervoor dient reserve Sociale Domein als incidentele opvang.
3 3 Plus Team Het PlusTeam is een Gemeenschappelijke regeling met Geldrop-Mierlo en heeft geen weerstandsvermogen. € 35.655 Risico van Waalre is opgenomen o.b.v. begroting PlusTeam. In deze begroting is een risicoparagraaf opgenomen waarin vermeld is hoe men risico's beheerst. (30% * € 118.850).
4 4 GGD Waalre neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost. € 27.500 Risico van Waalre is opgenomen o.b.v. overleg met de GGD over hun begroting en jaarrekening.
5 5 Instroom statushouders Kan gevolgen hebben voor meerdere disciplines binnen de gemeentelijke begroting. 75% € 250.000 € 187.500 Periodieke monitoring van de gevolgen voor Waalre.
6 6 Vennootschapsbelasting Gemeenten zijn belastingplichtig voor activiteiten w aar zij zich als een onderneming gedragen. 50% € 10.000 € 5.000 Op basis van een gedegen inventarisatie om onverwachte belastingaanslagen (vpb) en boetes te voorkomen lijkt het risico voor Waalre alleen eventuele winsten uit grondexploitatie te betreffen. Dit kan w orden opgevangen binnen de grondexploitatiegebieden of reserve grondexploitatie.
7 7 Bouwgrondexploitatie Realisatie verwachte opbrengst is onzeker. Merkbaar is wel dat de woningmarkt is verbeterd. Risico’s worden per gebied gekw antificeerd in de exploitatieopzet. 10% € 1.158.000 € 115.800 Risico's betreffende grotere projecten en bouwgrondexploitatie in het algemeen worden planmatig geactualiseerd en beheerst. Als buffer is een deel van de algemene reserve beschikbaar. Zie verder paragraaf G.
8 8 Appartementencomplex Ontwikkelaar kleinschalig appartementencomplex heeft Waalre aansprakelijk gesteld voor substantieel bedrag (vertragings)schade a.g.v. onjuist doorlopen procedure. 25% € 1.700.000 € 425.000 Eind 2016 heeft de rechtbank bepaalt dat ontwikkelaar recht heeft op vergoeding van het renteverlies a.g.v. vertraging en gemaakte juridische kosten. Nagenoeg alle andere geclaimde schadegronden zijn afgewezen. Deze schade valt onder het maximaal verzekerd bedrag en heeft dan ook geen financiële consequenties voor de gemeente. Wel is de ontwikkleaar tegen deze uitspraak in bereoep gegaan. Het risico blijft dus bestaan.
9 9 Sportparken Huur nieuwe sportvelden is verhoogd. Indien de Stichting de huur van de sportvelden niet kan betalen zijn wij verantw oordelijk voor de gehele kapitaallast. 10% € 50.000 € 5.000 Periodiek overleg met de Stichting aangaande hun financiële positie.
10 10 Onderhoud sportparken Per juli 2014 is onderhoud sportparken overgedragen aan sportstichting Waalre. Indien de Stichting dit onvoldoende uitvoert kan dit de gemeente extra kosten. 10% € 50.000 € 5.000 Jaarlijks wordt een keuring uitgevoerd om te monitoren of de subsidie afdoende is voor het gew enste niveau van onderhoud.
11 11 Sportparken Vanuit het rijk is een belastingw ijziging (BTW) aangekondigd. Mogelijk dient eenmalig een deel van de terugontvangen BTW over de investering t.b.v. de renovatie van de buitensportaccomodatie Aalst terugbetaald te w orden aan de belastingdienst. 25% € 136.000 € 34.000
12 11a Sportparken Daarnaast kan de BTW w ijziging een structurele last betekenen. 50% € 10.000 € 5.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Nr. Onderwerp Toelichting risico Kans Impact Risico bedrag Risico Beheersmaatregel
1 12 Bijdrage realisatie N69 Extra onderhoudskosten N69 na overdracht van provincie naar gemeente Waalre. Gaat drie jaar na ingebruikname spelen (+/- 2018). 75% € 165.000 € 123.750 Structurele ophoging van onderhoudsbudget wegen is noodzakelijk. Grootte van onderhoudsbudget is afhankelijk van de bijdrage provincie bij overdracht.
2 13 Gewaarborgde geldleningen De gemeente staat garant voor geldleningen van woningcorporaties, zorgcentra en enkele plaatselijke verenigingen. 1% € 25.000.000 € 250.000 Er wordt terughoudend omgegaan met garanties.
3 14 Bodemsanering Risico's m.b.t. bodemverontreiniging. 10% € 500.000 € 50.000 Als grondeigenaar kan Waalre aansprakelijk gesteld w orden voor (nieuw e) bodemverontreinigingen. Inschatting lastig, w ant afhankelijk van eigendomssituatie en mate van bodemverontreiniging.
4 15 Zwerfvuil/ illegale stort Waalre kan geconfronteerd worden met illegale stort van (chemisch) afval. De laatste jaren is er een sterke stijging in Brabant van dumping van drugsafval. Bij bodemvervuiling kunnen kosten hoog oplopen en vervoorzaker is zelden te achterhalen. 75% € 100.000 € 75.000 Het risico is afhankelijk van de gebeurtenis en niet vooraf in te schatten. Er is wel een provinciale regeling betreffende dumping van drugsafval w aarbij een gedeelte van de kosten voor het opruimen gedekt zijn.
5 16 Vuilverwerking Attero I.v.m. het lager aangeboden aantal tonnages restafval dan afgesproken, wordt door vuilverw erkingsbedrijf Attero een schadebedrag geclaimd. 25% € 190.000 € 47.500 Inmiddels is er een uitspraak van de rechter w aarin de vordering is afgewezen. Attero heeft in april 2016 een vordering tot vernietiging van dit vonnis ingediend. Het risico blijft daarom staan. Het contract met Attero is per 1 februari 2017 afgelopen. Het mogelijke risisco neemt dus niet meer verder toe.
6 17 Volumebesluit volkshuisvesting Op basis van voorgeschiedenis kunnen de w oningcorporaties die in Waalre werkzaam zijn eventueel nog aanspraak maken op de middelen die vroeger beschikbaar w aren binnen het zogeheten “volumebesluit volkshuisvesting”. 10% € 167.000 € 16.700 Voorheen w as een krediet beschikbaar gesteld ( ca. 167.000 euro). Het krediet komt te vervallen bij vaststelling jaarstukken 2016.
7 18 Onderzoek bruggen Indien uit globale herberekening, in 2017 en 2018, blijkt dat een of meerdere bruggen niet voldoen aan de huidige eisen, dan dient rekening te worden gehouden met een aanvullende berekening. De kosten voor een dergelijk onderzoek w ordt bij zeven bruggen geraamd op € 100.000,- 25% € 100.000 € 25.000 Blijkt uit dat onderzoek dat een brug niet voldoet dan is een beperking van de maximale aslast een optie (verkeersbord plaatsen) of verstevigen van de brug. De kosten hiervan zijn pas duidelijk na het onderzoek.
8 19 Bruggen Mocht blijken dat uit inspectie bij een aantal bruggen maatregelen genomen moet worden dan is hier financiele dekking voor nodig. 10% € 1.000.000 € 100.000 In de begroting 2018 een eerste aanvang om reserves te creëren voor w egen, groen en bruggen.
9 20 Wegen Structurele vervanging/ onderhoud van wegen werd in het verleden gedekt uit reserves. Wenselijk is dat hier een structurele oplossing voor is. 10% € 2.000.000 € 200.000 In de begroting 2018 een eerste aanvang om reserves te creëren voor w egen, groen en bruggen.
10 21 Schadeclaims Verwachte jaarlijke schadeclaims die niet specifiek zijn gekoppeld aan dossiers. De gemeente kan schadeclaims ontvangen als gevolg van activiteiten die zij verricht, welke niet (volledig) onder de verzekering voor aansprakelijkheidsstelling vallen. 25% € 10.000 € 2.500 Het aantal claims richting Waalre is beperkt. Genoemd bedrag is maximum bedrag voor lopende schadeclaims.
11 22 Wachtgeld wethouders Wethouders hebben na beeindiging van het w ethouderschap recht op wachtgeld. Risico doet zich voor op het moment van eventuele collegecrisis en bij het einde van de raadsperiode 2014 - 2018. 25% € 600.000 € 150.000 Wachtgeld wordt in de jaarlijkse exploitatie verantwoord. Jaarlijkse actualisatie van de verplichting
12 23 Informatie veiligheid De primaire en ondersteunende processen van de gemeente Waalre zijn in hoge mate afhankelijk van een adequate informatievoorziening en betrouw bare informatiesystemen. Mede door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van burgers en organisaties voor gemeenten van groot belang. Burgers en bedrijven moeten er op kunnen vertrouwen dat hun gegevens in goede handen zijn bij de gemeente Waalre. Kw etsbaarheid van o.a. informatiesystemen en daarmee ook de bescherming van persoonsgegevens vormen een risico. 5% € 250.000 € 12.500 Informatiebeveiligingsbeleid is vasgesteld. Een GAP en impactanalyse zijn gemaakt. De uitrol van dit beleid en de kw etsbaarheden in de GAP analyse w ordt uitgerold door middel van een informatiebeveiligingsplan. Een informatiebeveiligingsorganisatie is inmiddels samengesteld.
13 24 Datalekken Op 1 januari 2016 is de Wet meldplicht datalekken in w erking getreden. Waalre slaat veel persoonsgegevens op. Deze zijn vertrouw elijk en mogen vaak niet openbaar worden gemaakt. Gebeurt dit toch onbedoeld dan is er sprake van een datalek. Als een datalek geschied dan dient er een melding te worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Gebeurt dit niet of niet tijdig dan kan de AP een bestuurlijke boete van maximaal € 820.000 opleggen. 5% € 820.000 € 41.000 Een protocol Meldplicht Datalekken is opgesteld binnen de gemeente Waalre. Alle medew erkers binnen de gemeente zijn geinformeerd over het onderw erp Datalekken. Daarnaast is een zgn. leerzame lunch gehouden waarbij alle medew erkers zijn geinformeerd.
14 € 2.439.405 Subtotaal € 2.195.465 Subtotaal 90% 23 Risico's Stelpost voor gebeurtenissen met een € 100.000 N.v.t. onvoorzien niet gekw antificeerd/benoemd negatief gevolg. 90% totaal = benodigde weerstandscapaciteit € 2.285.465


0 1 2 3 4
0 Berekening weerstandscapaciteit 2018
1 2017 2018
2 Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel
3 a. exploitatie
4 -Ruimte OZB belasting (fictief) € 1.500.000 € 1.500.000
5 -post onvoorzien (regulier) € 74.000 € 90.000 € 100.000 € 90.000
6 € 74.000 € 1.590.000 € 100.000 € 1.590.000
7 b. vermogen
8 - algemene buffer reserve € 3.617.067 € 3.617.067
9 - algemene reserve grondexploitatie € 723.812 € 595.815
10 - algemene reserve sociaal domein € 1.000.000 € 750.000
11 - algemene reserve vrij besteedbaar € 372.976 € 1.162.325
12 - stille reserves € 4.295.000 € 4.295.000
13 € 10.008.855 € - € 10.420.207 € -
14
15 Totale w eerstandscapaciteit € 10.082.855 € 1.590.000 € 10.520.207 € 1.590.000
16
17 Incidenteel en structureel samen € 11.672.855 € 12.110.207


0 1 2 3 4
0 Kengetal Voldoende Matig Onvoldoende
1 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 90 % 90 – 130 % > 130 %
2 2 De solvabiliteitsratio > 50 % 20 – 50 % < 20 %
3 3 Kengetal grondexploitatie < 20 % 20 – 35 % > 35 %
4 4 Structurele exploitatieruimte > 0,6 % 0 < 0,6 % < 0 %
5 5 Belastingcapaciteit < 95 % 95 – 105 % > 105 %


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetal Rekening 2015 Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Oordeel
1 1a Netto schuldquote -18,4% -16,9% -2,5% 4,3% Voldoende
2 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -20,4% -18,5% -3,9% 3,3% Voldoende
3 2 De solvabiliteitsratio 49,7% 46,2% 28,9% 25,8% Matig
4 3 Kengetal grondexploitatie 13,8% 10,5% 8,7% 1,6% Voldoende
5 4 Structurele exploitatieruimte 1,1% 0,4% 0,1% 0,1% Matig
6 5 Belastingcapaciteit 99,0% 98,3% 100,6% 105,5% Onvoldoende


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Jeugdzorg 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein WMO 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Plus Team None None 35700.0
Sociaal domein GGD None None 27500.0
Sociaal domein Instroom statushouders 75.0 250000.0 187500.0
Belasting Vennootschapsbelasting 50.0 10000.0 5000.0
Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie 10.0 1158000.0 115800.0
Grondexploitatie Appartementencomplex 25.0 1700000.0 425000.0
GR / Verbonden partijen Sportparken - huur nieuwe sportvelden 10.0 50000.0 5000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud Sportparken 10.0 50000.0 5000.0
Belasting Sportparken - belasting 25.0 136000.0 34000.0
Belasting Sportparken - belasting, structurele last 50.0 10000.0 5000.0
Kapitaalgoederen Bijdrage realisatie N69 75.0 165000.0 123750.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 1.0 25000000.0 250000.0
Bodemsanering Bodemsanering 10.0 500000.0 50000.0
Bodemsanering Zwerfvuil / Illegale stort 75.0 100000.0 75000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vuilverwerking Attero 25.0 190000.0 47500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Volumebesluit volkshuisvesting 10.0 167000.0 16700.0
Kapitaalgoederen Onderzoek bruggen 25.0 100000.0 25000.0
Kapitaalgoederen Bruggen 10.0 1000000.0 100000.0
Kapitaalgoederen Wegen 10.0 2000000.0 200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims 25.0 10000.0 2500.0
Sociaal domein Wachtgeld wethouders 25.0 600000.0 150000.0
Informatieveiligheid Informatieveiligheid 5.0 250000.0 12500.0
Informatieveiligheid Datalekken 5.0 820000.0 41000.0
Sociaal domein Eigen bijdrage WMO 25.0 100000.0 25000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschapshuis Het Klooster 10.0 100000.0 10000.0
Overig Risico's onvoorzien None None 100000.0

0 1 2
0 Waardering Ratio Betekenis
1 A > 2 Uitstekend
2 B 1,4 - 2 Ruim voldoende
3 C 1 - 1,4 Voldoende
4 D 0,8 - 1 Matig
5 E 0,6 - 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5
0 KansGevolg (x 1.000) Zeer klein10% Klein25% Gemid-deld50% Groot75% Zeer groot90%
1 ≥ €1.000
2 €500 - €1.000
3 €250 < €500
4 €100 < €250
5 €50 < €100
6 < €50


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Nr. Onderwerp Toelichting risico Kans Impact Risico bedrag Risico Beheersmaatregel
1 1 Jeugdzorg Jeugdzorg is een open einde regeling. Door de korting op het budget loopt Waalre een risico. 50% € 500.000 € 250.000 Maandelijkse monitoring van kosten en verw achtingen. D.m.v. PlusTeam op langere termijn doelmatiger zorg bieden. Reserve Sociaal Domein biedt incidentele opvang voor hoge kosten.
2 2 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), is een open einde regeling. Door bedragen laag (aan de onderkant) te begroten w orden de risico’s hoger. 50% € 500.000 € 250.000 Maandelijkse monitoring van kosten en verw achtingen. Risico neemt toe door verlaging budget. Ook hiervoor dient reserve Sociale Domein als incidentele opvang.
3 3 Plus Team Het PlusTeam is een Gemeenschappelijke regeling met Geldrop-Mierlo en heeft geen w eerstandsvermogen. € 35.700 Risico van Waalre is opgenomen o.b.v. begroting PlusTeam. In deze begroting is een risicoparagraaf opgenomen w aarin vermeld is hoe men risico's beheerst. (30% * € 118.850).
4 4 GGD Waalre neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost. € 27.500 Risico van Waalre is opgenomen o.b.v. overleg met de GGD over hun begroting en jaarrekening.
5 5 Instroom statushouders Kan gevolgen hebben voor meerdere disciplines binnen de gemeentelijke begroting. 75% € 250.000 € 187.500 Periodieke monitoring van de gevolgen voor Waalre.
6 6 Vennootschaps-belasting Gemeenten zijn belastingplichtig voor activiteiten w aar zij zich als een onderneming gedragen. 50% € 10.000 € 5.000 Op basis van een gedegen inventarisatie om onverw achte belastingaanslagen (vpb) en boetes te voorkomen lijkt het risico voor Waalre alleen eventuele w insten uit grondexploitatie te betreffen. Dit kan w orden opgevangen binnen de grondexploitatiegebieden of reserve grondexploitatie.
7 7 Bouwgrond-exploitatie Realisatie verw achte opbrengst is onzeker. Merkbaar is w el dat de w oningmarkt is verbeterd. Risico’s w orden per gebied gekw antificeerd in de exploitatieopzet. 10% € 1.158.000 € 115.800 Risico's betreffende grotere projecten en bouw grondexploitatie in het algemeen w orden planmatig geactualiseerd en beheerst. Als buffer is een deel van de algemene reserve beschikbaar. Zie verder paragraaf G.
8 8 Appartementen-complex Ontw ikkelaar kleinschalig appartementencomplex heeft Waalre aansprakelijk gesteld voor substantieel bedrag (vertragings)schade a.g.v. onjuist doorlopen procedure. 25% € 1.700.000 € 425.000 Eind 2016 heeft de rechtbank bepaalt dat ontw ikkelaar recht heeft op vergoeding van het renteverlies a.g.v. vertraging en gemaakte juridische kosten. Nagenoeg alle andere geclaimde schadegronden zijn afgew ezen. Deze schade valt onder het maximaal verzekerd bedrag en heeft dan ook geen financiële consequenties voor de gemeente. Wel is de ontw ikkelaar tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Het risico blijft dus bestaan.
9 9 Sportparken Huur nieuw e sportvelden is verhoogd. Indien de Stichting de huur van de sportvelden niet kan betalen zijn w ij verantw oordelijk voor de gehele kapitaallast. 10% € 50.000 € 5.000 Periodiek overleg met de Stichting aangaande hun financiële positie.
10 10 Onderhoud sportparken Per juli 2014 is onderhoud sportparken overgedragen aan sportstichting Waalre. Indien de Stichting dit onvoldoende uitvoert kan dit de gemeente extra kosten. 10% € 50.000 € 5.000 Jaarlijks w ordt een keuring uitgevoerd om te monitoren of de subsidie afdoende is voor het gew enste niveau van onderhoud.
11 11 Sportparken Vanuit het rijk is een belastingw ijziging (BTW) aangekondigd. Mogelijk dient eenmalig een deel van de terugontvangen BTW over de investering t.b.v. de renovatie van de buitensportaccomodatie Aalst terugbetaald te w orden aan de belastingdienst. 25% € 136.000 € 34.000
12 11a Sportparken Daarnaast kan de BTW w ijziging een structurele last betekenen. 50% € 10.000 € 5.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Nr. Onderwerp Toelichting risico Kans Impact Risico bedrag Risico Beheersmaatregel
1 12 Bijdrage realisatie N69 Extra onderhoudskosten N69 na overdracht van provincie naar gemeente Waalre. Gaat drie jaar na ingebruikname spelen (+/- 2018). 75% € 165.000 € 123.750 Structurele ophoging van onderhoudsbudget w egen is noodzakelijk. Grootte van onderhoudsbudget is afhankelijk van de bijdrage provincie bij overdracht.
2 13 Gewaarborgde geldleningen De gemeente staat garant voor geldleningen van w oningcorporaties, zorgcentra en enkele plaatselijke verenigingen. 1% € 25.000.000 € 250.000 Er w ordt terughoudend omgegaan met garanties.
3 14 Bodemsanering Risico's m.b.t. bodemverontreiniging. 10% € 500.000 € 50.000 Als grondeigenaar kan Waalre aansprakelijk gesteld w orden voor (nieuw e) bodemverontreinigingen. Inschatting lastig, w ant afhankelijk van eigendomssituatie en mate van bodemverontreiniging.
4 15 Zwerfvuil/ illegale stort Waalre kan geconfronteerd w orden met illegale stort van (chemisch) afval. De laatste jaren is er een sterke stijging in Brabant van dumping van drugsafval. Bij bodemvervuiling kunnen kosten hoog oplopen en vervoorzaker is zelden te achterhalen. 75% € 100.000 € 75.000 Het risico is afhankelijk van de gebeurtenis en niet vooraf in te schatten. Er is w el een provinciale regeling betreffende dumping van drugsafval w aarbij een gedeelte van de kosten voor het opruimen gedekt zijn.
5 16 Vuilverwerking Attero I.v.m. het lager aangeboden aantal tonnages restafval dan afgesproken, w ordt door vuilverw erkingsbedrijf Attero een schadebedrag geclaimd. 25% € 190.000 € 47.500 Inmiddels is er een uitspraak van de rechter w aarin de vordering is afgew ezen. Attero heeft in april 2016 een vordering tot vernietiging van dit vonnis ingediend. Deze vordering is afgew ezen maar Attero heeft een nieuw e vordering (voor latere jaren) ingediend. Dit is nu onder de rechter Het risisco blijft daarom staan.
6 17 Volumebesluit volkshuisvesting Op basis van voorgeschiedenis kunnen de w oningcorporaties die in Waalre w erkzaam zijn eventueel nog aanspraak maken op de middelen die vroeger beschikbaar w aren binnen het zogeheten “volumebesluit volkshuisvesting”. 10% € 167.000 € 16.700 Voorheen w as een krediet beschikbaar gesteld ( ca. 167.000 euro). Het krediet komt te vervallen bij vaststelling jaarstukken 2016.
7 18 Onderzoek bruggen Indien uit globale herberekening, in 2017 en 2018, blijkt dat een of meerdere bruggen niet voldoen aan de huidige eisen, dan dient rekening te w orden gehouden met een aanvullende berekening. De kosten voor een dergelijk onderzoek w ordt bij zeven bruggen geraamd op € 100.000,- 25% € 100.000 € 25.000 Blijkt uit dat onderzoek dat een brug niet voldoet dan is een beperking van de maximale aslast een optie (verkeersbord plaatsen) of verstevigen van de brug. De kosten hiervan zijn pas duidelijk na het onderzoek.
8 19 Bruggen Mocht blijken dat uit inspectie bij een aantal bruggen maatregelen genomen moet w orden dan is hier financiele dekking voor nodig. 10% € 1.000.000 € 100.000 In de begroting 2018 een eerste aanvang om reserves te creëren voor w egen, groen en bruggen.
9 20 Wegen Structurele vervanging/ onderhoud van w egen w erd in het verleden gedekt uit reserves. Wenselijk is dat hier een structurele oplossing voor is. 10% € 2.000.000 € 200.000 In de begroting 2018 een eerste aanvang om reserves te creëren voor w egen, groen en bruggen.
10 21 Schadeclaims Verw achte jaarlijke schadeclaims die niet specifiek zijn gekoppeld aan dossiers. De gemeente kan schadeclaims ontvangen als gevolg van activiteiten die zij verricht, w elke niet (volledig) onder de verzekering voor aansprakelijkheidsstelling vallen. 25% € 10.000 € 2.500 Het aantal claims richting Waalre is beperkt. Genoemd bedrag is maximum bedrag voor lopende schadeclaims.
11 22 Wachtgeld wethouders Wethouders hebben na beeindiging van het w ethouderschap recht op w achtgeld. Risico doet zich voor op het moment van eventuele collegecrisis en bij het einde van de raadsperiode 2014 - 2018. 25% € 600.000 € 150.000 Wachtgeld w ordt in de jaarlijkse exploitatie verantw oord. Jaarlijkse actualisatie van de verplichting
12 23 Informatieveiligheid De primaire en ondersteunende processen van de gemeente Waalre zijn in hoge mate afhankelijk van een adequate informatievoorziening en betrouw bare informatiesystemen.Mede door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van burgers en organisaties voor gemeenten van groot belang. Burgers en bedrijven moeten er op kunnen vertrouw en dat hun gegevens in goede handen zijn bij de gemeente Waalre.Kw etsbaarheid van o.a. informatiesystemen en daarmee ook de bescherming van persoonsgegevens vormen een risico. 5% € 250.000 € 12.500 Informatiebeveiligingsbeleid is vastgesteld. Een GAP en impactanalyse zijn gemaakt. De uitrol van dit beleid en de kw etsbaarheden in de GAP analyse w ordt uitgerold door middel van een informatiebeveiligingsplan. Een informatiebeveiligingsorganisatie is inmiddels samengesteld.
13 24 Datalekken Op 1 januari 2016 is de Wet meldplicht datalekken in w erking getreden. Waalre slaat veel persoonsgegevens op. Deze zijn vertrouw elijk en mogen vaak niet openbaar w orden gemaakt. Gebeurt dit toch onbedoeld dan is er sprake van een datalek. Als een datalek geschied dan dient er een melding te w orden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Gebeurt dit niet of niet tijdig dan kan de AP een bestuurlijke boete van maximaal € 820.000 opleggen. 5% € 820.000 € 41.000 Een protocol Meldplicht Datalekken is opgesteld binnen de gemeente Waalre. Alle medew erkers binnen de gemeente zijn geinformeerd over het onderw erp Datalekken. Daarnaast is een zgn. leerzame lunch gehouden w aarbij alle medew erkers zijn geinformeerd.
14 25 Eigen bijdrage WMO Per 1-1-2019 w ordt de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen gemaximaliseerd en vervalt de inkomenstoets. In de begroting is rekening gehouden met een forse daling van de inkomsten uit de eigen bijdrage. De praktijk moet uitw ijzen hoe hoog de inkomsten w erkelijk zullen zijn. Mogelijk neemt door het verlagen van de eigen bijdrage de vraag naar Wmo producten toe omdat een hoge eigen bijdrage nu een drempel is voor het aanvragen van een voorziening. 25% € 100.000 € 25.000
15 26 Gemeenschaps-huis het klooster In de begroting is de verkoop van het gemeenschapshuis verw erkt. Het is niet uitgesloten dat na de verkoop de nieuw e exploitant een bijdrage in de exploitatiekosten nodig heeft 10% € 100.000 € 10.000


0 1 2 3 4
0 Berekening weerstandscapaciteit 2019
1 2018 2019
2 IncidenteelStructureel IncidenteelStructureel
3 a. exploitatie
4 -Ruimte OZB belasting (fictief) € 1.500.000 € 1.500.000
5 -post onvoorzien (regulier) € 100.000€ 90.000 € 100.000€ 90.000
6 € 100.000 € 1.590.000 € 100.000 € 1.590.000
7 b. verm ogen
8 - algemene buffer reserve € 3.617.067 € 3.331.966
9 - algemene reserve grondexploitatie € 595.815 € 457.217
10 - algemene reserve sociaal domein € 750.000 € 500.000
11 - algemene reserve vrij besteedbaar € 1.162.325 € 1.405.731
12 - stille reserves € 4.295.000 € 4.952.367
13 € 10.420.207 € - € 10.647.281 € -
14
15 Totale w eerstandscapaciteit € 10.520.207 € 1.590.000 € 10.747.281 € 1.590.000
16
17 Incidenteel en structureel sam en € 12.110.207 € 12.337.281


0 1 2 3 4
0 Kengetal Voldoende Matig Onvoldoende
1 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 90 % 90 – 130 % > 130 %
2 2 De solvabiliteitsratio > 50 % 20 – 50 % < 20 %
3 3 Kengetal grondexploitatie < 20 % 20 – 35 % > 35 %
4 4 Structurele exploitatieruimte > 0,6 % 0 < 0,6 % < 0 %
5 5 Belastingcapaciteit < 95 % 95 – 105 % > 105 %


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetal Rekening 2016 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Oordeel
1 1a Netto schuldquote -16,3% 24,0% 4,3% 44,6% Voldoende
2 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -17,8% 22,7% 3,3% 43,6% Voldoende
3 2 De solvabiliteitsratio 47,2% 28,5% 25,8% 24,0% Matig
4 3 Kengetal grondexploitatie 10,5% 14,4% 1,6% 13,8% Voldoende
5 4 Structurele exploitatieruimte 0,51% 0,36% 0,10% 0,48% Matig
6 5 Belastingcapaciteit 98,3% 100,6% 105,5% 108,2% Onvoldoende


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Appartementencomplex 25.0 2100000.0 525000.0
Belasting Sportparken 10.0 60000.0 6000.0
Sociaal domein Jeugdzorg / WMO 50.0 1100000.0 550000.0
GR / Verbonden partijen Plus Team 25.0 52200.0 13050.0
Grondexploitatie GGD 25.0 204280.0 51070.0
Bodemsanering Zwerfvuil / Illegale stort 75.0 100000.0 75000.0
Bodemsanering Bodemsanering 10.0 500000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vuilverwerking Attero 25.0 190000.0 47500.0
Kapitaalgoederen Bijdrage realisatie N69 75.0 165000.0 123750.0
Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie 5.0 4987000.0 249350.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 1.0 25000000.0 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Volumebesluit volkshuisvesting 10.0 167000.0 16700.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims 25.0 10000.0 2500.0
Informatieveiligheid Informatieveiligheid 5.0 250000.0 12500.0
Informatieveiligheid Privacy 1.0 20000000.0 200000.0
Overig Risico's onvoorzien None None 100000.0

0 1 2 3 4 5
0 Kans Gevolg (x 1.000) Zeer klein 10% Klein 25% Gemiddeld 50% Groot 75% Zeer groot 90%
1 ≥ €1.000
2 €500 - €1.000
3 €250 < €500
4 €100 < €250
5 €50 < €100
6 < €50


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Nr. Thema Onderwerp Toelichting risico Kans Impact Risico bedrag Risico Beheersmaatregel
1 1 1 Publieke dienstverlening Appartementencomplex Ontwikkelaar kleinschalig appartementencomplex heeft Waalre aansprakelijk gesteld voor substantieel bedrag (vertragings)schade a.g.v. onjuist doorlopen procedure. 25% € 2.100.000 € 525.000 Eind 2016 heeft de rechtbank bepaalt dat ontwikkelaar recht heeft op vergoeding van het renteverlies a.g.v. vertraging en gemaakte juridische kosten. Nagenoeg alle andere geclaimde schadegronden zijn afgewezen. Deze schade valt onder het maximaal verzekerd bedrag en heeft dan ook geen financiële consequenties voor de gemeente. Wel is de ontwikkelaar tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Het risico blijft dus bestaan.
2 2 3 Cultuur & Sport Sportparken Door wetswijziging is het recht op aftrek BTW op sport en onderhoud van binnen- en buitensportaccomodaties vervallen per 1-1-2019. Het hierdoor ontstane nadeel wordt mogelijk niet volledig gecompenseerd via de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK subsidie) 10% € 60.000 € 6.000 De subsidie aanvraag is tijdig ingediend. Er is nog geen uitsluitsel over de hoogte van de subsidie.
3 3 5 Jeugdhulp / Wmo / Volksgezondheid Jeugdzorg / Wmo Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn open einde regelingen. Door korting (vanuit het Rijk) op de budgetten loopt Waalre een risico. 50% € 1.100.000 € 550.000 Kwartaallijkse monitoring van kosten en verwachtingen d.m.v. monitor Sociaal Domein.
4 4 6 Wmo/ Volksgezondheid Plus Team Het PlusTeam is een Gemeenschappelijke regeling met Geldrop-Mierlo en heeft geen weerstandsvermogen. 25% € 52.200 € 13.050 Risico van Waalre is opgenomen o.b.v. begroting PlusTeam. In deze begroting is een risicoparagraaf opgenomen waarin vermeld is hoe men risico's beheerst.
5 5 6 Wmo/ Volksgezondheid GGD Waalre neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost. 25% € 51.070 Risico van Waalre is opgenomen o.b.v. overleg met de GGD over hun begroting en jaarrekening.
6 6 7 Duurzaamheid/ milieu Zwerfvuil/ illegale stort Waalre kan geconfronteerd worden met illegale stort van (chemisch) afval. De laatste jaren is er een sterke stijging in Brabant van dumping van drugsafval. Bij bodemvervuiling kunnen kosten hoog oplopen en veroorzaker is zelden te achterhalen. 75% € 100.000 € 75.000 Het risico is afhankelijk van de gebeurtenis en niet vooraf in te schatten. Er is wel een provinciale regeling betreffende dumping van drugsafval waarbij een gedeelte van de kosten voor het opruimen gedekt zijn.
7 7 7 Duurzaamheid/ milieu Bodemsanering Risico's m.b.t. bodemverontreiniging. 10% € 500.000 € 50.000 Als grondeigenaar kan Waalre aansprakelijk gesteld worden voor (nieuwe) bodemverontreinigingen. Inschatting lastig, want afhankelijk van eigendomssituatie en mate van bodemverontreiniging.
8 8 7 Duurzaamheid/ milieu Vuilverwerking Attero I.v.m. het lager aangeboden aantal tonnages restafval dan afgesproken, wordt door vuilverwerkingsbedrijf Attero een schadebedrag geclaimd. 25% € 190.000 € 47.500 Inmiddels is er een uitspraak van de rechter waarin de vordering is afgewezen. Attero heeft in april 2016 een vordering tot vernietiging van dit vonnis ingediend. Deze vordering is afgewezen maar Attero heeft een nieuwe vordering (voor latere jaren) ingediend. Dit is nu onder de rechter Het risico blijft daarom staan.
9 9 8 Openbare ruimte Bijdrage realisatie N69 Extra onderhoudskosten N69 na overdracht van provincie naar gemeente Waalre. Gaat drie jaar na ingebruikname spelen (+/- 2018). 75% € 165.000 € 123.750 Structurele ophoging van onderhoudsbudget wegen is noodzakelijk. Grootte van onderhoudsbudget is afhankelijk van de bijdrage provincie bij overdracht.
10 10 9 Ruimtelijke ontwikkeling Bouwgrondexploitatie Terugverdienen geinvesteerde boekwaarde per 31-12-2019 is onzeker. De markt is aangetrokken, daardoor wordt het risico als laag ingeschat. Risico’s worden per gebied gekwantificeerd in de exploitatieopzet. 5% € 4.987.000 € 249.350 Risico's betreffende grotere projecten en bouwgrondexploitatie in het algemeen worden planmatig geactualiseerd en beheerst. Als buffer is een deel van de algemene reserve beschikbaar. Zie verder paragraaf G.
11 11 9 Ruimtelijke ontwikkeling Gewaarborgde geldleningen De gemeente staat garant voor geldleningen van woningcorporaties, zorgcentra en enkele plaatselijke verenigingen. 1% € 25.000.000 € 250.000 Er wordt terughoudend omgegaan met garanties.


0 1 2
0 Waardering Ratio Betekenis
1 A > 2 Uitstekend
2 B 1,4 - 2 Ruim voldoende
3 C 1 - 1,4 Voldoende
4 D 0,8 - 1 Matig
5 E 0,6 - 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Nr. Onderwerp Toelichting risico Kans Impact Risico bedrag Risico Beheersmaatregel
1 12 9 Ruimtelijke ontwikkeling Volumebesluit volkshuisvesting Op basis van voorgeschiedenis kunnen de woningcorporaties die in Waalre werkzaam zijn eventueel nog aanspraak maken op de middelen die vroeger beschikbaar waren binnen het zogeheten “volumebesluit volkshuisvesting”. 10% € 167.000 € 16.700 Voorheen was een krediet beschikbaar gesteld (ca. € 167.000). Het krediet komt te vervallen bij vaststelling jaarstukken 2016.
2 13 12 Algemene dekkingsmiddelen Schadeclaims Verwachte jaarlijke schadeclaims die niet specifiek zijn gekoppeld aan dossiers. De gemeente kan schadeclaims ontvangen als gevolg van activiteiten die zij verricht, welke niet (volledig) onder de verzekering voor aansprakelijkheidsstelling vallen. 25% € 10.000 € 2.500 Het aantal claims richting Waalre is beperkt. Genoemd bedrag is maximum bedrag voor lopende schadeclaims.
3 14 12 Algemene dekkingsmiddelen Informatie veiligheid De primaire en ondersteunende processen van de gemeente Waalre zijn in hoge mate afhankelijk van een adequate informatievoorziening en betrouwbare informatiesystemen. Mede door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van burgers en organisaties voor gemeenten van groot belang. Burgers en bedrijven moeten er op kunnen vertrouwen dat hun gegevens in goede handen zijn bij de gemeente Waalre. Kwetsbaarheid van o.a. informatiesystemen en daarmee ook de bescherming van persoonsgegevens vormen een risico (zie punt 18 privacy). 5% € 250.000 € 12.500 Informatiebeveiligingsbeleid wordt aangepast op de nieuwe Baseline informatiebeveiliging overheid. Een GAP en impactanalyse worden gemaakt. Door de uitvoering van het informatiebeveiligingsplan worden de risico's verkleind. Een informatiebeveiligingsorganisatie is inmiddels samengesteld.
4 15 12 Algemene dekkingsmiddelen Privacy Onder de Avg kunnen bestuurlijke boetes worden opgelegd voor de verplichtingen voor maximaal 10 miljoen euro. Bijvoorbeeld bij het niet melden van datalekken en het niet hebben van een register voor verwerkingen. Voor de overtreding van grondslagen en beginselen van de Avg kan de AP een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro. Bijvoorbeeld bij gegevens verwerken zonder wettelijke grondslag of andere grondslag en gegevens verwerken zonder doelbinding. 1% € 20.000.000 € 200.000 Het hebben van protocollen en procedures voor de uitvoering van de verplichtingen in het kader van de Avg. Het geven van adviezen over privacyvraagstukken. Blijven inzetten op bewustwording en controle van processen.


0 1
0 Berekening weerstandscapaciteit 2020
1 2019 Incidenteel Structureel a. exploitatie -Ruimte OZB belasting (fictief) € 1.500.000 -post onvoorzien (regulier) € 100.000 € 90.000 € 100.000 € 1.590.000 b. vermogen - algemene buffer reserve € 3.331.966 - algemene reserve grondexploitatie € 457.217 - algemene reserve sociaal domein € 500.000 - algemene reserve vrij besteedbaar € 1.405.731 - stille reserves € 4.952.367 € 10.647.281 € Totale weerstandscapaciteit € 10.747.281 € 1.590.000 Incidenteel en structureel samen € 12.337.281 2020 Incidenteel Structureel € 1.500.000 € 100.000 € 90.000
2 € 100.000 € 1.590.000 € 3.625.053 € 457.217 € 401.996 € 484.473 € 4.952.367
3 € 9.921.106 € € 10.021.106 € 1.590.000 € 11.611.106


0 1 2 3 4
0 Kengetal Voldoende Matig Onvoldoende
1 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 90 % 90 – 130 % > 130 %
2 2 De solvabiliteitsratio > 50 % 20 – 50 % < 20 %
3 3 Kengetal grondexploitatie < 20 % 20 – 35 % > 35 %
4 4 Structurele exploitatieruimte > 0,6 % 0 < 0,6 % < 0 %
5 5 Belastingcapaciteit < 95 % 95 – 105 % > 105 %


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetal Rekening 2017 Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Oordeel
1 1a Netto schuldquote 24,0% 20,7% 44,6% 22,4% Voldoende
2 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 22,7% 19,7% 43,6% 18,9% Voldoende
3 2 De solvabiliteitsratio 28,5% 27,2% 24,0% 22,4% Matig
4 3 Kengetal grondexploitatie 14,4% 7,9% 13,8% 6,3% Voldoende
5 4 Structurele exploitatieruimte 0,36% 3,47% 0,48% 0,06% Matig
6 5 Belastingcapaciteit 100,6% 105,0% 107,1% 107,1% Onvoldoende