Naam Woensdrecht
Code 873
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 21800

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Wet Werk en Bijstand, beroep op bijstand en minimabeleid None None 445600.0
Sociaal domein ISD None None 72000.0
Sociaal domein Participatiebudget None None 22650.0
Sociaal domein Wmo None None 214000.0
Sociaal domein Jeugdzorg None None 472500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wet Houdbare Overheids Financiën (HOF) None None 2500.0
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties None None 38000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties- Nationale Hypotheekgarantie None None 145000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties- Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) None None 130000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 37700.0
GR / Verbonden partijen Joint Venture Business Park Aviolanda (BPA) None None 875000.0
GR / Verbonden partijen Regionale Milieu Dienst (RMD) None None 62000.0
GR / Verbonden partijen Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) None None None
GR / Verbonden partijen Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) None None None
GR / Verbonden partijen Saver N.V. None None 40000.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio MWB None None None
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging en privacy None None None

0 1
0 Impactklasse Nieuwe financiële impact
1 1 - zeer laag < € 50.000
2 2 - laag € 50.000 - € 100.000
3 3 - gemiddeld € 100.000 - € 250.000
4 4 - hoog € 250.000 - € 500.000
5 5 - zeer hoog € 500.000 of meer


0 1 2 3 4 5 6
0 Impact
1 Kans x<€ 50.000 50.000 < x € > € 100.000 100.000 < x € > € 250.000 250.000 < x € > € 500.000 x > € 500.000
2 Zeer groot (76% - 100%) 2
3 Groot (51% - 75%)
4 Gemiddeld (26% -50%) 1
5 Klein (6% -25%) 1 2 3
6 Zeer klein (0% - 5%) 1 3


0 1 2
0 Risico’s en toelichting Omvang risico
1 Wet Werk en Bijstand, beroep op bijstand en minimabeleid Fluctuaties in het klantenbestand van de ISD leiden tot extra uitgaven ten laste van het BUIG-budget en het minimabeleid. Deze uitgaven worden niet gecompenseerd door extra inkomsten. Risico’s voor een stijging van het klantenbestand zijn de toename van het aantal WW-uitkeringen en taakstelling voor de opname van statushouders. € 445.600 (€ 430.700)
2 ISD Risico van een hogere bijdrage in de overheadkosten van de ISD in 2018. € 72.000 (€ 27.000)
3 Participatiebudget Risico’s in fluctuaties aan de inkomstenkant die niet (volledig) gecompenseerd kunnen worden aan de uitgaven/beleidskant. Doel is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen. € 22.650 (€ 19.203)
4 Wmo Risico’s zijn gelegen in de manier waarop huishoudelijke ondersteuning wordt vormgegeven en in de hoogte van uurtarieven. Het geraamde budget voor 2018 voor nieuwe taken en huishoudelijke hulp bedraagt € 4,5 miljoen. € 214.000 (€ 249.052)
5 Jeugdzorg Voor 2017 is op de Jeugdzorg een landelijke korting opgelegd. In Almata wordt jeugdzorg plus aangeboden, waarvoor door het Rijk vooralsnog geen aanvullende middelen ter beschikking gesteld zijn. € 472.500 (€ 483.532)


0 1 2
0 Risico’s en toelichting Risico
1 Wet Houdbare Overheids Financiën (HOF) Risico bestaat, dat deze wet de investeringsruimte van gemeenten onder druk zet en beperkingen oplegt aan de inzet van reserves. € 2.500 (€ 3.000)
2 Gemeentegaranties Totaal garantstellingen wordt geraamd op 0,38 miljoen. € Het risico bestaat, dat niet aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. € 38.000 (€ 38.561)
3 Gemeentegaranties- Nationale Hypotheekgarantie Gemeenten kunnen aangesproken worden een lening te verstrekken aan de stichting. De omvang van deze lening is gebaseerd op het aandeel van inwoners van de gemeente Woensdrecht in de verliezen van NHG. Het totaal aan garantstellingen wordt ingeschat op € 29 miljoen. € 145.000 (€ 140.000)
4 Gemeentegaranties- Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) De gemeente staat garant voor geldleningen van woningstichtingen in de gemeente Woensdrecht. Het WSW kan de gemeente aanspreken een lening te verstrekken om de borg overeind te kunnen houden. Het geraamde totaal aan garantstelling bedraagt € 26 miljoen. € 130.000 (€ 129.510)
5 Grondexploitatie Onze gemeente heeft een beperkte grondpositie. De boekwaarde bedraagt ultimo 2018 ca 0,38 mln. De € gemeente loopt altijd het risico, dat gronden uiteindelijk niet verkocht worden of tegen een lagere grondprijs. € 37.700 (€ 25.388)


0 1 2
0 Belastingsamen- werking WestBrabant (BWB) In de vorige rapportage werd een additionele bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten voorzien. Dit risico is inmiddels niet meer aanwezig. € 0 (€10.000)
1 Saver N.V. Risico is dat de hogere operationele kosten worden verrekend met de aandeelhouders/deelnemers, € 40.000 (€ 0)


0 1 2 3 4 5 6
0 engetallen in %) Werkelijk Begroting Begroting
1 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Netto schuldquote 12,4% 21% 21% 23% 21% 19%
3 Netto schuldquote, gecorrigeerd 8,8% 20% 18% 19% 18% 16%
4 Solvabiliteitsratio 47,3% 39% 41% 40% 39% 38%
5 Grondexploitatie 0,5% 2,5% 0,7% -0,2% -0,3% -1,0%
6 Structurele exploitatieruimte 4,7% 2,8% 1,9% 3,3% 2,7% 2,5%
7 Belastingcapaciteit 93,2% 90% 91% 93% 93% 94%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Joint Venture Business Park Aviolanda (BPA) None None 600000.0
Sociaal domein Wet Werk en Bijstand, beroep op bijstand en minimabeleid None None 428600.0
Sociaal domein Jeugdzorg None None 726750.0
Sociaal domein Beschermd wonen None None 432000.0
Sociaal domein Wmo (algemeen) None None 175800.0
Overig Afvalinzameling & -verwerking None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Sociaal domein Wmo (eigen bijdrage) None None None
GR / Verbonden partijen ISD None None None
Sociaal domein Participatiebudget None None None
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties cultuur, sport en zorg None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wet- en regelgeving None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wet Houdbare Overheids Financiën (HOF) None None None

0 1 2 3 4 5
0 Impact
1 Kans kleiner dan € 50.000 tussen € 50.000 en € 100.000 tussen € 100.000 en € 250.000 tussen € 250.000 en € 500.000 groter dan € 500.000
2 Zeer groot (76% - 100%)
3 Groot (51% - 75%)
4 Gemiddeld (26% -50%) l f, h, i d
5 Klein (6% -25%) m k a, b, c, g
6 Zeer klein (0% - 5%) j e


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen Jaarverslag Begroting Meerjarenplanning
1 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Netto schuldquote 12,4% 20,4% 22,6% 22,9% 18,7% 14,8%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 8,7% 17,2% 19,0% 19,3% 15,1% 11,2%
4 Solvabiliteitsratio 48,5% 41,8% 36,6% 35,5% 36,5% 37,0%
5 Grondexploitatie 2,4% 3,4% 2,1% 2,9% 1,0% 0,3%
6 Structurele exploitatieruimte 1,5% 2,3% 1,1% 1,7% 1,9% 1,7%
7 Belastingcapaciteit 90,5% 91,4% 95,9% 96,2% 96,6% 97,0%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Instandhouding van gemeentelijke infrastructuur None None None
GR / Verbonden partijen Joint Venture Business Park Aviolanda (BPA) None None 585000.0
Sociaal domein Wet Werk en Bijstand, beroep op bijstand en minimabeleid None None 345000.0
Sociaal domein Decentralisatie Jeugdzorg binnen rijksbudget None None 770000.0
Sociaal domein Uitvoering Wmo binnen rijksbudget None None 3850000.0
Sociaal domein Uitvoering Wmo - eigen bijdrage None None None
Sociaal domein Decentralisatie Jeugdzorg - budget Beschermd wonen (incidenteel risico) None None None
GR / Verbonden partijen Door verbonden partijen onderkende risico's en indexatie als gevolg van kostenstijgingen None None None
Onderwijs Onderwijshuisvesting None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
BUIG Participatiebudget None None None
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties cultuur, sport en zorg None None None
Overig Wet- en regelgeving None None None
Overig Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) None None None
Overig Afvalinzameling en -verwerking None None None
Omgevingswet Meerjarenplannen en Programma Aanpak Stikstof (PAS) None None None

0 1 2 3
0 <- Kans Impact -> < € 50.000 € 50.000 - € 100.000 Zeer groot (> 76%) Groot (51% - 75%) Gemiddeld (26% -50%) Klein (6% -25%) Zeer klein (< 5%) € 100.000 - € 250.000 - > € 500.000 € 250.000 € 500.000
1 f, m e, g, h, p l
2
3 o k a, b, c, i, j
4 n d


0
0 Netto schuldquote 12,7% 22,6% 28,3% 23,5% 34,4% 32,6%
1 Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle 8,2% 19,0% 23,8% 19,0% 29,9% 28,2% verstrekte leningen
2 Solvabiliteitsratio 46,6% 36,6% 32,8% 34,8% 31,4% 32,0%
3 Grondexploitatie 1,3% 2,1% 1,3% -0,2% -0,5% 0,1%
4 Structurele exploitatieruimte -2,4% 1,1% 0,7% 1,4% 1,6% 2,0%
5 Belastingcapaciteit 91,4% 95,9% 95,8% 96,2% 96,6% 97,0%