Naam Schiermonnikoog
Code 88
Provincie Friesland
Inwonertal 932

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal Domein 10.0 71410.0 7141.0
Kapitaalgoederen Afwaardering vastgoed 33.0 53000.0 17490.0
Personeel Pensioenvoorziening wethouders 75.0 105900.0 79425.0
Kapitaalgoederen Legen baggerdepot 50.0 125000.0 62500.0
Belasting Btw jachthaven 50.0 26000.0 13000.0
Personeel Langdurige ziekte 20.0 130000.0 26000.0
Overig Overig (waaronder leningen, garantstellingen) None None 50000.0

0 1 2 3
0 Bij begroting ultimo jaar (bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018
1 A Niet in exploitatie opgenomen bouwgronden B Bouwgronden in exploitatie C Totale baten (dus excl. mutaties reserves) € € € 6.667 € € € 6.061 € € € 6.643
2 Grondexploitatie 0% 0% 0%


0 1 2 3 4 5 6
0 Onderwerpen Risico Kans x
1 (bedragen in €) Bandbreedte (in €) Factor Impact Kans Impact
2 Sociaal Domein 0 35.705 2 71.410 10% 7.141
3 Afwaardering vastgoed 0 26.500 2 53.000 33% 17.490
4 Pensioenvoorziening wethouders 0 35.300 3 105.900 75% 79.425
5 Legen baggerdepot 125.000 125.000 1 125.000 50% 62.500
6 Btw jachthaven n.v.t. 26.000 1 26.000 50% 13.000
7 Langdurige ziekte 0 65.000 2 130.000 20% 26.000
8 Overig (waaronder leningen, garantstellingen) 50.000
9
10 Totaal risico 255.556


0 1 2 3 4
0 artikel 12-norm opbrengst art. 12norm geraamde opbrengst lagere (-) / hogere (+) opbrengst
1 a/ OZB b1/ afvalstoffenheffing b2/ reinigingsrechten c/ rioolrechten 0,1952% van de WOZ-waarde 100% kostendekkend 100% kostendekkend 100% kostendekkend 702.000 392.600 55.755 207.900 501.335 392.600 39.000 207.900 200.665 0 -16.755 0
2 onbenutte belastingcapaciteit 183.910


0 1 2 3
0 Bij begroting ultimo jaar (bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018
1 A Vast schulden B Netto vlottende schuld C Overlopende passiva D Financiële activa E Uitzettingen < 1 jaar F Liquide middelen G Overlopende activa H Totale baten (excl. mutaties reserves) € 5.212 € 1.356 € 17 € € 996 € 3 € 1 € 6.667 € 5.212 € 500 € 932 € € € 104 € € 6.061 € 5.683 € 500 € 22 € € € € € 6.643
2 Netto schuldquote 84% 108% 93%


0 1 2 3
0 Bij begroting ultimo jaar (bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018
1 A Vast schulden B Netto vlottende schuld C Overlopende passiva D Financiële activa (incl. leningen) E Uitzettingen < 1 jaar F Liquide middelen G Overlopende activa H Totale baten (excl. mutaties reserves) € 5.212 € 1.356 € 17 € € 996 € 3 € 1 € 6.667 € 5.212 € 500 € 932 € € € 104 € € 6.061 € 5.683 € 500 € 22 € € € € € 6.643
2 Netto schuldquote 84% 108% 93%


0 1 2 3
0 Bij begroting ultimo jaar (bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018
1 A Eigen vermogen B Balans totaal € 2.863 € 9.836 € 2.035 € 9.076 € 1.916 € 8.637
2 Solvabiliteit 29% 22% 22%


0 1 2 3
0 Bij begroting (bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018
1 A Totale structurele lasten B Totale structurele baten C Totale structurele toevoegingen aan reserves D Totale structurele onttrekkingen aan reserves E Totale baten (dus excl. mutaties reserves) € 6.461 € 6.557 € 56 € 10 € 6.667 € 5.891 € 6.061 € 56 € 10 € 6.061 € 6.464 € 6.593 € 44 € 10 € 6.643
2 Structurele exploitatieruimte 0,7% 2,0% 1,4%


0 1 2 3
0 Bij begroting 2016 2017 2018
1 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde B Rioolheffing gezin bij gemiddelde WOZ-waarde C Afvalstoffenheffing voor een gezin D Eventuele heffingskorting E Totale woonlasten gezin gemiddelde WOZ-waarde F Woonlasten landelijk gemiddelde gezin t-1 € 276 € 251 € 361 € 0 € 888 € 716 € 277 € 176 € 346 € 0 € 799 € 723 € 282 € 176 € 354 € 0 € 812 € 728
2 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar t-1 124% 111% 112%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal Domein 30.0 105140.0 31542.0
Kapitaalgoederen Afwaardering vastgoed 33.0 17310.0 5712.3
Personeel Pensioenvoorziening wethouders 75.0 93825.0 70368.75
Kapitaalgoederen Legen baggerdepot 50.0 90000.0 45000.0
Kapitaalgoederen Baggeren 90.0 70000.0 63000.0
Belasting BTW jachthaven 50.0 17500.0 8750.0
Personeel Langdurige ziekte 20.0 130000.0 26000.0
Overig Overig (waaronder leningen en garantstellingen) None None 65000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Onderwerpen Risico Kans x
1 (bedragen in €) Bandbreedte (in €) Factor Impact Kans Impact
2 Sociaal Domein 0 52.570 2 105.140 30% 31.542
3 Afwaardering vastgoed 0 8.655 2 17.310 33% 5.712
4 Pensioenvoorziening wethouders 0 31.275 3 93.825 75% 70.369
5 Legen baggerdepot 90.000 90.000 1 90.000 50% 45.000
6 Baggeren 0 70.000 1 70.000 90% 63.000
7 Btw jachthaven n.v.t. 17.500 1 17.500 50% 8.750
8 Langdurige ziekte 0 65.000 2 130.000 20% 26.000
9 Overig (waaronder leningen, garantstellingen) 65.000
10
11 Totaal risico 315.373


0 1
0 Ratiowaarde Waardering
1 > 2,0 1,4 – 2,0 1,0 – 1,4 0,8 – 1,0 < 0,8 Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 edragen x € 1.000 rekening 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022
1 Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen 85% 98% 94% 86% 79% b68%


0 1 2 3 4 5 6
0 bedragen x € 1.000 rekening 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022
1 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar t-1 111% 114% 115% 115% 115% 115%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal domein - jeugdzorg 20.0 200000.0 40000.0
Sociaal domein Sociaal domein - woningaanpassingen 40.0 23000.0 9200.0
Overig Afwaardering vastgoed 10.0 8500.0 850.0
Personeel Pensioenvoorziening wethouders 60.0 93825.0 56295.0
Belasting BTW jachthaven 50.0 17500.0 8750.0
Personeel Langdurige ziekte 20.0 130000.0 26000.0
Overig Scheurvorming zwembad None None None
Overig Overig (waaronder leningen, garantstellingen) None None 65000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 edragen x € 1.000 rekening 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
1 Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen 86% 90% 85% 80% 72% b 66%


0 1 2 3 4 5 6
0 rekening 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
1 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar t-1 114% 113% 114% 114% 114% 114%


0 1 2 3 4 5 6
0 Onderwerpen Risico Kans x
1 (bedragen in €) Bandbreedte (in €) Factor Impact Kans Impact
2
3 Sociaal Domein > jeugdzorg 0 100.000 2 200.000 20% 40.000
4 Sociaal Domein > woningaanpassingen 0 23.000 1 23.000 40% 9.200
5 Afwaardering vastgoed 0 4.250 2 8.500 10% 850
6 Pensioenvoorziening wethouders 0 31.275 3 93.825 60% 56.295
7 Btw jachthaven n.v.t. 17.500 1 17.500 50% 8.750
8 Langdurige ziekte 0 65.000 2 130.000 20% 26.000
9 Scheurvorming zwmebad pm
10 Overig (waaronder leningen, garantstellingen) 65.000
11
12 Totaal risico 206.095


0 1
0 Ratiowaarde Waardering
1 > 2,0 1,4 – 2,0 1,0 – 1,4 0,8 – 1,0 < 0,8 Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende