Naam Wormerland
Code 880
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 15995

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Omgevingswet Invoeren omgevingswet None None 40000.0
ICT algemeen Informatiserings- en automatiseringsplan None None 175000.0
GR / Verbonden partijen Overheveling taken door het Rijk None None None
Sociaal domein Invoering nieuwe basisregistraties None None None
Informatieveiligheid Invoering van ENSIA (Eenduidig, Normatief Single Information Audit) gebaseerd op de BIG None None None
ICT algemeen Aansluiten bij de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) None None 145000.0
ICT algemeen Beveiliging software - uitval None None None
Informatieveiligheid Beveiliging software - ongeautoriseerd gebruik None None None
Informatieveiligheid Beveiliging hardware - ongeautoriseerd gebruik en diefstal None None None
Informatieveiligheid Risico dat persoonsgegevens op straat komen te liggen en dat de betreffende personen hier schade van ondervinden None None None
Informatieveiligheid Risico dat datalekken niet tijdig gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. None None 820000.0
Overig Risico dat contracten niet tijdig verlengd of opgezegd worden None None None
ICT algemeen Risico dat door stroomuitval de organisatie niet meer bereikbaar is en de primaire processen niet uitgevoerd kunnen worden omdat ICT-faciliteiten niet beschikbaar zijn None None None
GR / Verbonden partijen Risico dat we niet tijdig kunnen anticiperen op regelgeving van het Rijk None None None
ICT algemeen Risico dat het ICT-landschap steeds onoverzichtelijker wordt door vergaande integratie van applicaties. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico dat we niet voldoen aan de wettelijke termijnen om binnen een bepaalde tijd weer in bedrijf te zijn. None None None
Aanbesteding Risico dat uitgaven zijn verantwoord terwijl de ingekochte goederen of diensten niet of niet volledig zijn geleverd. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico op onjuiste boeking van uitgaven (onjuiste boekingscombinatie) None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico dat betalingen worden verricht aan een niet rechthebbende, bv. door ten onrechte (niet) wijzigen van crediteuren-stamgegevens. None None None
Aanbesteding Risico dat aanbestedingen niet conform wet- en regelgeving lopen None None None
Aanbesteding We zijn in 2017 gestart met een aanbestedingstraject voor een nieuwe accountant voor OVER-gemeenten, Wormerland en Oostzaan. Het risico bestaat dat de kosten van deze aanbesteding voor 2018 hoger uitvallen dan nu begroot. Een tweede risico bestaat hierin dat er geen inschrijvingen volgen op de aanbesteding en we niet tijdig een nieuwe accountant kunnen aanstellen. None None None
Personeel Risico dat lonen, salarissen en sociale lasten niet juist zijn, bijvoorbeeld doordat er lonen wordt uitbetaald aan niet (meer) in dienst zijnde medewerkers. None None None
Personeel Risico dat lonen, salarissen, sociale lasten niet juist en/of volgens de geldende wet en regelgeving worden berekend. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico dat door OVER-gemeenten aangeleverde mutaties niet juist, niet volledig en/of niet rechtmatig zijn verwerkt. None None None
Belasting Risico dat mutaties in afdracht- /belastingpercentages, franchise, etc. niet juist en/of niet rechtmatig zijn. None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
ICT algemeen Digitale Agenda 2020 25.0 100000.0 25000.0
Informatieveiligheid Basisregistratie personen (BRP) 5.0 0.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planologische procedures en aangaan overeenkomsten 5.0 100000.0 5000.0
Omgevingswet Omgevingswet 25.0 50000.0 12500.0
Sociaal domein Jeugdhulp 5.0 2864000.0 143200.0
Sociaal domein Inkomensvoorziening 5.0 2543000.0 127150.0
Sociaal domein Participatie 5.0 684000.0 34200.0
Sociaal domein Verstrekkingen Sociaal Domein 5.0 1884000.0 94200.0
Sociaal domein Flexibilisering jeugdgezondheidszorg 25.0 200000.0 50000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 5.0 249000.0 12450.0
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties 5.0 4741000.0 237050.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering 5.0 14599000.0 729950.0
Dividend/Rente Aandeelhouderschap HVC 5.0 5217000.0 260850.0

0 1 2
0 Meer inzetten op preventie Extra inzetten op vroegsignalering  door uitbreiding Centrum Jong Preventief gezondheidsbeleid  uitvoeren Ons aanbod effectiever maken door te sturen op resultaat Onze  inwoners zijn Waar nodig een passende Brede vangnet- en  zelfredzaam oplossing bieden met maatwerkvoorziening opzetten Inkoop specialistische jeugdhulp  maatwerk (regionaal) evalueren De transformatie vormgeven Het actualiseren van  beleidsplannen voorbereiden De financiële middelen beheersen
1  Hulp aanscherpen en sturen, en samenwerken met Centrum Jong en Jeugdteam Inkoop specialistische jeugdhulp  (regionaal) evalueren
2
3 Rapportages sociaal domein  verbeteren Prestatieafspraken maken met  subsidiepartners
4


0 1 2
0 Meer effectiviteit en efficiency Onze toegang door integrale aanpak tot hulp is laagdrempelig
1 Visie integrale aanpak  implementeren Mogelijkheden onderzoeken voor  de invoering van een inwonerspas
2


0
0 RK BG BG BG BG BG Programma 3 Sociaal domein 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Totaal Lasten: 12.311 11.824 11.826 11.966 12.080 12.195
2 Totaal Baten: 3.384 3.036 3.106 3.106 3.106 3.106
3 Totaal 8.927 8.787 8.720 8.860 8.974 9.089 Totaal reserves per 31-12 2.537 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014


0 1 2
0 Samenwerking versterken Onze tussen organisaties die zich inwoners inzetten voor de ontwikkeling kunnen hun van de jeugd talenten
1 Voor- en vroegschoolse educatie  opzetten Lokaal jeugdteam verbinden met  voortgezet onderwijs in Zaanstad
2 ontwikkelen


0
0 Programma 4 Maatschappelijk RK BG BG BG BG BG participatie 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Totaal Lasten: 4.107 4.393 4.132 4.107 4.140 4.157
2 Totaal Baten: 561 465 465 499 532 532
3 Totaal 3.546 3.928 3.667 3.608 3.607 3.625 Totaal reserves per 31-12 194 194 194 194 194 194 Totaal voorzieningen per 31-12 1.309 1.450 1.453 1.456 1.459 1.463


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
ICT algemeen Digitale Agenda 2020 25.0 100000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planologische procedures en aangaan overeenkomsten 5.0 100000.0 5000.0
Omgevingswet Implementatie Omgevingswet 25.0 50000.0 12500.0
Sociaal domein Inkomensvoorziening 25.0 600000.0 150000.0
BUIG Participatie 25.0 200000.0 50000.0
Sociaal domein Verstrekkingen Sociaal Domein 25.0 400000.0 100000.0
Sociaal domein Flexibilisering jeugdgezondheidszorg 25.0 200000.0 50000.0
Belasting Beheer sportcomplexen en BTW 25.0 40000.0 10000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 25.0 216000.0 54000.0
Dividend/Rente Aandeelhouderschap HVC 5.0 5396000.0 269800.0
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties 5.0 4465000.0 223250.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering 5.0 21689000.0 1084450.0
Overig Bedrijfsvoering 5.0 8614200.0 430710.0
Belasting Beheer sportcomplexen en BTW 25.0 40000.0 10000.0

0
0 Omschrijving Per 31-12-2020
1 Vrij aanwendbare reserve € 4.944.725
2 Post onvoorzien € 26.117
3 Stille reserves € 0
4 Totaal €4.970.842


0 1 2 3 4 5
0 Financieel Risico Reken Risico Progr. Risico belang kans % bedrag
1 1 Digitale Agenda 2020 € 100.000 2 25% € 25.000
2 2 Planologische procedures en aangaan overeenkomsten € 100.000 1 5% € 5.000
3 Implementatie Omgevingswet € 50.000 2 25% € 12.500
4 3 Inkomensvoorziening € 600.000 2 25% € 150.000
5 Participatie € 200.000 2 25% € 50.000
6 Verstrekkingen Sociaal Domein € 400.000 2 25% € 100.000
7 4 Flexibilisering jeugdgezondheidszorg € 200.000 2 25% € 50.000
8 Beheer sportcomplexen en BTW € 40.000 2 25% € 10.000
9 Leerlingenvervoer € 216.000 2 25% € 54.000
10 5 Aandeelhouderschap HVC € 5.396.000 1 5% € 269.800
11 6 Gemeentegaranties € 4.465.000 1 5% € 223.250
12 Algemene Uitkering € 21.689.000 1 5% € 1.084.450
13 Bedrijfsvoering (OVER-gemeenten) € 8.614.200 1 5% € 430.710
14 TOTAAL € 2.464.710


0 1 2 3
0 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 Netto schuldquote
1 Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
2 A Vaste schulden € 12.246 € 11.554 € 15.837
3 B Netto vlottende schulden € 3.954 € 3.600 € 1.500
4 C Overlopende passiva € 1.124 € 1.016 € 1.000
5 D Financiële activa (incl. verstr. len.) € 4.732 € 4.596 € 4.906
6 E Uitzettingen < 1 jaar € 4.425 € 800 € 1.000
7 F Liquide middelen € 121 € 150 € 250
8 G Overlopende activa € 1.050 € 1.000 € 1.028
9 H Totale baten (excl. mut. reserves) €33.895 € 33.848 € 35.661
10 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-FG)/Hx100% 21% 28% 31%


0 1 2 3
0 Netto schuldquote gecorr. voor alle 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 verstrekte leningen
1 Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
2 A Vaste schulden € 12.246 € 11.554 € 15.837
3 B Netto vlottende schulden € 3.954 € 3.600 € 1.500
4 C Overlopende passiva € 1.124 € 1.016 € 1.000
5 D Financiële activa (excl. verstrekte leningen) € 803 € 369 € 803
6 E Uitzettingen < 1 jaar € 4.425 € 800 € 1.000


0
0 Solvabiliteitsratio 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A Eigen vermogen € 19.217 € 19.265 € 17.103
2 B Balanstotaal € 41.515 € 40.024 € 40.486
3 Solvabiliteit (A/B) x 100% 46% 48% 42%


0 1 2 3
0 Kengetallen grondexploitatie 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A Niet in exploitatie genomen bouwgronden € 0 € 0 € 0
2 B Bouwgronden in exploitatie € 0 € 0 € 0
3 C Totale baten (exclusief mutaties reserves) € 33.895 € 33.848 € 35.661
4 Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 0% 0% 0%


0 1 2 3
0 Structurele exploitatieruimte 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A Totale structurele lasten € 34.254 € 33.637 € 35.719
2 B Totale structurele baten € 35.055 € 33.848 € 35.968
3 C Totale structurele toevoegingen aan reserves € 302 € 310 € 368
4 D Totale structurele onttrekkingen aan reserves € 226 € 412 € 276
5 E Totale baten (exclusief mutaties reserves) € 33.895 € 33.848 € 35.661
6 Structurele expl.ruimte ((B-A)+ (D2% 1% 0% C))/E x 100%


0 1 2 3
0 Belastingcapaciteit: Woonlasten
1 meerpersoonshuishouden Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
2 A OZB-lasten gezin bij gem. WOZwaarde *) € 313 € 313 € 313
3 B Rioolheffing gezin bij gem. WOZwaarde € 217 € 227 € 234
4 C Afvalstoffenheffing voor een gezin € 308 € 326 € 331
5 D Evt. heffingskorting
6 E Totale woonlasten gezin bij gem. WOZ-waarde € 838 € 866 € 878
7 F Woonlasten landelijk gem. gezin t-1 € 827 € 721 € 733
8 Woonlasten t.o.v. landelijk gem. 101% 120% 120% jaar ervoor (E/F) x 100%