Naam Landgraaf
Code 882
Provincie Limburg
Inwonertal 37612

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Bestuur en ondersteuning None None 635000.0
Overig Veiligheid None None 90000.0
Overig Verkeer, vervoer en waterstaat None None 175000.0
Overig Economie None None 200000.0
Onderwijs Onderwijs None None None
Overig Sport, cultuur en recreatie None None 837500.0
Sociaal domein Sociaal domein None None 1997500.0
Overig Volksgezondheid en milieu None None 180000.0
Overig Volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing None None 412500.0
Overig Bedrijfsvoering None None 3487500.0
Overig 20% buffer niet-majeure risico's None None 1603000.0

0
0 Weerstandsratio 2019 2020 2021 2022
1 Weerstandsvermogen klein r (alleen € 14.047.744 € 8.990.452 € 8.582.425 € 9.834.488 algemene reserve). Weerstandsvermogen groot R (incl. € 31.613.801 € 27.397.071 € 27.339.983 € 28.228.626 egalisatie en bestemmingsreserves). € 9.618.000 € 9.918.000 € 10.398.000 € 10.878.000 Weerstandsbehoefte = risico's Weerstandsratio klein r (alleen 1,46 0,91 0,83 0,90 algemene reserve). Weerstandsratio groot R (incl. alle 3,29 2,76 2,63 2,60 reserves m.u.v. doelreserves). Indicatieve norm weerstandsratio voor weerstandsratio r (alleen algemene reserve). 1 < r < 2 voor weerstandsratio R (totaal). 2 < R < 3


0
0 Verloop kengetallen financiële positie Kengetal Rek. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019
1 Netto schuldquote 19,72% 12,28% 31,22% Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 13,33% 7,20% 25,69% Solvabiliteitsratio 56,30% 63,42% 60,26% Grondexploitatie 3,45% 4,36% 3,75% Structurele exploitatieruimte 6,50% 0,48% -3,42% Belastingcapaciteit 99,68% 100,57% 101,38%


0
0 Categorische indeling provincie Cat. B Cat. C Cat. A
1 <90% 90-130% >130% <90% 90-130% >130% >50% 20-50% <20% <20% 20-35% >35% begr.pos. begr.neutr. begr. neg. <95% 95-105% >105%


0
0 Weerstandscapaciteit 2019 2020 2021 2022
1 Weerstandscapaciteit exploitatie 167.623 197.474 227.474 257.474 - Post (structureel) onvoorzien Totaal weerstandscap. exploitatie 167.623 197.474 227.474 257.474 Weerstandscapaciteit vermogen Algemene reserve 14.047.744 8.990.452 8.582.425 9.834.488 Bestemmingsreserves 12.319.168 12.889.276 12.915.436 12.939.441 Egalisatiereserves 5.079.265 5.319.868 5.614.647 5.197.222 Totaal weerstandscap. vermogen 31.446.178 27.199.597 27.112.509 27.971.152 Weerstandscapaciteit totaal 31.613.801 27.397.071 27.339.983 28.228.626 in % van de begroting 24% 24% 25% 26%


0
0 Weerstandsbehoefte per Nº programma 2019 2020 2021 2022
1 0 Bestuur en ondersteuning € 635.000 € 885.000 € 1.135.000 € 1.385.000 1 Veiligheid € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 175.000 € 175.000 € 175.000 € 175.000 3 Economie € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 4 Onderwijs pm pm pm pm 5 Sport, cultuur en recreatie € 837.500 € 837.500 € 837.500 € 837.500 6 Sociaal domein € 1.997.500 € 1.997.500 € 2.147.500 € 2.297.500 7 Volksgezondheid en milieu € 180.000 € 180.000 € 180.000 € 180.000 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke € 412.500 € 412.500 € 412.500 € 412.500 ordening en stedelijke vernieuwing - Bedrijfsvoering € 3.487.500 € 3.487.500 € 3.487.500 € 3.487.500 20% buffer niet-majeure risico's € 1.603.000 € 1.653.000 € 1.733.000 € 1.813.000 Totaal risico's € 9.618.000 € 9.918.000 € 10.398.000 € 10.878.000


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Bestuur None None 2295000.0
Overig Veiligheid None None None
Kapitaalgoederen Verkeer en vervoer None None 1500000.0
Overig Economie None None None
Onderwijs Onderwijs None None None
Overig Sport cultuur recreatie None None 32000.0
Sociaal domein Sociaal domein None None 1579000.0
Overig Volksgezondheid en milieu None None None
Overig VHROSV None None 105000.0
Overig 20% Buffer None None 1102000.0

0
0 Kengetal 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Netto schuldquote. 25,9% 58,8% 74,2% 78,3% 78,4% 71,1% Netto schuldquote, 19,1% 49,9% 64,4% 68,1% 68,7% 61,9% gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Solvabiliteitsratio. 49,3% 33,3% 27,7% 26,4% 25,9% 27,8% Grondexploitatie. 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% Structurele exploitatieruimte 0,8% -3,3% -0,1% 1,2% 2,2% 3,0% Belastingcapaciteit 100,5% 101,2% 101,2% 101,2% 101,2% 101,2%


0
0 Categorische indeling provincie Cat. A Cat. B Cat. C
1 <90% 90-130% >130% <90% 90-130% >130% >50% 20-50% <20% <20% 20-35% >35% begr.pos. begr.neutr. begr. neg. <95% 95-105% >105%


0
0 Weerstandscapaciteit (01/01) 2020 2021 2022 2023
1 Weerstandscapaciteit exploitatie - Post (structureel) onvoorzien 175 205 235 265 Totaal weerstandscapaciteit exploitatie 175 205 235 265 Weerstandscapaciteit vermogen Algemene reserve 13.341 9.128 8.773 9.687 Bestemmingsreserves 12.981 13.580 13.686 13.832 Egalisatiereserves 2.157 2.599 2.763 1.569 Totaal weerstandscapaciteit vermogen 28.479 25.308 25.222 25.088 Weerstandscapaciteit totaal 28.653 25.512 25.457 25.352 in % van de begroting 23% 22% 22% 22%


0
0 Weerstandsbehoefte (som risico’s) 2020 2021 2022 2023
1 T 0 Bestuur 2.295 3.086 3.556 3.758 1 Veiligheid 0 0 0 0 2 Verkeer en vervoer 1.500 0 0 0 3 Economie 0 0 0 0 4 Onderwijs 0 0 0 0 5 Sport cultuur recreatie 32 63 93 118 6 Sociaal domein 1.579 2.444 2.888 2.775 7 Volksgezondheid en milieu 0 0 0 0 8 VHROSV 105 105 105 105 Som risico's 5.511 5.698 6.642 6.756 + 20% 1.102 1.140 1.328 1.351 otaal 6.613 6.838 7.970 8.107


0
0 Weerstandsratio primo 2.020 2.021 2.022 2.023
1 Weerstandscapaciteit klein r (alleen algemene 13.341 9.128 8.773 9.687 reserve) Weerstandscapaciteit groot R (incl egalisatie en 28.653 25.512 25.457 25.352 bestemmingsreserves) Weerstandsbehoefte = risico's 6.613 6.838 7.970 8.107 Weerstandsratio klein r (alleen algemene reserve) 2,02 1,33 1,10 1,19 Weerstandsratio groot R (incl. alle reserves m.u.v. 4,33 3,73 3,19 3,13 doelreserves) Indicatieve norm weerstandsratio voor weerstandsratio r (alleen algemene reserve) 1 < r < 2 voor weerstandsratio R (totaal) 2 < R < 3