Naam Beek
Code 888
Provincie Limburg
Inwonertal 15895

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Tekorten jeugdzorg. De uitgaven voor jeugdzorg zijn hoger dan de hiervoor ontvangen Rijksvergoeding decentralisaties sociaal domein onderdeel jeugdzorg. None None None
GR / Verbonden partijen De tekorten van Vixia blijven oplopen. Zowel het bestuur van de GR als de colleges van de 4 schapsgemeenten hebben aangedrongen op maatregelen om de tekorten terug te dringen. Een interim directeur is bezig met het opstellen van een transitieplan. Hiervoor zijn een aantal acties noodzakelijk die waarschijnlijk leiden tot (eenmalige) frictiekosten. Doordat de SW per 1 januari op slot gaat neemt het aantal wsw-ers af. De inschatting is dat binnen 10 jaar de huidige populatie met 30% zal afnemen. Verwacht wordt dat afbouw van de infrastructuur (gebouwen + personeel) geen gelijke tred houdt met de afname van de SW-populatie. Bij de raming van de kosten is uitgegaan van de eerder regionaal berekende herstructureringskosten die voor Beek ingeschat waren op € 510.000. (incidenteel gespreidt over meerdere jaren) None None None
Grondexploitatie Wijzigingen aanneemovereenkomsten omdat vooraf niet alle werkzaamheden zijn te kwalificeren en te kwantificeren. In projecten wordt reeds rekening gehouden met een post onvoorzien. Het risico is dat deze post onvoldoende blijkt. None None None
Belasting Op de exploitatie van de binnen- en buitensportaccommodaties is het Sportbesluit van toepassing. Uit vakliteratuur en informatie van belastingadviseurs blijkt dat de kans bestaat dat het Sportbesluit vanwege Europese kritiek hierop wordt ingetrokken. Dit kan gevolgen hebben voor de teruggevraagde BTW, waardoor deze (deels) weer moet worden betaald. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vergoeden van schade als gevolg van verwijtbaar handelen bouw- en woningtoezicht. Vergelijkbaar met Balkondrama Maastricht en parkeergarage Bos- en Lommerplein. De gemeente Beek vergunt gemiddeld 200 bouwwerken per jaar, waarvan een beperkt aantal risicovol. De kans op risico's, meer in het bijzonder op grote financiële consequenties, is slechts bij een beperkt aantal vergunningen aanwezig. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkstelling voor directe schade en vervolgschade in projecten, als gevolg van beleid- en wetwijzigingen bij langdurige projecten. None None None
GR / Verbonden partijen Vanwege het niet (naar behoren) functioneren van de verwarmde tennisbanen bij BRZ, kan de vereniging deze banen in de winterperiode niet gebruiken. Dit was wel de bedoeling. Het risico bestaat dat deze tennisbanen omgevormd moeten worden naar een alternatieve baansoort. Vereniging beraad zich over de situatie en de leverancier van de baanverwarming is aansprakelijk gesteld. In de raad van september 2017 is een voorstel behandeld over vervanging tennisbanen. None None None
Grondexploitatie Het onvoldoende van omvang zijn van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen None None None
Grondexploitatie Exploitatietekort sociale werkvoorziening (Vixia) is hoger dan het bedrag waarmee in onze meerjarenbegroting rekening is gehouden. Exploitatietekort is hoger dan het bedrag per sw-er waarmee het Rijk rekening houdt. Dit wordt mede veroorzaakt door de hoge salariskosten van de sw-ers en de kosten van huisvesting. None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering valt lager uit dan verwacht in verband met te verwachten Rijksbezuinigingen. De Rijksbijdrage is geactualiseerd aan de Meicirculaire, maar het risico bestaat dat de Rijksbijdrage verder daalt. None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen De tekorten van Vixia blijven oplopen. Zowel het bestuur van de GR als de colleges van de 4 schapsgemeenten hebben aangedrongen op maatregelen om de tekorten terug te dringen. Hiervoor zijn een aantal acties noodzakelijk die waarschijnlijk leiden tot (eenmalige) frictiekosten. Doordat de SW met de invoering van de 3 decentralisaties op slot is gegaan, neemt het aantal wsw-ers af. De inschatting is dat binnen 10 jaar de huidige populatie met 30% zal afnemen. Verwacht wordt dat afbouw van de infrastructuur (gebouwen + personeel) geen gelijke tred houdt met de afname van de SW-populatie. Bij de raming van de kosten is uitgegaan van de eerder regionaal berekende herstructureringskosten. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Restitutie rioolheffing i.v.m. lopende beroepsprocedure. De gemeente verwacht in het gelijk te worden gesteld. Daarom is de kans laag ingeschat. Als gevolg van de omvang van het bedrag komt dit risico toch in de top 10 voor. None None None
Grondexploitatie Wijzigingen aanneemovereenkomsten omdat vooraf niet alle werkzaamheden zijn te kwalificeren en te kwantificeren. In projecten wordt reeds rekening gehouden met een post onvoorzien. Het risico is dat deze post onvoldoende blijkt. None None None
Sociaal domein Tekorten op budgetten jeugdzorg. De verwachte uitgaven voor jeugdzorg zijn hoger dan de ontvangen vergoeding vanuit het Rijk in de integratie uitkering sociaal domein voor het onderdeel jeugdzorg. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vergoeden van schade als gevolg van verwijtbaar handelen bouw- en woningtoezicht. Vergelijkbaar met Balkondrama Maastricht en parkeergarage Bos- en Lommerplein. De gemeente Beek vergunt gemiddeld 200 bouwwerken per jaar, waarvan een beperkt aantal risicovol. De kans op risico's, meer in het bijzonder op grote financiële consequenties, is slechts bij een beperkt aantal vergunningen aanwezig. None None None
Grondexploitatie Het onvoldoende van omvang zijn van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering valt lager uit dan verwacht in verband met te verwachten Rijksbezuinigingen. De Rijksbijdrage is geactualiseerd aan de meicirculaire 2018, maar het risico bestaat dat de Rijksbijdrage verder daalt. None None None
Grondexploitatie Risico voor de exploitatiebudgetten van zowel de gemeente als ook stichting De Haamen. Voor de jaren 2019-2023 worden door het Rijk compensatiemaatregelen ingevoerd om het niet meer terug kunnen vorderen van BTW (deels) op te kunnen vangen. Het gaat om kosten i.v.m. nieuwe investeringen, onderhoud en (sport)materialen met betrekking tot sportaccommodaties. Zeer waarschijnlijk zullen kosten die verband houden met sportactiviteiten (personele inzet) en exploitatie (backofficekosten) niet onder de compensatieregeling gaan vallen. Ingaande 2024 is er vooralsnog helemaal geen compensatie meer. None None None
GR / Verbonden partijen Rijk voert korting door op specifieke uitkeringen terwijl activiteiten vanuit de gemeente doorgaan. None None None
Kapitaalgoederen Variabele kosten gladheidsbestrijding. Hogere kosten gladheidsbestrijding dan voorzien door een strenge winter. None None None

0 1 2
0
1
2


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene Uitkering Gemeentefonds biedt onvoldoende ruimte om tekorten (in het sociaal domein) op te kunnen vangen None None None
Grondexploitatie Prijsopdrijving als gevolg van aantrekkende markt in de bouw en techniek None None None
Bodemsanering Opruimingskosten van drugsafvaldumping None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vergoeden van schade als gevolg van verwijtbaar handelen bouw- en woningtoezicht None None None
Grondexploitatie Het onvoldoende van omvang zijn van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen, om planschades en tekorten op het grondbedrijf te kunnen dekken. None None None
Kapitaalgoederen Voorbereidingskosten herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo None None None
Sociaal domein Stijgende kosten voor verstrekking individuele voorziening inzake de WMO None None None
GR / Verbonden partijen Asta: geen nieuwe huurder None None None
Gemeentefonds Rijk voert korting door op specifieke uitkeringen terwijl activiteiten vanuit de gemeente doorgaan None None None
Kapitaalgoederen Een strenge winter betekent extra kosten voor gladheidbestrijding None None None

0 1 2
0
1
2