Naam Bergen (L.)
Code 893
Provincie Limburg
Inwonertal 13106

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Sociale werkvoorziening WAA None None 450000.0
Sociaal domein 3 decentralisaties 1-1-2015 None None 325000.0
Gemeentefonds Lagere algemene uitkering None None 250000.0
Kapitaalgoederen Wegen, straten en pleinen None None 200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Integrale veiligheid None None 150000.0
Sociaal domein Wet Maatschappelijke Ondersteuning None None 140000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer None None 135000.0
GR / Verbonden partijen Welzijn: gesubsidieerde instellingen None None 125000.0
GR / Verbonden partijen Welzijn: het niet voldoen aan subsidievoorwaarden None None 125000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims None None 70000.0

0 1 2 3
0 Nr. Risico Toelichting risico
1 1. Sociale werkvoorziening WAA Gelet op de sombere vooruitzichten in de WsW en de exploitatie van de WAA kan gesteld worden dat de sociale werkvoorziening een zware tijd tegemoet gaat. Aan de hand van een aantal scenario’s wordt thans feitelijk onderzocht hoe en in welke keten de WAA tot de meest optimale bijdrage kan komen. De toekomst zal zonder wijziging van het huidige tijdsbeeld voor de WAA niet altijd zeker zijn. Bij ongewijzigd beleid zal de gemeente in de komende jaren forse extra bijdragen moeten leveren. € 450.000
2 2. 3 decentralisaties 11-2015 Buffer voor open einde regelingen in het kader van de decentralisaties. Is nader bijgesteld i.v.m. met de uitkomsten bij de jaarrekening 2016. € 325.000
3 3. Lagere algemene uitkering De jaarlijkse groei van het gemeentefonds wordt bepaald door de normering systematiek. Dit betekent dat de jaarlijkse groei van de algemene uitkering is gekoppeld aan de groei van het gemeentefonds. Extra uitgaven, bezuinigingen, mee- en tegenvallers op de rijksbegroting hebben in deze systematiek directe invloed op de omvang van het gemeentefonds. Hoeveel geld de individuele gemeente ontvangt, is afhankelijk van de kenmerken en belastingcapaciteit van de gemeente. Het achterblijven van bijvoorbeeld aantal inwoners, uitkeringsgerechtigden of woningen leidt tot een structureel tekort aan inkomsten. De algemene uitkering is gebaseerd op de septembercirculaire 2017. € 250.000
4 4. Wegen, straten en pleinen Onderhoud wegen: strenge winters wat leidt tot schade aan wegen. De gemeente is als wegbeheerder, ongeacht of dit aan haar te wijten is, verantwoordelijk voor een veilige weg. € 200.000
5 5. Integrale veiligheid Hoogwater Maas evt. schadeclaims. € 150.000
6 6. Wet Maatschappelijke Ondersteuning De kans blijft bestaan op een toenemend gebruik van de voorzieningen. De Wmo is en blijft een open einde regeling en meer mensen zullen als gevolg van de vergrijzing een beroep doen op de Wmo. Een budgetoverschrijding als gevolg van deze groei vraagt om beleidsmaatregelen. Het risico betreft de mogelijke overschrijding die optreedt in de tijd die nodig is om tot beleidsaanpassingen over te gaan. € 140.000
7 7. Leerlingenvervoer Betreft een open-einde regeling. € 135.000
8 8. Welzijn Gesubsidieerde instellingen. Voor de komende jaren worden met verschillende instellingen hernieuwde budgetsubsidie overeenkomsten gesloten. Deze meerjarige afspraken kunnen leiden tot andere subsidie bedragen. Met het afsluiten van de subsidie overeenkomsten wordt in eerste instantie het risico van de exploitatie bij de stichtingen en instellingen gelegd. Dit betekent niet dat de gemeente geen risico meer loopt. Mocht zich een financiële catastrofe voordoen bij een stichting dan zal altijd de gemeenten (vaak als eerste) weer aangesproken worden. € 125.000
9 9. Welzijn Het niet voldoen aan subsidievoorwaarden. € 125.000
10 10. Schadeclaims Door bijv. onrechtmatige besluitvorming, onvoldoende onderhoud rampen etc. € 70.000
11 Totaal top 10 risico’s € 1.970.000
12 Vastgestelde overige Naast de top 10 risico’s zijn er nog 24 risico’s in kaart gebracht. Op basis van de risico- risico’s inventarisatie is dit risico bepaald op € 720.500. € 720.500
13 Totaal risico inventarisatie € 2.690.500
14 Norm 70% € 1.883.350


0 1
0 Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit
1 5.2.1. Algemene reserve (incl. grondexploitatie) 5.2.5 Onbenutte belastingcapaciteit
2 5.2.2. Bestemmingsreserves 5.2.6 Begrotingsruimte
3 5.2.3. Stille reserves 5.2.7 Bezuinigingsmogelijkheden
4 5.2.4. Begrotingspost onvoorzien


0 1 2
0 Incidentele weerstandscapaciteit 5.2.1. Algemene reserve (incl. grondexploitatie) 5.2.2. Bestemmingsreserves 5.2.3. Stille reserves 5.2.4. Begrotingspost onvoorzien Subtotaal Structurele weerstandscapaciteit 5.2.5. Onbenutte belastingcapaciteit 5.2.6. Raming onvoorzien 5.2.7. Bezuinigingsmogelijkheden Subtotaal Totale weerstandsvermogen 1-1-2017 6.404.000 2.519.000 p.m. 3.609.000 12.532.000 776.000 62.000 1.000.000 1.838.000 14.370.000 1-1-2018 6.734.000 2.123.000 p.m. 497.000 9.354.000 646.000 62.000 800.000 1.508.000 10.862.000


0 1 2 3
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 1. Netto Zonder correctie schuldquote doorgeleende gelden Met correctie doorgeleende gelden < 90% < 90% 90-130% 90-130% >130% >130%
2
3 2. Solvabliteitsratio > 50% 20-50% <20%
4 3. Grondexploitatie < 20% 20-35% >35%
5 4. Structurele exploitatieruimte Begroting positief Begroting neutraal Begroting negatief
6 5. Belastingcapaciteit < 95% 95-105% >105%


0 1 2 3 4
0 Netto schuldquote 2016 2017 2018
1 A. Vaste schulden 3.225 2.650 2.075
2 B. Netto vlottende schuld 11.058 7.733 7.733
3 C. Overlopende passiva 707 1.390 1.390
4 D. Financiële vaste activa -7.277 -1.423 -1.423
5 E. Uitzettingen korter dan 1 jaar -4.999 -5.734 -5.734
6 F. Liquide middelen -263 -264 -263
7 G. Overlopende activa -90 -265 -265
8 Totaal 2.361 4.087 3.513
9 H. Totale baten 33.620 35.218 30.273
10
11 Netto schuldquote 7% 12% 12%


0 1 2 3 4
0 (x1.000)
1 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 2016 2017 2018
2 A. Vaste schulden 3.225 2.650 2.075
3 B. Netto vlottende schuld 11.058 7.733 7.733
4 C. Overlopende passiva 707 1.390 1.390
5 D. Financiële vaste activa -6.518 -693 -693
6 E. Uitzettingen korter dan 1 jaar -4.999 -5.734 -5.734
7 F. Liquide middelen -263 -264 -263
8 G. Overlopende activa -90 -265 -265
9 Totaal 3.120 4.817 4.243
10 H. Totale baten 33.620 35.218 30.273
11
12 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 9% 14% 14%


0
0 (x 1.000)
1 Solvabiliteitsratio 2016 2017 2018
2 A. Eigen vermogen 12.680 12.531 12.382
3 B. Balanstotaal 30.952 27.490 27.490
4 Solvabiliteitsratio 40,97% 45,58% 45,04%


0
0 (x 1.000)
1 Grondexploitatie 2016 2017 2018
2 A. Niet in exploitatie genomen bouwgrond 0 0 0
3 B. Bouwgrond exploitatie 3.028 2.925 2.955
4 3.028 2.925 2.955 Totaal
5 C. 33.620 35.218 30.273 Totale baten
6 Kengetal grondexploitatie 9,01% 8,31% 9,76%


0 1
0 (x 1.000)
1 Exploitatie ruimte 2016 2017 2018
2 A. Totale structurele lasten 27.685 30.240 29.553
3 B. Totale structurele baten 32.365 34.003 30.254
4 C. Structurele toevoeging reserves 247 247 256
5 D. Structurele onttrekkingen reserves 312 312 338
6 E. Totale baten 32.365 34.003 30.254
7 Structurele exploitatieruimte 14,66% 11,26% 2,59%


0 1
0
1 Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishoudens 2016 2017 2018
2 A. OZB gezin gemiddelde WOZ waarde 228,45 243,87 247,04
3 B. 201,00 211,00 221,00 Rioolheffing gezin gemiddelde WOZ waarde
4 C. Afvalstoffenheffing gezin 171,00 171,00 171,00
5 D. Eventueel heffingskorting 0,00 0,00 0,00
6 E. Totale lasten gezin gemiddelde WOZ waarde 600,45 625,87 639,04
7 F. Woonlasten landelijk gemiddelde gezin 716,00 730,32 739,49
8 Belastingcapaciteit 83,86% 85,70% 86,42%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Gelet op de sombere vooruitzichten in de WsW en de exploitatie van de WAA kan gesteld worden dat de sociale werkvoorziening een zware tijd tegemoet gaat. Aan de hand van een aantal scenario’s wordt thans feitelijk onderzocht hoe en in welke keten de WAA tot de meest optimale bijdrage kan komen. De toekomst zal zonder wijziging van het huidige tijdsbeeld voor de WAA niet altijd zeker zijn. Bij ongewijzigd beleid zal de gemeente in de komende jaren forse extra bijdragen moeten leveren. None None 450000.0
Gemeentefonds De integratieuitkering wordt met ingang van 2019 geintegreerd in de algemene uitkering. De buffer is vastgesteld op basis van de jaarrekeningcijfers van 2017. Met name de uitgaven voor de jeugdhulp zijn mede in verband met de open einde regelingen, moeilijk te ramen. None None 325000.0
Energietransitie Fase 0 en 1 Het plan van aanpak heeft als doel te komen tot een gedragen gebiedsontwikkeling voor het realiseren van duurzame energie, waarbij het realiseren van en voor de gemeenschap en participatie in het proces en deelname bij realisatie centraal staat. None None 317000.0
Gemeentefonds De jaarlijkse groei van het gemeentefonds wordt bepaald door de normering systematiek. Dit betekent dat de jaarlijkse groei van de algemene uitkering is gekoppeld aan de groei van het gemeentefonds. Extra uitgaven, bezuinigingen, mee- en tegenvallers op de rijksbegroting hebben in deze systematiek directe invloed op de omvang van het gemeentefonds. Hoeveel geld de individuele gemeente ontvangt, is afhankelijk van de kenmerken en belastingcapaciteit van de gemeente. Het achterblijven van bijvoorbeeld aantal inwoners, uitkeringsgerechtigden of woningen leidt tot een structureel tekort aan inkomsten. De algemene uitkering is gebaseerd op de septembercirculaire 2018. None None 250000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud wegen: strenge winters wat leidt tot schade aan wegen. De gemeente is als wegbeheerder, ongeacht of dit aan haar te wijten is, verantwoordelijk voor een veilige weg. None None 200000.0
Sociaal domein De kans blijft bestaan op een toenemend gebruik van de voorzieningen. De Wmo is en blijft een open einde regeling en meer mensen zullen als gevolg van de vergrijzing een beroep doen op de Wmo. Een budgetoverschrijding als gevolg van deze groei vraagt om beleidsmaatregelen. Het risico betreft de mogelijke overschrijding die optreedt in de tijd die nodig is om tot beleidsaanpassingen over te gaan. None None 140000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer: Betreft een open-einde regeling. None None 135000.0
Sociaal domein Gesubsidieerde instellingen. Voor de komende jaren worden met verschillende instellingen hernieuwde budgetsubsidie overeenkomsten gesloten. Deze meerjarige afspraken kunnen leiden tot andere subsidie bedragen. Met het afsluiten van de subsidie overeenkomsten wordt in eerste instantie het risico van de exploitatie bij de stichtingen en instellingen gelegd. Dit betekent niet dat de gemeente geen risico meer loopt. Mocht zich een financiële catastrofe voordoen bij een stichting dan zal altijd de gemeenten (vaak als eerste) weer aangesproken worden. None None 125000.0
Sociaal domein Het niet door de gemeente voldoen aan subsidievoorwaarden. None None 125000.0
Overig Vastgestelde overige risico’s None None 798000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Integrale veiligheid: Hoogwater Maas evt. schadeclaims None None 150000.0

0 1 2 3
0 Nr. Risico Toelichting risico
1 1. Sociale werkvoorziening WAA Gelet op de sombere vooruitzichten in de WsW en de exploitatie van de WAA kan gesteld worden dat de sociale werkvoorziening een zware tijd tegemoet gaat. Aan de hand van een aantal scenario’s wordt thans feitelijk onderzocht hoe en in welke keten de WAA tot de meest optimale bijdrage kan komen. De toekomst zal zonder wijziging van het huidige tijdsbeeld voor de WAA niet altijd zeker zijn. Bij ongewijzigd beleid zal de gemeente in de komende jaren forse extra bijdragen moeten leveren. € 450.000
2 2. Sociaal domein De integratieuitkering wordt met ingang van 2019 geintegreerd in de algemene uitkering. De buffer is vastgesteld op basis van de jaarrekeningcijfers van 2017. Met name de uitgaven voor de jeugdhulp zijn mede in verband met de open einde regelingen, moeilijk te ramen. € 325.000
3 3. Energielandgoed Welsmeer Fase 0 en 1 Het plan van aanpak heeft als doel te komen tot een gedragen gebiedsontwikkeling voor het realiseren van duurzame energie, waarbij het realiserenvan en voor de gemeenschap en particiaptie in het proces en deelname bij realisatie centraal staat. € 317.000
4 4. Lagere algemene uitkering De jaarlijkse groei van het gemeentefonds wordt bepaald door de normering systematiek. Dit betekent dat de jaarlijkse groei van de algemene uitkering is gekoppeldaan de groei van het gemeentefonds. Extra uitgaven, bezuinigingen, mee- en tegenvallers op de rijksbegroting hebben in deze systematiek directe invloed op de omvang van het gemeentefonds. Hoeveel geld de individuele gemeente ontvangt, is afhankelijk van de kenmerken en belastingcapaciteit van de gemeente. Het achterblijven van bijvoorbeeld aantal inwoners, uitkeringsgerechtigden of woningen leidttot een structureel tekort aan inkomsten. De algemene uitkering is gebaseerd op de septembercirculaire 2018. € 250.000
5 5. Wegen, straten en pleinen Onderhoud wegen: strenge winters wat leidt tot schade aan wegen. De gemeente is alswegbeheerder, ongeacht of dit aan haar te wijten is, verantwoordelijk voor een veilige weg. € 200.000
6 6. Integrale veiligheid Hoogwater Maas evt. schadeclaims. € 150.000
7 7. Wet Maatschappelijke Ondersteuning De kans blijft bestaan op een toenemend gebruik van de voorzieningen. De Wmo is en blijft een open einde regeling en meer mensen zullen als gevolg van de vergrijzing een beroep doen op de Wmo. Een budgetoverschrijding als gevolg van deze groei vraagt om beleidsmaatregelen. Het risico betreft de mogelijke overschrijding die optreedt in de tijd die nodig is om tot beleidsaanpassingen over te gaan. € 140.000
8 8. Leerlingenvervoer Betreft een open-einde regeling. € 135.000
9 9. Welzijn Gesubsidieerde instellingen. Voor de komende jaren worden met verschillende instellingen hernieuwde budgetsubsidie overeenkomsten gesloten. Deze meerjarige afspraken kunnen leiden tot andere subsidie bedragen. Met het afsluiten van de subsidie overeenkomsten wordt in eerste instantie het risico van de exploitatie bij de stichtingen en instellingen gelegd. Dit betekent niet dat de gemeente geen risico meer loopt. Mocht zich een financiële catastrofe voordoen bij een stichting dan zal altijd de gemeenten (vaak als eerste) weer aangesproken worden. € 125.000
10 10 Welzijn Het niet door de gemeente voldoen aan subsidievoorwaarden. € 125.000
11 Totaal top 10 risico’s € 2.217.000
12 Vastgestelde overige Naast de top 10 risico’s zijn er nog 23 risico’s in kaart gebracht. Op basis van de risico- risico’sinventarisatie is dit risico bepaald op € 798.000. € 798.000
13 Totaal risico inventarisatie € 3.015.000
14 Norm 70% € 2.110.500


0 1
0 Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit
1 5.2.1. Algemene reserve (incl. grondexploitatie) 5.2.5 Onbenutte belastingcapaciteit
2 5.2.2. Bestemmingsreserves 5.2.6 Begrotingsruimte
3 5.2.3. Stille reserves 5.2.7 Bezuinigingsmogelijkheden
4 5.2.4. Begrotingspost onvoorzien


0 1 2
0 Incidentele weerstandscapaciteit5.2.1. Algemene reserve (incl. grondexploitatie)5.2.2. Bestemmingsreserves5.2.3. Stille reserves 5.2.4. Begrotingspost onvoorzienSubtotaalStructurele weerstandscapaciteit 5.2.5. Onbenutte belastingcapaciteit 5.2.6. Raming onvoorzien 5.2.7. BezuinigingsmogelijkhedenSubtotaalTotale weerstandsvermogen 1-1-20186.388.0003.552.000p.m.3.166.00013.106.0001.093.00062.0001.000.0002.155.00015.261.000 1-1-20197.325.0005.402.000p.m.596.00013.323.000664.000669.000500.0001.833.00015.156.000


0 1 2 3
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 1. Netto schuldquoteZonder correctie doorgeleende geldenMet correctie doorgeleende gelden < 90%< 90% 90-130%90-130% >130%>130%
2
3 2. Solvabliteitsratio > 50% 20-50% <20%
4 3. Grondexploitatie < 20% 20-35% >35%
5 4. Structurele exploitatieruimte Begroting positief Begroting neutraal Begroting negatief
6 5. Belastingcapaciteit < 95% 95-105% >105%


0 1 2 3 4
0 (x1.000)
1 Netto schuldquote 2017 2018 2019
2 A. Vaste schulden 2.075 1.500 925
3 B. Netto vlottende schuld 8.500 7.733 7.733
4 C. Overlopende passiva 2.333 2.333 2.333
5 D. Financiële vaste activa -1.308 -865 -817
6 E. Uitzettingen korter dan 1 jaar -5.938 -5.938 -5.800
7 F. Liquide middelen -275 -275 -175
8 G. Overlopende activa -138 -138 -100
9 Totaal 5.249 4.350 4.099
10 H. Totale baten 34.141 30.273 31.039
11
12 Netto schuldquote 15% 14% 13%


0 1 2 3 4
0 (x1.000)
1 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 2017 2018 2019
2 A. Vaste schulden 1.500 925
3 B. Netto vlottende schuld 8.500 7.733 7.733
4 C. Overlopende passiva 2.333 2.333 2.333
5 D. Financiële vaste activa -1.308 -522 -503
6 E. Uitzettingen korter dan 1 jaar -5.938 -5.938 -5.800
7 F. Liquide middelen -275 -275 -175
8 G. Overlopende activa -138 -138 -100
9 Totaal 5.249 4.693 4.413
10 H. Totale baten 34.141 30.273 31.039
11
12 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 15% 16% 14%


0
0 (x 1.000)
1 Solvabiliteitsratio201720182019
2 A.Eigen vermogen 13.10612.53812.727
3 B. Balanstotaal 29.02129.08929.089
4 Solvabiliteitsratio 45,16%43,10%43,75%


0
0 (x 1.000)
1 Grondexploitatie201720182019
2 A.Niet in exploitatie genomen bouwgrond000
3 B.Bouwgrond exploitatie3.2693.5693.604
4 3.2693.5693.604Totaal
5 C.34.14130.27331.039Totale baten
6 Kengetal grondexploitatie9,57%11,79%11,61%


0 1
0 (x 1.000)
1 Exploitatie ruimte201720182019
2 A. Totale structurele lasten29.90430.28430.295
3 B. Totale structurele baten34.06930.28431.039
4 C. Structurele toevoeging reserves247256288
5 D. Structurele onttrekkingen reserves312338596
6 E. Totale baten34.06930.28431.039
7 Structurele exploitatieruimte12,42%0,27%3,39%


0
0
1 Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishoudens201720182019
2 A.OZB gezin gemiddelde WOZ waarde233,04235,37235,37
3 B.211,00221,00231,00Rioolheffing gezin gemiddelde WOZ waarde
4 C.Afvalstoffenheffing gezin161,00171,00171,00
5 D.Eventueel heffingskorting000
6 E.Totale lasten gezin gemiddelde WOZ waarde605,04627,37637,37
7 F.Woonlasten landelijk gemiddelde gezin723,00739,49739,49
8 Belastingcapaciteit83,68%84,84%86,19%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociale werkvoorziening WAA None None 360000.0
Sociaal domein Sociaal domein None None 325000.0
Energietransitie Energielandgoed Wellsmeer None None 317000.0
Gemeentefonds Lagere algemene uitkering None None 250000.0
Aanbesteding Wegen, straten en pleinen None None 200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Integrale veiligheid None None 150000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bestuursondersteuning None None 140000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer None None 135000.0
GR / Verbonden partijen Welzijn - gesubsieerde instellingen None None 125000.0
Overig Welzijn - het niet door de gemeente voldoen aan subsidievoorwaarden None None 125000.0

0 1 2 3
0 Nr . Risico Toelichting Bedrag
1 01 . Sociale werkvoorziening WAA De WAA organisatie staat en is vanaf 2019 te typeren als “een stabiel verder krimpende sociaal duurzame detacheringsorganisatie voor sec de Wsw”. In 2020 zal naar verwachting de door het rijk al in 2014 aangekondigde jaarlijkse lineaire afbouw van de Rijksbijdrage per arbeidsjaar Wsw met € 550 naar € 22.700 voor het laatst worden toegepast. Hierdoor zal het susbidietekort nog steeds oplopen. € 360.000
2 02 . Sociaal domein De integratie-uitkering sociaal domein wordt met ingang van 2019 geïntegreerd in de algemene uitkering. De buffer is vastgesteld op basis van de jaarrekeningcijfers van 2018. Vooral de uitgaven voor de jeugdhulp zijn mede in verband met de open einde regelingen, moeilijk te ramen. € 325.000
3 03 . Energielandgoed Wellsmeer Fase 0 en 1, het plan van aanpak, heeft als doel te komen tot een gedragen gebiedsontwikkeling voor het realiseren van duurzame energie waarbij het realiseren van en voor de gemeenschap en participatie in het proces en deelname bij realisatie centraal staat. € 317.000
4 04 . Lagere algemene uitkering De jaarlijkse groei van het gemeentefonds wordt bepaald door de normeringsystematiek. Dit betekent dat de jaarlijkse groei van de algemene uitkering is gekoppeld aan de groei van het gemeentefonds. Extra uitgaven, bezuinigingen, mee- en tegenvallers op de rijksbegroting hebben in deze systematiek directe invloed op de omvang van het gemeentefonds. De algemene uitkering is gebaseerd op de septembercirculaire 2019. € 250.000
5 05 . Wegen, straten en pleinen Onderhoud wegen; strenge winters die leiden tot schade aan wegen. De gemeente is als wegbeheerder, ongeacht of dit aan haar te wijten is, verantwoordelijk voor een veilige weg. € 200.000
6 06 . Integrale veiligheid Hoog water Maas en evt. schadeclaims. € 150.000
7 07 . Bestuursondersteuning Schadeclaims bv door onrechtmatige besluitvorming, onvoldoende onderhoud, ramp etc. € 140.000
8 08 . Leerlingenvervoer Betreft een open-einde regeling, € 135.000
9 09 . Welzijn Gesubsidieerde instellingen. Voor de komende jaren worden met verschillende instellingen hernieuwde budgetsubsidie overeenkomsten gesloten. Deze meerjarige afspraken kunnen leiden tot andere subsidiebedragen. Met het afsluiten van de subsidieovereenkomsten wordt in eerste instantie het risico van de exploitatie bij de stichtingen en instellingen gelegd. Dit betekent niet dat de gemeente geen risico meer loopt. Mocht zich een financiële catastrofe voordoen bij een stichting dan zal altijd de gemeenten (vaak als eerste) weer aangesproken worden. € 125.000
10 10 . Welzijn Het niet door de gemeente voldoen aan subsidievoorwaarden. € 125.000
11 Totaal top 10 risico's € 2.127.000
12 Vastgestelde overige risico's Naast de top 10 risico's zijn er nog 23 andere risico's in kaart gebracht. Op basis van de risico-inventarisatie is dit risico bepaald op € 778.000 € 778.000
13 Totaal risico inventarisatie € 2.905.000
14 Norm 70% € 2.033.500


0 1
0 Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit
1 Algemene reserve (incl. grondexploitatie) Onbenutte belastingcapaciteit
2 Bestemmingsreserve Begrotingsruimte
3 Stille reserves Bezuinigingsmogelijkheden
4 Begrotingspost onvoorzien


0 1 2 3
0 Incidentele weerstandscapaciteit Rekening 2018 1-1-2019 1-1-2020
1 Algemene reserve (incl. grondexploitaties) 7.502.000 7.325.000 5.100.000
2 Bestemmingsreserves 5.017.000 5.402.000 4.948.000
3 Stille reserves p.m. p.m. p.m.
4 Begrotingspost onvoorzien 1.930.000 596.000 50.000
5 Subtotaal 14.449.000 13.323.000 10.098.000
6 Structureel weerstandscapaciteit
7 Onbenutte belastingcapaciteit 642.000 664.000 800.000
8 Raming onvoorzien 62.000 669.000 62.000
9 Bezuinigingsmogelijkheden 500.000 500.000 500.000
10 Subtotaal 1.204.000 1.833.000 1.362.000
11 Totaal weerstandsvermogen 15.653.000 15.156.000 11.460.000


0 1 2 3 4
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 1a. Netto schuldquote zonder correctie doorgeleende gelden <90% 90-30% >130%
2 1b. Netto schuldquote met correctie doorgeleende gelden <90% 90-30% >130%
3 2. Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
4 3. Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
5 4. Structurele exploitatieruimte >0 = 0 <0
6 5. Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 1a. Netto schuldquote Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 A. Vaste schulden 1.500 925 350 175 0 0
2 B. Netto vlottende schulden 8.593 8.593 8.593 8.593 8.593 8.593
3 C. Overlopende passiva 2.074 2.074 2.074 2.074 2.074 2.074
4 D. Financiële vaste activa -1.259 -1.211 -1.163 -1.115 -1.067 -1.019
5 E. Uitzettingen korter dan 1 jaar -5.536 -5.536 -5.536 -5.536 -5.536 -5.536
6 F. Liquide middelen -241 -241 -241 -241 -241 -241
7 G. Overlopende activa -206 -206 -206 -206 -206 -206
8 Totaal 4.925 4.398 3.871 3.744 3.617 3.665
9 H. Totale baten 32.432 34.347 32.548 32.577 32.588 32.590
10 Netto schuldquote 15% 13% 12% 11% 11% 11%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 A. Vaste schulden 1.500 925 350 175 0 0
2 B. Netto vlottende schulden 8.593 8.593 8.593 8.593 8.593 8.593
3 C. Overlopende passiva 2.074 2.074 2.074 2.074 2.074 2.074
4 D. Financiële vaste activa -608 -578 -548 -518 -488 -458
5 E. Uitzettingen korter dan 1 jaar -5.536 -5.536 -5.536 -5.536 -5.536 -5.536
6 F. Liquide middelen -241 -241 -241 -241 -241 -241
7 G. Overlopende activa -206 -206 -206 -206 -206 -206
8 Totaal 5.576 5.031 4.486 4.341 4.196 4.226


0 1 2 3 4 5 6 7
0 2. Solvabiliteitsratio Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 A. Eigen vermogen 14.449 10.048 9.788 9.576 9.384 9.227
2 B. Balanstotaal 29.382 25.897 32.401 33.716 33.569 33.088
3 Solvabiliteitsratio 49,18% 38,80% 30,21% 28,40% 27,95% 27,89%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 3. Grondexploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 A. Niet in exploitatie genomen 0 0 0 0 0 0
2 B. Bouwgrond in exploitatie 3.316 3.960 3.960 4.000 4.040 4.080
3 Totaal 3.316 3.960 3.960 4.000 4.040 4.080
4 C. Totale baten 32.432 34.356 32.548 32.577 4.040 4.080
5 Kengetal grondexploitatie 10,22% 11,53% 12,17% 12,28% 12,40% 12,52%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 4. Structurele exploitatie ruimte Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 A. Totale structurele lasten 29.606 30.284 32.417 32.577 32.588 32.590
2 B. Totale structurele baten 31.844 31.039 32.548 32.577 32.588 32.590
3 C. Structurele toevoeging reserves 462 288 321 354 356 356
4 D. Structurele onttrekkingen reserves 339 585 581 566 548 513
5 E. Totale baten 32.432 31.039 32.548 32.577 32.588 32.590
6 Saldo structureel 2.115 1.052 391 212 192 157
7 Structurele exploitatie ruimte 6,52% 3,39% 1,20% 0,65% 0,59% 0,48%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 5. Belastingcapaciteit Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 A. OZB gezin gemiddelde WOZ waarde 237,70 235,37 239,84 239,84 239,84 239,84
2 B. Rioolheffing gezin gemiddelde WOZ waarde 221,00 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00
3 C. Afvalstoffenheffing gezin 161,00 171,00 221,00 221,00 221,00 221,00
4 D. Eventueel heffingskorting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 E. Totale lasten gezin gemiddelde WOZ waarde 619,70 637,37 691,84 691,84 691,84 691,84
6 F. Woonlasten landelijk gemiddelde gezin 725,62 739,49 753,63 753,63 753,63 753,63
7 Belastingcapaciteit 85,40% 86,19% 91,80% 91,80% 91,80% 91,80%


0 1 2
0 Naam Jaar van vaststelling Nieuwe vaststelling
1 Groenstructuurplan 2016 2026
2 Rioleringsplan 2019 2025
3 Verplichtingsplan 2013 2023
4 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2016 2019
5 Wegenonderhoudsplan 2015 2020
6 Onderhoud speeltuinen 2015 2020