Naam Brunssum
Code 899
Provincie Limburg
Inwonertal 28241

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein 3 Decentralisaties (Soc.Domein) 50.0 1881000.0 940500.0
Grondexploitatie Doorsteek Koutenveld: Ontwikkeling fase II onder druk door het niet vinden van een 2e trekker (GREX) 50.0 1500000.0 750000.0
Gemeentefonds Lagere uitkering gemeentefonds (Financiering) 70.0 750000.0 525000.0
Grondexploitatie Deisintegratie ISD-BOL 50.0 1000000.0 500000.0
Grondexploitatie Masterplan Centrum – Entree Dorpstraat (GREX) 50.0 400000.0 200000.0
Informatieveiligheid Meldplicht conform de wet Datalekken (Bedrijfsvoering) 70.0 410000.0 287000.0
GR / Verbonden partijen Niet nakoming rente- en aflossingsverplichting door Atrium uit hoofde van de achtergestelde lening aan Atrium (Financiering) 30.0 755000.0 226500.0
Grondexploitatie Scenario analyse grondexploitaties (GREX) 30.0 694000.0 208200.0
Grondexploitatie Lindeplein (GREX) 50.0 400000.0 200000.0
Overig Bezuinigingen Rijk i.h.k.v. de Krimpopgave (Bedrijfsvoering) 70.0 200000.0 140000.0

0 1 2 3 4 5 6 7
0 5 3 Masterplan Centrum – Entree Dorpstraat (GREX) Afzetmogelijkheden woningbouw 50% € 400.000 4,4% € 400.000
1 6 5 Meldplicht conform de wet Datalekken (Bedrijfsvoering) We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. Meestal gaat het om uitgelekte computerbestanden, al kan een gestolen geprinte lijst, USB-stick, notebook of smartphone evengoed een datalek vormen. Deze datalekken moeten - als ze voldoende ernstig zijn - onverwijld worden gemeld aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De sanctie op niet-naleving van de meldplicht is een maximale boete van €820.000 per overtreding. A.g.v. getroffen maatregelen is dit risico gedaald. 70% € 410.000 4,1% € 820.000
2 7 5 Niet nakoming rente- en aflossingsverplichting door Atrium uit hoofde van de achtergestelde lening aan Atrium (Financiering) Gemeente heeft achtergestelde lening verstrekt (Zorgplein). Gezamenlijk met Heerlen en Kerkrade. € 885.000 is aandeel gemeente Brunssum en wordt in 11 jaar afgelost (risico loopt hiermee lineair af). Gemeente heeft geen zekerheden verkregen (die het risico zouden kunnen beperken). 30% € 755.000 3,3% € 786.000
3 8 3 Scenario analyse grondexploitaties (GREX) Op basis van het rekenmodel van de lopende grondexploitaties 30% € 694.000 2,9% € 694.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Prg Risico Omschrijving Kans Financieel gevolg Max. Invloe d Jaarrekening 2016 was dit
1 1 2 3 Decentralisaties (Soc.Domein) De komende jaren wordt een groot tekort op het sociaal domein voorkomen door het voeren van een tweesporenbeleid. Enerzijds moet een in 2018 op te stellen masterplan sociaal domein ruimte opleveren. Anderzijds doordat het onontkoombaar lijkt dat het rijk extra middelen beschikbaar gaat stellen. Er is een risico dat dit tweesporenbeleid niet volledig gerealiseerd wordt. Op basis van de ontwikkelingen in 2018 (opstellen masterplan/ installatie nieuw kabinet) zal dit risico in de loop van 2018 verder geactualiseerd worden. 50% € 1.881.000 14,0% € 1.894.000
2 2 3 Doorsteek Koutenveld: Ontwikkeling fase II onder druk door het niet vinden van een 2e trekker (GREX) Ontwikkeling fase II onder druk 50% € 1.500.000 10,9% € 1.500.000
3 3 5 Lagere uitkering gemeentefonds (Financiering) Mogelijke aanvullende bezuinigingen Rijk (boven op de bezuinigingen waarmee al in de begroting rekening is gehouden). Door jet vervallen van de behoedzaamheidscorrectie dit risico gestegen. 70% € 750.000 8,5% € 500.000
4 4 2 Deisintegratie ISD-BOL Indien Landgraaf en Heerlen fuseren is het waarschijnlijk dat Landgraaf uit de GR zal treden. Dan zal ISD-BOL ontmanteld worden. Dit zal de nodige kosten met zich mee brengen 50% € 1.000.000 7.,7% € 0


0 1 2 3 4 5 6 7
0 9 3 Lindeplein (GREX) Afzetmogelijkheden woningbouw/ commerciële ruimte. Op 18 oktober 2016 is de aanbesteding voorlopig gegund. Momenteel vindt nog overleg plaats tussen Wonen Zuid (als afnemer van de DAEB-woningen binnen het plan) en Compaan om te komen tot nadere afspraken. Zolang dit niet is afgerond zal de definitieve gunning en ondertekening exploitatieovereenkomst nog niet plaatsvinden. 50% € 400.000 2,9% € 400.000
1 10 3 Bezuinigingen Rijk i.h.k.v. de Krimpopgave (Bedrijfsvoering) Transformatie woningvoorraad als gevolg van demografische krimp en vergrijzing vergen omvangrijke investeringen van niet alleen gemeentelijke overheid, maar ook van marktpartijen en vooral woningcorporaties. Indien woningcorporaties als gevolg van kabinetsmaatregelen (o.a. verhuurdersheffing) niet meer in de gelegenheid zijn de noodzakelijke investeringen te doen, zal de leefbaarheid in de wijken onder druk komen te staan en daarmee de waardeontwikkeling van vastgoed en OZBopbrengsten 70% € 200.000 2,8% € 200.000


0 1 2
0 Begroting 2018 Jaarrekening 2016
1 Totaal 10 grootste risico's € 7.990.000 € 7.808.000
2 Overige risico’s € 10.454.000 € 9.485.000
3 Totaal alle risico’s € 18.444.000 13.13.4016.906.000 € 17.293.000


0 1
0 Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag
2 50% € 3.400.000
3 55% € 3.500.000
4 60% € 3.700.000
5 65% € 3.800.000
6 70% € 4.000.000
7 75% € 4.200.000
8 80% € 4.400.000
9 85% € 4.600.000
10 90% € 4.800.000
11 95% € 5.300.000


0 1 2
0 T abel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Begroot Werkelijk
2 Weerstand 1/1/2018 31/12/2016
3 Algemene reserve (vrij besteedbaar) € 6.365.000 € 7.905.000
4 Af: Incidentele mutaties begroting 2018 - € 2.437.000 0
5 Af: resultaatbestemming 2015 0 - € 592.000
6 Bestemmingsreserves € 5.069.000 € 5.091.000
7
8 Totale weerstandscapaciteit € 8.997.000 € 12.404.000


0 1 2
0 T abel 4: Weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 Uitstekend
3 B 1.4-2.0 ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 Voldoende
5 D 0.8-1.0 Matig
6 E 0.6-0.8 Onvoldoende
7 F <0.6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5
0 2018 2019 2020 2021 2022
1 Benodigde weerstandscapaciteit 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000
2
3 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022
4 Algemene Reserve 6.365.000 3.928.000 2.490.000 1.828.000 1.636.000
5 af: mutaties conform begroting -2.437.000 -1.438.000 167.000 - -
6 af: dekking tbv sociaal domein - - -829.000 -396.000 -
7 Bestemmingsreserves 5.069.000 1.717.000 1.717.000 1.717.000 1.717.000
8 Totale weerstandscapaciteit 8.997.000 4.207.000 3.545.000 3.149.000 3.353.000
9
10 ratio 1,87 0,88 0,74 0,66 0,70


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Doorsteek Koutenveld: Ontwikkeling fase II onder druk door het niet vinden van een 2e trekker (GREX) 50.0 1500000.0 750000.0
Sociaal domein Verwachte hogere rijksbijdrage (Sociaal Domein) 50.0 1375000.0 687500.0
Gemeentefonds Lagere uitkering gemeentefonds (Financiering) 70.0 750000.0 525000.0
Grondexploitatie Masterplan Centrum - Entree Dorpstraat (GREX) 50.0 400000.0 200000.0
Informatieveiligheid Meldplicht conform de wet Datalekken (Bedrijfsvoering) 70.0 410000.0 287000.0
Grondexploitatie Raadhuisstr. / Kloosterstraat (GREX) 70.0 415000.0 290500.0
Informatieveiligheid Ongestructureerde informatie (Bedrijfsvoering) 90.0 300000.0 270000.0
Grondexploitatie Zorgplein (GREX) 70.0 313000.0 219100.0
Grondexploitatie Scenario analyse grondexploitaties (GREX) 30.0 694000.0 208200.0
GR / Verbonden partijen Niet nakoming rente- en aflossingsverplichting door Atrium uit hoofde van de achtergestelde lening aan Atrium (Financiering) 30.0 694000.0 208200.0
Overig Overige risico's None None 12431000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Resultaatverplichting regio Parkstad Limburg met betrekking tot de Buitenring. 70.0 1700000.0 1190000.0
Gemeentefonds Lagere uitkering gemeentefonds (Financiering) 70.0 750000.0 525000.0
Sociaal domein Jeugdhulp, extra middelen 2022 en 2023 in gemeentefonds (Financiering) 50.0 750000.0 375000.0
Grondexploitatie Masterplan Centrum (GREX) 50.0 750000.0 375000.0
Bodemsanering GTD (GREX) 70.0 350000.0 245000.0
Informatieveiligheid Meldplicht conform de wet Datalekken (Bedrijfsvoering) 70.0 410000.0 287000.0
Informatieveiligheid Ongestructureerde informatie (Bedrijfsvoering) 90.0 300000.0 270000.0
Grondexploitatie Scenario analyse grondexploitaties (GREX) 30.0 694000.0 208200.0
GR / Verbonden partijen Bezuinigingen Rijk in het kader van de Krimpopgave (Bedrijfsvoering) 70.0 200000.0 140000.0
Dividend/Rente Niet nakoming rente- en aflossingsverplichting door Atrium uit hoofde van de achtergestelde lening aan Atrium (Financiering) 30.0 664000.0 199200.0