Naam Smallingerland
Code 90
Provincie Friesland
Inwonertal 55889

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Verlenging van de subsidie voor inzet van huishoudelijke hulp None None None
Grondexploitatie Uitbreiding van het aantal woonwagenplaatsen None None None
Projecten Vaarweg naar Drachten None None None
Gemeentefonds Rijksbeleid / Herverdeling gemeentefonds None None None
Belasting BTW-ontwikkelingen None None None
Overig Cultuuraccommodaties None None None
Overig Herstructurering None None None
Kapitaalgoederen Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen None None None
Sociaal domein Sociaal domein None None None
Omgevingswet Wetgeving omgeving None None None
Projecten Bijdrage aan de aanleg van de N381 None None None
Personeel Personele zaken None None None
Kapitaalgoederen Dekkingsplan brandweer 2.0 None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
GR / Verbonden partijen Verstrekte en gegarandeerde geldleningen None None None

0 1 2 3 4
0 Weerstandscapaciteit Bedragen x € 1 000 2018 2019 2020 2021
1 Weerstandscapaciteit in het vermogen
2 Buffer in algemene reserve 2.500 2.500 2.500 2.500
3 Weerstandsvermogen 22.800 22.800 22.800 22.800
4 Eenmalige vrije begrotingsruimte 3.531 2.136 972 404
5 Nieuw beleid 2018 – 2021 0 1.395 1.164 568
6 Subtotaal 28.831 28.831 27.436 26.272


0 1 2 3 4
0 Weerstandscapaciteit in de exploitatie
1 Onbenutte belastingcapaciteit OZB pm pm pm pm
2 Onvoorzien 50 50 50 50
3 Structurele begrotingsruimte 1.981 1.639 2.234 2.191
4 Nieuw beleid 2018 – 2021 0 959 1.096 1.518
5 Subtotaal 2.031 2.648 3.380 3.759


0 1 2 3
0 Financiële kengetallen Realisatie Prognose Prognose 2016 2017 2018
1 Netto schuldquote 65% 59% 68%
2 Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 49% 52% 63%
3 Solvabiliteitsratio 31% 35% 24%
4 Bouwgrondexploitaties 8% 9% 8%
5 Structurele exploitatieruimte 0% 0% 0%
6 Woonlasten tov. landelijk gemiddelde 105% 103% 103%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten Vaarweg naar Drachten None None None
Kapitaalgoederen Hoogspanningsleiding ondergronds plaatsen None None None
Aanbesteding Financiële verordening None None None
Overig Wet-en regelgeving None None None
Kapitaalgoederen Herstructurering None None None
Kapitaalgoederen Risico's bij kapitaalgoederen in de openbare ruimte None None None
Kapitaalgoederen Parkeren None None None
Projecten Raadhuisplein None None None
Sociaal domein Sociaal domein None None None
Projecten Bijdrage aan de aanleg van de N381 None None 250000.0
GR / Verbonden partijen Ondernemersfonds None None None
ICT algemeen Automatisering None None None
Belasting Wijziging BTW-sportvrijstelling None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verruiming openingstijden winkels en handhaving None None None
Omgevingswet Wetgeving omgeving None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
Overig Collegeprogramma "Durf te doen" None None None
Personeel Personele zaken None None None

0 1 2 3 4
0 Weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022
1 Weerstandscapaciteit in het vermogen
2 Buffer in algemene reserve 2.500 2.500 2.500 2.500
3 Weerstandsvermogen 16.300 16.300 16.300 16.300
4 Eenmalige vrije begrotingsruimte 6.228 4.926 4.218 4.213
5 Nieuw beleid 2019 – 2022 0 918 140 5
6 Subtotaal 25.028 24.644 23.158 23.018


0 1 2 3 4
0 Weerstandscapaciteit in de exploitatie
1 Onbenutte belastingcapaciteit OZB pm pm pm pm
2 Onvoorzien 50 50 50 50
3 Structurele begrotingsruimte 747 798 49 88
4 Nieuw beleid 2019 – 2022 2.640 475 685 102
5 Subtotaal 3.437 1.323 784 240


0 1 2 3
0 Financiële kengetallen Nadere Realisatie prognose Prognose 2017 2018 2019
1 Netto schuldquote 61% 76% 77%
2 Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 53% 70% 72%
3 Solvabiliteitsratio 40% 27% 26%
4 Bouwgrondexploitaties 8% 8% 6%
5 Structurele exploitatieruimte 1% 0% 0%
6 Woonlasten tov. landelijk gemiddelde 105% 105% 105%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal Domein None None None
Sociaal domein Banenafspraak baan (BAB-banen) None None None
Onderwijs Kosten nieuwbouw onderwijshuisvesting None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Parkeren None None None
Overig Wijziging BTW-sportvrijstelling en nieuwbouw zwembad/sporthal None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
GR / Verbonden partijen Carins BV None None None
Overig Duurzaamheid: mobiliteit None None None
Kapitaalgoederen Een nieuwe skatebaan in het Slingepark None None None
Projecten Lopende projecten: investeringen met maatschappelijk nut None None None
Gemeentefonds Herverdeling gemeentefonds None None None
Kapitaalgoederen Hoogspanningsleiding ondergronds plaatsen None None None
Projecten Vaarweg naar Drachten None None None
Omgevingswet Kosten invoering omgevingswet None None None
ICT algemeen Digitalisering bouwen-, ruimte- en milieudossiers None None None
Personeel Frictiefonds None None None
Kapitaalgoederen Duurzaamheid: huisvesting Gemeente Smallingerland None None None
Kapitaalgoederen Risico's bij kapitaalgoederen in de openbare ruimte: Draagkracht bruggen None None None
Kapitaalgoederen Risico's bij kapitaalgoederen in de openbare ruimte: Kade industriehaven Drachten None None None
Kapitaalgoederen Risico's bij kapitaalgoederen in de openbare ruimte: Herstructurering None None None

0 1 2 3 4
0 Weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023
1 Weerstandscapaciteit in het vermogen
2 Stand algemene reserve 31-12 14.408 12.506 11.890 13.308
3 Verrekend begrotingssaldo 1.839 533 -266 -1.744
4 Heroverwegen nieuw beleid 3.208 4.623 4.683
5 Subtotaal 16.247 16.247 16.247 16.247


0 1 2 3 4
0 Weerstandscapaciteit in de exploitatie
1 Onbenutte belastingcapaciteit OZB pm pm pm pm
2 Onvoorzien 50 50 50 50
3 Structurele begrotingsruimte incl. taakstelling -1.839 1.306 799 1.478
4 Heroverwegen nieuw beleid 1.234 2.108 2.108
5 Subtotaal -1.789 2.590 2.957 3.636


0 1 2 3
0 Financiële kengetallen Nadere Realisatie prognose Prognose 2018 2019 2020
1 Netto schuldquote 66% 95% 97%
2 Idem, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 59% 90% 93%
3 Solvabiliteitsratio 34% 16% 11%
4 Bouwgrondexploitaties 6% 4% 3%
5 Structurele exploitatieruimte 1% 1% -1%
6 Woonlasten tov. landelijk gemiddelde 106% 105% 105%