Naam Terschelling
Code 93
Provincie Friesland
Inwonertal 4906

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims de huidige boekwaarde is bijna € 2,3 miljoen, deze boekwaarde zorgt voor een beperking voor rechtmatigheid in de jaarstukken None None None
Sociaal domein onvoldoende rijksbudget om benodigde aanbod voor zorg/ondersteuning te realiseren None None None
GR / Verbonden partijen uitvoering door de Dienst SoZaWe NW Fryslan None None None
Personeel generalisten/eilandteam worden ingehuurd None None None
Gemeentefonds systematiek van "trap op, trap af" houdt in dat nieuwe bezuinigingen van het Rijk een verdere verlaging van het gemeentefonds tot gevolg heeft None None None
Kapitaalgoederen terugkoopverplichting van de voormalige internaatgebouwen aan de Dellewal tegen hetzelfde bedrag als de verkoopprijs € 2,8 miljoen None None None
Energietransitie het Ambitiemanifest "Terschelling zelfvoorzienend in 2020" is een ambitie die in de komende jaren behoorlijke fysieke en financiële inspanningen vergt None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims het opstellen van ruimtelijke plannen wordt steeds complexer door nieuwe wet- en regelgeving, zoals Natura 2000, Ecologische Hoofdstructuur en tal van voorschriften None None None
Kapitaalgoederen als gevolg hiervan zullen de kosten voor Ruimtelijke Ordening stijgen None None None
Grondexploitatie uitvoering masterplan havengebied None None None
Kapitaalgoederen de hoogte van de voorzieningen zijn niet toereikend om het noodzakelijke onderhoud te dekken None None None
GR / Verbonden partijen de gemeente staat momenteel garant voor de rente en aflossing van leningen tot een bedrag van € 9,5 miljoen None None None
Projecten behoorlijke inzet van gemeente gevraagd voor met name het project Grootschalige Topografie None None None
GR / Verbonden partijen nauwe samenwerking binnen het Waddenverband met de gemeente Leeuwarden, zoals EGEM-programma None None None

0 1 2 3
0 Belangrijkste financiële risico's Gevolgen Maatregelen Risico
1 1 Sociaal Domein - onvoldoende rijksbudget om benodigde aanbod voor zorg/ ondersteuning te realiseren - uitvoering door de Dienst SoZaWe NW Fryslan - generalisten/eilandteam worden ingehuurd - er is een reserve Sociaal Domein gevormd - beheersing/monitoring van de uitvoeringskosten - groot - lasten en budgettering regelmatig toetsen - groot - groot
2 2 Gemeentefonds - systematiek van "trap op, trap af" houdt in dat nieuwe bezuinigingen van het Rijk een verdere verlaging van het gemeentefonds tot gevolg heeft - monitoring van ontwikkelingen binnen het gemeentefonds om snel te kunnen bijsturen - groot
3 3 Campus Maritiem Instituut - terugkoopverplichting van de voormalige internaatgebouwen aan de Dellewal tegen hetzelfde bedrag als de verkoopprijs € 2,8 miljoen - de internaatgebouwen ter verkoop aanbieden - gering
4 4 Complex voormalige dancing Dellewal - de huidige boekwaarde is bijna € 2,3 miljoen, deze boekwaarde zorgt voor een beperking voor rechtmatigheid in de jaarstukken - een eventuele verkoopprijs is door de raad op minimaal de huidige boekwaarde gesteld en geldt als reëel - gering
5 5 Duurzamheid - het Ambitiemanifest "Terschelling zelfvoorzienend in 2020" is een ambitie die in de komende jaren behoorlijke fysieke en financiële inspanningen vergt - in de meerjarenbegroting is voor elk project een budget beschikbaar gesteld - gering
6 6 Bestemmingsplannen - het opstellen van ruimtelijke plannen wordt steeds complexer door nieuwe wet- en regelgeving, zoals Natura 2000, Ecologische Hoofdstructuur en tal van voorschriften - als gevolg hiervan zullen de kosten voor Ruimtelijke Ordening stijgen - uitvoering masterplan havengebied - het zo volledig mogelijk budgetteren om overschrijdingen te vermijden - er wordt jaarlijks vanaf 2018 gereserveerd met een bedrag van € 150.000, jaarlijks oplopend met € 50.000 tot een maximum van € 300.000 - groot - groot
7 7 Onderhoud kapitaalgoederen - de hoogte van de voorzieningen zijn niet toereikend om het noodzakelijke onderhoud te dekken - extra storting in de voorziening gebouwen en de voorziening wegen en paden - groot
8 8 Garanties - de gemeente staat momenteel garant voor de rente en aflossing van leningen tot een bedrag van € 9,5 miljoen - het jaarlijks beoordelen van de financiële gegevens van de geldnemende organisaties - gering
9 9 Electronische overheid en ICT - behoorlijke inzet van gemeente gevraagd voor met name het project Grootschalige Topografie - nauwe samenwerking binnen het Waddenverband met de gemeente Leeuwarden, zoals EGEM-programma - het beschikbaar stellen van benodigd budget - zicht houden op mogelijke financiële consequenties - groot - groot


0 1 2 3 4 5
0 Reservepositie per 31 december
1 in € 2017 2018 2019 2020 2021
2 Algemene reserve Bestemmingsreserves (onbeklemd) Bestemmingsreserves (beklemd) 3.841.000 325.000 4.874.000 4.007.000 275.000 4.852.000 4.178.000 225.000 5.074.000 4.241.000 175.000 4.818.000 4.283.000 125.000 4.823.000
3 Totaal 9.040.000 9.134.000 9.477.000 9.234.000 9.231.000


0
0 Weerstandscapaciteit per 31 december
1 in € 2017 2018 2019 2020 2021
2 Algemene reserve 3.841.000 4.007.000 4.178.000 4.241.000 4.283.000 Minimaal benodigd weerstandscapaciteit 3.199.000 3.247.000 3.295.000 3.345.000 3.395.000
3 Vrij besteedbaar 642.000 760.000 883.000 896.000 888.000


0 1 2 3 4 5
0 Netto schuldquote
1 in € per 31 december
2 2017 2018 2019 2020 2021
3 A - vaste schulden B - vlottende schulden C - overlopende passiva D - financiële activa E - uitzettingen F - liquide middelen G - overlopende activa H - totale baten 10.454.000 0 414.000 601.000 0 0 0 20.934.000 9.700.000 0 3.046.000 582.000 0 0 0 20.828.000 8.945.000 0 2.513.000 562.000 0 0 0 20.537.000 8.189.000 0 2.507.000 541.000 0 0 0 20.723.000 7.433.000 0 2.313.000 520.000 0 0 0 20.310.000
4 I - Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H*100% 52 61 56 52 48


0 1 2 3 4 5
0 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen
1 in € per 31 december
2 2017 2018 2019 2020 2021
3 A - vaste schulden B - vlottende schulden C - overlopende passiva D - financiële activa E - uitzettingen F - liquide middelen G - overlopende activa H - totale baten 10.454.000 0 414.000 601.000 0 0 0 20.934.000 9.700.000 0 3.046.000 582.000 0 0 0 20.753.000 8.945.000 0 2.513.000 562.000 0 0 0 20.462.000 8.189.000 0 2.507.000 541.000 0 0 0 20.648.000 7.433.000 0 2.313.000 520.000 0 0 0 20.310.000
4 I - Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100% 49 59 53 49 45


0 1 2 3 4 5
0 Solvabiliteitsratio
1 in € per 31 december
2 2017 2018 2019 2020 2021
3 A - eigen vermogen B - totaal vermogen 9.040.000 23.398.000 9.134.000 25.314.000 9.477.000 24.413.000 9.234.000 23.451.000 9.231.000 22.538.000
4 C - Solvabiliteitsratio (A/B)*100% 39 36 39 39 41


0 1 2 3 4 5
0 Structurele exploitatieruimte
1 in € per 31 december
2 2017 2018 2019 2020 2021
3 A - totale structurele lasten B - totale structurele baten C - totale structurele toevoegingen aan de reserves D - totale structurele onttrekkingen aan de reserves E - totale baten 19.833.000 0 0 20.934.000 -19.627.000 -19.862.000 -19.750.000 -20.120.000 -19.735.000 20.206.000 0 0 20.753.000 20.110.000 0 0 20.462.000 19.926.000 0 0 20.648.000 19.926.000 0 0 20.310.000
4 F - Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E*100% 1 2 2 -1 1


0 1 2 3 4 5
0 Gemeentelijke belastingdruk
1 in € 2017 2018 2019 2020 2021
2 A - OZB lasten voor een gemiddeld gezin B - rioolheffing C - afvalstoffenheffing D - eventuele heffingskorting E - totale woonlasten F - woonlasten COELO 287 176 212 0 675 723 296 176 182 0 654 723 305 176 182 0 663 723 314 176 182 0 672 723 324 176 182 0 682 723
3 G - Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde 2017 (E/F)*100% 93 90 92 93 94


0 1 2 3 4 5
0 Totaal overzicht kengetallen
1 in % per 31 december
2 2017 2018 2019 2020 2021
3 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Gemeentelijke belastingdruk 52 49 39 1 93 61 59 36 2 90 56 53 39 2 92 52 49 39 -1 93 48 45 41 1 94


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal Domein None None None
Gemeentefonds Gemeentefonds None None None
Kapitaalgoederen Campus Maritiem Instituut None None None
Grondexploitatie Complex voormalige dancing Dellewal None None None
Energietransitie Duurzaamheid None None None
Grondexploitatie Bestemmingsplannen None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen None None None
GR / Verbonden partijen Garanties None None None
ICT algemeen Electronische overheid en ICT None None None

0 1 2 3 4 5
0 Weerstandscapaciteit per 31 december
1 in € 2018 2019 2020 2021 2022
2 Algemene reserveMinimaal benodigde weerstandscapaciteit 3.879.0003.295.000 3.580.0003.345.000 3.269.5003.395.000 3.287.0003.446.000 3.549.5003.498.000
3 Totaal 584.000 235.000 -125.500 -159.000 51.500


0 1 2 3 4 5
0 Netto schuldquote
1 in €20182019202020212022
2 A. Vaste schuldenB. Netto vlottende schuldenC. Overlopende passivaD. Financiële vaste activaE. Uitzettingen met looptijd korter dan 1 jaarF. Liquide middelenG.Overlopende activaH. Baten 9.700.0003.046.000582.00021.351.000 8.945.0002.513.000562.00021.464.500 8.189.0002.507.000541.00021.856.500 7.433.0002.313.000520.00021.833.500 6.680.0002.120.000500.00022.068.000
3 Stand per 31 december = (A+B+C-D-E-F-G)/H * 100% 57% 51% 46% 42% 38%


0 1 2 3
0 Belangrijkste financiële risico's Gevolgen Maatregelen Risico
1 1 Sociaal Domein - onvoldoende rijksbudget om benodigde aanbod voor zorg/ ondersteuning te realiseren- uitvoering door de Dienst SoZaWe NW Fryslan- generalisten/eilandteam worden ingehuurd - er is een reserve Sociaal Domein gevormd- beheersing/monitoring van de uitvoeringskosten - groot- lasten en budgettering regelmatig toetsen - groot- groot
2 2 Gemeentefonds - systematiek van "trap op, trap af" houdt in dat nieuwe bezuinigingen van het Rijk een verdere verlaging van het gemeentefonds tot gevolg heeft - monitoring van ontwikkelingen binnen het gemeentefonds om snel te kunnen bijsturen - groot
3 3 Campus Maritiem Instituut - terugkoopverplichting van de voormalige internaatgebouwen aan de Dellewal tegen hetzelfde bedrag als de verkoopprijs € 2,8 miljoen - de internaatgebouwen ter verkoop aanbieden - gering
4 4 Complex voormalige dancing Dellewal - de huidige boekwaarde is bijna € 2,3 miljoen, deze boekwaarde zorgt voor een beperking voor rechtmatigheid in de jaarstukken - een eventuele verkoopprijs is door de raad op minimaal de huidige boekwaarde gesteld en geldt als reëel - gering
5 5 Duurzamheid - het Ambitiemanifest "Terschelling zelfvoorzienend in 2020" is een ambitie die in de komende jaren behoorlijke fysieke en financiële inspanningen vergt - in de meerjarenbegroting is voor elk project een budget beschikbaar gesteld - gering
6 6 Bestemmingsplannen - het opstellen van ruimtelijke plannen wordt steeds complexer door nieuwe wet- en regelgeving, zoals Natura 2000, Ecologische Hoofdstructuur en tal van voorschriften- als gevolg hiervan zullen de kosten voor Ruimtelijke Ordening stijgen- uitvoering masterplan havengebied - het zo volledig mogelijk budgetteren om overschrijdingen te vermijden- er wordt jaarlijks vanaf 2018 gereserveerd met een bedrag van € 150.000, jaarlijks oplopend met € 50.000 tot een maximum van € 300.000 - groot- groot
7 7 Onderhoud kapitaalgoederen - de hoogte van de voorzieningen zijn niet toereikend om het noodzakelijke onderhoud te dekken - extra storting in de voorziening gebouwen en de voorziening wegen en paden - groot
8 8 Garanties - de gemeente staat momenteel garant voor de rente en aflossing van leningen tot een bedrag van € 9,5 miljoen - het jaarlijks beoordelen van de financiële gegevens van de geldnemende organisaties - gering
9 9 Electronische overheid en ICT - behoorlijke inzet van gemeente gevraagd voor met name het project Grootschalige Topografie- nauwe samenwerking binnen het Waddenverband met de gemeente Leeuwarden, zoals EGEM-programma - het beschikbaar stellen van benodigd budget- zicht houden op mogelijke financiële consequenties - groot- groot


0 1 2 3 4 5
0 Reservepositie per 31 december
1 in € 2018 2019 2020 2021 2022
2 Algemene reserveBestemmingsreserves (onbeklemd)Bestemmingsreserves (beklemd) 3.879.000300.0004.548.000 3.580.000300.0004.307.000 3.269.500250.0004.430.000 3.287.000250.0004.189.000 3.549.500200.0004.264.000
3 Totaal 8.727.000 8.187.000 7.949.500 7.726.000 8.013.500


0 1 2 3 4 5
0 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
1 in €20182019202020212022
2 A. Vaste schuldenB. Netto vlottende schuldenC. Overlopende passivaD. Financiële vaste activaE. Uitzettingen met looptijd korter dan 1 jaarF. Liquide middelenG.Overlopende activaH. Baten 9.700.0003.046.000582.00021.276.000 8.945.0002.513.000562.00021.389.500 8.189.0002.507.000541.00021.781.500 7.433.0002.313.000520.00021.758.500 6.680.0002.120.000500.00021.993.000
3 Stand per 31 december = (A+B+C-D-E-F-G)/H * 100% 57% 51% 47% 42% 38%


0
0 Solvabiliteitsratio
1 in €20182019202020212022
2 A. Eigen vermogen8.486.0008.260.0007.708.5007.751.0008.038.500B. Totaal vermogen25.314.00024.413.00023.451.00022.538.00021.625.000
3 Stand per 31 december = (A/B) * 100%34%34%33%34%37%


0 1 2 3 4
0 Structurele exploitatieruimte
1 in €2019202020212022
2 A. Totaal structurele lastenB. Totaal structurele batenC. Totaal van de structurele toevoegingen aan de reservesD. Totaal van de structurele onttrekkingen aan de reservesE. Totaal van baten (incl. mutaties in reserves) 20.419.00020.621.0000021.118.000 21.202.00021.111.0000021.842.000 21.069.00021.421.0000021.834.000 21.036.00021.655.0000022.068.000
3 Structurele exploitatieruimte = ((B-A)+(D-C))/E * 100% 1% 0% 2% 3%


0 1 2 3 4 5
0 Gemeentelijke belastingdruk
1 in € 2018 2019 2020 2021 2022
2 A - OZB lasten voor een gemiddeld gezinB - rioolheffingC - afvalstoffenheffingD - eventuele heffingskortingE - totale woonlastenF - woonlasten COELO 3061761970679721 3151761970688721 3251761970698721 3341761970707721 3441761970717721
3 G - Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde 2018 (E/F)*100% 94% 95% 97% 98% 99%


0 1 2 3 4 5
0 Totaal overzicht kengetallen
1 in % 2018 2019 2020 2021 2022
2 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningenSolvabiliteitsratioStructurele exploitatieruimteGemeentelijke belastingdruk 57%57%34%94% 51%51%34%-2%95% 46%47%33%0%97% 42%42%34%-1%98% 38%38%37%0%99%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag

0
0 Belastingcapaciteit
1 Hoe lager, hoe beter 2019 2020 2021 2022 2023 OZB lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ waarde 303 345 362 380 399 Rioolheffing voor gezin 176 176 176 176 176 Afvalstoffenheffing voor gezin 202 207 213 220 226 Eventuele heffingskorting 0 0 0 0 0
2
3 Totale woonlasten vvoor gezin 681 729 752 776 802


0 1
0 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen
1 Hoe lager, hoe beter 2019 2020 2021 2022 2023 Vaste schulden Netto vlottende schulden Overlopende passiva Financiële vaste activa Uitzettingen met looptijd korter dan 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa
2 10.945.000 9.989.000 9.032.000 8.075.000 7.117.000 1.098.500 3.699.500 4.038.500 4.176.500 3.144.500
3 Saldo 12.043.500 13.688.500 13.070.500 12.251.500 10.261.500


0
0 Grondexploitatie
1 Hoe lager, hoe beter 2019 2020 2021 2022 2023 NIEG (Niet In Exploitatie Genomen gronden) In Exploitatie Genomen gronden 1.910.000 2.716.000 2.716.000 2.716.000 2.716.000 Totaal baten 21.938.000 22.369.000 22.294.000 22.878.000 23.184.000
2


0
0 Structurele exploitatieruimte
1 Hoe hoger, hoe beter 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal structurele lasten -21.870.000 -21.721.000 -21.761.000 -22.219.000 -22.385.000 Totaal structurele baten 21.230.000 21.708.000 22.009.000 22.403.000 22.800.000 Structurele toevoeging aan reserves -162.500 -492.000 -325.000 -335.000 -345.000 Structurele onttrekking aan reserves 708.000 521.000 204.000 383.000 221.000
2
3 Saldo -94.500 16.000 127.000 232.000 291.000


0 1 2 3
0 Overzicht kengetallen
1 Kengetal Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
2 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit 51% 55% 28% -5% 9% 94% 51% 55% 33% 9% 0% 92% 57% 61% 30% 12% 0% 96%


0
0 Reservepositie per 31 december
1 in € 2019 2020 2021 2022 2023 Algemene Reserve 4.088.500 3.410.500 3.155.500 3.227.500 3.644.500 Bestemmingsreserves (onbeklemd) 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 Bestemmingsreserves (beklemd) 4.006.000 4.073.000 4.194.000 4.146.000 4.270.000
2
3 Totaal 8.348.500 7.737.500 7.603.500 7.627.500 8.168.500


0
0 Weerstandscapaciteit per 31 december
1 in € 2019 2020 2021 2022 2023 Algemene reserve 4.088.500 3.410.500 3.155.500 3.227.500 3.644.500 Minimaal benodigde weerstandscapaciteit 3.345.000 3.395.000 3.446.000 3.498.000 3.550.000
2
3 Totaal 743.500 15.500 -290.500 -270.500 94.500


0
0 Weerstandcapaciteit inclusief reserve recreatie per 31 december
1 in € 2019 2020 2021 2022 2023 Algemene reserve 4.088.500 3.410.500 3.155.500 3.227.500 3.644.500 Reserve recreatie 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 Minimaal benodigde weerstandscapaciteit 3.345.000 3.395.000 3.446.000 3.498.000 3.550.000
2
3 Totaal 997.500 269.500 -36.500 -16.500 348.500


0
0 Ratio weerstandsvermogen
1 2019 2020 2021 2022 2023 Beschikbare weerstandscapaciteit (totaal reserves) 8.348.500 7.737.500 7.603.500 7.627.500 8.168.500 Benodigde weerstandscapaciteit 3.345.000 3.395.000 3.446.000 3.498.000 3.550.000
2
3 Ratio weerstandsvermogen 2,50 2,28 2,21 2,18 2,30


0 1
0 Netto schuldquote
1 Hoe lager, hoe beter 2019 2020 2021 2022 2023 Vaste schulden + Netto vlottende schulden + Overlopende passiva + Financiële vaste activa Uitzettingen met looptijd korter dan 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa -
2 10.945.000 9.989.000 9.032.000 8.075.000 7.117.000 1.098.500 3.699.500 4.038.500 4.176.500 3.144.500 894.000 880.000 866.000 852.000 838.000
3 Saldo = 11.149.500 12.808.500 12.204.500 11.399.500 9.423.500