Naam Mook en Middelaar
Code 944
Provincie Limburg
Inwonertal 7768

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 50.0 100000.0 50000.0
Informatieveiligheid Archief 90.0 150000.0 135000.0
Onderwijs Onderwijs 50.0 120000.0 60000.0
Dividend/Rente BNG 25.0 313000.0 78250.0
Dividend/Rente Dividend 25.0 86000.0 21500.0
Kapitaalgoederen Haven 50.0 125000.0 62500.0
Grondexploitatie Sociale woningbouw 10.0 1200000.0 120000.0
GR / Verbonden partijen Starterslening 25.0 130000.0 32500.0
GR / Verbonden partijen Borgstelling 25.0 31000.0 7750.0
Overig UPW 50.0 130000.0 65000.0

0 1
0 Weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000
1 Exploitatie: Onvoorziene uitgaven Totaal weerstandscapaciteit exploitatie Vermogen: - Vrij Besteedbare Reserve - Algemene reserve - Voorzieningen - Stille reserves Totaal weerstandscapaciteit vermogen Totale weerstandscapaciteit 5
2 5
3 n.v.t. 2.000 n.v.t. n.v.t.
4 2.000
5 2.005
6


0 1 2 3
0 Verbonden partijen B EMGR Uitgangspunt is dat de MGR zelf geen weerstandsvermogen opbouwt, maar dat deelnemende gemeenten hiermee rekening houden. Rekening gehouden moet worden met een berekend bedrag van € 13k. Op van een kans van 50% bedraagt de kwantificering € 26k. NG Zie bij nr. 4 Dividend (BNG) nexis Zie bij nr. 5 Dividend (Enexis) MGR Het ingeschatte weerstandsvermogen van de MGR wordt 'doorgeschoven' naar de deelnemende gemeenten.
1 INC Accepteren € 100k Midden 50% € 50k


0 1 2 3
0 Archief Archief / Informatiebeheer Het te bewaren (papieren) archief is op huurbasis ondergebracht bij het Regionaal Archief Nijmegen. De archieffunctie krijgt een nieuwe plaats in de digitale samenleving. Centraal staat wat er nodig is om digitale overheids-informatie beter duurzaam toegankelijk te houden voor de samenleving en de overheden zelf. Ook raken de doelen en ambities van de archiefsector steeds meer verbonden met die van de I- en ICT-ontwikkelingen. We zijn bijvoorbeeld verplicht aan te sluiten op het e-depot (digitaal te bewaren archieven). Het koppelen van systemen en centraal beheren van informatie is de basis om informatie op een juiste manier te kunnen Archief / Informatiebeheer De ontwikkelingen worden blijvend gemonitord en daar waar nodig financieel vertaald.


0 1 2 3
0 ontsluiten. Voor onze inwoners komt dit bijvoorbeeld tot uiting in de digitale dienstverlening via de website. De toekomst vraagt dat we ons informatielandschap weloverwogen inrich-ten mede in relatie tot informatie-beveiliging. Deze ontwikkelingen hebben budgettaire consequenties..
1 INC Accepteren € 150k Zeer hoog 90% € 135k


0 1 2 3
0 Onderwijs Het Kandinsky-college in Molenhoek is een permanente nevenvestiging onder bestuur van de Scholengroep Nijmegen. De gemeente is op grond van de Wet Voortgezet Onderwijs verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw, herstel van constructiefouten, herstel van schade. Voor dit laatste is zij verzekerd. De risico’s worden als ‘Midden’ bestempeld, temeer daar herstel van schade verzekerd is. Daarnaast dateert de school uit 1984. Het is niet aannemelijk dat er op korte termijn (vervangende) nieuwbouw nodig zal zijn. Door het reserveren van toekomstige kapitaallasten kan het risico gereduceerd worden. Middels de VJN 2018 is door de raad een voorbereidingskrediet van € 25k beschik-baar gesteld ten behoeve van een nader onderzoek naar de huisvesting van het Kandinsky-college.
1 INC Reductie € 120k Midden 50% € 60k


0 1 2 3
0 Dividend BNG Van de BNG ontvangen wij o.b.v. ons aandelenbezit jaarlijks dividend over het afgelopen jaar. Het beleid van de BNG is om 25% van de nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders. De verwachte dividenduitkering à € 313k (conform begrotingsbrief provincie) is structureel opgenomen in de begroting, echter het is een risico of het geraamde bedrag aan inkomsten ook daadwerkelijk wordt ontvangen. Het te ramen bedrag voor de dividendopbrengst van de BNG wordt bepaald op hetgeen de Provincie in haar jaarlijkse begrotingsbrief vermeldt. Als hiervan wordt afgeweken, moet hiervoor een goede verklaring zijn. Het is altijd mogelijk dat (een deel van) de geraamde dividendbaten niet gerealiseerd worden. Dit risico wordt laag ingeschat en acceptabel bevonden.
1 STR Accepteren € 313k Laag 25% € 78,25k


0 1 2 3
0 Dividend Wij zijn aandeelhouder van Enexis, die de infrastructuur van de energievoorziening in bezit heeft. Daarnaast zijn wij aandeel-houder in enkele kleinere vennoot-schappen die zijn opgericht bij de verkoop van Essent. In de begroting is rekening gehouden met een dividendopbrengst van € 86k. Het te ramen bedrag voor de dividendopbrengst van Enexis wordt bepaald op hetgeen de Provincie in haar jaarlijkse begrotingsbrief vermeldt. Als hiervan wordt afgeweken, moet hiervoor een goede verklaring zijn. Het is altijd mogelijk dat (een deel van) de geraamde dividendbaten niet gerealiseerd worden. Dit risico wordt laag ingeschat en acceptabel bevonden.
1 STR Accepteren € 86k Laag 25% € 21,5k


0 1 2 3
0 Haven Dichtslibben haven mede als gevolg van extreme hoogwaterstanden. Geschatte kosten herstel €125k. De exacte kosten voor het opslaan van het slib worden bepaald door het tijdstip van baggeren en de opslagcapaciteit. Wij hebben geen invloed op externe factoren, zoals waterstanden, stroom-snelheden en mate van eventueel dichtslibben. Dit risico valt hierdoor onder de categorie ‘Accepteren’.
1 INC Accepteren € 125k Midden 50% € 62,5k


0 1 2 3
0 woning-bouw uitvoeren van hun taak veelal leningen af waarbij de gemeente gevraagd wordt om als achtervang te dienen. Hiermede wordt bereikt dat de geldgever met een lagere rentevergoeding genoegen neemt omdat de gemeente als achtervang een zekere debiteur is. Sinds een aantal jaren is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in het leven geroepen, dat de functie van de gemeente overneemt en waardoor de woningbouwcorporaties met slechts één instituut te maken hebben en de zekerheid voor de gemeenten groter is. Bestaande leningen blijven tot aan het einde van de looptijd nog gewoon bij de gemeenten als achtervang-instituut. Door het WSW is de veiligheid nu nog beter geborgd. vastgestelde jaarstukken) staat er voor de sociale woningbouw een bedrag aan leningen uit van ongeveer € 12,3 miljoen. Wij kwantificeren het risico op 10% van de omvang van de leningen. Het risico dat er daadwerkelijk een beroep gedaan wordt op de gemeente is minimaal.
1 INC Accepteren € 1,2 miljoen Zeer laag 10% € 120k


0 1 2 3
0 Starters-lening In de raad van april 2010 is de Verordening starterslening vastgesteld. Hierbij is tevens een fonds in het leven geroepen waarop starters op de woningmarkt een beroep kunnen doen voor het aantrekken van een lening. Deze lening wordt verstrekt onder bepaalde voorwaarden en tot een maximum bedrag tegen gunstige condities. Bij het vaststellen van de Jaarstukken 2014 is door de raad besloten om het plafond van de starterslening te verhogen naar € 130k. De gemeente dient in dit fonds maximaal € 130.000 te storten. De provincie Limburg stort vervolgens eenzelfde bedrag in het fonds waarna het Rijk het totaalbedrag verdubbelt. De lener dient vervolgens de lening volgens de bepalingen uit de verordening af te lossen aan de kredietverstrekkers. Startersleningen lopen via de SVn.
1 STR Accepteren € 130k Laag 25% € 32,5k


0 1 2 3
0 Borgstelling De gemeente Mook en Middelaar heeft zich borg gesteld naar de Rabobank ten behoeve van een door de Stichting Sportpark De Maasvallei afgesloten geldlening van € 200k. Een en ander in het kader van de privatisering van sportpark Maasvallei. De stand per 31 december 2017 van de lening bedraagt € 31k. Door aflossingen door De Maasvallei wordt de kwantificering jaarlijks lager.
1 INC Reductie € 31k Laag 25% € 7,75k


0 1 2 3
0 10 UPW Eigen risico UPW à € 130.000. (8,75% van Rijksbudget is eigen risico, daarboven ontvangen we de Vangnetuitkering. Het risico voor 2019 wordt niet heel hoog ingeschat. In 2018 hebben we een overschot. Het budget voor 2019 is nog niet bekend. Uitgangspunt is 100% kosten t.o.v. de ontvangen bijdragen van het Rijk. Het eigen risico onder de vangnetuitkering wordt geaccepteerd als risico. Jaarlijks wordt de stand van zaken m.b.t. het eigen risico / mogelijke aanvraag voor de vangnetuitkering, voorgelegd aan de raad.
1 STR Accepteren € 130k Midden 50% € 65k


0 1 2 3 4
0 Risico Incidenteel Structureel
1 Kwantificering Berekend bedrag Kwantificering Berekend bedrag
2 Zeer laag (10%) 1.200 120 0 0
3 Laag (25%) 31 8 529 132
4 Midden (50%) 345 172 130 65
5 Hoog (75%) 0 0 0 0
6 Zeer hoog (90%) 150 135 0 0
7 Totaal 1.726 435 659 197


0 1 2 3
0 Beoordelingstabel weerstandsvermogen
1 Categorie Ratio weerstandsvermogen Betekenis
2 vanaf tot
3 A 2,0 Goed / Uitstekend
4 B 1,4 2,0 Ruim voldoende
5 C 1,0 1,4 Voldoende
6 D 0,8 1,0 Matig
7 E 0,6 0,8 Onvoldoende
8 F - ∞ 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen: W2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
2 netto schuldquote -33% -27% -37% -38% -42% -46%
3 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -35% -28% -37% -39% -42% -46%
4 solvabiliteitsratio 51% 43% 47% 44% 43% 42%
5 structurele exploitatieruimte 0% 0% -5% -2% -1% 0%
6 grondexploitatie (n.v.t.) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 belastingcapaciteit 114% 111% 114% 114% 114% 114%


0 1 2 3 4
0 Kengetal Waarde M&M 2019 Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldquote zonder correctie -/- 37% < 90% 90 - 130% > 130%
2 Netto schuldquote met correctie) -/- 37% < 90% 90 - 130% > 130%
3 Solvabiliteitsratio 47% > 50% 20 - 50% < 20%
4 Structurele exploitatieruimte -5% *) positief neutraal negatief
5 Grondexploitatie 0% < 20% 20-35% > 35%
6 Belastingcapaciteit 114% < 95% 95 - 105% > 105%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 50.0 100000.0 50000.0
Informatieveiligheid Archief 90.0 150000.0 135000.0
Onderwijs Onderwijs 50.0 120000.0 60000.0
Dividend/Rente Dividend - BNG 25.0 353000.0 88250.0
Dividend/Rente Dividend - Enexis 25.0 86000.0 21500.0
Kapitaalgoederen Haven 50.0 125000.0 62500.0
Kapitaalgoederen Haven (bouwkundig) 25.0 500000.0 125000.0
Sociaal domein Sociale woningbouw 10.0 1200000.0 120000.0
Sociaal domein Starterslening 25.0 130000.0 32500.0
GR / Verbonden partijen Borgstelling 25.0 21000.0 5250.0
GR / Verbonden partijen UPW 50.0 140000.0 70000.0
Sociaal domein SD/Jeugd 50.0 100000.0 50000.0

0 1
0 Weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000
1 Exploitatie: Onvoorziene uitgaven Totaal weerstandscapaciteit exploitatie Vermogen: - Vrij Besteedbare Reserve - Algemene reserve - Voorzieningen - Stille reserves Totaal weerstandscapaciteit vermogen Totale weerstandscapaciteit 5
2 5
3 n.v.t. 2.000 n.v.t. n.v.t.
4 2.000
5 2.005
6


0 1 2 3
0 Verbonden partijen B E MGR Uitgangspunt is dat de MGR zelf geen weerstandsvermogen opbouwt, maar dat deelnemende gemeenten hiermee rekening houden. Rekening gehouden moet worden met een berekend bedrag van € 13k. Op een kans van 50% bedraagt de kwantificering € 26k. NG Zie bij nr. 4 Dividend (BNG) nexis Zie bij nr. 5 Dividend (Enexis) MGR Het ingeschatte weerstandsvermogen van de MGR wordt 'doorgeschoven' naar de deelnemende gemeenten.
1 INC Accepteren € 100k Midden 50% € 50k


0 1 2 3
0 Archief Archief / Informatiebeheer Het te bewaren (papieren) archief is op huurbasis ondergebracht bij het Regionaal Archief Nijmegen. De archieffunctie krijgt een nieuwe plaats in de digitale samenleving. Centraal staat Archief / Informatiebeheer De ontwikkelingen worden blijvend gemonitord en daar waar nodig financieel vertaald.


0 1 2 3
0 wat er nodig is om digitale overheidsinformatie beter duurzaam toegankelijk te houden voor de samenleving en de overheden zelf. Ook raken de doelen en ambities van de archiefsector steeds meer verbonden met die van de I- en ICT-ontwikkelingen. We zijn bijvoorbeeld verplicht aan te sluiten op het e-depot (digitaal te bewaren archieven). Het koppelen van systemen en centraal beheren van informatie is de basis om informatie op een juiste manier te kunnen ontsluiten. Voor onze inwoners komt dit bijvoorbeeld tot uiting in de digitale dienstverlening via de website. De toekomst vraagt dat we ons informatielandschap weloverwogen inrichten mede in relatie tot informatiebeveiliging. Deze ontwikkelingen hebben budgettaire consequenties.
1 INC Accepteren € 150k Zeer hoog 90% € 135k


0 1 2 3
0 Onderwijs Het Kandinsky-college in Molenhoek is een permanente nevenvestiging onder bestuur van de Scholengroep Nijmegen. De gemeente is op grond van de Wet Voortgezet Onderwijs verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw, herstel van constructiefouten, herstel van schade. Voor dit laatste is zij verzekerd. In de loop van 2019 wordt de toekomstbestendigheid van de schoolgebouwen in beeld gebracht, zo ook van het Kandinskycollege in Molenhoek. Tevens is er nieuwe regelgeving op komst die gemeenten een bredere verantwoordelijkheid zal geven. Mogelijk zal dit de komende jaren leiden tot vervangende nieuwbouw van deze school. Met de Scholengroep Nijmegen vinden hierover oriënterende gesprekken plaats. In het investeringsplan 2020-2023 is een krediet opgenomen en is voorgesteld om daadwerkelijk kapitaallasten op te nemen in de exploitatie. Hiermee kan het toekomstige risico gereduceerd worden. Voor de omvang van het risico zijn wij uitgegaan van het bedrag dat hiervoor is opgenomen in de algemene uitkering. Dit is geen indicatie voor de werkelijke toekomstige kapitaallasten. Deze kunnen op dit moment nog niet voor 100% worden ingeschat. Na besluitvorming over definitieve nieuwbouw en het bekend zijn van de kapitaallasten, kan dit risico afgebouwd of verwijderd worden.
1 INC Reductie € 120k Midden 50% € 60k


0 1 2 3
0 Dividend BNG Van de BNG ontvangen wij o.b.v. ons aandelenbezit jaarlijks dividend over het afgelopen jaar. Het beleid van de BNG is om 25% van de nettowinst uit te keren aan Het te ramen bedrag voor de dividendopbrengst van de BNG wordt bepaald op hetgeen de Provincie in haar jaarlijkse begrotingsbrief vermeldt. Als hiervan wordt afgeweken, moet hiervoor


0 1 2 3
0 de aandeelhouders. De verwachte dividenduitkering à € 353k (conform begrotingsbrief provincie) is structureel opgenomen in de begroting, echter het is een risico of het geraamde bedrag aan inkomsten ook daadwerkelijk wordt ontvangen. een goede verklaring zijn. Het is altijd mogelijk dat (een deel van) de geraamde dividendbaten niet gerealiseerd worden. Dit risico wordt laag ingeschat en acceptabel bevonden.
1 STR Accepteren € 353k Laag 25% € 88,25k


0 1 2 3
0 Dividend Wij zijn aandeelhouder van Enexis, die de infrastructuur van de energievoorziening in bezit heeft. Daarnaast zijn wij aandeelhouder in enkele kleinere vennootschappen die zijn opgericht bij de verkoop van Essent. In de begroting is rekening gehouden met een dividendopbrengst van € 86k. Het te ramen bedrag voor de dividendopbrengst van Enexis wordt bepaald op hetgeen de Provincie in haar jaarlijkse begrotingsbrief vermeldt. Als hiervan wordt afgeweken, moet hiervoor een goede verklaring zijn. Het is altijd mogelijk dat (een deel van) de geraamde dividendbaten niet gerealiseerd worden. Dit risico wordt laag ingeschat en acceptabel bevonden.
1 STR Accepteren € 86k Laag 25% € 21,5k


0 1 2 3
0 Haven Dichtslibben haven mede als gevolg van extreme hoogwaterstanden. Geschatte kosten herstel €125k. De exacte kosten voor het opslaan van het slib worden bepaald door het tijdstip van baggeren en de opslagcapaciteit. Wij hebben geen invloed op externe factoren, zoals waterstanden, stroomsnelheden en mate van eventueel dichtslibben. Dit risico valt hierdoor onder de categorie ‘Accepteren’.
1 INC Accepteren € 125k Midden 50% € 62,5k


0 1 2 3
0 Haven (bouwkundig) Er is momenteel geen onderhoudsplan voor de bouwkundige staat van de haven. Er zijn ook geen middelen beschikbaar om eventueel onderhoud te plegen aan de bouwkundige staat van de haven. Zie ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. De kosten worden als stelpost geraamd op € 500k. Nadat er een onderhoudsplan is opgesteld en de dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud structureel in de begroting is opgenomen, kan dit risico verwijderd worden. Het op te stellen onderhoudsplan aan de passantenhaven kan worden gekoppeld aan de integrale visie voor de ontwikkeling en inrichting van het gebied Maasoever(zone), die naar verwachting de komende jaren op het programma zal staan. Hierna kan het risico afgebouwd of verwijderd worden.
1 INC Reductie € 500k Laag 25% € 125k


0 1 2 3
0 Sociale woningbouw Woningbouwcorporaties sluiten voor het uitvoeren van hun taak veelal leningen af waarbij de gemeente gevraagd wordt om als achtervang te dienen. Hiermede wordt bereikt dat de geldgever met een lagere rentevergoeding genoegen neemt omdat de gemeente als achtervang een zekere debiteur is. Sinds een aantal jaren is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in het leven geroepen, dat de Per 31 december 2018 (laatst vastgestelde jaarstukken) staat er voor de sociale woningbouw een bedrag aan leningen uit van ongeveer € 11,6 miljoen. Wij kwantificeren het risico op 10% van de omvang van de leningen. Het risico dat er daadwerkelijk een beroep gedaan wordt op de gemeente is minimaal.


0 1 2 3
0 functie van de gemeente overneemt en waardoor de woningbouwcorporaties met slechts één instituut te maken hebben en de zekerheid voor de gemeenten groter is. Bestaande leningen blijven tot aan het einde van de looptijd nog gewoon bij de gemeenten als achtervang-instituut. Door het WSW is de veiligheid nu nog beter geborgd.
1 INC Accepteren € 1,2 miljoen Zeer laag 10% € 120k


0 1 2 3
0 Starterslening In de raad van april 2010 is de Verordening starterslening vastgesteld. Hierbij is tevens een fonds in het leven geroepen waarop starters op de woningmarkt een beroep kunnen doen voor het aantrekken van een lening. Deze lening wordt verstrekt onder bepaalde voorwaarden en tot een maximum bedrag tegen gunstige condities. Bij het vaststellen van de Jaarstukken 2014 is door de raad besloten om het plafond van de starterslening te verhogen naar € 130k. De gemeente dient in dit fonds maximaal € 130.000 te storten. De provincie Limburg stort vervolgens maximaal een drievoudig bedrag in het fonds (dus aandeel gemeente 25%, aandeel provincie 75%). De lener dient vervolgens de lening volgens de bepalingen uit de verordening af te lossen aan de kredietverstrekkers. Startersleningen lopen via de SVn.
1 STR Accepteren € 130k Laag 25% € 32,5k


0 1 2 3
0 0 Borgstelling De gemeente Mook en Middelaar heeft zich borg gesteld naar de Rabobank ten behoeve van een door de Stichting Sportpark De Maasvallei afgesloten geldlening van € 200k. Een en ander in het kader van de privatisering van sportpark Maasvallei. De stand per 31 december 2018 van de lening bedraagt € 21k. Door aflossingen door De Maasvallei wordt de kwantificering jaarlijks lager. Gezien de lage kwantificering (€21k) en de nog lagere berekende omvang (€ 5k) komt dit risico volgend jaar te vervallen.
1 INC Reductie € 21k Laag 25% € 5,25k


0 1 2 3
0 1 UPW De gemeente heeft een zogenaamd getrapt eigen risico bij een tekort op de uitvoering van de UPW. De eerste schijf is 7,5% van het rijksbudget ad € 1,4 miljoen. Het eigen risico bedraagt dan 100%. Bij een groter tekort ontvangt de gemeente 50% van het tekort tot 12,5% van het rijksbudget als vangnetuitkering. Boven de 12,5% tekort krijgt de gemeente 100% vergoed. Het totale eigen risico komt hiermee uit op maximaal € 140k. Over 2019 is de verwachting dat de gemeente (nagenoeg) geheel uitkomt met het Rijksbudget. Over 2020 zijn op dit moment nog onvoldoende gegevens beschikbaar. Uitgangspunt is 100% kosten t.o.v. de ontvangen bijdragen van het Rijk. Het eigen risico onder de vangnetuitkering wordt geaccepteerd als risico. Jaarlijks wordt de stand van zaken m.b.t. het eigen risico / mogelijke aanvraag voor de vangnetuitkering, voorgelegd aan de raad.
1 STR Accepteren € 140k Midden 50% € 70k