Naam Roermond
Code 957
Provincie Limburg
Inwonertal 57761

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 4250000.0
Kapitaalgoederen Gemeentelijk vastgoed None None 1000.0
GR / Verbonden partijen Leningen, garanties en borgstellingen None None 75000.0
Calamiteiten, rampen Rampen en Veiligheid None None 75000.0
Sociaal domein Sociaal Domein (jaarschijf 2018) None None 1500000.0
Sociaal domein Participatiebudget None None 1000000.0

0 1 2 3 4
0 Omschrijving Begroting Begroting Begroting Begroting (bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021
1 Incidentele weerstandscapaciteit:
2 Algemene reserve 12.100 12.523 12.523 12.523
3 Beschikbare middelen o.b.v. analyse heroverweegbare reserves 20.381 17.769 16.523 15.386
4 Schatting stille reserves die op korte termijn te gelde kunnen worden gemaakt PM PM PM PM
5 Totale incidentele weerstandscapaciteit 32.481 30.292 29.046 27.909
6
7 Structurele weerstandscapaciteit:
8 Ruimte in begroting 83 188 195 605
9 Ongebruikte belastingcapaciteit[1] 2.525 2.525 2.525 2.525
10 Post onvoorziene uitgaven 1 1 1 1
11 Totale structurele weerstandscapaciteit 2.609 2.714 2.721 3.131
12 Totaal weerstandscapaciteit 35.090 33.006 31.767 31.040


0 1 2
0 Omschrijving risico’s Incidenteel Structureel (bedragen x € 1.000,-)
1 Grondexploitatie 4.250
2 Gemeentelijk vastgoed 10
3 Leningen, garanties en borgstellingen 50 25
4 Rampen en Veiligheid 75
5 Sociaal Domein (jaarschijf 2018) 1.500
6 Participatiebudget 1.000
7 Totaal 5.885 1.025


0 1 2
0 Omschrijving Incidenteel Structureel (bedragen in miljoenen euro’s)
1 Beschikbare weerstandscapaciteit 32,5 2,6
2
3 Benodigde weerstandscapaciteit op basis van risicoprofiel 5,9 1,0
4
5 Ratio weerstandsvermogen 5,5 2,6


0 1 2
0 Omschrijving Structureel (bedragen in duizenden euro’s)
1 Beschikbare weerstandscapaciteit 2019 2.714
2 Benodigde weerstandscapaciteit 2019: -tekorten 3 D’s inclusief Westrom -continuering lopende initiatieven* -taakstellingen -beheerplannen -formatieve uitbreidingen -uitvoeringskosten 3 D’s 3.019 p.m. 258 p.m. 500 400
3 Totaal benodigde weerstandscapaciteit 2019 3.097


0 1 2 3
0 Verloop van de kengetallen Begroting 2018
1
2 Jaarverslag Begroting Begroting Kengetallen: 2016 2018 2017
3 netto schuldquote 46 % 63 % 60 %
4 netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 45 % 67 % 63 %
5 solvabiliteitsratio 33,5 % 21,1 % 21,5 %
6 structurele exploitatieruimte 0,14 % -0,51 % -0,78 %
7 grondexploitatie 0 % 0 % 0,3 %
8 belastingcapaciteit* 86,7 % 88,2 % 94,7 %


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 4250000.0
Kapitaalgoederen Gemeentelijke vastgoed (90%) None None 1666000.0
GR / Verbonden partijen Leningen, garanties en borgstellingen (10%) None None 75000.0
Calamiteiten, rampen Rampen en Veiligheid (10%) None None 75000.0
Sociaal domein Sociaal Domein (taakstelling miv 2022) (90%) None None 2430000.0
Personeel Taakstellingen en personeel 90% None None 881000.0

0 1 2 3 4
0 Omschrijving Begroting Begroting Begroting (bedragen x € 1.000,- per 1 januari) 2019 2020 2021 Begroting 2022
1 Incidentele weerstandscapaciteit:
2 Algemene reserve 13.004 10.000 10.000 10.000
3 Beschikbare middelen o.b.v. analy-se heroverweegbare reserves 19.575 15.739 12.071 8.865
4 Schatting stille reserves die op korte termijn te gelde kunnen worden gemaakt PM PM PM PM
5 Totale incidentele weerstandsca-paciteit 32.579 25.739 22.071 18.865
6
7 Structurele weerstandscapaciteit:
8 Ruimte in begroting 188 84 486 302
9 Ongebruikte belastingcapaciteit[1] 2.496 2.496 2.496 2.496
10 Post onvoorziene uitgaven 1 1 1 1
11 Totale structurele weerstandsca-paciteit 2.685 2.580 2.982 2.798
12 Totaal weerstandscapaciteit 35.264 28.319 25.053 21.663


0 1
0 Omschrijving Stand 1 Stand 1 Stand 1 (bedragen x € 1.000,-) per 1 jan. jaarlijks jan. 2019 jan. 2020 jan. 2021 Stand 1 jan. 2022
1
2 Egalisatiereserve Sociaal Domein 16.187 12.808 9.268 6.145


0 1 2
0 Omschrijving risico’s Incidenteel Structureel (bedragen x € 1.000,-)
1 Grondexploitatie 4.250
2 Gemeentelijk vastgoed (90%) 1.597 69
3 Leningen, garanties en borgstellingen (10%) 50 25
4 Rampen en Veiligheid (10%) 75
5 Sociaal Domein (taakstelling miv 2022) (90%) 2.430
6 Taakstellingen en personeel 90% 881
7 Totaal 5.972 3.405


0 1 2
0 Omschrijving Incidenteel Structureel (bedragen in miljoenen euro’s)
1 Beschikbare weerstandscapaciteit 32,6 2,7
2
3 Benodigde weerstandscapaciteit op basis van risicoprofiel 6,0 3,4
4
5 Ratio weerstandsvermogen 5,4 0,8


0 1 2 3
0 Begroting 2018 Verloop van de kengetallen
1
2 Jaarverslag Begroting Begroting Kengetallen: 2017 2018 2019
3 netto schuldquote 54 % 60 % 61 %
4 netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 51 % 63 % 62 %
5 solvabiliteitsratio 31,1 % 21,5 % 20,0 %
6 structurele exploitatieruimte -1,63 % -0,78 % -0,03 %
7 grondexploitatie 0 % 0,3 % 0,3 %
8 belastingcapaciteit* 87,8 % 94,7 % 96,2 %


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 2000000.0
Overig Gemeentelijk vastgoed (50% en 90%) None None 629000.0
GR / Verbonden partijen Leningen, garanties en borgstellingen (10%) None None 75000.0
Calamiteiten, rampen Rampen en Veiligheid (10%) None None 75000.0
Sociaal domein Sociaal Domein (taakstelling m.i.v. 2022) (90%) None None 1980000.0
Overig Prijsstijgingen (90%) None None 225000.0