Naam Vlieland
Code 96
Provincie Friesland
Inwonertal 1132

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Herziening gemeentelijk belastinggebied None None None
Sociaal domein De drie decentralisatie in het sociale domein None None None
Personeel Dekking overheadkosten None None 24000.0
Personeel Gedetacheerd personeel None None None
Belasting Toeristenbelasting None None None

0 1 2 3 4 5
0 totale opbrengst leges (excl. bouwleges):
1
2 geraamd werkelijk
3
4 2017 € 95.000 € 88.000 (w erkelijk t/m september 2017)
5 2016 € 95.000 € 116.000
6 2015 € 95.000 € 119.000
7 2014 € 95.000 € 98.000
8 2013 € 95.000 € 94.000
9 2012 € 95.000 € 96.000
10 2011 € 95.000 € 95.000
11 2010 € 95.000 € 97.000
12 2009 € 95.000 € 110.000
13 2008 € 95.000 € 110.000
14 2007 € 95.000 € 116.000
15 2006 € 85.000 € 123.000
16 2005 € 82.000 € 101.000
17 2004 € 82.000 € 94.000


0 1
0 Stand algemene reserve balans 2016 1.934.000
1 af:
2 - verplichtingen kaderbrief 2016, toerisme 2017 t/m 2019 -187.500
3 - voorstudie terminal / snelboot 2016 -30.000
4 - restantbudget planvorming Noordwester 2016 -21.000
5 - verplichtingen kaderbrief 2017, eenmalig in 2017 -30.000
6 (onvoorzien, saldo 2017)
7 - uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017-2022, raad sept. 2017 -471.500
8
9 prognose Algemene Reserve 1.194.000


0 1 2 3 4 5 6
0 (geprognotiseerde) Balans per 31 december
1 Activa (€) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 werkelijk prognose raming raming raming raming
3 Vaste activa
4 materiële vaste activa 11.743.800 11.332.000 11.257.000 10.968.000 10.988.000 10.655.000
5 financiële vaste activa 1.012.500 939.000 1.425.000 1.311.000 1.197.000 1.082.000
6
7 Vlottende activa
8 voorraden grond- en hulpstoffen c.a. 5.700 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
9 voorraden bouwgronden 0 0 0 0 0 0
10 uitzettingen < één jaar 573.900 0 0 0 0 0
11 liquide middelen 3.938.500 5.368.000 3.363.000 1.808.000 997.000 960.000
12 overlopende activa 1.762.800 0 0 0 0 0
13


0 1 2 3 4 5 6
0
1 Passiva (€) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 werkelijk prognose raming raming raming raming
3 Vaste passiva
4 eigen vermogen
5 - algemene reserve 1.934.000 1.194.000 1.194.000 1.194.000 1.241.000 1.285.000
6 - bestemmingsreserves 5.442.600 6.145.000 4.964.000 3.399.000 2.875.000 2.780.000
7 - nog te bestemmen resultaat 0 0 47.000 44.000 24.000
8 voorzieningen 1.196.000 1.183.000 1.131.000 1.058.000 1.004.000 965.000
9 vaste schulden > één jaar 9.501.500 9.122.000 8.761.000 8.394.000 8.023.000 7.648.000
10
11 Vlottende passiva
12 netto vlottende schulden < één jaar 102.500 0 0 0 0 0
13 overlopende passiva 860.600 0 0 0 0 0
14


0 1 2 3 4 5 6
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 werkelijk prognose raming raming raming raming
2 schuldquote:
3 netto baten 8.822.500 7.719.000 7.877.000 7.935.000 7.882.000 7.882.000
4 netto schuldquote 47% 49% 69% 51% 83% 67% 89% 74% 85% 72%
5 netto schuldquote gecorrigeerd 36% 37%
6
7 De netto schuldquote geeft aan of de gemeente investeringsruimte heeft. De te hanteren indicaties zijn:
8 · Schuldquote onder de 100%: voldoende
9 · Schuldquote boven de 100%: matig
10 · Schuldquote boven de 130%: onvoldoende


0 1 2 3 4 5
0 solvabiliteitsratio:
1 solvabiliteitsratio 39% 42% 38% 33% 32% 32%
2
3 Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
4
5 De te hanteren indicaties zijn:
6 · Solvabiliteitsratio 50% en hoger: voldoende
7 · Solvabiliteitsratio lager dan 50%: matig
8 · Solvabiliteitsratio kleiner dan 30%: onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Woonlasten éénpersoonshuishouden [euro] Woonlasten meerpersoonshuishouden [euro]
1 Vlieland Nederland Vlieland Nederland
2 2014 509 627 705 698
3 2015 485 644 658 714
4 2016 476 651 648 723
5 2017 481 644 654 723


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Herziening gemeentelijk belastinggebied None None None
Sociaal domein De drie decentralisatie in het sociale domein None None None
Personeel Dekking overheadkosten None None None
Personeel Gedetacheerd personeel None None None
Belasting Toeristenbelasting None None None

0 1 2 3 4 5 6
0 (geprognotiseerde) Balans per 31 december
1 Activa (€) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 werkelijk prognose raming raming raming raming
3 Vaste activa
4 materiële vaste activa 11.172.200 10.898.000 10.630.000 10.148.000 9.837.000 9.541.000
5 financiële vaste activa 935.800 1.129.000 1.038.000 947.000 855.000 763.000
6
7 Vlottende activa
8 voorraden grond- en hulpstoffen c.a. 103.300 103.000 5.000 5.000 5.000 5.000
9 voorraden b ouwgronden 0 0 0 0 0 0
10 uitzettingen < één jaar 538.400 0 0 0 0 0
11 liquide middelen 3.914.100 3.911.000 2.645.000 1.638.000 1.046.000 595.000
12 overlopende activa 1.853.700 0 0 0 0 0
13


0 1 2 3 4 5 6
0
1 Passiva (€) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 werkelijk prognose raming raming raming raming
3 Vaste passiva
4 eigen vermogen
5 - algemene reserve 1.757.200 1.190.000 1.190.000 750.000 750.000 750.000
6 - bestemmingsreserves 5.343.300 4.876.000 3.560.000 2.796.000 2.266.000 1.849.000
7 - nog te bestemmen resultaat 0 0 64.000 28.000 22.000
8 voorzieningen 1.227.200 1.214.000 1.174.000 1.105.000 1.051.000 1.013.000
9 vaste schulden > één jaar 9.126.700 8.761.000 8.394.000 8.023.000 7.648.000 7.270.000
10
11 Vlottende passiva
12 netto vlottende schulden < één jaar 366.400 0 0 0 0 0
13 overlopende passiva 696.700 0 0 0 0 0
14


0 1 2 3 4 5 6
0 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 werkelijk prognose raming raming raming raming
2 schuldquote:
3 netto baten 8.193.000 7.877.000 7.079.000 7.073.000 7.143.000 7.143.000
4 netto schuldquote 47% 62% 81% 90% 92% 93%
5 netto schuldquote gecorrigeerd 36% 48% 67% 77% 81% 83%
6
7 De netto schuldquote geeft aan of de gemeente investeringsruimte heeft. De te hanteren indicaties zijn:
8 · Schuldquote onder de 100%:voldoende
9 · Schuldquote boven de 100%:matig
10 · Schuldquote boven de 130%:onvoldoende
11
12 De gemeente Vlieland heeft volgens deze cijfers dus voldoende investeringsruimte.
13
14 solvabiliteitsratio:
15 solvabiliteitsratio38%38%33%28% 26% 24%
16
17 Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.


0 1 2 3 4 5 6
0 Woonlasten éénpersoonshuishouden [euro] Woonlasten meerpersoonshuishouden [euro]
1 Vlieland Nederland Vlieland Nederland
2 2014 509 627 705 698
3 2015 485 644 658 714
4 2016 476 651 648 723
5 2017 481 644 654 723


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Herziening gemeentelijk belastinggebied None None None
Sociaal domein De drie decentralisaties in het sociale domein None None None
Personeel Dekking overheadkosten None None 24000.0
Personeel Gedetacheerd personeel None None None
Belasting Toeristenbelasting None None None

0 1 2 3 4 5 6
0
1 Passiva (€) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 werkelijk prognose raming raming raming raming
3 Vaste passiva
4 eigen vermogen
5 - algemene reserve 1.430.000 942.000 792.000 792.000 884.000 932.000
6 - bestemmingsreserves 6.066.000 6.384.000 5.798.000 2.582.000 1.979.000 1.536.000
7 - nog te bestemmen resultaat 0 0 92.000 48.000 28.000
8 voorzieningen 1.235.000 1.247.000 1.261.000 1.227.000 1.202.000 1.026.000
9 vaste schulden > één jaar 8.765.000 8.394.000 8.023.000 7.648.000 7.270.000 6.889.000
10
11 Vlottende passiva
12 netto vlottende schulden < één jaar 286.000 0 0 0 0 0
13 overlopende passiva 463.000 0 0 0 0 0
14


0 1 2 3 4 5 6
0 (geprognotiseerde) Balans per 31 december
1 Activa (€) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 werkelijk prognose raming raming raming raming
3 Vaste activa
4 materiële vaste activa 10.733.000 10.529.000 10.042.000 9.573.000 9.121.000 8.689.000
5 financiële vaste activa 1.123.000 1.032.000 941.000 851.000 761.000 670.000
6
7 Vlottende activa
8 voorraden grond- en hulpstoffen c.a. 100.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
9 voorraden bouwgronden 0 0 0 0 0 0
10 uitzettingen < één jaar 777.000 0 0 0 0 0
11 liquide middelen 3.699.000 5.397.000 4.882.000 1.908.000 1.492.000 1.043.000
12 overlopende activa 1.813.000 0 0 0 0 0
13


0 1 2 3 4 5 6
0 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 werkelijk prognose raming raming raming raming
2 schuldquote:
3 netto baten 8.240.000 7.035.000 7.587.000 7.555.000 7.613.000 7.697.000
4 netto schuldquote 39% 43% 41% 76% 76% 76%
5 netto schuldquote gecorrigeerd 26% 28% 29% 65% 66% 68%
6
7 De netto schuldquote geeft aan of de gemeente investeringsruimte heeft. De te hanteren indicaties zijn:
8 · Schuldquote onder de 100%: voldoende
9 · Schuldquote boven de 100%: matig
10 · Schuldquote boven de 130%: onvoldoende
11
12 De gemeente Vlieland heeft volgens deze cijfers dus voldoende investeringsruimte.
13
14 solvabiliteitsratio:
15 solvabiliteitsratio 41% 43% 42% 28% 26% 24%
16
17 Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.


0 1 2 3 4
0 2015 485 637 658 709
1 2016 476 651 648 723
2 2017 481 644 654 723
3 2018 476 649 650 721
4 2019 488 669 665 739