Naam Venray
Code 984
Provincie Limburg
Inwonertal 43341

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Decentralisaties 50.0 600000.0 300000.0
Kapitaalgoederen Vastgoed None None None
GR / Verbonden partijen Kunstencentrum Jerusalem/Cultura Venray 50.0 450000.0 225000.0
Omgevingswet Omgevingswet 50.0 600000.0 300000.0
Grondexploitatie Grondbedrijf 50.0 600000.0 300000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging en privacy 70.0 600000.0 420000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling 50.0 600000.0 300000.0
GR / Verbonden partijen Samenwerken/Verbonden Partijen 70.0 450000.0 315000.0

0 1 2 3 4 5
0 stand ultimo 2017 2018 2019 2020 2021.000
1 Algemene reserve administratief MUIP Overige raadsbesluiten 13.066 -4.431 -557 11.287 -2.859 -350 8.327 -249 8.175 -97 8.078
2 Algemene reserve (vrij) 8.078 8.078 8.078 8.078 8.078


0 1 2 3 4 5
0 2017 2018 2019 2020 2021
1 Saldo per 1-1 Winstnemingen Bijdragen 84 739 -504 319 1.243 -373 1.189 1.781 -398 2.572 2.564 -411 4.725 1.128 -427
2 Saldo per 31-12 319 1.189 2.572 4.725 5.426


0 1 2 3 4 5
0 stand ultimo 2017 2018 2019 2020 2021
1 Algemene reserve Toekomstige onttrekkingen Risicoreserve grondbedrijf Niet benutte deel belastingcap. 13.066 -4.988 319 n.v.t. 11.287 -3.209 1.189 n.v.t. 8.327 -249 2.572 n.v.t. 8.175 -97 4.725 n.v.t. 8.078 5.426 n.v.t.
2 Weerstandscapaciteit Algemene risico's Risico's grondbedrijf 8.397 3.890 1.701 9.267 4.306 1.474 10.650 4.306 1.254 12.803 4.762 1.093 13.504 4.753 972
3 Risico's Vrije ruimte - Algemeen - Grondbedrijf 5.591 2.805 4.187 -1.382 5.780 3.487 3.772 -285 5.560 5.089 3.771 1.318 5.855 6.947 3.315 3.632 5.725 7.779 3.325 4.454


0 1 2 3 4
0 1 4 5 7 6
1 3 8
2
3
4


0 1 2
0 n r. Potentiële risicogebeurtenis (Status) beheersmaatregelen
1 1 T S S 1.1 Decentralisaties Openeinde karakter Integratie-uitkering sluit niet aan bij omvang van de zorgvraag Het aantal dure maatwerkvoorzieningen neemt niet af ransformatieopgave Teveel verschillende partijen in één gezin die los van elkaar werken turing/bedrijfsvoering Monitoringsinformatie sluit onvoldoende aan op de behoefte amenwerking Indirect kunnen sturen op (wettelijke) Vorm en inhoud geven aan de transformatieopgave (koers 2018 e.v.), resulterend in een concreet actieplan. Kadernota SD 2018 in voorbereiding. Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering van juni 2018. Diverse innovatieve pilots gericht op transformatie en preventie lopen. Doorontwikkeling gezins-/participatiecoaches. Doorontwikkelen rol gezins-/participatie/Wmocoach blijft aandacht houden. Doorontwikkeling zorgmatching. Project verbeteren ketensamenwerking opgestart. Vaststellen informatiebehoefte en ontwikkelen monitoringsysteem Basisadministraties zijn ingericht. In 2018 wordt de monitor ingevoegd in de reguliere P&C-cyclus. Aanpassen inkoopcontracten en controleprotocol


0 1 2
0 kwaliteitseisen Het niet realiseren van de tariefreductie Verwijzers en partners zetten beperkt preventieve en algemene voorzieningen in Regionaal zijn met aanbieders afspraken gemaakt over inkoopvoorwaarden en informatievoorziening (zonder administratieve lastenverzwaring) Afspraken met MGR over audits gemaakt in het kader van monitoring kwaliteit In 2018 wordt de inkoopstrategie herijkt voor de inkoop vanaf 2019.
1 2 1.2 Vastgoed Onderhoud maatschappelijk vastgoed kan niet gedekt worden uit voorzieningen Verkoop/sloop maatschappelijk vastgoed Op basis van een eerste inventarisatie zijn benodigde onderhoudsdotaties herrekend. De gebudgetteerde dotaties zijn nu toereikend. Hiermee is het risico voldoende afgedekt.
2 3 E 1.5 Kunstencentrum Jerusalem/Cultura Venray Werkelijke frictiekosten wijken af van aannames r is (achterstallig) onderhoud gebouw, waarvoor KCJ geen middelen beschikbaar heeft v v oortgangsrapportage vanaf september 2017 halfjaarlijkse voortgangsrapportage werk naar werktraject, w.o. actualisatie frictiekosten. aststellen feitelijke onderhoudssituatie opdracht tot opstellen schouw gegeven.
3 4 2.1 Omgevingswet Implementatie omgevingswet is niet tijdig gerealiseerd A lgemeen: We liggen op schema. Momenteel voornamelijk agenderen en infomeren. Afhankelijkheid van partners in de regio is kritieke succesfactor. Opstellen procesplan Omgevingswet: faseren werkzaamheden, aanstellen projectcoördinator, opstellen voortgangsrapportage. Procesplan vastgesteld en procescoördinator aangesteld. - Pilot Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): vergroten inzicht in opgave, aanpak/fasering tot 2024 pilot afgerond 3e kwartaal 2017. Op basis uitkomsten wordt voorstel voor aanpak opgesteld. - extra inzet ICT capaciteit € 0,5 mln. extra budget opgenomen in begroting om pieken op te vangen. - overleg met regionale ketenpartners bevorderen (ambtelijk en bestuurlijk) ambtelijk overleg met regionale ketenpartner. Opstellen regionale uitvoeringsagenda. - consequenties maatwerkmogelijkheden bespreken in RUD-verband - bestuurlijke afstemming binnen RUD-NL loopt stroef.
4 5 2.1 Grondbedrijf Afzet gronden blijft achter bij planning O stimuleringsmaatregelen verkoop kavels verkoopteam, promotie via woonevent, internet, woontafel en ondernemersvakdagen - verspreide betaling en geen betaling waarborgsom zijn nog mogelijk - courtageregeling makelaars Werkt conform afspraak verall maatregel Keuze gemaakt voor nieuw risicomodel grondbedrijf, met meer inzicht in de risicoveroorzakers en beheersing daarvan.


0 1 2
0 Implementatie medio 2017
1 6 P 4.2 Informatiebeveiliging en privacy* Informatiebeveiliging. Vertrouwelijke/gevoelige informatie is beschikbaar bij niet-geautoriseerden (binnen en buiten de organisatie) rivacy - Onverantwoordelijk gebruik en uitwisseling van persoonsgegevens en privacygevoelige informatie binnen de organisatie en naar partners. - Niet voldoen aan de Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens) c.q. aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die in mei 2018 van kracht wordt. I P nformatiebeveiliging - Implementeren maatregelen BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) in 2017 en 2018. Start gemaakt (sept. 2017: 5% gerealiseerd) - Vergroten bewustwording bij college, managers en medewerkers. E-learning beschikbaar gesteld. De effectiviteit wordt ultimo 2017 bekend. - Jaarlijks verantwoording afleggen over informatieveiligheid via ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) In 1e kwartaal 2018 moet in control statement worden afgegeven - Onderhouden van “Evidence” binnen het ISMS (Information Security Management Systeem) op basis van PDCA. In 2018 alle ENSIA-evidence opgenomen - Uitvoeren BIA (Business Impact Analyse) Business continuïty management heeft lagere prioriteit. rivacy: - Beleggen van rollen/functie Privacy Officer (PO) en Functionaris Gegevensbescherming (FG); Voorstel geschreven. - Opstellen gemeentebreed privacy beleid met verbijzondering voor het Sociaal Domein; Opgesteld - Gemeentebreed communiceren van risico’s op het gebied van privacy t.b.v. het creëren van voldoende bewustwording; Eerste trainingen gestart. - Opzetten en bijhouden verwerkingsregister; Inventarisatie in 2018 afgerond - Afsluiten en beheren van bewerkersovereenkomsten met externe partijen; In mei 2018 gereed - Uitvoeren van PIA’s (Privacy Impact Analyses); Gereed en aanvullende maatregelen in plan van aanpak opgenomen - Ontwerpen en inrichten van processen voor de uitoefening van privacyrechten door betrokkenen. Start in 2018
2 7 M Alg. Garantstelling Gemeente wordt aangesproken op inlossen van een garantstelling. eest risicovolle garantstelling(en): Glasweb G risico's explicieter opnemen - in besluitvorming toelichten waarom risico's al dan niet worden meegewogen. bewustwording vergroot besluitvorming moet aan transparantie winnen periodieke rapportage over ontwikkeling risicovolste garantstellingen informatieverstrekking vindt per dossier plaats. lasweb: aanvullende informatie inwinnen m.b.t. staatssteun en financieringsconstructie. -Info staatssteun: na uitgebreide externe advisering terzake juridische implicaties blijft de Europese regelgeving voor meerdere interpretaties uitlegbaar.


0 1 2
0 H et garantieplafond voor 2018 is € 786.000 - Garantstelling in publiek- en privaatrechtelijk documenten tot uitvoering gebracht. - College/raad wordt periodiek geïnformeerd over voortgang middels rapportage majeure projecten.
1 8 M N Alg. Samenwerken/Verbonden Partijen Resultaten van samenwerkingspartners wijken af van lokale doelstellingen. eest risicovolle Verbonden Partijen: Veiligheidsregio: onverwachte gebeurtenissen leiden tot extra budgetaanvraag LW : - (bedrijfsvoerings)kosten worden onvoldoende in lijn gebracht met de (korting op de) rijkssubsidie. begrote opbrengsten worden onvoldoende gerealiseerd V N A Beleid op samenwerking en verbonden partijen opstellen (incl. timing en niveau van informatievoorziening) Nota vizier op samenwerking vastgesteld Evaluatienota (incl. verbetermaatregelen) opgesteld -Per bestaande VP doelen en risico's inventariseren en maatregelen treffen. - Bij het deelnemen in nieuwe VP eisen stellen aan informatievoorziening Afstemming met regiogemeenten/partners in gemeenschappelijke regelingen opgestart. eiligheidsregio: Regionale overleggen controllers en financieel adviseurs Per 2 maanden Oppakken adviezen rekenkameronderzoek LW: - Gedeeltelijke verhuur gebouwen - Het stekbedrijf “de Biesplanken” Is verkocht. - Sturen op werkzaamheden met maximaal toegevoegde waarde Dynamische toolkit voor belangrijke stuurgegevens (KPI’s) opgesteld. Komende periode: aanscherpen KPI’s middels LEAN. - ziekteverzuim verlagen van 17% naar 12% Verzuimcoach is aangesteld per 1 januari 2017. Verzuim van 18,6% in maart 2016 naar 12,5% in maart 2017. - Meer mensen uit de participatiewet begeleiden Op basis van de productencatalogus zijn nadere afspraken gemaakt over de instroom. Ieder kwartaal stijgt het aantal instroom vanuit de Participatiewet bij de NLW. lgemeen Raad van advies beoordeelt voorgenomen besluiten in belang van schapgemeenten.


0 1 2 3 4 5
0 stand ultimo 2017 2018 2019 2020 2021
1 risico's correcties cf nieuw risicobeleid risico's doen zich niet in 1 jaar voor niet geïdentificeerde risico's opvangen risico's in exploitatie 5.025 -1.256 1.200 -1.078 5.218 -1.305 1.200 -808 4.892 -1.223 1.200 -563 4.750 -1.187 1.200 4.737 -1.184 1.200
2 Algemeen Grondbedrijf 3.890 1.701 4.306 1.474 4.306 1.254 4.762 1.093 4.753 972
3 Totaal 5.591 5.780 5.560 5.855 5.725


0 1 2 3 4 5
0 stand ultimo 2017 2018 2019 2020 2021
1 Sociaal domein Kunstencentrum Jeruzalem Garanties Verbonden partijen Diversen 2.779 404 113 1.276 452 2.320 404 786 1.256 452 2.049 404 751 1.236 452 1.928 404 719 1.246 452 1.928 404 756 1.196 452
2 Totaal risico's C orrecties nieuw beleid 5.025 -1.134 5.218 -913 4.892 -586 4.750 13 4.737 16
3 Totaal risico's na correctie 3.890 4.306 4.306 4.762 4.753


0 1 2 3 4 5
0 stand ultimo 2017 2018 2019 2020 2021
1 Algemene reserve Toekomstige onttrekkingen 13.066 -4.988 11.287 -3.209 8.327 -249 8.175 -97 8.078
2 Totaal algemeen Risicoreserve grondbedrijf 8.078 319 8.078 1.189 8.078 2.572 8.078 4.725 8.078 5.426
3 Weerstandscapaciteit Streefwaarde weerstandscapaciteit 8.397 12.000 9.267 12.000 10.650 12.000 12.803 12.000 13.504 12.000
4 Tekort/overschot streefwaarde -3.603 -2.733 -1.350 803 1.504


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 Financiele kengetallen Verloop kengetallen Limburgs ongewogen gemiddelde Begroting 2017 tov 100.000+ gemeenten: categorie 100.000+ gemeenten
1 Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting
2 2018 2019 2020 2021
3 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit 53% 42% 26% 6% 9% 95% 80% 65% 20% 0,36% 3% 92% 80% 65% 18% 2% 2% 94% 85% 72% 19% 1% 2% 95% 87% 77% 20% 1% 4% 95% 87% 75% 22% 2% 5% 96% 33% 20% 40% 0,83% 6,83% 99,37 C at. A C at. A C at. C C at. A. C at. A C at. A Cat. A: < 90% Cat. B: 90 - 130% Cat. C: > 130% Cat. A: < 90% Cat. B: 90 - 130% Cat. C: > 130% Cat. A: > 50% Cat. B: 20 - 50% Cat. C: < 20% Cat. A: > 0% Cat. B: = 0% Cat. C: < 0% Cat. A: < 20% Cat. B: 20 - 35% Cat. C: > 35% Cat. A: < 95% Cat. B: 95 - 105% Cat. C: > 105%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Decentralisaties None None 2472000.0
GR / Verbonden partijen Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) /Cultura Venray None None 404000.0
Grondexploitatie Grondbedrijf None None 2726000.0
Informatieveiligheid Privacy en Informatiebeveiliging None None None
GR / Verbonden partijen Alg. Garantstelling None None 692000.0
GR / Verbonden partijen Alg. Samenwerken/Verbonden Partijen (VP) None None 868000.0
Personeel Pensioen/wachtgeld Bestuurders None None 550000.0

0 1 2 3 4 5
0 Stand ultimo (Bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022
1 Algemene reserve Risicoreserve grondbedrijf Niet benutte deel belastingcapaciteit 12.298 1.914 n.v.t. 12.298 2.087 n.v.t. 12.298 2.831 n.v.t 12.298 2.904 n.v.t 12.298 5.788 n.v.t
2 Weerstandscapaciteit Algemene risico's Risico's grondbedrijf 14.212 2.536 2.842 14.385 3.495 2.726 15.129 4.773 2.616 15.202 6.249 2.496 18.086 6.217 2.484
3 Risico's Vrije ruimte - Algemeen - Grondbedrijf 5.378 8.834 9.762 -928 6.221 8.164 8.803 -639 7.389 7.740 7.525 215 8.745 6.457 6.049 408 8.701 9.385 6.081 3.304
4 Weerstandsvermogen 2,64 2,31 2,05 1,74 2,08


0 1 2 3 4
0
1 315 6 4
2 2 7
3
4
5
6 10%30%1.2.zeer laaglaag 50%70%90%3. 4. 5. gemiddeldhoogzeer hoog


0 1 2
0 nr. Potentiële risicogebeurtenis (Status) beheersmaatregelen
1 1 1.1 Decentralisaties Openeinde karakter Integratie-uitkering sluit niet aan bij omvang van de zorgvraag Het aantal dure maatwerkvoorzieningen neemt niet af Vorm en inhoud geven aan de transformatieopgave (koers 2018 e.v.), resulterend in een concreet actieplan. Kadernota SD 2018 in voorbereiding. Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering van december 2018. Diverse innovatieve pilots gericht op transformatie en preventie lopen.


0 1 2
0 nr. Potentiële risicogebeurtenis (Status) beheersmaatregelen
1 T S Sransformatieopgave Teveel verschillende partijen in één gezin die los van elkaar werken turing/bedrijfsvoering Monitorinformatie sluit onvoldoende aan op de behoefte amenwerking Indirect kunnen sturen op (wettelijke) kwaliteitseisen Het niet realiseren van de tariefreductie Verwijzers en partners zetten beperkt preventieve en algemene voorzieningen in D V Aoorontwikkeling gezins-/participatiecoaches. Doorontwikkelen rol gezins-/participatie/Wmo-coach blijft aandacht houden. Doorontwikkeling zorgmatching. Project verbeteren ketensamenwerking opgestart. aststellen informatiebehoefte en ontwikkelen monitoringsysteem Basisadministraties zijn ingericht. Doorontwikkeling monitoring vindt plaats. anpassen inkoopcontracten en controleprotocol Regionaal zijn met aanbieders afspraken gemaakt over inkoopvoorwaarden en informatievoorziening (zonder administratieve lastenverzwaring) Afspraken met MGR over audits gemaakt in het kader van monitoring kwaliteit Nieuwe inkoopstrategie is onderwerp van gesprek
2 2 1.5 Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) /Cultura Venray Werkelijke frictiekosten wijken af van aannames Voortgangsrapportage vanaf september 2017 halfjaarlijkse voortgangsrapportage werk naar werktraject, w.o. actualisatie frictiekosten.
3 3 2.1 Grondbedrijf Afzet gronden blijft achter bij planning - stimuleringsmaatregelen verkoop kavels verkoopteam, promotie via woonevent, internet, woontafel en ondernemersvakdagen - verspreide betaling en geen betaling waarborgsom zijn nog mogelijk - courtageregeling makelaars Werkt conform afspraak
4 4 4.2 Privacy en Informatiebeveiliging - Vertrouwelijke/gevoelige informatie is beschikbaar bij niet-geautoriseerden (binnen en buiten de organisatie) - Onverantwoordelijk gebruik en uitwisseling van persoonsgegevens en privacygevoelige informatie binnen de organisatie en naar partners. - Niet voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) - I - Maximaliseren van de samenwerking op het vlak van Privacy & Informatie Beveiliging (P&IB) vanwege de grote overlap in kennis en benodigde maatregelen door de functies van FG (Functionaris Gegevensbescherming) en CISO (Chief Information Security Officer) nauw samen te organiseren. - Jaarlijks verantwoording afleggen over informatieveiligheid, BIG implementatie en privacy via ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). - In kaart brengen overlap verschillende normenkaders en invalshoeken - Op basis daarvan risicogebaseerd implementatie (volgorde) bepalen n juni 2018 is gestart om de technische BIG-maat-regelen te harmoniseren met Horst aan de Maas. Om de voortgang en governance te borgen zal eind 2018/begin 2019 een ISMS ‘Information Security Management System’ worden aangeschaft en geïmplementeerd. Continu werken aan P&IB bewustzijn (security awareness) in de organisatie. - Benoemen van P&IB ambassadeurs binnen de clusters


0 1 2
0 nr. Potentiële risicogebeurtenis (Status) beheersmaatregelen
1 V - Privacy en ecurity awareness trainingen voor de organisatie. oortgang AVG-implementatie Privacybeleid is vastgesteld, FG is aangewezen Voor de overrige maatregelen zoals het register en de verwerkersovereenkomsten is de basis op orde. Dit is verder onderdeel van bovenstaande geintregreerde aanpak. Het voldoen aan de AVG is een continu proces.
2 5 H M Alg. Garantstelling Gemeente wordt aangesproken op inlossen van een garantstelling. et garantieplafond voor 2019 is € 746.000 eest risicovolle garantstelling(en): Glasweb: Er wordt niet voldaan aan regels voor - staatssteun en financieringsconstructies Exploitatie valt tegen (minder uptake, meer - kosten) - - G P risico's explicieter opnemen - in besluitvorming toelichten waarom risico's al dan niet worden meegewogen. bewustwording vergroot besluitvorming moet aan transparantie winnen periodieke rapportage over ontwikkeling risicovolste garantstellingen informatieverstrekking vindt per dossier plaats. lasweb: Aanvullende informatie inwinnen: Info staatssteun: Europese regelgeving is voor meerdere interpretaties uitlegbaar. Melding bij Europese Commissie heeft geen reactie opgeleverd. eriodieke rapportage 4 maandelijkse voortgangsrapportage (majeure projecten). Vooralsnog valt uptake mee. Project (financieel) op schema.
3 6 M Alg. Samenwerken/Verbonden Partijen (VP) Resultaten van samenwerkingspartners wijken af van lokale doelstellingen. eest risicovolle Verbonden Partijen: Veiligheidsregio: onverwachte gebeurtenissen leiden tot extra budgetaanvraag - V Beleid op samenwerking en verbonden partijen opstellen (incl. timing en niveau van informatievoorziening) Nota vizier op samenwerking vastgesteld Evaluatienota (incl. verbetermaatregelen) opgesteld. Verbetermaatregelen nog doorvoeren. - Per bestaande VP doelen en risico's inventariseren en maatregelen treffen. - Bij het deelnemen in nieuwe VPeisen stellen aan informatievoorziening. Plan van aanpak opgesteld om in Noord Limburg te komen ntot een uniforme sturing op vijf grote gemeenschappelijke regelingen eiligheidsregio: Regionale overleggen controllers en financieel adviseurs Per 2 maanden Oppakken adviezen rekenkameronderzoek Financiële rapportage 2x per jaar (begroting/berap) Nadere afspraken opgesteld door werkgroep griffiers NLW: - ziekteverzuim verlagen van 17% naar 12%


0 1 2
0 nr. Potentiële risicogebeurtenis (Status) beheersmaatregelen
1 N -oord Limburg West (NLW): - (bedrijfsvoerings)kosten worden onvoldoende in lijn gebracht met de (korting op de) rijkssubsidie. begrote opbrengsten worden onvoldoende gerealiseerd (dalende Wsw-inkomsten) - OVerzuimcoach is aangesteld per 1 januari 2017. Verzuim van 18,6% in maart 2016, 12,5% in maart 2017, naar 15,5% in maart 2018. De toename in 2018 wordt vertekend door de toen heersende griepepedemie. - Gedeeltelijke verhuur gebouwen (bedrijvenhotel) Loopt achter op planning Sturen op werkzaamheden met maximaal toegevoegde waarde Aanscherpen KPI’s middels LEAN loopt. - Meer mensen uit de participatiewet begeleiden Op basis van de productencatalogus zijn nadere afspraken gemaakt over de instroom. De instroom blijft vrij stabiel. ver 2017 is een positief resultaat gerealiseerd. Het resultaat wordt aangewend als buffer voor de begrote tekorten in 2018-2021. Hiermee is het (financiële) risico afdoende afgedekt.
2 7 D BPensioen/wachtgeld Bestuurders oor dalende marktrente en actualisatie sterftetabel (nu 2005-2010) moeten extra stortingen in de pensioenvoorziening worden gedaan om deze op niveau te houden. estuurders stappen voortijdig op en maken aanspraak op wachtgeld O nderbrengen bij pensioenfonds Vooralsnog hebben intergemeentelijke initiatieven voor het gezamenlijk onderbrengen nog geen resultaat opgeleverd.


0 1 2 3 4 5
0 Stand ultimo (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022
1 Algemeen Grondbedrijf 2.536 2.842 3.495 2.726 4.773 2.616 6.249 2.496 6.217 2.484
2 Totaal 5.378 6.221 7.389 8.745 8.701


0 1 2 3 4 5
0 Stand ultimo (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022
1 Sociaal domein Kunstencentrum Jeruzalem Garanties Verbonden partijen Pensioen bestuurders Diversen 1.510 404 746 825 550 377 2.472 404 692 868 550 377 3.435 404 640 911 550 377 3.850 404 593 958 550 377 3.850 404 549 958 550 377
2 Totaal risico's correcties conform risicobeleid: risico's doen zich niet in 1 jaar voor niet geïdentificeerde risico's opvangen risico's in exploitatie 4.412 -1.103 1.200 -1.973 5.363 -1.341 1.200 -1.727 6.316 -1.579 1.200 -1.164 6.732 -1.683 1.200 0 6.689 -1.672 1.200 0
3 Totaal risico's na correctie 2.536 3.495 4.773 6.249 6.217


0 1 2 3 4 5
0 Stand ultimo (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022
1 Projectspecifieke risico's/ramingsonzekerheden Marktrisico Risico ontwikkelbedrijf Greenport 2.176 213 452 2.199 215 312 2.227 217 172 2.216 218 32 2.265 219
2 Totaal risico's 2.841 2.726 2.616 2.466 2.484


0 1 2 3 4 5
0 Stand ultimo (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022
1 Algemene reserve (vrij) Risicoreserve grondbedrijf 12.298 1.914 12.298 2.087 12.298 2.831 12.298 2.904 12.298 5.788
2 Weerstandscapaciteit Streefwaarde weerstandscapaciteit 14.212 12.000 14.385 12.000 15.129 12.000 15.202 12.000 18.086 12.000
3 Tekort/overschot streefwaarde 2.212 2.385 3.129 3.202 6.086


0 1 2 3 4 5
0 Stand ultimo (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022
1 Algemene reserve administratief Raadsbesluiten w.o. MUIP 17.076 -4.778 13.317 -1.019 12.810 -513 12.298 0 12.298 0
2 Algemene reserve (vrij) 12.298 12.298 12.298 12.298 12.298


0 1 2 3 4 5
0 Stand ultimo (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022
1 Saldo per 1-1 Winstnemingen Bijdragen 1.307 1.005 -398 1.914 630 -457 2.087 1.201 -457 2.831 547 -474 2.904 3.375 -491
2 Saldo per 31-12 1.914 2.087 2.831 2.904 5.788


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 Financiele kengetallen Verloop kengetallen Limburgs ongewogen gemiddelde Begroting 2019 tov 100.000+ gemeenten: categorie 100.000+ gemeenten
1 Jaarreke-ning 2017 Begroting 2018 Begroting
2 2019 2020 2021 2022
3 Netto schuldquoteNetto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningenSolvabiliteitsratioStructurele exploitatieruimteGrondexploitatieBelastingcapaciteit 56%45%27%5%7%94% 85%62%24%2%4%97% 85%62%22%2%3%97% 89%73%23%2%3%97% 91%72%25%2%2%97% 89%63%29%3%4%97% 34%22%41%3%5%99 C at. AC at. AC at. BC at. A.C at. AC at. B Cat. A: < 90%Cat. B: 90 - 130%Cat. C: > 130%Cat. A: < 90%Cat. B: 90 - 130%Cat. C: > 130%Cat. A: > 50%Cat. B: 20 - 50%Cat. C: < 20%Cat. A: > 0%Cat. B: = 0%Cat. C: < 0%Cat. A: < 20%Cat. B: 20 - 35%Cat. C: > 35%Cat. A: < 95%Cat. B: 95 - 105%Cat. C: > 105%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Breed Sociaal Domein 50.0 600000.0 300000.0
GR / Verbonden partijen Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) / Cultura Venray 50.0 450000.0 225000.0
Grondexploitatie Grondbedrijf 50.0 600000.0 300000.0
Informatieveiligheid Privacy en Informatiebeveiliging 70.0 600000.0 420000.0
GR / Verbonden partijen Alg. Garantstelling 50.0 600000.0 300000.0
GR / Verbonden partijen Alg. Samenwerken / Verbonden Partijen 50.0 600000.0 300000.0
Personeel Alg. Bestuurders: pensioen / wachtgeld / nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheid 70.0 450000.0 315000.0
Gemeentefonds Alg. Rijksinkomsten: algemene uitkering 50.0 450000.0 225000.0

0 1 2 3 4 5
0 Stand ultimo (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023
1 Algemene reserve Risicoreserve grondbedrijf Niet benutte deel belastingcapaciteit 13.530 4.347 nvt 13.530 4.325 nvt 13.530 4.393 nvt 13.530 6.214 nvt 13.530 5.894 nvt
2 Weerstandscapaciteit Algemene risico's Risico's grondbedrijf 17.877 1.371 1.803 17.855 2.370 1.680 17.923 4.563 1.569 19.744 5.704 1.558 19.424 5.342 1.591
3 Risico's Vrije ruimte - Algemeen - Grondbedrijf 3.174 14.702 12.158 2.544 4.050 13.804 11.159 2.645 6.132 11.791 8.967 2.824 7.262 12.481 7.825 4.656 6.933 12.491 8.188 4.303