Naam Voerendaal
Code 986
Provincie Limburg
Inwonertal 12390

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Calamiteiten, rampen Calamiteitenfonds Mijn(water)schade 25.0 16000.0 4000.0
Overig Onzekerheid (incidenteel) None None 1000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Decentralisatie rijkstaken 50.0 39000.0 19500.0
Sociaal domein Decentralisatie rijkstaken: Jeugdzorg None None None
Sociaal domein Decentralisatie rijkstaken: WMO (AWBZ) None None None
Sociaal domein Decentralisatie rijkstaken: Participatiewet 100.0 32000.0 32000.0
Dividend/Rente Rente 50.0 25000.0 12500.0
Overig Overige risico's 50.0 100000.0 50000.0
Overig Onzekerheid (structureel) None None 41000.0

0
0 1. Identificatie van risico's
1 2. Analyse van risico’s
2 3. Beoordeling van risico’s
3 4. Maatregelen ontwerpen
4 5. Maatregelen implementeren
5 6. Evalueren en rapporteren


0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Risico RisicoBedrag Risico-perStructureel / score centage Incidenteel Rekenbedrag
1 1 Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Laag 16.000 25,00% Incidenteel 4.000
2 2 Onzekerheid (factor 1,25) 1.000
3 Totaal geïnventariseerde incidentele risico's 5.000
4 Structurele risico's
5 3 Algemene uitkering Midden 100.000 50% Structureel 50.000
6 4 Decentralisatie rijkstaken: Laag 39.000 50% Structureel 19.500
7 – 4.1 Jeugdzorg Midden Structureel
8 – 4.2 WMO (AWBZ) Midden Structureel
9 – 4.3 Participatiewet Midden 32.000 100% Structureel 32.000
10 5 Rente Laag 25.000 50% Structureel 12.500
11 6 Overige risico's Midden 100.000 50% Structureel 50.000
12 Subtotaal structurele risico's 164.000
13 7 Onzekerheid (factor 1,25) 41.000
14 Totaal geïnventariseerde structurele risico's 205.000
15 Totaal geïnventariseerde risico's 210.000


0 1 2 3 4
0 Structurele weerstandscapaciteit
1 2018 2019 2020 2021
2 Begrotingssaldo (vrij te besteden ruimte) 243.000 42.000 141.000 53.000
3 Onbenutte belastingcapaciteit 596.000 396.000 0 0
4 Stelpost onvoorzien 60.000 30.000 30.000 30.000
5 Totale structurele weerstandscapaciteit 899.000 468.000 171.000 83.000


0 1
0 Incidentele weerstandscapaciteit
1 Vrij aanwendbaar deel Algemene Reserve 2.979.000
2 Vrij aanwendbaar deel Bestemmingsreserves 918.000
3 Stille reserves 0
4 Totale incidentele weerstandscapaciteit 3.897.000


0 1
0 Ratio Beoordeling
1 > 3 Uitstekend
2 2 – 3 Ruim voldoende
3 1 – 2 Voldoende
4 < 1 Onvoldoende


0 1 2 3 4 5
0 Geprognosticeerde balans 2018 (bedragen × € 1.000)
1 Omschrijving 01-01-2018 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021
2 Activa
3
4 Vaste activa
5 Materiële vaste activa 34.479 40.893 51.774 49.934 49.211
6 Financiële vaste activa 12.240 12.240 325 325 325
7
8 Totaal vaste activa 46.719 53.133 52.099 50.259 49.536
9
10 Vlottende activa
11 Onderhanden werk 0 0 0 0 0
12 Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar 0 0 0 0 0
13 Liquide middelen 0 0 0 1.300 0
14 Overlopende activa 0 0 0 0 0
15
16 Totaal vlottende activa 0 0 0 1.300 0
17
18 Totaal activa 46.719 53.133 52.099 51.559 49.536
19
20 Passiva
21
22 Vaste passiva
23 Eigen vermogen:
24 - Reserves 18.397 17.487 17.027 15.759 15.196
25 - Geprognosticeerd resultaat 188 243 42 141 53
26 Voorzieningen 2.551 2.017 1.626 1.251 941
27 Langlopende leningen 19.086 18.238 12.388 11.535 10.679
28
29 Totaal vaste passiva 40.222 37.985 31.083 28.686 26.869
30
31 Vlottende passiva
32 Kasgeldlening en banksaldi 5.100 300 4.000 0 1.750
33 Overige schulden 1.397 14.848 17.016 22.873 20.737
34 Overlopende passiva 0 0 0 0 0
35
36 Totaal vlottende passiva 6.497 15.148 21.016 22.873 22.487
37
38 Totaal Passiva 46.719 53.133 52.099 51.559 49.356


0 1 2 3 4
0 Begroting 2018 EMU saldo (Bedragen × € 1.000)
1 Omschrijving 2017 2018 2019
2 Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking uit reserves. 1 -286 -667 -418
3 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie. 2 1.495 1.539 1.786
4 Bruto dotaties voorzieningen t.l.v. exploitatie. 3 -360 -473 -413
5 Investeringen in (im)materiële vast activa die op de balans worden geactiveerd. 4 3.994 8.182 11.575
6 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4. 5 0 0 0
7 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord. 6 0 0 0
8 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan). 7 0 0 0
9 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord. 8 0 0 0
10 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen. 9 890 677 376
11 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten. 10 0 0 0
12 Verkoop van effecten: indien van toepassing de verwachte boekwinst op de exploitatie. 11 0 0 0
13 Berekend EMU saldo
14 (1 + 2 + 3 – 4 + 5 + 6 – 7 + 8 – 9 – 10 – 11) -4.035 -8.460 -10.996


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Begroting 2018 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen: Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
2 Netto schuldquote 72,71% 127,61% 98,48% 68,72% 66,83% 67,99%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 28,64% 78,46% 49,78% 68,72% 66,83% 67,99%
4 Solvabiliteitsratio 41,88% 32,33% 33,37% 32,76% 30,84% 30,90%
5 Structurele exploitatieruimte 1,56% -1,97% -0,88% -0,78% 0,17% 0,28%
6 Grondexploitatie -0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 Belastingcapaciteit 113,41% 109,47% 102,32% 108,05% 117,30% 119,11%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Calamiteiten, rampen Calamiteitenfonds Mijn(water)schade 25.0 16000.0 4000.0
Overig Onzekerheid (incidenteel) None None 1000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 100000.0 50000.0
Overig Nieuwe wetten / deregulering None None None
Sociaal domein Sociaal domein 50.0 50000.0 25000.0
Dividend/Rente Rente 50.0 25000.0 12500.0
Overig Overige risico's 50.0 100000.0 50000.0
Overig Onzekerheid (structureel) None None 34375.0

0 1 2 3 4
0 Structurele weerstandscapaciteit
1 2019 2020 2021 2022
2 Begrotingssaldo (vrij te besteden ruimte) 78.000 15.000 22.000 161.000
3 Onbenutte belastingcapaciteit 310.000 91.000 0 0
4 Stelpost onvoorzien 60.000 30.000 30.000 30.000
5 Totale structurele weerstandscapaciteit 448.000 136.000 52.000 191.000


0 1
0 Incidentele weerstandscapaciteit
1 Vrij aanwendbaar deel Algemene Reserve 3.877.000
2 Vrij aanwendbaar deel Bestemmingsreserves 1.096.000
3 Stille reserves 0
4 Totale incidentele weerstandscapaciteit 4.973.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Risico Risico-Bedrag Risico-Structureel / score percentage Incidenteel Reken-bedrag
1 1 Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Laag 16.000 25,00% Incidenteel 4.000
2 2 Onzekerheid (factor 0,25) 1.000
3 Totaal geïnventariseerde incidentele risico's 5.000
4 Structurele risico's
5 3 Algemene uitkering Midden 100.000 50% Structureel 50.000
6 4 Nieuwe wetten / deregulering PM
7 5 Sociaal domein Midden 50.000 50% Structureel 25.000
8 6 Rente Laag 25.000 50% Structureel 12.500
9 7 Overige risico's Midden 100.000 50% Structureel 50.000
10 Subtotaal structurele risico's 137.500
11 8 Onzekerheid (factor 0,25) 34.375
12 Totaal geïnventariseerde structurele risico's 171.875
13 Totaal geïnventariseerde risico's 176.875


0 1
0 Ratio weerstandsvermogen Waardering
1 > 2,0 Uitstekend
2 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 0,8 < x < 1,0 Matig
5 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Begroting 2019 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen: Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
2 Netto schuldquote 92,25% 136,46% 118,70%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 43,06% 87,76% 107,84%
4 Solvabiliteitsrisico 40,43% 33,37% 39,76%
5 Structurele exploitatieruimte 7,77% -0,88% -1,07%
6 Grondexploitatie -0,10% 0% 0%
7 Belastingcapaciteit 110,26% 102,32% 101,01%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Calamiteiten, rampen Calamiteitenfonds Mijn(water)schade 25.0 4000.0 1000.0
Overig Onzekerheid None None 1000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 85000.0 42500.0
Overig Nieuwe wetten / deregulering None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden Partijen 20.0 12000.0 2400.0
Sociaal domein Sociaal domein None None None
Dividend/Rente Rente None None None
Overig Overige risico's 30.0 80000.0 24000.0
Overig Onzekerheid None None 44250.0

0 1
0 Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit
1 Vrij aanwendbaar deel algemene reserve en bestemmingsreserves Resterende (onbenutte) belastingcapaciteit
2 Stille reserves Begrotingsoverschotten
3 Post onvoorzien Bezuinigingsmogelijkheden


0 1 2 3 4
0 Risico Risicoklasse Geschatte Risico-percentage Risicobedrag omvang (waarschijnlijkheid)
1 Incidentele risico's
2 Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Klein 16.000 25,00% 4.000
3 Onzekerheid (factor 0,25) 1.000
4 Totaal geïnventariseerde incidentele risico's 5.000
5 Structurele risico's
6 Algemene uitkering Midden 170.000 50% 85.000
7 Nieuwe wetten / deregulering PM
8 Verbonden partijen Klein 60.000 20% 12.000
9 Sociaal domein PM
10 Rente PM
11 Overige risico's Klein 265.000 30% 80.000
12 Subtotaal structurele risico's 177.000
13 Onzekerheid (factor 0,25) 44.250
14 Totaal geïnventariseerde structurele risico's 221.250
15 Totaal geïnventariseerde risico's 226.250


0 1 2 3 4
0 Structurele weerstandscapaciteit
1 2020 2021 2022 2023
2 Begrotingssaldo (vrij te besteden ruimte) 22.000 33.000 45.000 98.000
3 Onbenutte belastingcapaciteit 80.000 0 0 0
4 Totale structurele weerstandscapaciteit 102.000 33.000 45.000 98.000


0 1
0 Incidentele weerstandscapaciteit
1 Vrij aanwendbaar deel Algemene Reserve 3.864.000
2 Vrij aanwendbaar deel Bestemmingsreserves 777.000
3 Stelpost onvoorzien 60.000
4 Stille reserves 0
5 Totale incidentele weerstandscapaciteit 4.701.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2020 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen: Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
2 Netto schuldquote 113,53% 118,70% 98,59% 128,90% 132,07% 125,44%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 64,66% 107,84% 93,99% 124,37% 127,60% 121,05%
4 Solvabiliteitsrisico 35,84% 39,76% 37,84% 29,97% 30,98% 30,38%
5 Structurele exploitatieruimte -1,79% -1,07% 0,26% 0,65% 0,33% 0,38%
6 Grondexploitatie 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 Belastingcapaciteit 108,42% 101,01% 123,78% 127,03% 128,11% 128,11%