Naam Weert
Code 988
Provincie Limburg
Inwonertal 49855

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Opbrengstdaling en vertraging afzet van de te verkopen kavels. None None 9500000.0
GR / Verbonden partijen Corporaties niet in staat om lening terug te betalen None None 2300000.0
Grondexploitatie Onzekerheid over opbrengsten en kosten als gevolg van de lange doorlooptijd en onzekerheid over woningbouw op uitbreidingslocaties. None None 1700000.0
Sociaal domein Financiële risico's door het onvoldoende op orde zijn van de inrichting en implementatie van de bedrijfsvoering naar aanleiding van de extra taken per 1-1-2015 op het gebied van Jeugd, WMO en Participatie. None None 1500000.0
BUIG De instroom van uitkeringsgerechtigden wordt niet gecompenseerd door de uitstroom van uitkeringsgerechtigden. None None 1200000.0
Kapitaalgoederen Niet passend aanbod aan accommodaties. None None 1000000.0
Sociaal domein Implementatieproces van de transformatie leidt niet tijdig tot het gewenste eindresultaat. Doelen zijn nog niet vertaald in meetbare prestatie-indicatoren waardoor integrale sturing op de transformatiedoelen niet plaats kan vinden. None None 1000000.0
Sociaal domein Gewenste afname van doorverwijzing van de 1e lijn naar de 2e lijn komt nog onvoldoende tot stand. None None 1000000.0
Sociaal domein Beschikbaar budget voor de Jeugdhulp en WMO is niet toereikend. None None 1000000.0
Informatieveiligheid Privacy, datalek: Het in verkeerde handen vallen van (privacy)gevoelige informatie/ persoonsgegevens. None None 820000.0

0 1
0
1
2
3


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie bedrijventerreinen None None 6700000.0
GR / Verbonden partijen Borgstelling en verstrekte leningen corporaties None None 2300000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie woningbouwprojecten None None 1800000.0
Sociaal domein Jeugdwet en WMO None None 1500000.0
Overig Passend aanbod (maatschappelijke) accommodaties None None 1000000.0
Sociaal domein 3D breed. Implementatieproces van de transformatie leidt niet tijdig tot het gewenste eindresultaat. Doelen zijn nog niet vertaald in meetbare prestatie-indicatoren waardoor integrale sturing op de transformatiedoelen niet plaats kan vinden. None None 1000000.0
Sociaal domein Gewenste afname van doorverwijzing van de 1e lijn naar de 2e lijn komt nog onvoldoende tot stand. None None 1000000.0
Sociaal domein Beschikbaar budget voor de Jeugdhulp en WMO is niet toereikend None None 1000000.0
Informatieveiligheid Privacy, datalek: Het in verkeerde handen vallen van (privacy) gevoelige informatie/ persoonsgegevens. None None 820000.0
Sociaal domein Jeugdwet en WMO None None 750000.0

0 1
0
1
2
3


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Financiële risico's door het onvoldoende op orde zijn van de inrichting en implementatie van de bedrijfsvoering naar aanleiding van de extra taken op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie. None None 1500000.0
Sociaal domein Financieel risico door invoering abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo. Doordat eigen bijdrage niet meer afhankelijk is van inkomen ontstaat mogelijk een hoger beroep op voorzieningen. None None 1500000.0
Sociaal domein Beschikbaar budget is niet toereikend voor de Jeugdhulp en Wmo (inclusief beschermd wonen/maatschappelijke opvang vanaf 2021 of 2022). None None 1250000.0
Sociaal domein Gewenste afname van doorverwijzing van de 1e lijn naar de 2e lijn komt nog onvoldoende tot stand. None None 1000000.0
Sociaal domein Niet passend aanbod aan accommodaties. None None 1000000.0
Informatieveiligheid Privacy, datalek: het in verkeerde handen vallen van (privacy) gevoelige informatie/ persoonsgegevens. None None 820000.0
Sociaal domein Nieuwe vorm van bekostiging maatwerkvoorzieningen kan financiële gevolgen hebben die niet waren voorzien. None None 750000.0
GR / Verbonden partijen Financieel resultaat van de Risse is negatief. None None 600000.0
Grondexploitatie Onzekerheid over opbrengsten en kosten als gevolg van lange doorlooptijd. None None 6450000.0
Grondexploitatie Onzekerheid over opbrengsten en kosten als gevolg van de lange doorlooptijd en onzekerheid over woningbouw op uitbreidingslocaties. None None 1900000.0