Naam Valkenburg aan de Geul
Code 994
Provincie Limburg
Inwonertal 16431

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Extreme weersomstandigheden 12.5 50000.0 6250.0
Belasting Parkeerexploitatie; minder bezoekers dan verwacht 89.9998107697257 317074.0 285366.0
Belasting Parkeerexploitatie; BTW-plicht 69.999956820802 463186.0 324230.0
Belasting Parkeerexploitatie; VPB-plicht 69.999970498255 338963.0 237274.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims (Plan)schadeclaims 50.0 500000.0 250000.0
Belasting Toeristische functie 90.0 200000.0 180000.0
Bodemsanering Gevolgen afwikkeling contract met 3W 90.0 350000.0 315000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 703690.0 351845.0
Personeel Wachtgeldverplichtingen / ontslagprocedures 12.5 100000.0 12500.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Veroorzakende gebeurtenis Maximale schadebedrag I/S (financieel) Risico-score (kans x impact) Weerstandscapaciteitsbedrag Programma / paragraaf
1 Extreme weersomstandigheden Extreem weer in de vorm van regen, sneeuw en/of storm € 50.000 I 9 € 6.250 Verkeer, vervoer en waterstaat
2 Parkeerexploitatie Minder bezoekers dan verwacht € 317.074 S 25 € 285.366 Verkeer, vervoer en waterstaat
3 Parkeerexploitatie BTW-plicht € 463.186 S 20 € 324.230 Verkeer, vervoer en waterstaat
4 Parkeerexploitatie Vpb-plicht € 338.963 S 20 € 237.274 Verkeer, vervoer en waterstaat
5 (Plan)schadeclaims Aansprakelijkheidsstellingen € 500.000 I 15 € 250.000 Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing
6 Toeristische functie Teruglopend aantal bezoekers door economische crisis, minder evenementen, concurrentie andere toeristische gebieden € 200.000 S 15 € 180.000 Bestuur en ondersteuning
7 Gevolgen afwikkeling contract met 3W Bodemsanering terrein villa Via Nova € 350.000 I 25 € 315.000 Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing
8 Algemene uitkering Bezuinigingen Rijk € 703.690 S 15 € 351.845 Bestuur en ondersteuning
9 Wachtgeldverplichtingen / ontslagprocedures Politieke crisis € 100.000 S 9 € 12.500 Bestuur en ondersteuning
10 Totalen € 3.022.913 € 1.962.466


0 1 2 3 4 5
0 Weerstandscapaciteit beschikbaar benodigd
1 Structureel Incidenteel Totaal A C E € 100.000 € 3.110.234 B D F € 1.391.216 € 571.250
2 € 3.210.234 € 1.962.466
3 Weerstandsvermogen
4 Structureel (A/B) Incidenteel (C/D) Totaal (E/F) 0,07 5,44 1,64


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Calamiteiten, rampen Extreem weer in de vorm van regen, sneeuw en/of storm None None 6250.0
Overig Minder bezoekers dan verwacht None None 271530.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsstellingen None None 250000.0
Overig Teruglopend aantal bezoekers door economische crisis, minder evenementen, concurrentie andere toeristische gebieden None None 211050.0
Overig Teruglopend aantal bezoekers, aanvullende veiligheidseisen, concurrentie andere toeristische gebieden None None 270000.0
Sociaal domein Toename gebruik voorzieningen None None 504346.0
Gemeentefonds Bezuinigingen Rijk None None 580074.0
Personeel Politieke crisis None None 12500.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Veroorzakende gebeurtenis Maximale schadebedrag I/S (finan-cieel) Risico-score (kans x impact) Weerstands-capaciteits-bedrag Programma / paragraaf
1 Extreme weersomstandigheden Extreem weer in de vorm van regen, sneeuw en/of storm € 50.000 I 9 € 6.250 Ruimtelijk domein
2 Parkeerexploitatie Minder bezoekers dan verwacht € 301.700 S 25 € 271.530 Toerisme en economie
3 (Plan)schadeclaims Aansprakelijkheidsstellingen € 500.000 I 15 € 250.000 Ruimtelijk domein
4 Toeristische functie Teruglopend aantal bezoekers door economische crisis, minder evenementen, concurrentie andere toeristische gebieden € 234.500 S 25 € 211.050 Toerisme en economie
5 Exploitatie kerstmarkt gemeentegrot Teruglopend aantal bezoekers, aanvullende veiligheidseisen, concurrentie andere toeristische gebieden € 300.000 S 25 € 270.000 Toerisme en economie
6 Sociaal domein Toename gebruik voorzieningen € 1.008.692 S 15 € 504.346 Sociaal domein
7 Algemene uitkering Bezuinigingen Rijk € 1.160.147 S 15 € 580.074 Algemene taakvelden
8 Wachtgeldverplichtingen / ontslagprocedures Politieke crisis € 100.000 S 9 € 12.500 Algemene taakvelden
9 Totalen € 3.655.039 € 2.105.750


0 1 2 3 4 5
0 Weerstandscapaciteit beschikbaar benodigd
1 StructureelIncidenteelTotaal ACE € 929.199€ 25.601.433 BDF € 1.849.500€ 256.250
2 € 26.530.632 € 2.105.750
3 Weerstandsvermogen
4 Structureel (A/B)Incidenteel (C/D)Totaal (E/F) 0,5099,9112,60


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Toeristische functie None None 246000.0
Calamiteiten, rampen Extreme weersomstandigheden None None 50000.0
Kapitaalgoederen Bomenkap None None 50000.0
Kapitaalgoederen Beheer mergelsteilwanden None None 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims (Plan)schadeclaims None None 500000.0
Grondexploitatie Parkeerexploitatie None None 299445.0
Grondexploitatie Exploitatie kerstmarkt gemeentegrot None None 273701.0
Sociaal domein Sociaal domein None None 920249.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 1151293.0
Belasting Vennootschapsbelasting None None 25000.0
Personeel Wachtgeldverplichtingen / ontslagprocedures None None 100000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Veroorzakende gebeurtenis Maximale schadebedrag I/S (financieel) Risico-score (kans x impact) Weerstandscapaciteitsbedrag Programma / paragraaf
1 Extreme weers oms tandi gheden Extreem weer i n de vorm va n regen, s neeuw en/of s torm € 50.000 I 9 € 6.250 Rui mtel i jk domei n
2 Bomenka p Extreme droogte € 50.000 I 9 € 6.250 Rui mtel i jk domei n
3 Beheer mergel s tei l wa nden Vei l i ghei ds a s pecten € 250.000 S 15 € 125.000 Rui mtel i jk domei n
4 (Pl a n)s cha decl a i ms Aa ns pra kel i jkhei ds s tel l i ngen € 500.000 I 15 € 250.000 Rui mtel i jk domei n
5 Pa rkeerexpl oi tatie Mi nder bezoekers da n verwa cht € 299.445 S 25 € 269.501 Toeri s me en economi e
6 Toeri s tis che functie Terugl opend a a ntal bezoekers door economi s che cri s i s , mi nder evenementen, concurrentie a ndere toeri s tis che gebi eden € 246.000 S 25 € 221.400 Toeri s me en economi e
7 Expl oi tatie kers tma rkt gemeentegrot Terugl opend a a ntal bezoekers , a a nvul l ende vei l i ghei ds ei s en, concurrentie a ndere toeri s tis che gebi eden € 273.701 S 25 € 246.331 Toeri s me en economi e
8 Soci a a l domei n Toena me gebrui k voorzi eni ngen € 920.249 S 15 € 460.125 Soci a a l domei n
9 Al gemene ui tkeri ng Verl oop a ccres s € 1.151.293 S 15 € 575.647 Al gemene taa kvel den
10 Vennoots cha ps bel a s ting Voordel i g fi s ca a l res ul taa t expl oi tatie pa rkeerga ra ge en a fva l s tromen € 25.000 S 5 € 5.625 Al gemene taa kvel den
11 Wa chtgel dverpl i chtingen / onts l a gprocedures Pol i tieke cri s i s € 100.000 S 9 € 12.500 Al gemene taa kvel den
12 Totalen € 3.865.688 € 2.178.629


0 1 2 3 4 5
0 Weerstandscapaciteit beschikbaar benodigd
1 Structureel Incidenteel Totaal A C E € 758.624 € 23.366.727 B D F € 1.916.129 € 262.500
2 € 24.125.351 € 2.178.629
3 Weerstandsvermogen
4 Structureel (A/B) Incidenteel (C/D) Totaal (E/F) 0,40 89,02 11,07