Naam Halderberge
Code 1655
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 29888

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Herstructurering WVS None None 785000.0
Informatieveiligheid Datalekken None None 668000.0
Sociaal domein Tekort Wmo: onzekerheid rijksbudget None None 573000.0
Projecten Niet doorgaan van projecten None None 508000.0
Sociaal domein Tekort Jeugdzorg: open einde financiering None None 471000.0
Sociaal domein Solidariteit jeugdzorg None None 428000.0
Bodemsanering Sanering vervuilde grond Lindelommer / Kompas in Hoeven None None 425000.0
Grondexploitatie Verlaging van bouwgrondprijzen None None 410000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claim grondverkoop Wielerbaan None None 319000.0
Sociaal domein Tekort Wmo: open einde financiering nieuwe taken None None 227000.0

0 1 2
0 Indeling volgens signaleringswaarde in 2018 Indeling volgens signaleringswaarde in 2021
1 Netto schuldquote B B
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen B B
3 Solvabiliteitsratio C B
4 Structurele exploitatieruimte A A
5 Grondexploitatie A A
6 Belastingcapaciteit B C


0 1 2 3 4 5 6
0 Verloop van de kengetallen
1 Verplichte kengetallen: Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
2
3 Netto schuldquote 70,40% 89,29% 98,12% 98,53% 92,06% 101,48%
4 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 63,01% 85,57% 93,57% 94,27% 87,87% 96,80%
5 Solvabiliteitsratio 20,76% 19,21% 15,23% 18,56% 22,18% 23,11%
6 Structurele exploitatieruimte 0,56% 0,41% 1,37% 0,79% 1,00% 1,12%
7 Grondexploitatie 12,62% 6,80% 7,53% 1,52% 0,00% 0,00%
8 Belastingcapaciteit 100,80% 100,45% 99,75% 103,40% 107,48% 110,58%


0 1 2
0 Weerstandscapaciteit Zomernota 2017 Begroting 2018
1 Algemene reserve Algemene reserve grondexploitaties Reserve Borchwerf II Egalisatiereserve rente Reserve decentralisaties Post onvoorziene uitgaven Begrotingsruimte Vrij besteedbare bestemmingsreserves Onbenutte belastingcapaciteit Stille reserves 7.878.000 € 3.731.000 € 300.000 € 1.000.000 € 2.277.000 € 50.000 € 93.000 € 0 € 2.222.000 € PM 7.356.000 € 3.613.000 € 300.000 € 1.000.000 € 1.727.000 € 50.000 € 87.000 € 0 € 2.209.000 € PM
2 Totaal 17.551.000 € 16.342.000 €


0 1
0 Incidentele risico's € 2.471.000
1 Structurele risico's € 5.084.000
2 Totaal risicobedrag € 7.555.000
3
4 Waarvan risico's sociaal domein € 3.991.000


0 1
0 Herstructurering WVS € 785.000
1 Datalekken 668.000 €
2 Tekort Wmo: onzekerheid rijksbudget 573.000 €
3 Niet doorgaan van projecten 508.000 €
4 Tekort Jeugdzorg: open einde financiering 471.000 €
5 Solidariteit jeugdzorg 428.000 €
6 Sanering vervuilde grond Lindelommer / Kompas in Hoeven 425.000 €
7 Verlaging van bouwgrondprijzen € 410.000
8 Claim grondverkoop Wielerbaan 319.000 €
9 Tekort Wmo: open einde financiering nieuwe taken 227.000 €


0 1 2
0 Situatie Ratio weerstandsvermogen Betekenis weerstandsvermogen
1 A X > 2,0 Hoog
2 B 1,5 < X < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < X < 1,5 Voldoende
4 D 0,5 < X < 1,0 Onvoldoende
5 E X < 0,5 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 1a Netto schuldquote < 90% 90 - 130% > 130%
2 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 90% 90 - 130% > 130%
3 2 Solvabiliteitsratio > 50% 20 - 50% < 20%
4 3 Structurele exploitatieruimte Begroting > 0% Begroting 0% Begroting < 0%
5 4 Grondexploitatie < 20% 20 - 35% > 35%
6 5 Belastingcapaciteit < 95% 95 - 105% > 105%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Herstructurering WVS None None 786000.0
Sociaal domein Aanzuigende werking abonnementstarief eigen bijdragen Wmo None None 696000.0
Informatieveiligheid Datalekken; het beschikbaar stellen van privacygevoelige gegevens aan niet-geautoriseerde mensen None None 551000.0
Bodemsanering Sanering vervuilde grond Lindelommer / Kompas in Hoeven None None 423000.0
Projecten Niet doorgaan van projecten None None 392000.0
Sociaal domein Tekort Jeugdzorg: open einde financiering None None 392000.0
Personeel CAO en andere loonontwikkelingen None None 286000.0
Sociaal domein Tekort Wmo: open-einde financiering begeleiding None None 239000.0
Calamiteiten, rampen Wateroverlast None None 217000.0
Sociaal domein Solidariteit jeugdzorg None None 211000.0

0 1 2
0 Weerstandscapaciteit Zomernota 2018 Begroting 2019
1
2 Algemene reserve 9.108.000€ 9.642.000€
3 Algemene reserve grondexploitaties 2.98€4.000 4.368.000€
4 Reserve Borchwerf II 300.000€ 300.000€
5 Egalisatiereserve rente 1.000.000€ 1.000.000€
6 Reserve decentralisaties 932.000€ 975.000€
7 Post onvoorziene uitgaven 50.000€ 50.000€
8 Begrotingsruimte 7.000€ 22.000€
9 Vrij besteedbare bestemmingsreserves € 0 0€
10 Onbenutte belastingcapaciteit 1.717.000€ 1.985.000€
11 Stille reserves PM PM
12 Totaal 16.098.000€ 18.342.000€


0 1
0 Totaal risicobedrag
1 Incidentele risico's € 1.586.000
2 Structurele risico's € 4.659.000
3 Totaal risicobedrag € 6.245.000
4
5 Waarvan risico's sociaal domein € 2.988.000


0 1
0 Herstructurering WVS 786.000€
1 Aanzuigende werking abonnementstarief eigen bijdragen Wmo 696.000€
2 Datalekken; het beschikbaar stellen privacy gevoelige gegevens aan niet geautoriseerde mensen 551.000€
3 Sanering vervuilde grond Lindelommer / Kompas in Hoeven 423.000€
4 Niet doorgaan van projecten 392.000€
5 Tekort Jeugdzorg: open einde financiering 392.000€
6 CAO en andere loonontwikkelingen 286.000€
7 Tekort Wmo: open einde financiering begeleiding 239.000€
8 Wateroverlast 217.000€
9 Solidariteit jeugdzorg 211.000€


0 1 2
0 Tekort Jeugdzorg: open einde financiering CAO en andere loonontwikkelingen 286.000€Tekort Wmo: open einde financiering begeleiding 239.000€Wateroverlast 217.000€Solidariteit jeugdzorg 211.000€ 392.000€
1
2
3
4
5 Herstructurering WVS (S) kosten van het herstructureringsproces bedragen. Tijdens het opstellen van de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van WVS-Groep waren nog veel zaken onvolledig, onduidelijk of onbekend. De gevolgen van de invoering van de Participatiewet en de rol die de WVS-groep krijgt in het kader van de Participatiewet, alsmede de gevolgen van de herstructurering, zijn nog onduidelijk. Onlangs is het herstructureringsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de risico’s met betrekking tot de herstructurering in kaart gebracht. Voor de komende jaren is op dit moment nog niet te voorzien hoeveel de totale


0 1 2
0 Situatie Ratio weerstandsvermogen Betekenis weerstandsvermogen
1 A X > 2,0 Hoog
2 B 1,5 < X < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < X < 1,5 Voldoende
4 D 0,5 < X < 1,0 Onvoldoende
5 E X < 0,5 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 e ratio voor het weerstandsvermogen is als volgt gecategoriseerd.
1 Situatie Ratio weerstandsvermogen Betekenis weerstandsvermogen
2 A X > 2,0 Hoog
3 B 1,5 < X < 2,0 Ruim voldoende
4 C 1,0 < X < 1,5 Voldoende
5 D 0,5 < X < 1,0 Onvoldoende
6 E X < 0,5 Ruim onvoldoende
7 D D De ratio weerstandsvermogen is berekend op € 18.342e ratio van het weerstandsvermogen is voor 2019 berekend op 2,94. Zoals ook bij de eerder genoemde uitgangspunten is aangegeven, is bij de berekening van benodigde weerstandscapaciteit rekening gehouden met zowel incidentele als structurele risico’s. Hierdoor heeft het benodigde weerstandsvermogen ook een meerjarig karakter voor de komende 4 jaar. Dit zal vervolgens jaarlijks bij de zomernota en begroting worden bijgesteld met de inzichten op dat moment. e stijging ten opzichte van de ratio, zoals die voor het jaar 2019 was berekend in de Zomernota 2018 (2,49), is het gevolg van een stijging van de weerstandscapaciteit met € 2.244.000 en een lichte daling van de risico ’s met 233.000. € .000 / € 6.245.000 = 2,94 Dit is te categoriseren a


0 1 2 3 4
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 1a Netto schuldquote < 90% 90 - 130% > 130%
2 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 90% 90 - 130% > 130%
3 2 Solvabiliteitsratio > 50% 20 - 50% < 20%
4 3 Structurele exploitatieruimte Begroting > 0% Begroting 0% Begroting < 0%
5 4 Grondexploitatie < 20% 20 - 35% > 35%
6 5 Belastingcapaciteit < 95% 95 - 105% > 105%


0 1 2 3 4 5 6
0 Verloop van de kengetallen
1 Verplichte kengetallen: Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
2 Netto schuldquote 89,24% 98,11% 110,86% 95,90% 98,23% 97,75%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 80,93% 93,57% 105,71% 91,07% 93,25% 92,62%
4 Solvabiliteitsratio 18,27% 15,23% 14,79% 21,40% 22,47% 24,05%
5 Structurele exploitatieruimte 0,30% 1,37% 1,42% 1,50% 1,62% 2,75%
6 Grondexploitatie 11,28% 7,53% 1,04% 0,25% 0,00% 0,00%
7 Belastingcapaciteit 100,45% 99,75% 103,71% 114,41% 117,55% 121,14%


0 1 2 3 4
0 Indeling volgens signaleringswaarde 2017 2018 2019 2022
1 Netto schuldquote A B B B
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen A B B B
3 Solvabiliteitsratio C C C B
4 Structurele exploitatieruimte A A A A
5 Grondexploitatie A A A A
6 Belastingcapaciteit B B B C


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Herstructurering WVS None None 810000.0
Sociaal domein Tekort jeugdzorg None None 556000.0
Sociaal domein Tekort WMO-begeleiding None None 299000.0
Personeel CAO en andere loonontwikkelingen None None 292000.0
Grondexploitatie Niet doorgaan van grondexploitatieprojecten None None 267000.0
Sociaal domein Tekort WMO-hulp bij het huishouden None None 249000.0
Overig Wateroverlast None None 224000.0
Overig Vorst- en dooischade None None 113000.0
Kapitaalgoederen Schade aan wegen als gevolg van omleidingsroutes en sluipverkeer None None 113000.0
Sociaal domein Tekort WMO-voorzieningen None None 101000.0

0 1 2 3 4 5
0