Naam Roosendaal
Code 1674
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 77000

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gemeente wordt aangesproken op garantstellingen corporaties None None None
Sociaal domein Jeugdzorg None None None
Grondexploitatie Marktrisico’s Ruimtelijke Ontwikkeling (met name Majoppeveld) None None None
BUIG Aanpassing landelijk verdeelmodel BUIG-middelen None None None
Gemeentefonds Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot None None None
Sociaal domein Invoering nieuwe WMO None None None
Onderwijs Onderwijshuisvesting None None None
Sociaal domein Overschrijding budget Beschermd Wonen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gemeente wordt aangesproken op lokale garantstellingen None None None
Kapitaalgoederen Extra onderhoud van gemeentelijke gebouwen None None None

0
0 Begroting 2017 Begroting 2018 (per 31-12-2017) (per 31-12-2018) Structureel karakter - Onbenutte belastingcapaciteit (OZB) 256.000 259.000 - Post Onvoorzien 134.000 150.000 ----------------------- ----------------------- 390.000 409.000 Kapitalisatiefactor structurele beschikbaarheid 2,5 2,5 ----------------------- ----------------------- subtotaal weerstandscapaciteit exploitatie 975.000 1.022.500
1 s T Incidenteel karakter Vrij aanwendbare algemene reserves: 19.823.000 13.838.000 Vrij aanwendbare bestemmingsreserves: 19.949.500 19.855.000 ubtotaal weerstandscapaciteit vermogen 39.772.500 33.693.000 otale weerstandscapaciteit 40.747.500 34.715.500


0 1 2 3 4 5 6 7
0 B egroting 2017 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen: Jaarverslag 2016 Begroting 2017 B egroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
2 netto schuldquote 47% 64% 68% 57% 55% 46%
3 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 39% 58% 63% 52% 50% 41%
4 solvabiliteitsratio 33% 27% 24% 27% 29% 33%
5 structurele exploitatieruimte 2% 0% 2% 1% 1% 1%
6 grondexploitatie 19% 11% 15% 12% 9% 6%
7 belastingcapaciteit 103% 99% 108% 108% 108% 108%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein WMO None None None
Sociaal domein Jeugdzorg None None None
Sociaal domein Overschrijding budget Beschermd Wonen None None None
Grondexploitatie Marktrisico's Ruimte Ontwikkeling (met name Majoppeveld) None None None
Onderwijs Onderwijshuisvesting None None None
Gemeentefonds Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot None None None
GR / Verbonden partijen Gemeente wordt aangesproken op lokale garantstellingen None None None
Grondexploitatie Afwaardering voormalige NIEGG-gronden in Stadsoevers Oost None None None
BUIG Aanpassing landelijk verdeelmodel BUIG-middelen None None None
Sociaal domein Extra kosten door solidariteitsprincipe jeugdzorg in de regio None None None

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein WMO None None None
Sociaal domein Jeugdzorg None None None
Sociaal domein Stijging aantal bijstandsklanten None None None
Grondexploitatie Marktrisico's Ruimtelijke Ontwikkeling (met name Majoppeveld) None None None
Gemeentefonds Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot None None None
Onderwijs Onderwijshuisvesting None None None
GR / Verbonden partijen Gemeente wordt aangesproken op lokale garantstellingen None None None
Sociaal domein Overschrijding budget Beschermd Wonen None None None
BUIG Aanpassing landelijk verdeelmodel BUIG-middelen None None None
Belasting Inkomsten bouwleges blijven achter None None None