Naam Duiven
Code 226
Provincie Gelderland
Inwonertal 25438

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Dividend/Rente Rentestijging 80.0 1854518.0 1483614.4
Grondexploitatie Eén jaar vertraging in uitgifte woningbouwgronden 80.0 139134.0 111307.2
Grondexploitatie Drie jaar vertraging in uitgifte bedrijventerreinen 80.0 2519172.0 2015337.6
Grondexploitatie Voorraadrisico bedrijfsgronden in exploitatie na 2025 20.0 12089030.0 2417806.0
Grondexploitatie Voorraadrisico bedrijfsgronden NIEGG na 2025 80.0 542055.0 433644.0
Grondexploitatie Ontoereikend plankostenbudget grexcomplexen 80.0 400000.0 320000.0
Bodemsanering Bodem-/grondwaterverontreiniging/ archeologie 40.0 500000.0 200000.0
Grondexploitatie Lagere grondwaarde Vitaal Centrum Duiven fase 4 na herprogrammeren 80.0 519950.0 415960.0
Grondexploitatie Lagere grondwaarde Vitaal Centrum Duiven Woonpark na herprogrammeren 80.0 245250.0 196200.0
Grondexploitatie Apparaatskosten grondexploitatie 60.0 180000.0 108000.0
Personeel Deskundigheid personeel 20.0 50000.0 10000.0
Personeel Wachtgeld ambtenaren 60.0 180000.0 108000.0
Overig Bovenformatieven 40.0 60000.0 24000.0
Belasting Vennootschapsbelasting 20.0 1000000.0 200000.0
Overig Algemeen risico 100.0 1175000.0 1175000.0
Dividend/Rente Renterisico 80.0 50000.0 40000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 40.0 1000000.0 400000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims 40.0 1000000.0 400000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 60.0 1000000.0 600000.0
Sociaal domein Bijzondere bijstand 60.0 57100.0 34260.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 60.0 53714.0 32228.4
Sociaal domein WVG 80.0 59700.0 47760.0
Sociaal domein RSD 100.0 100000.0 100000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering 80.0 1200000.0 960000.0
Dividend/Rente Beleggingen 60.0 50000.0 30000.0
Belasting Afvalinzameling 80.0 225000.0 180000.0
Overig Referendum 20.0 70000.0 14000.0
Sociaal domein Inburgering nieuwkomers 20.0 100000.0 20000.0

0 1 2 3 4 5
0 2015 2016 2017 2018 Ontwikkeling t.o.v 2017
1 OZB-eigenaar 290 369 372 370 -0,63%
2 Afvalstoffenheffing 275 202 196 207 5,84%
3 Rioolheffing 209 214 220 227 3,18%
4 Totaal 773 785 787 802 2,04%


0 1 2 3 4
0 2018 2019 2020 2021
1 OZB-eigenaar 369,53 375,44 382,20 389,46
2 Afvalstoffenheffing 206,97 205,94 206,10 208,21
3 Rioolheffing 226,80 233,80 242,20 250,60
4 Totaal 803,30 815,18 830,50 848,27
5 Stijgingspercentage t.o.v. voorgaand jaar 2,04 1,48 1,88 2,14


0 1 2 3
0 TV8.3 Kosten omgevingsvergunning 378.801
1 TV8.3 BTW 16.276
2 TV1.1 Kosten omgevingsvergunning 55.200
3 TV0.4 Overhead 218.434
4 Totale lasten 668.711
5 TV8.3 Opbrengst omgevingsvergunning 654.596
6 Totale baten 654.596
7 Dekking 98%


0 1 2 3 4 5
0 2013 2014 2015** 2016** 2017**
1 Gemeente Duiven 347 358 714 726 729
2 Liemerse gemeenten (incl. Duiven)* 334 334 715 731 736
3 Gemeente Zevenaar 313 329 591 613 637
4 Gemeente Westervoort 342 346 789 790 778
5 Gemeente Rijnwaarden 332 331 765 794 800
6 Gelderland (incl. Duiven) 382 387 721 730 743


0 1 2 3
0 Geraamde opbrengsten 2018 Opbrengsten obv artikel 12 Onbenutte capaciteit 2018
1 OZB woningen (eigenaren) 3.631.233 4.393.422 762.189
2 OZB niet-woningen (eigenaren) 1.384.077 1.476.042 91.965
3 OZB niet-woningen (gebruikers) 893.414 1.254.715 363.301
4 Totaal 5.908.724 7.124.179 1.217.455


0 1
0 Stand
1 Stand per 1 januari 2017 7.483
2 Stortingen 2017 5.562
3 Onttrekkingen 2017 590
4 Stand per 31 december 2017 12.455
5 Stortingen 2018 0
6 Prognose stand per 31 december 2018 12.455


0 1
0 Structureel:
1 Onbenutte belastingcapaciteit 1.217
2 Incidenteel:
3 Algemene Reserve 12.455
4 Totaal 13.672


0 1 2
0 Kans Score Kansscore
1 Komt gemiddeld meermalen per jaar voor 5 100%
2 Komt gemiddeld eenmaal per jaar voor 4 80%
3 Komt gemiddeld eenmaal per twee jaar voor 3 60%
4 Komt gemiddeld eenmaal per vijf jaar voor 2 40%
5 Komt gemiddeld minder dan eenmaal per vijf jaar voor 1 20%


0 1 2 3 4 5
0 Min. risico Max. risico Kans Gewogen max. risico Gewogen gem. risico
1 Algemene risico's
2 Rentestijging (3,02% i.p.v. 2,02%) 0 1.854.518 80% 1.483.614 741.807
3 Eén jaar vertraging in uitgifte woningbouwgronden 0 139.134 80% 111.307 55.654
4 Drie jaar vertraging in uitgifte bedrijventerreinen 0 2.519.172 80% 2.015.338 1.007.669
5 Voorraadrisico bedrijfsgronden in exploitatie na 2025 0 12.089.030 20% 2.417.806 1.208.903


0 1 2 3 4 5
0 Voorraadrisico bedrijfsgronden NIEGG na 2025 0 542.055 80% 433.644 216.822
1 Projectgebonden risico's
2 Ontoereikend plankostenbudget grexcomplexen 0 400.000 80% 320.000 160.000
3 Bodem-/grondwaterverontreiniging/ archeologie 0 500.000 40% 200.000 100.000
4 Lagere grondwaarde Vitaal Centrum Duiven fase 4 na herprogrammeren 0 519.950 80% 415.960 207.980
5 Lagere grondwaarde Vitaal Centrum Duiven Woonpark na herprogrammeren 0 245.250 80% 196.200 98.100
6 Totalen 0 18.809.109 7.593.869 3.796.935


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Basis Min. Max. % Risico minimum Risico maximum Risico gemiddeld
1 Risico's omtrent de bedrijfsvoering
2 Apparaatskosten grondexploitatie 1fte-3fte 60.000 180.000 60% 36.000 108.000 72.000
3 Deskundigheid personeel 10.000 50.000 20% 2.000 10.000 6.000
4 Wachtgeld ambtenaren 1fte-3fte 60.000 180.000 60% 36.000 108.000 72.000
5 Bovenformatieven 1fte 0 60.000 40% 0 24.000 12.000
6 Vennootschapsbelasting 0 1.000.000 20% 0 200.000 100.000
7 Algemeen risico norm Gld 6% au / bel.cap. 1.175.000 1.175.000 100% 1.175.000 1.175.000 1.175.000
8 Renterisico 10 mln rente 0%-0,5% 0 50.000 80% 0 40.000 20.000
9 Risico's omtrent eigendommen
10 Grondexploitatie rente 0-0,5% 0 1.854.518 80% 0 1.483.614 741.807
11 Eén jaar vertraging in uitgifte woningbouw 0 139.134 80% 0 111.307 55.654
12 Drie jaar vertraging in uitgifte bedrijventerreinen 0 2.519.172 80% 0 2.015.338 1.007.669
13 Voorraadrisico bedrijfsgronden in explotatie na 2025 0 12.089.030 20% 0 2.417.806 1.208.903
14 Voorraadrisico bedrijfsgronden NIEGG na 2025 0 542.055 80% 0 433.644 216.822
15 Ontoereikend plankostenbudget grexcomplex 0 400.000 80% 0 320.000 160.000
16 Bodem-/ grondwaterverontreiniging/ archeologie 0 500.000 40% 0 200.000 100.000
17 Lagere grondwaarde VCD fase 4 na herprogrammeren 0 519.950 80% 0 415.960 207.980
18 Lagere grondwaarde VCD woonpark na herprogrammeren 0 245.250 80% 0 196.200 98.100
19 Bodemverontreiniging 1-5 (onbekende) saneringen 100.000 500.000 40% 40.000 200.000 120.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Basis Min. Max. % Risico minimum Risico maximum Risico gemiddeld
1 Aansprakelijkheids risico's
2 Gewaarborgde geldleningen 100.000 1.000.000 40% 40.000 400.000 220.000
3 Schadeclaims 10.000 1.000.000 40% 4.000 400.000 202.000
4 Gem. regelingen 25.000 1.000.000 60% 15.000 600.000 307.500
5 Financiële risico's
6 Open-einde regelingen:
7 -Bijzondere bijstand 1-10% budget 5.710 57.100 60% 3.426 34.260 18.843
8 -Leerlingenvervoer 1-10% budget 5.371 53.714 60% 3.223 32.228 17.726
9 -WVG 1-10% budget 5.970 59.700 80% 4.776 47.760 26.268
10 -RSD 50-100% 50.000 100.000 100% 50.000 100.000 75.000
11 Algemene Uitkering 200.000 1.200.000 80% 160.000 960.000 560.000
12 Beleggingen 10-25% dividend 20.000 50.000 60% 12.000 30.000 21.000
13 Afvalinzameling 0 225.000 80% 0 180.000 90.000
14 Referendum 64.000 70.000 20% 12.800 14.000 13.400
15 Inburgering nieuwkomers 50.000 100.000 20% 10.000 20.000 15.000
16 bovengrens ondergrens
17 Totaal 1.941.051 26.919.623 1.604.225 12.277.118 6.940.671


0 1 2 3 4 5 6
0 Verloop van de kengetallen Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 Netto schuldquote 95% 91% 61% 48% 36% 15%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 49% 62% 39% 26% 15% - 5%
3 Solvabiliteitsratio 22% 23% 29,4% 30,2% 30,9% 34,1%
4 Structurele exploitatieruimte 8,6% 2,0% 1,2% 1,5% 1,9% 2,0%
5 Grondexploitatie 34% 13,6% 35,7% 30,7% 27,6% 15%
6 Belastingcapaciteit 101,6% 101,2% 111,1% 112,8% 114,8% 117,2%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Het aandeel door te belasten ambtelijke uren vanuit 1Stroom aan de grondexploitaties zal op termijn afnemen. Op korte termijn is er nog een grote opgave als het gaat om uitgifte van kavels en bedrijventerreinen. 60.0 180000.0 108000.0
Personeel Er wordt binnen de organisatie van 1Stroom bewust gewerkt aan de kwaliteit van het personeel. Jaarlijks zijn er opleidingsfaciliteiten beschikbaar. 20.0 50000.0 10000.0
Personeel Op dit moment is er geen sprake van wachtgeld binnen de ambtelijke organisatie van 1Stroom. Ambtenaren hebben echter in bepaalde gevallen recht op wachtgeld. 60.0 180000.0 108000.0
Personeel Op dit moment is er geen sprake van boventallig personeel. 40.0 60000.0 24000.0
Overig Bij de risico-inventarisatie gaat het om risico's met een materieel belang. Dat neemt niet weg dat veel kleine risico's samen toch een substantieel bedrag kunnen worden. Daarom is in de kwantificering een bedrag opgenomen voor algemene risico's. Daarbij wordt uitgegaan van de norm van 6% van de Algemene Uitkering en de belastingcapaciteit die door de toezichthouder Programmabegroting Duiven 2019-2022 - Beleidsbegroting - Paragrafen 63 wordt gehanteerd voor de vrij aanwendbare reserve. Een negatief jaarrekeningresultaat zal moeten worden opgevangen door dit algemene risico. 100.0 2431000.0 2431000.0
Overig Overheidslichamen zijn met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de VPB. Duiven loopt hierdoor het risico om belasting te gaan betalen over de fiscale winst die zij in enig jaar behaalt. Vooraf is moeilijk in te schatten wat de belastingclaim zal zijn in enig jaar. Die claim is sterk afhankelijk van de interpretatie van de fiscus alsmede het verloop van baten en lasten op specifieke onderdelen. Voor een VPB claim is nu nog geen budget opgenomen in onze begroting 20.0 1000000.0 200000.0
Dividend/Rente Het gaat hier om het risico op stijging van de rentekosten. De verwachting is dat de rente het komende jaar zal oplopen. De rente is op dit moment heel erg laag, zowel voor de korte als de lange rente. Een stijging na 2018 is niet uit te sluiten. Het risico wordt geschat op 0% tot 0,5% van € 10 miljoen 80.0 50000.0 40000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie rente 80.0 1736132.0 1388905.6
Grondexploitatie Voorraadrisico bedrijfsgronden in exploitatie na 2025 20.0 10302981.0 2060596.2
Grondexploitatie Voorraadrisico RPW 40.0 3553337.0 1421334.8
Grondexploitatie Voorraadrisico bedrijfsgronden NIEGG na 2025 80.0 475161.0 380128.8
Grondexploitatie Ontoereikend plankostenbudget grex-complex 80.0 400000.0 320000.0
Bodemsanering Bodem-/ grondwaterverontreiniging/ archeologie 40.0 500000.0 200000.0
Grondexploitatie Opbrengst verkoop bestaande winkelruimte VCD 80.0 150000.0 120000.0
Grondexploitatie 1 jaar vertraging uitgifte VCD 80.0 136787.0 109429.6
Grondexploitatie Lagere grondwaarde VCD fase 4 na herprogrammeren 80.0 519950.0 415960.0
Grondexploitatie Lagere grondwaarde VCD woonpark na herprogrammeren 80.0 245250.0 196200.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging 40.0 500000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 40.0 1000000.0 400000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims 40.0 1000000.0 400000.0
GR / Verbonden partijen Gem. regelingen 60.0 1000000.0 600000.0
Sociaal domein Bijzondere bijstand 60.0 57900.0 34740.0
Onderwijs Leerlingenvervoer 60.0 57283.0 34369.8
Sociaal domein WVG 80.0 59700.0 47760.0
Sociaal domein RSD 100.0 100000.0 100000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 80.0 1200000.0 960000.0
Dividend/Rente Beleggingen 60.0 22750.0 13650.0
Overig Referendum 20.0 70000.0 14000.0
Overig Inburgering nieuwkomers 20.0 100000.0 20000.0

0 1 2 3 4 5
0 Voorraadrisico bedrijfsgronden NIEGG na2025 0 475.161 80% 380.129 190.064
1 Projectgebonden risico's
2 Ontoereikend plankostenbudget grex-complexen 0 400.000 80% 320.000 160.000
3 Bodem-/grondwaterverontreiniging/archeologie 0 500.000 40% 200.000 100.000
4 Opbrengst verkoop bestaande winkelruimteVCD 0 150.000 80% 120.000 60.000
5 Een jaar vertraging uitgifte VCD 0 136.787 80% 109.430 54.715
6 Herprogrammering fase 4 VCD 0 519.950 80% 415.960 207.980
7 Programmering Woonpark VCD 0 245.250 80% 196.200 98.100
8 Totalen 0 19.741.016 7.989.690 3.994.845


0 1 2 3
0 TV8.3 Doorbelasting 1Stroom 547.174
1 Totale lasten 662.646
2 TV8.3 Opbrengst omgevingsvergunning 662.646
3 Totale baten 662.646
4 Dekking 100%


0 1 2 3 4 5
0 2016 2017 2018 2019 Ontwikkeling t.o.v2018
1 OZB-eigenaar 369 372 349 358 2,40%
2 Afvalstoffenheffing 202 196 207 185 -10,76%
3 Rioolheffing 214 220 227 235 3,70%
4 Totaal 785 787 783 778 -0,70%


0 1 2 3 4
0 2019 2020 2021 2022
1 OZB-eigenaar 357,65 364,80 371,37 378,42
2 Afvalstoffenheffing 184,71 184,15 186,19 188,80
3 Rioolheffing 235,20 243,60 252,00 260,40
4 Totaal 777,56 792,55 809,56 827,62
5 Stijgingspercentage t.o.v. voorgaand jaar -0,70 1,93 2,15 2,23


0 1 2 3 4 5
0 2014** 2015 2016 2017 2018
1 Gemeente Duiven 358 714 726 729 740
2 Liemerse gemeenten (incl. Duiven)* 334 715 731 736 752
3 Gemeente Zevenaar 329 591 613 637 676
4 Gemeente Westervoort 346 789 790 778 758
5 Gemeente Rijnwaarden* 331 765 794 800 834
6 Gelderland (incl. Duiven) 387 721 730 743 740


0 1 2
0 Begroting 2019 Begroting 2018
1 Afvalstoffenheffing 107.000 107.000
2 Hondenbelasting 5.000 3.000
3 Onroerende-zaakbelastingen eigenaren woningen 1.000 -


0 1 2 3
0 Geraamdeopbrengsten 2019 Opbrengstenobv artikel 12 Onbenuttecapaciteit 2018
1 OZB woningen (eigenaren) 3.611.073 4.514.518 903.445
2 OZB niet-woningen (eigenaren) 1.340.682 1.385.578 44.896
3 OZB niet-woningen (gebruikers) 846.355 1.146.200 299.845
4 Totaal 5.798.110 7.046.296 1.248.185


0 1
0 Stand
1 Stand per 1 januari 2018 12.026
2 Stortingen 2018 5.044
3 Onttrekkingen 2018 2.610
4 Stand per 31 december 2018 14.460
5 Stortingen 2018 0
6 Prognose stand per 31 december 2018 14.460


0 1
0 Structureel:
1 Onbenutte belastingcapaciteit 1.248
2 Incidenteel:
3 Algemene Reserve 14.460
4 Totaal 15.708


0 1 2
0 Kans Score Kansscore
1 Komt gemiddeld meermalen per jaar voor 5 100%
2 Komt gemiddeld eenmaal per jaar voor 4 80%
3 Komt gemiddeld eenmaal per twee jaar voor 3 60%
4 Komt gemiddeld eenmaal per vijf jaar voor 2 40%
5 Komt gemiddeld minder dan eenmaal per vijf jaar voor 1 20%


0 1 2 3 4 5
0 Min.risico Max. risico Kans Gewogenmax. risico Gewogengem. risico
1 Algemene risico's
2 Rentestijging (1%) 0 1.736.132 80% 1.388.906 694.453
3 Drie jaar vertraging in uitgiftebedrijventerreinen 0 1.721.418 80% 1.377.134 688.567
4 Voorraadrisico bedrijfsgronden in exploitatiena 2025 0 10.302.981 20% 2.060.596 1.030.298
5 Voorraadrisico RPW 0 3.553.337 40% 1.421.335 710.667


0 1 2 3 4 5 6 7
0 BasisMin. Max. % Risicominimum Risicomaximum Risicogemiddeld
1 Risico's omtrent de bedrijfsvoering
2 Apparaatskostengrondexploitatie 1fte-3fte 60.000 180.000 60% 36.000 108.000 72.000
3 Deskundigheidpersoneel 10.000 50.000 20% 2.000 10.000 6.000
4 Wachtgeld ambtenaren 1fte-3fte 60.000 180.000 60% 36.000 108.000 72.000
5 Bovenformatieven 1fte 0 60.000 40% 0 24.000 12.000
6 Vennootschapsbelasting 0 1.000.000 20% 0 200.000 100.000
7 Algemeen risico norm Gld6% au /bel.cap. 2.431.000 2.431.000 100% 2.431.000 2.431.000 2.431.000
8 Renterisico 10 mlnrente0%-0,5% 0 50.000 80% 0 40.000 20.000
9 Risico's omtrent eigendommen
10 Grondexploitatie rente 0-1% 0 1.736.132 80% 0 1.388.906 694.453
11 Drie jaar vertragingin uitgiftebedrijventerreinen 0 1.721.418 80% 0 1.377.134 688.567
12 Voorraadrisicobedrijfsgronden inexplotatie na 2025 0 10.302.981 20% 0 2.060.596 1.030.298
13 Voorraadrisico RPW 0 3.553.337 40% 0 1.421.335 710.667
14 Voorraadrisicobedrijfsgronden NIEGGna 2025 0 475.161 80% 0 380.129 190.064
15 Ontoereikendplankostenbudget grex-complex 0 400.000 80% 0 320.000 160.000
16 Bodem-/ grondwaterverontreiniging/archeologie 0 500.000 40% 0 200.000 100.000
17 Opbrengst verkoop bestaandewinkelruimte VCD 0 150.000 80% 0 120.000 60.000
18 1 jaar verraging uitgifte VCD 0 136.787 80% 0 109.430 54.715
19 Lagere grondwaarde VCD fase 4 naherprogrammeren 0 519.950 80% 0 415.960 207.980
20 Lagere grondwaarde VCD woonparkna herprogrammeren 0 245.250 80% 0 196.200 98.100
21 Bodemverontreiniging1-5(onbekende)saneringen 100.000 500.000 40% 40.000 200.000 120.000
22 Aansprakelijkheids risico's
23 Gewaarborgdegeldleningen 100.000 1.000.000 40% 40.000 400.000 220.000
24 Schadeclaims 10.000 1.000.000 40% 4.000 400.000 202.000
25 Gem. regelingen 25.000 1.000.000 60% 15.000 600.000 307.500


0 1 2 3 4 5 6 7
0 BasisMin. Max. % Risicominimum Risicomaximum Risicogemiddeld
1 Financiële risico's
2 Open-einde regelingen:
3 -Bijzondere bijstand 1-10%budget 5.790 57.900 60% 3.474 34.740 19.107
4 -Leerlingenvervoer 1-10%budget 5.728 57.283 60% 3.437 34.370 18.903
5 -WVG 1-10%budget 5.970 59.700 80% 4.776 47.760 26.268
6 -RSD 50-100% 50.000 100.000 100% 50.000 100.000 75.000
7 Algemene Uitkering 200.000 1.200.000 80% 160.000 960.000 560.000
8 Beleggingen 10-25%dividend 9.100 22.750 60% 5.460 13.650 9.555
9 Afvalinzameling 0 225.000 80% 0 180.000 90.000
10 Referendum 64.000 70.000 20% 12.800 14.000 13.400
11 Inburgeringnieuwkomers 50.000 100.000 20% 10.000 20.000 15.000
12 bovengrens ondergrens
13 Totaal 3.186.588 29.084.649 2.853.947 13.915.209 8.384.578


0 1 2 3 4 5 6
0 Verloop van de kengetallen Jaarrekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
1 Netto schuldquote 63,5% 61% 23,7% 51,1% 42,1% 32,9%
2 Netto schuldquote gecorrigeerdvoor alle verstrekte leningen 54,7% 39% 68,4% 60,9% 51,9% 42,6%
3 Solvabiliteitsratio 25,3% 29,4% 33,3% 38,5% 41,1% 46,1%
4 Structurele exploitatieruimte 10,5% 1,2% -0,5% 0,86% 1,49% 1,82%
5 Grondexploitatie 40,3% 35,7% 23,7% 3,6% 0,3% -9,3%
6 Belastingcapaciteit 108% 111,2% 107,8% 109,9% 112,3% 114,8%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Dividend/Rente Rentestijging (2,4% i.p.v. 1,4%) 80.0 1399399.0 1119519.2
Grondexploitatie Drie jaar vertraging in uitgifte bedrijventerreinen 80.0 1631248.0 1304998.4
Grondexploitatie Voorraadrisico bedrijfsgronden in exploitatie na 2025 20.0 7674777.0 1534955.4
Grondexploitatie Voorraadrisico bedrijfsgronden nog niet in exploitatie na 2025 80.0 475161.0 380128.8
Grondexploitatie Ontoereikend plankostenbudget grex-complexen 80.0 340000.0 272000.0
Bodemsanering Bodem-/grondwaterverontreiniging/archeologie 40.0 400000.0 160000.0
Grondexploitatie Grondwaarde Vitaal Centrum Duiven fase 4 na herprogrammeren 80.0 667060.0 533648.0
Grondexploitatie Grondwaarde Vitaal Centrum Duiven na mogelijk herprogrammeren 80.0 911106.0 728884.8
Projecten Waarde onroerend goed Vitaal Centrum Duiven 80.0 175000.0 140000.0
Grondexploitatie Eén jaar vertraging gronduitgifte Vitaal Centrum Duiven 80.0 57906.0 46324.8
Projecten Waarde onroerend goed Innofase 40.0 3733080.0 1493232.0
Overig Voorraadrisico RPW 20.0 14484070.0 2896814.0
Grondexploitatie Apparaatskosten grondexploitatie 60.0 320000.0 192000.0
Personeel Deskundigheid personeel 20.0 50000.0 10000.0
Personeel Wachtgeld ambtenaren 60.0 140000.0 84000.0
Overig Bovenformatieven 40.0 70000.0 28000.0
Belasting Vennootschapsbelasting 20.0 500000.0 100000.0
Gemeentefonds Algemeen risico 100.0 2100000.0 2100000.0
Dividend/Rente Renterisico 80.0 50000.0 40000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging (onbekende) 40.0 500000.0 200000.0
Overig Gewaarborgde geldleningen 40.0 1000000.0 400000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims 40.0 1000000.0 400000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentelijke regelingen 60.0 1000000.0 600000.0
Sociaal domein Jeugdzorg 60.0 2000000.0 1200000.0
Sociaal domein Bijzondere bijstand 60.0 57900.0 34740.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 60.0 57283.0 34369.8
Overig WVG 80.0 59700.0 47760.0
Overig RSD 100.0 100000.0 100000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 80.0 1200000.0 960000.0
Gemeentefonds Beleggingen 60.0 22750.0 13650.0
Belasting Afvalinzameling 80.0 225000.0 180000.0
Sociaal domein Referendum 20.0 70000.0 14000.0
Sociaal domein Inburgering nieuwkomers 20.0 100000.0 20000.0

0 1 2 3
0 TV8.3 Kosten omgevingsvergunning 47.630
1 TV8.3 BTW 9.509
2 TV1.1 Kosten omgevingsvergunning 55.200
3 TV8.3 Doorbelasting 1Stroom 551.153
4 Totale lasten 663.492
5 TV8.3 Opbrengst omgevingsvergunning 663.492
6 Totale baten 663.492
7 Dekking 100%


0 1 2 3 4 5
0 2017 2018 2019 2020 Ontwikkeling t.o.v 2019
1 OZB-eigenaar 372 349 335 340 1,40%
2 Afvalstoffenheffing 196 207 185 202 9,27%
3 Rioolheffing 220 227 235 242 3,82%
4 Totaal 787 783 755 784 3,82%


0 1 2 3 4
0 2020 2021 2022 2023
1 OZB-eigenaar 339,51 345,28 351,15 357,47
2 Afvalstoffenheffing 201,83 204,56 208,20 209,57
3 Rioolheffing 242,20 250,60 259,00 267,40
4 Totaal 783,54 801,46 819,73 836,20
5 Stijgingspercentage t.o.v. voorgaand jaar 3,82 2,29 2,28 2,01


0 1 2 3 4 5
0 2015 2016 2017 2018 2019
1 Gemeente Duiven 378 380 387 400 395
2 Liemerse gemeenten (incl. Duiven)* 359 367 371 379 385
3 Gemeente Zevenaar 357 371 385 389 390
4 Gemeente Westervoort 341 349 340 349 370
5 Gelderland (incl. Duiven) 396 399 405 411 419


0 1 2
0 Begroting 2020 Begroting 2019
1 Afvalstoffenheffing 107.000 107.000
2 Hondenbelasting 5.000 5.000
3 Onroerende-zaakbelastingen eigenaren woningen 1.000 1.000


0 1 2 3
0 Geraamde opbrengsten 2020 Opbrengsten obv artikel 12 Onbenutte capaciteit 2020
1 OZB woningen (eigenaren) 3.411.966 4.401.150 989.184
2 OZB niet-woningen (eigenaren) 1.283.694 1.273.978 -9.716
3 OZB niet-woningen (gebruikers) 823.016 1.098.142 275.126
4 Totaal 5.518.676 6.773.270 1.254.594


0 1
0 Stand
1 Stand per 1 januari 2019 15.024
2 Stortingen 2019 190
3 Onttrekkingen 2019 126
4 Stand per 31 december 2019 15.088
5 Stortingen 2020 53
6 Onttrekkingen 49
7 Prognose stand per 31 december 2020 15.092


0 1
0 Structureel:
1 Onbenutte belastingcapaciteit 1.255
2 Incidenteel:
3 Algemene Reserve 15.092
4 Totaal 16.347


0 1 2
0 Kans Score Kansscore
1 Komt gemiddeld meermalen per jaar voor 5 100%
2 Komt gemiddeld eenmaal per jaar voor 4 80%
3 Komt gemiddeld eenmaal per twee jaar voor 3 60%
4 Komt gemiddeld eenmaal per vijf jaar voor 2 40%
5 Komt gemiddeld minder dan eenmaal per vijf jaar voor 1 20%


0 1 2 3 4 5
0 Min. risico Max. risico Kans Gewogen max. risico Gewogen gem. risico
1 Algemene risico's
2 Rentestijging (2,4% i.p.v. 1,4%) 0 1.399.399 80% 1.119.519 559.760
3 Drie jaar vertraging in uitgifte bedrijventerreinen 0 1.631.248 80% 1.304.998 652.499
4 Voorraadrisico bedrijfsgronden in exploitatie na 2025 0 7.674.777 20% 1.534.955 767.478
5 Voorraadrisico bedrijfsgronden nog niet in exploitatie na 2025 0 475.161 80% 380.129 190.064
6 Projectgebonden risico's
7 Ontoereikend plankostenbudget grexcomplexen 0 340.000 80% 272.000 136.000
8 Bodem-/grondwaterverontreiniging/ archeologie 0 400.000 40% 160.000 80.000
9 Grondwaarde Vitaal Centrum Duiven fase 4 na herprogrammeren 0 667.060 80% 533.648 266.824
10 Grondwaarde Vitaal Centrum Duiven Woonpark na mogelijk herprogrammeren 0 911.106 80% 728.885 364.442
11 Waarde onroerend goed Vitaal Centrum Duiven 0 175.000 80% 140.000 70.000
12 Eén jaar vertraging gronduitgifte Vitaal Centrum Duiven 0 57.906 80% 46.325 23.162
13 Waarde onroerend goed Innofase 0 3.733.080 40% 1.493.232 746.616
14 Voorraadrisico RPW 0 14.484.070 20% 2.896.814 1.448.407
15 Totalen 0 31.948.807 10.610.505 5.305.253