Naam Landsmeer
Code 415
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 11435

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Niet (volledig) realiseren van de geraamde grondopbrengsten voor het Breekproject 70.0 600000.0 420000.0
Gemeentefonds Lagere dan geraamde uitkering uit het gemeentefonds 50.0 200000.0 100000.0
Aanbesteding Onverwachte overschrijding van budget voor inhuur 50.0 100000.0 50000.0
Kapitaalgoederen Niet geraamde hogere kosten voor onderhoud openbare ruimte 90.0 50000.0 45000.0
Belasting Afvelinzameling wordt duurder dan geraamd 90.0 50000.0 45000.0
Kapitaalgoederen Tegenvallende uitgaven bij investeringen in openbare ruimte 15.0 276688.0 41503.2
Bodemsanering Bodemverontreiniging bij uitvoering projecten in de openbare ruimte waarmee geen rekening is gehouden 20.0 200000.0 40000.0
Sociaal domein Huisvesting statushouders 50.0 75000.0 37500.0
GR / Verbonden partijen Tegenvallers bij liquidatie Baanstede 70.0 50000.0 35000.0
Sociaal domein Stijging aantal uitkeringsgerechtigden WWB 50.0 50000.0 25000.0

0 1 2 3 4 5
0 Kengetallen Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting na wijziging 2018 2019 2020 2021 2017
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd Solvabilieitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit (t.o.v. landelijk gemiddelde) 39% 39% 41% -2% -7% 117% 57% 57% 44% 2% 1% 116% 52% 52% 44% 2% 0% 116% 72% 72% 37% 2% 0% 116% 78% 78% 33% 1% 0% 116%
2 Belastingcapaciteit (o.b.v. financiele verhoudingswet) 85% 85% 85% 85% 85%


0 1 2 3
0 Signaleringstabel: Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd Solvabilieitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit (t.o.v. landelijk gemiddelde) <90% <90% >50% >0% <20% <95% 90-130% 90-130% 20-50% 0% 20-35% 95-105% >130% >130% <20% <0% >35% >105%
2 Belastingcapaciteit (o.b.v. financiele verhoudingswet) n.t.b. n.t.b. n.t.b.


0 1 2 3
0 Risico Kans Financieel gevolg Invloed
1 Niet (volledig) realiseren van de geraamde grondopbrengsten voor het Breekproject 70% € 600.000 45%
2 Lagere dan geraamde uitkering uit het gemeentefonds 50% € 200.000 8%
3 Onverwachte overschrijding van budget voor inhuur 50% € 100.000 4%
4 Niet geraamde hogere kosten voor onderhoud openbare ruimte 90% € 50.000 4%
5 Afvelinzameling wordt duurder dan geraamd 90% € 50.000 4%
6 Tegenvallende uitgaven bij investeringen in openbare ruimte 15% € 276.688 3%
7 Bodemverontreiniging bij uitvoering projecten in de openbare ruimte waarmee geen rekening is gehouden 20% € 200.000 3%
8 Huisvesting statushouders 50% € 75.000 3%
9 Tegenvallers bij liquidatie Baanstede 70% € 50.000 3%
10 Stijging aantal uitkeringsgerechtigden WWB 50% € 50.000 2%


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2
3
4
5
6


0 1
0 Zekerheidspercentage Bedrag
1 10% € 245.569
2 25% € 400.566
3 50% € 638.466
4 75% € 818.010
5 80% € 860.444
6 90% € 979.556
7 95% € 1.099.309
8 99% € 1.390.474


0 1
0 Statistiek Waarde
1 Minimum € 21.712
2 Maximum € 628.831
3 Gemiddeld € 286.002
4 Standaarddeviatie € 3.423.177
5 Absolute maximum € 21.712


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2
3
4
5
6


0 1
0 Omschrijving Bedrag
1 Algemene reserve Bestemmingsreserves Stille reserves Jaarresultaat Onvoorziene uitgaven Belastingcapaciteit 4.526.921 3.272.730 694.500 233.628 0 509.474
2 Totale weerstandscapaciteit 9.237.253


0 1
0 Weerstandscapaciteit : 1 Algemene reserve 2 Bestemmingsreserves 3 Stille reserves 4 Jaarresultaat 5 Onvoorziene uitgaven 6 Belastingcapaciteit


0 1
0 Risico's: Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / Aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / Arbo Product


0 1 2
0 Weerstandsnorm
1 Waarderings cijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 uitstekend
3 B 1.4-2.0 ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 voldoende
5 D 0.8-1.0 matig
6 E 0.6-0.8 onvoldoende
7 F <0.6 ruim onvoldoende


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Niet (volledig) realiseren van de geraamde grondopbrengsten voor het Breekproject 50.0 600000.0 300000.0
Gemeentefonds Lagere dan geraamde uitkering uit het gemeentefonds 50.0 200000.0 100000.0
Aanbesteding Onverwachte overschrijding van budget voor inhuur 50.0 100000.0 50000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging bij uitvoering projecten in de openbare ruimte waarmee geen rekening is gehouden 20.0 200000.0 40000.0
Kapitaalgoederen Tegenvallende uitgaven bij investeringen in openbare ruimte 15.0 240000.0 36000.0
Sociaal domein Onvoorziene extra kosten in verband met begeleiding statushouders 50.0 70000.0 35000.0
Sociaal domein Stijging aantal uitkeringsgerechtigden WWB 50.0 50000.0 25000.0
Projecten Vertraagde uitvoering van projecten die zijn opgenomen in het investeringsschema/beheerprogramma 40.0 50000.0 20000.0
Bodemsanering Gemeentelijke bijdrage bij een bodemsanering waarvan de vervuiler niet bekend is. 10.0 200000.0 20000.0
Overig Hogere dan geraamde kosten voor realisatie van maatregelen uit het dienstverleningsplan 25.0 74000.0 18500.0

0 1 2 3
0 Risico Kans Financieel gevolg Invloed
1 Niet (volledig) realiseren van de geraamde grondopbrengsten voor het Breekproject 50% € 600.000 44%
2 Lagere dan geraamde uitkering uit het gemeentefonds 50% € 200.000 11%
3 Onverwachte overschrijding van budget voor inhuur 50% € 100.000 6%
4 Bodemverontreiniging bij uitvoering projecten in de openbare ruimte waarmee geen rekening is gehouden 20% € 200.000 4%
5 Tegenvallende uitgaven bij investeringen in openbare ruimte 15% € 240.000 4%
6 Onvoorziene extra kosten in verband met begeleiding statushouders 50% € 70.000 3%
7 Stijging aantal uitkeringsgerechtigden WWB 50% € 50.000 3%
8 Vertraagde uitvoering van projecten die zijn opgenomen in het investeringsschema/beheerprogramma 40% € 50.000 2%
9 Gemeentelijke bijdrage bij een bodemsanering waarvan de vervuiler niet bekend is. 10% € 200.000 2%
10 Hogere dan geraamde kosten voor realisatie van maatregelen uit het dienstverleningsplan 25% € 74.000 2%


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
2


0 1
0 Zekerheids-percentage Bedrag
1 10% € 120.893
2 25% € 214.543
3 50% € 408.210
4 75% € 658.282
5 80% € 702.916
6 90% € 819.112
7 95% € 919.195
8 99% € 1.174.728


0 1
0 Statistiek Waarde
1 Minimum € 0
2 Gemiddeld € 452.066
3 Standaarddeviatie € 277.071
4 Absolute maximum € 3.527.989


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
1
2