Naam Oostzaan
Code 431
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 9735

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Basisregistratie personen 50.0 125000.0 62500.0
Informatieveiligheid Digitale Agenda 2020 50.0 50000.0 25000.0
Omgevingswet Omgevingswet None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planologische procedures 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Inkomensvoorziening 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Participatie 25.0 150000.0 37500.0
Sociaal domein Jeugdhulp 50.0 200000.0 100000.0
Sociaal domein Vluchtelingen 25.0 50000.0 12500.0
Sociaal domein WMO 25.0 200000.0 50000.0
Sociaal domein Participatiebedrijf 25.0 100000.0 25000.0
Sociaal domein Flexibilisering Jeugdgezondheidszorg 50.0 50000.0 25000.0
Belasting Beheer sportcomplexen en BTW 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 50.0 50000.0 25000.0
Kapitaalgoederen Gladheidbestrijding 50.0 80000.0 40000.0
GR / Verbonden partijen Afdracht HHNK 25.0 400000.0 100000.0
Kapitaalgoederen Rioleringen 25.0 100000.0 25000.0
ICT algemeen Generieke Digitale Infrastructuur 50.0 50000.0 25000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties 25.0 100000.0 25000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 200000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 25.0 100000.0 25000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
ICT algemeen Digitale Agenda 2020 50.0 50000.0 25000.0
Bodemsanering Planologische procedures 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Inkomensvoorziening 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Participatie 25.0 152000.0 38000.0
Sociaal domein Jeugdhulp 75.0 600000.0 450000.0
Sociaal domein Verstrekkingen sociaal domein 25.0 200000.0 50000.0
Overig Beheer sportcomplexen en BTW 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 50.0 50000.0 25000.0
Kapitaalgoederen Gladheidbestrijding 50.0 80000.0 40000.0
Grondexploitatie Huurinkomsten Kunstgreep 25.0 52000.0 13000.0
Kapitaalgoederen Baggerdepot 75.0 50666.6666666667 38000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures 50.0 100000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties 25.0 100000.0 25000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 200000.0 100000.0
Personeel Bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 25.0 152000.0 38000.0
Sociaal domein Flexibilisering Jeugdgezondheidszorg 50.0 50000.0 25000.0

0 1
0 Weerstandscapaciteit
1 Onvoorzien 30
2 Omvang Algemene Reserve per 1 januari 2017 3.977
3 Af: resultaatbestemming Jaarrekening 2017 - 272
4 Bij: begrote stortingen 2018 186
5 Af: begrote onttrekkingen 2018 -562
6 Subtotaal verwachte stand Algemene reserve per 1 januari 2019 3.395
7 Bij: Dotatie 2019 - 2021 inzake precario opbrengsten gasleiding en afbouw liander 1.123
8 Af: Onttrekkingen 2019 -215
9 Verwachte weerstandscapaciteit 4.266 per 2022


0 1
0 Weerstandscapaciteit
1 Onvoorzien 30
2 Omvang Algemene Reserve per 1 januari 2018 3.977
3 Bij: Jaarrekeningresultaat 2016 -272
4 Bij: begrote storting 2017 186
5 Af: begrote onttrekkingen 2018 -562
6 Subtotaal verwachte stand Algemene reserve per 1 januari 2018 3.395


0
0 Weerstandscapaciteit
1 Bij: Dotatie 2017 - 2020 inzake precario opbrengsten gasleiding en afbouw 1.123 Liander
2 Bij: onbenutte belastingcapaciteit 44% (€ 1.650.000 ,- per jaar) 6.600
3 Verwachte weerstandscapaciteit per 2022 10.866


0 1 2 3
0 Netto schuldquote 31-12 JR 2017 BG 2018 BG 2019
1 A Vaste schulden 27.600 26.796 27.600
2 B Netto vlottende schuld 5.055 2.500 5.057
3 C Overlopende passiva 1.302 0 1.259
4 D Financiële Activa (excl verstr. leningen 1.195 752 1.195
5 E Uitzettingen < 1 jaar 5.968 783 5.817
6 F Liquide middelen 146 250 147
7 G Overlopende activa 30 50 30
8 H Totale baten excl. Mutaties reserves 22.132 18.329 20.086
9 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-120.27 % 148.19 % 133.06% G)/H*100%


0 1 2 3
0 Netto schuldquote 31-12 JR 2017 BG 2018 BG 2019
1 A Vaste schulden 27.600 26.496 27.600
2 B Netto vlottende schuld 5.055 2.500 5.057
3 C Overlopende passiva 1.302 0 1.259
4 D Financiële Activa (incl verstr. leningen 1.623 1.180 1.623
5 E Uitzettingen < 1 jaar 5.968 783 5.817
6 F Liquide middelen 146 250 147
7 G Overlopende activa 30 50 30
8 H Totale baten excl. Mutaties reserves 22.132 18.329 20.086
9 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-118.34 % 145.85 % 130.93 % G)/H*100%


0
0 Grondexploitatie 31-12 JR 2017 BG 2018 BG 2019
1 A Niet in expl. genomen bouwgronden 0 0 0
2 B Bouwgronden in exploitatie 58 0 0
3 C Totale baten (excl. mutaties reserves) 21.708 18.329 0
4 Grondexploitatie (A+B) / C x 100% 0,27 % 0 % 0 %


0 1 2 3
0 Structurele exploitatieruimte 31-12 JR 2017 BG 2018 BG 2019
1 A Totale structurele lasten 22.132 18.492 20.044
2 B Totale structurele baten 21.708 18.329 20.086
3 C. Structurele toevoegingen aan reserves 0 150 150
4 D. Structurele onttrekkingen aan reserves 0 338 320
5 E. Totale baten excl. mutaaties reserves 21.708 18.329 20.086
6 Structurele Exploitatieruimte ((B-A) + (D-- 1,95 % 0,14 % 1.06 % C)) / E x 100%


0 1 2 3
0 Belastingcapaciteit Woonlasten JR 2017 BG 2018 BG 2019 meerpersoonshuishouden 31-12
1 A OZB lasten bij gezin met gem. WOZ * 320 277 284
2 B Rioolheffing bij gezin met gem. WOZ 285 287 294
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 290 292 299
4 D. Eventuele heffingskorting 0 0 0
5 E. Totale woonlasten gemiddelde WOZ 895 856 877
6 F. Woonlasten landelijk gemiddelde (T-1) ** 726 723 730
7 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde 123.27 % 118.39 % 120.14 % (E/F) x 100%


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Finan kanReken Risico Risico cieel s % bedrabedraProgramma belang Inc. g Str. g
1 Dienstverlening Digitale Agenda 2020 50 2 50 25
2 Ruimtelijke ontwikkeling Planologische procedures 50 2 50 25
3 Sociaal Domein Inkomensvoorziening 100 2 50 50
4 Participatie 150 1 25 38
5 Jeugdhulp 600 3 75 450
6 Verstrekkingen sociaal domein 200 1 25 50
7 Maatschappelijke participatie Beheer sportcomplexen en BTW 50 2 50 25
8 Leerlingenvervoer 50 2 50 25
9 Leefomgeving Gladheidbestrijding 80 2 50 40
10 Huurinkomsten Kunstgreep 50 1 25 13
11 Baggerdepot 50 3 75 38
12 Juridische procedures 100 2 50 50
13 Bestuur en Organisatie Gemeentegaranties 100 1 25 25
14 Algemene uitkering 200 2 50 100
15 Bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie
16 Paragrafen Verbonden partijen 150 1 25 38
17 Flexibilisering Jeugdgezondheidszorg 50 2 50 25
18 Totaal 138 879


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
ICT algemeen Digitale Agenda 2020 50.0 50000.0 25000.0
Bodemsanering Planologische procedures 50.0 50000.0 25000.0
BUIG Participatie 25.0 150000.0 37500.0
Sociaal domein Jeugdhulp 75.0 200000.0 150000.0
Sociaal domein WMO 25.0 200000.0 50000.0
Overig Kunstgrasvelden 75.0 350000.0 262500.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 50.0 50000.0 25000.0
Overig Gladheidsbestrijding 50.0 80000.0 40000.0
Overig Riolering 50.0 200000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures 50.0 100000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties 25.0 100000.0 25000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 200000.0 100000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Sociaal Domein Participatie 150 1 25 38
1 Jeugdhulp 200 3 75 150
2 WMO 200 1 25 50
3 Maatschappelijke participatie Kunstgrasvelden 350 3 75 262
4 Leerlingenvervoer 50 2 50 25
5 Leefomgeving Gladheidbestrijding 80 2 50 40
6 Riolering 200 2 50 100
7 Juridische procedures 100 2 50 50
8 Bestuur en Organisatie Gemeentegaranties 100 1 25 25
9 Algemene uitkering 200 2 50 100
10 Totaal 337 553


0 1
0 Weerstandscapaciteit
1 Omvang Algemene Reserve per 1 januari 2018 3.447
2 Bij: resultaatbestemming Jaarrekening 2018 4
3 Af: vastgestelde mutaties 2019 -414
4 Subtotaal verwachte stand Algemene reserve per 1 januari 2020 3.037
5 Omvang van de post onvoorzien 30
6 Bij: Dotatie 2020 + 2021 inzake precario opbrengsten gasleiding en afbouw liander 861
7 Af: Onttrekkingen 2021-2023 0
8 Verwachte weerstandscapaciteit per 2023 3.928


0 1
0 Weerstandscapaciteit
1 Omvang Algemene Reserve per 1 januari 2019 3.447
2 Bij: Jaarrekeningresultaat 2018 4
3 Af: vastgestelde mutaties 2019 -414
4 Subtotaal verwachte stand Algemene reserve per 1 januari 2020 3.037
5 Omvang van de post onvoorzien 30
6 Bij: Dotatie 2021 inzake precario opbrengsten gasleiding en afbouw Liander 861
7 Bij: onbenutte belastingcapaciteit (€1.143.000 per jaar) 4.572
8 Verwachte weerstandscapaciteit per 2023 inclusief onbenutte 8.500 belastingruimte


0 1 2 3 4 5 6
0 Programma Risico Financieel belang Risico kans Reken% Risico bedrag Incidenteel Risico bedrag Structureel
1 Dienstverlening Digitale Agenda 2020 50 2 50 25
2 Ruimtelijke ontwikkeling Planologische procedures 50 2 50 25


0 1 2 3 4 5 6
0 Netto schuldquote JR 2018 BG 2019 BG 2020 BG 2021 BG 2022 BG 2023
1 A Vaste schulden 28.996 27.600 32.006 33.806 35.456 36.756
2 B Netto vlottende schuld 1.292 5.057 983 831 2.405 1.882
3 C Overlopende passiva 763 1.259 1.230 1.113 649 572
4 D Financiële Activa (excl. verstr. leningen 1.207 1.195 1.172 1.172 1.172 1.172
5 E Uitzettingen < 1 jaar 2.208 5.817 3.880 3.525 3.685 3.350
6 F Liquide middelen 148 147 147 147 147 147
7 G Overlopende activa 638 30 30 30 30 30
8 H Totale baten excl. Mutaties reserves 19.842 20.086 20.824 21.144 20.928 21.244
9 Netto schuldquote (A+B+C-D136,70 % 133,06 % 139,35 % 146,03 % 159,96 % 162,45 % E-F-G)/H*100%


0 1 2 3 4 5 6
0 Netto schuldquote JR 2018 BG 2019 BG 2020 BG 2021 BG 2022 BG 2023
1 A Vaste schulden 28.996 27.600 32.006 33.806 35.456 36.756
2 B Netto vlottende schuld 1.292 5.057 983 831 2.405 1.882
3 C Overlopende passiva 763 1.259 1.230 1.113 649 572
4 D Financiële Activa (incl. verstr. leningen 1.661 1.623 1.635 1.635 1.635 1.635
5 E Uitzettingen < 1 jaar 2.208 5.817 3.880 3.525 3.685 3.350
6 F Liquide middelen 148 147 147 147 147 147
7 G Overlopende activa 638 30 30 30 30 30
8 H Totale baten excl. Mutaties reserves 19.842 20.086 20.824 21.144 20.928 21.244
9 Netto schuldquote (A+B+C-D134,39 % 130,93 % 137,13 % 143,84 % 157,75 % 160,27 % E-F-G)/H*100%


0
0 JR BG BG BG BG BG Solvabiliteitratio 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 A. Eigen vermogen 5.012 4.986 5.349 5.128 5.034 5.087
2 B. Balanstotaal 38.010 40.745 41.434 42.856 45.562 46.447
3 Solvabiliteit (A/B) x 100 % 13.19 % 12.24 % 12.91 % 11.97 % 11.05 % 10.95 %


0 1 2 3 4 5 6
0 Grondexploitatie JR 2018 BG 2019 BG 2020 BG 2021 BG 2022 BG 2023
1 A Niet in expl. genomen bouwgronden 0 0 0 0 0 0
2 B Bouwgronden in exploitatie 90 0 0 0 0 0
3 C Totale baten (excl. mutaties reserves) 19.195 0 0 0 0 0
4 Grondexploitatie (A+B) / C x 0,47 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100%


0 1 2 3 4 5 6
0 Structurele exploitatieruimte JR 2018 BG 2019 BG 2020 BG 2021 BG 2022 BG 2023
1 A Totale structurele lasten 19.642 20.044 20.518 20.847 21.200 21.465
2 B Totale structurele baten 19.195 20.086 20.973 21.385 21.199 21.515
3 C Structurele toevoegingen aan reserves 645 150 376 486 -2 0
4 D Structurele onttrekkingen aan reserves 1.097 320 61 10 0 0
5 E Totale baten excl. mutaties reserves 19.195 20.086 20.824 21.144 20.928 21.244
6 Structurele Exploitatieruimte 0,03 % 1,06 % 0,67 % 0,29 % 0 % 0,24 % ((B-A) + (D - C)) / E x 100 %


0 1 2 3 4 5 6
0 Belastingcapaciteit JR 2018 BG 2019 BG 2020 BG 2021 BG 2022 BG 2023
1 A OZB lasten bij gezin met gem. WOZ * 277 284 333 333 333 333
2 B Rioolheffing bij gezin met gem. WOZ * 287 294 298 298 298 298
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 292 299 336 336 336 336
4 D Eventuele heffingskorting 0 0 0 0 0 0
5 E Totale woonlasten met een gem. WOZ * 856 877 967 967 967 967


0
0 JR BG BG BG BG BG Belastingcapaciteit 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 F Woonlasten landelijk gemiddelde (T-1) /** 723 730 733 733 733 733
2 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde 118,4 % 120,1 % 131,9 % 131,9% 131,9% 131,9% (E/F) x 100 %