Naam Grave
Code 786
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 12419

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig n/a None None None
Personeel n/a None None None
GR / Verbonden partijen n/a None None None
GR / Verbonden partijen n/a None None None
Kapitaalgoederen n/a None None None
GR / Verbonden partijen n/a None None None
Gemeentefonds n/a None None None
Overig n/a None None None
GR / Verbonden partijen n/a None None None
Grondexploitatie n/a None None None
Grondexploitatie n/a None None None
Belasting n/a None None None
Belasting n/a None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims n/a None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims n/a None None None
Dividend/Rente n/a None None None
Personeel n/a None None None
Overig n/a None None None
Grondexploitatie Gemeentelijke bouwgrondexploitaties None None None
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 10.0 773000.0 77300.0
Personeel Arbeidsongeschiktheid bestuurders 10.0 150000.0 15000.0
Sociaal domein Sociaal domein (Jeugdwet, WMO en P-wet) 90.0 582000.0 523800.0
GR / Verbonden partijen Deelneming in overige gemeenschappelijke regelingen 30.0 70000.0 21000.0
GR / Verbonden partijen Taakstelling Werkorganisatie CGM 70.0 135000.0 94500.0
GR / Verbonden partijen Realisatie Brede Scholen 50.0 50000.0 25000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Noord 70.0 112000.0 78400.0
GR / Verbonden partijen Dienstencentrum gemeente Cuijk 90.0 65000.0 58500.0

0 1 2
0 WeerstandsJaarBegroting capaciteit rekening 2018 ... 2016
1 (bedragen x € 1.000)
2 Weerstandscapaciteit exploitatie: Onbenutte belasting­ capaciteit: ­ OZB Onvoorzien 566 512 25
3 Totaal structureel Weerstandscapaciteit vermogen: Resultaat Vrij aanwendbare reserves Stille reserves 566 389 13.833 pm 537 ­233 11.507 pm
4 Totaal incidenteel 13.444 11.274
5 T otaal weerstandscapaciteit 14.010 11.811


0 1 2 3 4
0 Gewaarborgde geldleningen Arbeidsongeschiktheid bestuurders Sociaal domein (Jeugdwet, WMO en P­wet) Deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen Taakstelling Werkorganisatie CGM Realisatie brede scholen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Noord Dienstencentrum gemeente Cuijk I I S I I I S S 773.000 150.000 582.000 70.000 135.000 50.000 112.000 65.000 10% 10% 90% 30% 70% 50% 70% 90% 77.300 15.000 523.800 21.000 94.500 25.000 78.500 58.500
1 Totaal incidentele risico’s 1.178.000 232.800
2 T otaal structurele risico’s 759.000 660.700
3 B enodigde weerstandscapaciteit 2.875.600


0 1
0 A. Vaste schulden 20.378
1 B. Netto vlottende schulden 5.500
2 C. Overlopende passiva 1.459
3 D. Saldo financiële vaste activa (art. 36 d, e, f) 247
4 E. Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar 4.000
5 F. Liquide middelen G. Overlopende activa H. Saldo Baten (minus reservemutaties) 160 70 27.027
6 Netto schuldquote 85%


0 1
0 Solvabiliteit 50% 41% 40% 32% 31% 30% 30% 29% 30% 20% 10% 0%
1 2016 2017 2018 2019 2020 2021


0 1
0 Netto schuldquote F. Liquide middelen A. Vaste schulden G. Overlopende activa 160 20.378 70
1 H. Saldo Baten (minus reservemutaties) B. Netto vlottende schulden 85% Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 100% 27.027 87% 86% 5.500 84% 79%
2 H 63% 80% C. Overlopende passiva 1.459 ieronder het verloop van de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen:
3 60% D. Saldo fi nanciële vaste 24% 40% 20% activa (art 36 b,c,d,e,f) 1.687 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen
4 0% E. Uitzettingen met een rente 2016 2017 2018 100% 79% 79% typische looptijd < 1 jaar 80% 4.000 2019 2020 2021 82% 81%
5 D ( 58% F. Liquide middelen 60% G. Overlopende activa A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 40% 18% 20% Bedragen x €1.000 H. Saldo Baten (minus A. Vaste schulden 0% reservemutaties) B. Netto vlottende schulden 160 e netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen bedraagt voor het jaar 2018: 79%. 70 27.027 20.378 5.500
6 D C. Overlopende passiva 2016 2017 2018 2019 D. Saldo financiële vaste activa (art 36 b,c,d,e,f) Netto schuldquote gecorE. Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar rigeerd voor alle leningen F. Liquide middelen E. Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar 4.000 1.459 2020 2021 1.687 79% 4.000 e algemene landelijke normen die worden gehanteerd voor de netto schuldquote zijn de volgende: 160


0 1
0 2 te verlagen. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen . Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. Deze ratio geeft 100% inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 82% 81% 79% 79% 80% 58% 60% 40% 18% 20% 0%
1 geen aanleiding om de schuld 2016 2017 2018 2019 2020 2021


0 1 2
0 Voldoende Hoger dan 50% conclusie dat het Deze ratio geeft aan in solvabiliteitsratio enigszins stijgt vanaf 2017 en daarna hoeverre de gemeente relatief constant is en in de aan haar lange termijn categorie matig valt. fi nanciële verplichtingen kan voldoen. Op basis van de ontwikkeling is de conclusie dat het solva­ biliteitsratio enigszins stijgt vanaf 2017 en daar­ na relatief constant is en in de categorie matig valt. Uiteraard zal in de komende jaren gewerkt worden aan de verdere verbetering van de -285 27.027 solvabiliteit. Kengetal grondexploitatie -1,1%
1 Matig . Grondexploitatie Op de boekwaarde van alle gronden, dus zowel onderhanden werk en niet in exploitatie genomen gronden, is de 20% tot 50%
2 verliesvoorziening in mindering gebracht. Daarmee wordt de economische waarde als balanswaarde getoond. Onvol­ Een hoog percentage duidt er op hoeveel van de jaarlijkse ontvangsten nodig zijn om de boekwaarde af te lossen. doende et kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) 62 baten. De grondexploitatie bedraagt voor het jaar 2018: -1,1%. A+B)/C x 100% A. Totaal activa NIEGG – voorziening verlieslatende complexen B. Totaal activa BIE C. Saldo Baten (minus reservemutaties) Lager dan 20% Bedragen x €1.000


0 1 2
0 Voldoende Tot 100% inkomsten is op orde en is er Gezien de percentages geen aanleiding om de schuld te verlagen. van 79 en 85 procent vallen deze in de cate­ gorie “voldoende”. De schuld als aandeel van de inkomsten is op orde en is er geen aanleiding om de schuld te verlagen.
1 2 Matig . Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. Deze ratio geeft 100% tot 130%
2 inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onvol­ doende Hoger dan 130%


0 1
0 Grondexploitatie 1,7% 1,2% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% -1,1% -2,0% -4,0% -4,0%
1
2 -6,0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021


0 1 2
0 Voldoende Hoger dan 0% Voor 2018 is de structurele exploitatie­ ruimte voldoende. Het percentage van 0,5% geeft aan dat de structurele lasten lager zijn dan de structurele baten.
1 Matig 0%
2 Onvol­ doende Lager dan 0%


0 1 2
0 baten en structurele lasten. De structurele exploitatieruimte bedraagt voor het jaar 2018: 0,5%. Voldoende ((A-B)+(D-C)) / E) x 100% Lager dan 20% Gezien het percentage van ­1,1% in het jaar 2018 valt deze in de categorie “voldoende”. De waarde 27.609 van de grond ten op­ 28.065 583 zichte van de totale baten is relatief klein. 27.027 0,5%
1 Matig Bedragen x €1.000 20­35%
2 A. Structurele baten B. Structurele lasten Onvol­ C. Structurele onttrekkingen aan reserves doende D. Structurele toevoegingen aan reserves E. Saldo baten (minus reservemutaties) Kengetal structurele exploitatieruimte ieronder het verloop van het kengetal structurele exploitatieruimte: Hoger dan 35%


0 1
0 Belastingcapaciteit Ruimte voor verhoging 40% 22% 21% 21% 21% 21% 20% 20% 0%
1 2016 2017 2018 2019 2020 2021


0 1 2
0 Voldoende Lager dan 95% hanteert een woonlastendruk De gemeente Grave zit rond het Nederlands gemiddelde. in de categorie matig en kan haar woonlasten met 21% laten stijgen voordat de artikel 12 norm bereikt wordt. Grave hanteert een woon­ lastendruk rond het Nederlands gemiddelde.
1 Matig Van 95% t/m 105%
2 Onvol­ doende Hoger dan 105%


0 1
0 Kengetal Belastingcapaciteit 120% 100% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
1 2016 2017 2018 2019 2020 2021


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 10.0 205000.0 20500.0
Personeel Arbeidsongeschiktheid bestuurders 10.0 250000.0 25000.0
Overig Verkoop gebouw Katrien 50.0 250000.0 125000.0
Sociaal domein Sociaal domein (Jeugdwet, WMO en P-wet) 90.0 586000.0 527400.0
GR / Verbonden partijen Deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen 30.0 70000.0 21000.0
Onderwijs Realisatie brede scholen 50.0 50000.0 25000.0
Kapitaalgoederen Verkoop gebouw Katrien 50.0 25000.0 12500.0

0 1 2
0 Voldoende Lager dan 95% wordt. Grave hanteert een De gemeente Grave zit woonlastendruk rond het in de categorie matig en Nederlands gemiddelde. kan haar woonlasten met 22% laten stijgen voordat de artikel 12 norm bereikt wordt. Grave hanteert een woon-lastendruk rond het Nederlands gemiddelde.
1 Matig Van 95% t/m 105%
2 Onvol-doende Hoger dan 105%