Naam Opsterland
Code 86
Provincie Friesland
Inwonertal 29753

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Uitgaven Decentralisatie Jeugd en WMO overschrijden de geraamde bedragen 40.0 1200000.0 480000.0
Personeel Meerjarige afname WSW-medewerkers verloopt trager dan verwacht 60.0 385000.0 231000.0
GR / Verbonden partijen Financiële consequenties herstructurering Caparis NV 15.0 864750.0 129712.5
Grondexploitatie Tegenvallende resultaten grondexploitaties. 25.0 500000.0 125000.0
GR / Verbonden partijen Borgstellingen. 1.0 28240000.0 282400.0
Energietransitie Invoering Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD, zie ook P-Brief 2017) 90.0 432000.0 388800.0
Projecten Financiële tegenvallers grote projecten 10.0 20000000.0 2000000.0
GR / Verbonden partijen Faillissement of opheffing verbonden partijen. 10.0 500000.0 50000.0
Sociaal domein Bezuinigingen vanuit het Rijk, open einde financiering en steeds toenemende decentralisatie. 25.0 750000.0 187500.0
Gemeentefonds Er is een risico dat de uitkering uit het gemeentefonds in een volgende circulaire wordt verlaagd. 70.0 600000.0 420000.0

0 1 2
0 Directe kosten
1 Totaal van de gemeentelijke lasten € 571.593
2 Totaal van de gemeentelijke baten; niet zijnde heffingen € -
3 Netto directe kosten taakveld € 571.593
4 Indirecte kosten
5 BTW € -
6 Overhead en rente € 269.341
7 Netto indirecte kosten taakveld € 269.341
8 Totale lasten product 'Omgevingsvergunningen' € 840.934
9 Totale heffingen
10 Heffingen € 470.669
11 Totale heffingen product 'Omgevingsvergunningen' € 470.669
12 Dekkingspercentage 56%


0 1 2 3 4
0 Risico Kans maximaal financieel gevolg Totaal risico invloed
1 Uitgaven Decentralisatie Jeugd en WMO overschrijden de geraamde bedragen 40% € 1.200.000 € 480.000 11%
2 Meerjarige afname WSW-medewerkers verloopt trager dan verwacht 60% € 385.000 € 231.000 5%
3 Financiële consequenties herstructurering Caparis NV 15% € 864.570 € 129.686 3%
4 Tegenvallende resultaten grondexploitaties. 25% € 500.000 € 125.000 3%
5 Borgstellingen. 1% € 28.240.000 € 282.400 7%
6 Invoering Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD, zie ook P-Brief 2017) 90% € 432.000 € 388.800 9%
7 Financiële tegenvallers grote projecten 10% € 20.000.000 € 2.000.000 47%
8 Faillissement of opheffing verbonden partijen. 10% € 500.000 € 50.000 1%
9 Bezuinigingen vanuit het Rijk, open einde financiering en steeds toenemende decentralisatie. 25% € 750.000 € 187.500 4%
10 Er is een risico dat de uitkering uit het gemeentefonds in een volgende circulaire wordt verlaagd. 70% € 600.000 € 420.000 10%


0 1 2 3
0 incidenteel weerstandsvermogen (bedragen x € 1.000)
1 algemene reserve 1 januari 2018:
2 algemene reserve deel buffer 7.500
3 algemene reserve deel investeringen 1.782
4 algemene reserve vrij deel 2.803
5 totaal algemene reserve 12.085
6 totaal bestemmingsreserves 9.849
7 totale incidentele weerstandscapaciteit 1 januari 2018 21.934


0 1
0 algemene reserve (bedragen x € 1.000)
1 saldo
2 saldo verantwoording 2016 13.360
3 mutaties in 2017:
4 resultaat 2016 1.275
5 resultaatbestemmingen 2016 151-
6 veldverlichting Wispolia 22-
7 project kansen Beetsterzwaag 95-
8 dekking neg resultaat begroting 2017 2.282-
9 saldo na genomen raadsbesluiten 12.085


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 BALANS MEERJARENPERSPECTIEF 2016-2020 (bedragen x € 1.000)
1 ACTIVA eind eind eind eind eind eind 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PASSIVA eind eind eind eind eind eind 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Vaste activa Vaste passiva
3 Immateriële vaste activa 1.226 1.183 1.139 1.095 1.052 1.008 Eigen vermogen 25.006 24.678 24.483 24.550 25.122 26.767
4 Materiële activa 64.398 69.168 74.785 75.981 73.190 69.943 Voorzieningen 14.134 16.194 17.829 19.611 20.350 21.894
5 Financiële activa 13.920 13.827 13.731 1.326 1.225 1.121 Vaste schulden 37.467 32.385 27.301 12.907 10.818 8.726
6 Totaal vaste activa 79.545 84.178 89.655 78.402 75.467 72.072 Totaal vaste passiva 76.608 73.258 69.613 57.068 56.290 57.386
7 Vlottende activa Vlottende passiva
8 Voorraden 3.361 2.770 1.325 679 1.245 1.042 Netto-vlottende schulden 9.225 9.225 9.225 9.225 9.225 9.225
9 Uitzettingen < 1 jaar 7.937 7.937 7.937 7.937 7.937 7.937 - - - - - - -
10 Liquide middelen 4.078 1 1 1 1 1 Liquide middelen - 4.814 13.491 15.137 13.545 8.852
11 Overlopende activa 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 Overlopende passiva 10.606 9.106 8.106 7.106 7.106 7.106
12 Totaal vlottende activa 16.894 12.225 10.781 10.135 10.700 10.497 Totaal vlottende passiva 19.832 23.145 30.823 31.468 29.877 25.184
13 Totaal activa 96.439 96.403 100.435 88.536 86.167 82.570 Totaal passiva 96.439 96.403 100.435 88.536 86.167 82.570


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Kengetallen Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 1 Netto schuldquote 59,83% 66,60% 65,94% 48,65% 44,83% 34,73%
2 Netto schuldquote excl. verstrekte leningen 41,19% 47,03% 47,72% 47,20% 43,48% 33,54%
3 2 Solvabiliteitsratio 25,93% 25,60% 24,38% 27,73% 29,16% 32,42%
4 3 Structurele exploitatieruimte 1,14% -2,52% 0,15% 0,88% 1,08% 1,36%
5 4 Grondexploitatie 4,59% 4,00% 1,80% 0,95% 1,79% 1,48%
6 5 Belastingcapaciteit 93,08% 94,07% 94,07% 94,07% 94,07% 94,07%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Uitgaven Decentralisatie Jeugd en WMO overschrijden de geraamde bedragen 50.0 1500000.0 750000.0
Sociaal domein Meerjarige afname WSW-medewerkers verloopt trager dan verwacht 60.0 400000.0 240000.0
GR / Verbonden partijen Financiële consequenties herstructurering Caparis NV 15.0 800000.0 120000.0
Grondexploitatie Tegenvallende resultaten grondexploitaties. 15.0 1000000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen Borgstellingen. 1.0 27000000.0 270000.0
Energietransitie Financiële consequenties invoering BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) 90.0 2000000.0 1800000.0
Projecten Financiële tegenvallers grote projecten 10.0 20000000.0 2000000.0
Gemeentefonds De uitkering uit het gemeentefonds is in een volgende circulaire mogelijk lager dan verwacht. 50.0 1000000.0 500000.0

0 1 2 3 4
0 Risico Kans maximaal financieel gevolg invloed Totaal risico
1 Uitgaven Decentralisatie Jeugd en WMO overschrijden de geraamde bedragen 50% € 1.500.000 13% € 750.000
2 Meerjarige afname WSW-medewerkers verloopt trager dan verwacht 60% € 400.000 4% € 240.000
3 Financiële consequenties herstructurering Caparis NV 15% € 800.000 2% € 120.000
4 Tegenvallende resultaten grondexploitaties. 15% € 1.000.000 3% € 150.000
5 Borgstellingen. 1% € 27.000.000 5% € 270.000
6 Financiële consequenties invoering BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) 90% € 2.000.000 31% € 1.800.000
7 Financiële tegenvallers grote projecten 10% € 20.000.000 34% € 2.000.000
8 De uitkering uit het gemeentefonds is in een volgende circulaire mogelijk lager dan verwacht. 50% € 1.000.000 9% € 500.000


0 1 2 3 4
0
1 totaal € 53.700.000 100% € 5.830.000


0 1 2
0 Incidenteel weerstandsvermogen (bedragen x € 1.000)
1 Algemene reserve 1 januari 2019:
2 Algemene reserve deel buffer 7.500
3 Algemene reserve deel investeringen 1.582
4 Algemene reserve vrij deel 3.670
5 Totaal algemene reserve 12.752
6 Totaal bestemmingsreserves 8.893
7 Totale incidentele weerstandscapaciteit 1 januari 2019 21.645


0 1
0 Algemene reserve (bedragen x € 1.000)
1 Saldo
2 Saldo verantwoording 2018 14.528
3 Mutaties in 2018:
4 Resultaat 2017 2.586
5 Resultaatbestemmingen 2017 168-
6 Verkeersknelpunten Sinneblomstrjitte 200-


0 1
0 Kansen culturele hoofdstad 87-
1 MFA Gorredijk 1.083-
2 Dekking negatief resultaat begroting 2018 2.824-
3 Saldo na genomen raadsbesluiten 12.752


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Kengetallen Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 1 Netto schuldquote 58,98% 65,94% 42,01% 42,98% 60,08% 61,33%
2 Netto schuldquote excl. verstrekte leningen 40,80% 47,72% 42,01% 42,98% 60,08% 61,33%
3 2 Solvabiliteitsratio 28,22% 24,38% 26,23% 25,88% 22,29% 22,69%
4 3 Structurele exploitatieruimte -1,21% 0,15% -0,03% 0,37% 0,44% -3,42%
5 4 Grondexploitatie 3,64% 1,80% 2,51% 2,57% 2,28% 2,98%
6 5 Belastingcapaciteit 97,93% 94,07% 94,07% 94,07% 94,07% 94,07%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Areaal Hoeveelheid Kwaliteitsniveaus beheer en onderhoud verharding per structuurelement
1 Bedrijven terreinen Buiten gebied Centra Groen gebieden / Parken Hoofd wegen Woon gebieden
2 Fietspaden 85km Hoog Basis Hoog Zeer Hoog Basis Hoog


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Uitgaven Decentralisatie Jeugd en WMO overschrijden de geraamde bedragen 50.0 3000000.0 1500000.0
Grondexploitatie Tegenvallende resultaten grondexploitaties 15.0 1500000.0 225000.0
GR / Verbonden partijen Borgstellingen 1.0 25000000.0 250000.0
Energietransitie Financiële consequenties invoering BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) 50.0 1000000.0 500000.0
Projecten Financiële tegenvallers projecten 10.0 2000000.0 200000.0
Gemeentefonds De uitkering uit het gemeentefonds is in een volgende circulaire mogelijk lager dan verwacht 50.0 1000000.0 500000.0
Personeel Mogelijke WW verplichtingen tijdelijk personeel 25.0 1000000.0 250000.0

0 1 2 3 4
0 Risico Kans maximaal financieel gevolg invloed Totaal risico
1 Uitgaven Decentralisatie Jeugd en WMO overschrijden de geraamde bedragen 50% € 3.000.000 44% € 1.500.000
2 Tegenvallende resultaten grondexploitaties 15% € 1.500.000 7% € 225.000
3 Borgstellingen 1% € 25.000.000 7% € 250.000
4 Financiële consequenties invoering BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) 50% € 1.000.000 15% € 500.000
5 Financiële tegenvallers projecten 10% € 2.000.000 6% € 200.000
6 De uitkering uit het gemeentefonds is in een volgende circulaire mogelijk lager dan verwacht 50% € 1.000.000 15% € 500.000
7 Mogelijke WW verplichtingen tijdelijk personeel 25% € 1.000.000 7% € 250.000
8 € 34.500.000 100% € 3.425.000


0
0 Incidenteel weerstandsvermogen
1 Algemene reserve 1 januari 2020: Algemene reserve buffer 7.500 Algemene reserve vrij deel 2.363 Totaal algemene reserve 9.863 Totaal bestemmingsreserves 7.243 Totaal incidenteel weerstandsvermogen 1 januari 2020 17.106
2


0 1
0 Verloop algemene reserve
1 Saldo volgens Verantwoording 2018 Mutaties in 2019: Resultaat 2018 Resultaatbestemming 2018 Kansen Beetsterzwaag Dekking negatief resultaat begroting 2019 Dekking negatief resultaat perspectiefbrief 2019 13.281 2.485 -452 -24 -3.148 -2.279
2 Saldo algemene reserve na genomen raadsbesluiten 9.863


0 1 2 3 4 5 6
0 Tabel kengetallen
1 Kengetal Jaarrek 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
2 Netto schuldquote Idem excl verstrekte leningen Solvabiliteit Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit 51,61% 35,55% 27,17% -8,65% 2,21% 94,07% 42,01% 42,01% 26,23% -0,03% 2,51% 94,07% 38,20% 38,20% 23,61% -0,46% 2,43% 95,26% 31,68% 31,68% 24,62% 1,07% 2,35% 95,26% 30,68% 30,68% 24,71% -1,20% 2,32% 95,26% 27,57% 27,57% 25,92% 0,70% 2,92% 95,26%