Naam Beesel
Code 889
Provincie Limburg
Inwonertal 13444

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal domein None None None
Dividend/Rente Schatkistbankieren None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims / Verzekeringen None None None
Grondexploitatie Drakenrijk None None None
GR / Verbonden partijen APPA-fonds None None None
ICT algemeen ICT None None None
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen None None None
Sociaal domein Precedentwerking maatwerkbijdrages None None None
GR / Verbonden partijen Dreigend faillissement van verbonden partijen None None None
GR / Verbonden partijen Dreigend faillissement van derden bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan None None None
Overig Tegenvallende realisatie op begrote subsidieverwachtingen. None None None

0 1 2 3 4 5
0 Sociale uitkeringen (WWB /Participatiewet) € 500 2 3 6 € 150
1 WMO / AWBZ / WVG € 100 2 2 4 € 50
2 Decentralisatie Jeugdzorg € 500 3 3 9 € 400
3 WSW / WAA € 200 2 2 4 € 100
4 Leerlingenvervoer € 25 2 1 2 € 10
5
6 Totaal € 1.325 € 710


0 1 2 3 4 5 6
0 a 1.2 Schatkistbankieren 50 4 2 8 25
1 b 1.3.1 Onderverzekering 1.000 1 4 4 100
2 c 1.3.2 Natuurrampen 1.000 1 4 4 100
3 d 1.4 Drakenrijk 972 1 4 4 139
4 e 1.5 APPA-fonds 300 1 3 3 100
5 f 1.6 ICT 300 2 3 6 50
6 g 1.7 Gemeenschappelijke regelingen 4.500 1 5 5 500
7 h 1.8 Precedentwerking maatwerkbijdr 250 2 2 4 100
8
9 Totaal 8.372 1.114


0 1 2 3 4
0 Saldo 31 december 2018 2019 2020 2021
1 Algemene Reserve Bestemmingsreserves Waarvan bruteringsreseres Voorzieningen € 1.900 € 18.957 € 2.613 € 8.699 € 1.900 € 15.660 € 2.406 € 8.739 € 1.900 € 15.362 € 2.203 € 8.670 € 1.900 € 15.080 € 2.019 € 8.912
2 Totaal € 29.556 € 26.298 € 25.931 € 25.891


0 1 2 3 4 5
0
1 Incidentele weerstandscapaciteit
2 Algemene reserve € 1.900.000
3 Reserve sociaal domein *) € 1.032.000
4 Stille reserves PM
5 € 33.000 Onvoorzien incidenteel
6 Subtotaal incidentele weerstandscapaciteit € 2.965.000
7
8 Structurele weerstandscapaciteit
9 Onvoorzien structureel € -
10 € 928.000 Onbenutte belastingcapaciteit
11 € 928.000 Subtotaal structurele weerstandscapaciteit
12
13 Totaal weerstandscapaciteit € 3.893.000
14


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2018 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen: Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
2 netto schuldquote* -42% -48% -43% -38% -40% -43%
3 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -39% -44% -39% -34% -37% -39%
4 solvabiliteitsrisico** 58% 58% 61% 57% 57% 57%
5 grondexploitatie 9% 8% 4% 1% 0% 0%
6 structurele exploitatieruimte 1% 1% 3% 1% 2% 2%
7 belastingcapaciteit 70% 74% 74% 74% 74% 74%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein WMO 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein WWB / Participatiewet 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein WSW / WAA 50.0 150000.0 75000.0
Sociaal domein Jeugdzorg 71.0 600000.0 426000.0
Sociaal domein Leerlingen vervoer 50.0 30000.0 15000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims / verzekeringen / Onderverzekering 10.0 1000000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims / verzekeringen / Natuurrampen 10.0 1000000.0 100000.0
Grondexploitatie Drakenrijk 16.6866746698679 833000.0 139000.0
Personeel APPA-fonds 33.3333333333333 300000.0 100000.0
ICT algemeen ICT 16.6666666666667 300000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 11.1111111111111 4500000.0 500000.0

0 1 2 3
0 Primaire begroting 2019 Verloop van de kengetallen
1 Werkelijk 2017 1e begrotings-wijziging 2018 Primaire begroting 2019
2 Netto schuldquote 4% 5% 5%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 27% 45% 49%
4 Solvabiliteitsrisico 51% 39% 34%
5 Structurele exploitatieruimte 6% -13% -2%
6 Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t.
7 Belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t.


0 1 2 3
0 Stappen (1-4) ultimo januari ultimo februari ultimo maart (4) Gemiddelde van (3) (1) Vlottende schuld -1.129 -2.068 -3.347 (2) Vlottende middelen 3 7 2 (3) Tekort(-) of overschot(+) vlottende middelen -1.132 -2.075 -3.349 -2.185
1 Stappen (5-9) Variabelen Bedragen
2 (5) (6a) = (5>4) (6b) = (4>5) Berekening kasgeldlimiet (5) (7) (8) (5) = (7) x (8) / 100 Kasgeldlimiet (KGL) Ruimte onder de KGL Overschrijding van de KGL Begrotingstotaal 2017 Percentage regeling Kasgeldlimiet 1.825 -360 22.261 8,20% 1.825


0 1 2 3
0 Stappen (1-4) ultimo april ultimo mei ultimo juni (4) Gemiddelde van (3) (1) Vlottende schuld -1.321 -1.592 -3.184 (2) Vlottende middelen 3 5 6 (3) Tekort(-) of overschot(+) vlottende middelen -1.324 -1.597 -3.190 -2.037
1 Stappen (5-9) Variabelen Bedragen
2 (5) (6a) = (5>4) (6b) = (4>5) Berekening kasgeldlimiet (5) (7) (8) (5) = (7) x (8) / 100 Kasgeldlimiet (KGL) Ruimte onder de KGL Overschrijding van de KGL Begrotingstotaal 2017 Percentage regeling Kasgeldlimiet 1.825 -212 22.261 8,20% 1.825


0 1 2 3
0 Stappen (1-4) ultimo juli ultimo augustus ultimo september (4) Gemiddelde van (3) (1) Vlottende schuld 2.020 807 11 (2) Vlottende middelen 9 1.139 46 (3) Tekort(-) of overschot(+) vlottende middelen 2.011 -332 -35 548
1 Stappen (5-9) Variabelen Bedragen
2 (5) (6a) = (5>4) (6b) = (4>5) Berekening kasgeldlimiet (5) (7) (8) (5) = (7) x (8) / 100 Kasgeldlimiet (KGL) Ruimte onder de KGL Overschrijding van de KGL Begrotingstotaal 2017 Percentage regeling Kasgeldlimiet 1.825 2.373 22.261 8,20% 1.825


0 1 2 3
0 Stappen (1-4) ultimo oktober ultimo november ultimo december (4) Gemiddelde van (3) (1) Vlottende schuld -633 1.595 466 (2) Vlottende middelen 3 187 8 (3) Tekort(-) of overschot(+) vlottende middelen -636 1.408 458 410
1 Stappen (5-9) Variabelen Bedragen
2 (5) (6a) = (5>4) (6b) = (4>5) Berekening kasgeldlimiet (5) (7) (8) (5) = (7) x (8) / 100 Kasgeldlimiet (KGL) Ruimte onder de KGL Overschrijding van de KGL Begrotingstotaal 2017 Percentage regeling Kasgeldlimiet 1.825 2.235 22.261 8,20% 1.825


0 1 2 3 4 5
0 EMU-saldo x € 1000
1 Omschrijving Realisatie 2017 *) Begroting 2018 voor wijz. Begroting 2018 na 1e wijz. Begroting 2019
2 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -2.157 -3.948 -2.204 -2.446
3 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 0 0 0 0
4 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 0 0 0 0
5 4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 0 0 0 0
6 5 Baten uit bijdragen van andere overheden waaronder in het Schap deelnemende gemeenten, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 3.183 3.658 1.600 1.396
7 6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 0 0 0 0
8 7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 0 0 0 0
9 8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord 0 0 0 0
10 9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen 0 0 0 0
11 10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 0 0 0 0
12 11 Verkoop van effecten 0 0 0 0
13 a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Nee Nee Nee Nee
14 b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
15 Berekend EMU-saldo 1.026 -290 -604 -1.050


0 1 2 3 4 5 6
0 Stap Variabelen Renterisico(norm) 2019 2020 2021 2022 2023
1 (1) (2) (3) (4) (5a) = (4>3) (5b) = (3>4) Berekening (4a) (4b) (4) =(4a x 4b/100) Renteherziening Aflossingen Renterisico Renterisiconorm Ruimte onder risiconorm Overschrijding risiconorm Renterisiconorm Totaal lasten boekjaar Percentage regeling Renterisiconorm boekjaar 0 764 764 2.719 1.955 0 13.595 20% 2.719 0 764 764 2.719 1.955 0 13.595 20% 2.719 0 764 764 2.719 1.955 0 13.595 20% 2.719 0 764 764 2.719 1.955 0 13.595 20% 2.719 0 150 150 2.719 2.569 0 13.595 20% 2.719


0
0 LiquiditeitsprognoseWAA WAA x €1.000Schapgroep nvTotaalSaldo 1-1-20181.11815.56916.6871e begrotingswijz. 2018Resultaat boekjaar-168-1.702-1.870Afschrijvingen (im-)materiële vaste activa0150150Mutaties voorzieningenn.v.t.333333Mutaties bestemmingsreserve-436n.v.t.-436Aflossingen langlopende leningen-763n.v.t.-763Verrekening rekening-courant449-4490Mutaties in werkkapitaalPMPMPMInvesteringen in (im-)materiële vaste activa000Desinvesteringen in (im-)materiële vaste activa000Saldo 31-12-201820013.90114.101Primaire begroting 2019Resultaat boekjaar-200-800-1.000Afschrijvingen (im-)materiële vaste activa0150150Mutaties voorzieningenn.v.t.-50-50Mutaties bestemmingsreserve-850n.v.t.-850Aflossingen langlopende leningen-763n.v.t.-763Verrekening rekening-courant1.813-1.8130Mutaties in werkkapitaalPMPMPMInvesteringen in (im-)materiële vaste activa000Desinvesteringen in (im-)materiële vaste activa000Saldo 31-12-201920011.38811.588
1
2
3


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein WWB/Participatiewet None 200000.0 None
Sociaal domein WSW/WAA None 100000.0 None
Sociaal domein Jeugdzorg None 500000.0 None
Sociaal domein Leerlingenvervoer None 30000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims/verzekeringen/onderverzekering None 1000000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims/verzekeringen/natuurrampen None 1000000.0 None
Kapitaalgoederen Drakenrijk None 694000.0 None
Overig APPA-fonds None 300000.0 None
ICT algemeen ICT None 300000.0 None
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen None 4300000.0 None
Sociaal domein WMO None 100000.0 None

0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0 1 2 3 4 5 6
0 Saldo 1 januari 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Algemene Reserve Bestemmingsreserves Waarvan bruteringsreseres Voorzieningen € 1.900 € 22.045 € 8.869 € 8.579 € 1.900 € 18.170 € 8.733 € 8.349 € 1.900 € 16.384 € 8.471 € 7.780 € 1.900 € 15.468 € 8.220 € 7.448 € 1.900 € 14.909 € 7.961 € 7.459 € 1.900 € 14.507 € 7.693 € 7.466
2 Totaal € 32.524 € 28.419 € 26.064 € 24.816 € 24.268 € 23.873


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2020 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen: Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
2 netto schuldquote -43% -19% -12% -12% -13% -15%
3 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -39% -15% -8% -8% -9% -11%
4 solvabiliteitsrisico 61% 61% 62% 61% 61% 60%
5 grondexploitatie 4% 4% 0% 0% 0% 0%
6 structurele exploitatieruimte 3% 1% 0% 0% 1% 0%
7 belastingcapaciteit 74% 75% 78% 83% 88% 94%