Naam Heerlen
Code 917
Provincie Limburg
Inwonertal 86762

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Bestuur en ondersteuning None None 528000.0
Kapitaalgoederen Veiligheid None None None
Kapitaalgoederen Verkeer en vervoer None None None
Overig Economie None None 8448000.0
Onderwijs Onderwijs None None None
Overig Sport, cultuur & recreatie None None 176000.0
Sociaal domein Sociaal domein None None 704000.0
Sociaal domein Volksgezondheid en milieu None None None
Kapitaalgoederen Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing None None 5080000.0
Overig Algemeen None None 1936000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims alle programma's None None None
Overig Economische activiteit programma 'Economie' None None None
Projecten Projectenportefeuille programma 'VHROSV' None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen alle programma's None None None
Bodemsanering Bodemsanering programma 'VHROSV' None None None
Personeel Bestuurskracht programma 'Bestuur en Ondersteuning' None None None
Grondexploitatie Achterstand bij actualisering bestemmingsplannen programma 'VHROSV' None None None
Sociaal domein Sociaal domein programma 'Sociaal Domein' None None None
Sociaal domein Openeinde regelingen Sociaal Domein (Participatiewet, Jeugd, Wmo, Schuldhulpverlening) programma 'Sociaal Domein' (S) None None None
Gemeentefonds Gemeentefonds alle programma's None None None

0
0 Weerstandscapaciteit:
1 Algemene reserve (31-12-2019)-4.702.000
2 Algemene reserve grondbedrijf39.254
3 Bestemmingsreserve ter dekking risico’s grondexploitatie5.556.072
4
5 Totaal t.b.v. weerstandsvermogen893.326


0 1
0 Ratio weerstandsvermogen Waardering
1 > 2 Uitstekend
2 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 0,8 < x < 1,0 Matig
5 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims alle programma's None None None
Grondexploitatie Economische activiteit programma 'Economie' None None None
Projecten Projectenportefeuille programma 'VHROSV' None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden Partijen alle programma's None None None
Bodemsanering Bodemsanering programma 'VHROSV' None None None
Overig Bestuurskracht programma Bestuur en Ondersteuning None None None
Kapitaalgoederen Achterstand bij actualisering bestemmingsplannen programma 'VHROSV' None None None
Sociaal domein Sociaal domein programma 'Sociaal domein' None None None
Sociaal domein Openeinde regelingen Sociaal Domein (Participatiewet, Jeugd, WMO, Schuldhulpverlening) programma 'Sociaal domein' None None None
Gemeentefonds Gemeentefonds alle programma's None None None

0 1
0 Ratio weerstandsvermogen Waardering
1 > 2 Uitstekend
2 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 0,8 < x < 1,0 Matig
5 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0
0 Ratio's Prognose Prognose Prognose Prognose 2020 2021 2022 2023
1 Netto schuldquote 96% 100% 100% 98% Gecorrigeerde netto schuldquote 97% 101% 101% 99% Solvabiliteitsratio 5% 5% 6% 6% Kengetal grondexploitaties -1% -1% -1% -1% Structurele exploitatieruimte 2% 3% 4% 3% Belastingcapaciteit 101% 101% 101% 101%


0
0 Netto schuldquote Prognose Prognose Prognose Prognose 2020 2021 2022 2023
1 A Vaste schulden 305.678 338.915 329.722 308.428 B Netto vlottende schuld 152.747 132.126 140.877 156.715 C Overlopende passiva 8.292 8.292 8.292 8.292 D Financiële vaste activa 27.646 27.642 27.638 27.635 E Uitzettingen < 1 jaar 35.064 35.064 35.064 35.064 F Liquide middelen 1.039 1.039 1.039 1.039 G Overlopende activa 11.915 11.915 11.915 11.915 H Totale baten 406.302 402.059 403.140 405.339 I Netto schuldquote (A+B+C -D-E-F-G)/H*100% 96,2% 100,4% 100,0% 98,1%


0
0 Gecorrigeerde netto schuldquote Prognose Prognose Prognose Prognose 2020 2021 2022 2023
1 A Vaste schulden 305.678 338.915 329.722 308.428 B Netto vlottende schuld 152.747 132.126 140.877 156.715 C Overlopende passiva 8.292 8.292 8.292 8.292 D Financiële vaste activa (-/- verstrekte leningen) 25.329 25.326 25.322 25.319 E Uitzettingen < 1 jaar 35.064 35.064 35.064 35.064 F Liquide middelen 1.039 1.039 1.039 1.039 G Overlopende activa 11.915 11.915 11.915 11.915 H Totale baten 406.302 402.059 403.140 405.339 I Netto schuldquote (A+B+C -D-E-F-G)/H*100% 96,8% 101,0% 100,6% 98,7% Gecorrigeerd voor de verstrekte leningen


0
0 Structurele exploitatieruimte Prognose Prognose Prognose Prognose 2020 2021 2022 2023
1 A Totale lasten 403.267 398.002 394.201 394.237 B w.v. structureel 387.547 389.691 387.633 393.905 C Totale baten 406.302 402.059 403.140 405.339 D w.v. structureel 396.483 399.850 402.199 404.533 E Saldo baten en lasten (=C-A) 3.035 4.057 8.939 11.102 F Mutaties reserves -3.035 -4.778 -4.976 -154 G w.v. structurele toevoegingen H w.v. structurele onttrekkingen 645 640 636 646 I Resultaat (E+F) 0 -720 3.963 10.948 J Structurele ruimte ((D-B)+(H-G)/(C)*100% 2,4% 2,7% 3,8% 2,8%


0
0 Belastingcapaciteit * Prognose Prognose Prognose Prognose 2020 2021 2022 2023
1 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 303,05 307,59 312,21 316,89 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 166,11 168,60 171,13 173,70 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 287,01 291,32 295,68 300,12 D Eventuele heffingskorting E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) 756,17 767,51 779,02 790,71 F Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in t-1 751,10 762,37 773,80 785,41 G Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar t-1 (E/F)x 100% 101% 101% 101% 101%