Naam Meerssen
Code 938
Provincie Limburg
Inwonertal 19039

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Bodemsanering Bodemverontreiniging None None None
Overig Milieubelastende risico's None None None
Grondexploitatie Grondexplotiatie None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsstellingen en frauderisico’s None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vandalisme None None None
Calamiteiten, rampen Extreme weersomstandigheden None None None
BUIG Participatiewet en eigen risico BUIG-budget / SZMH None None 148953.0
Sociaal domein Kosten Wmo-2015, Jeugdhulp None None None
GR / Verbonden partijen Veilig Thuis None None None
Sociaal domein Doelgroepenvervoer None None None
GR / Verbonden partijen MTB None None None
Kapitaalgoederen Beheersplan gemeentelijke gebouwen None None None
Kapitaalgoederen Beheersplan wegenbeheer None None None
Kapitaalgoederen Beheersplan kunstwerken None None None
Belasting Invoering vennootschapsbelastingplicht None None None
Personeel Strategisch Personeelsplan (SPP) None None None

0 1
0 . Rioolheffing
1 O O Kosten taakvelden: 2.1. Verkeer en vervoer (straatreiniging) 6.3. Inkomensregelingen (kwijtschelding) 7.2. Riolering verig toe te rekenen kosten: Overhead BTW Totale kosten pbrengst heffingen: Dekking 69 41 1.762 1.872 209 283 2.364 2.709 115%


0 1
0 . Lijkbezorgingsrechten
1 O O Kosten taakveld: 7.5. Begraafplaatsen (incl. BTW) verig toe te rekenen kosten: Overhead BTW (zit in taakveld 7.5) Totale kosten pbrengst heffingen: Dekking 150 37 - 187 159 85%


0 1 2
0 3.703 3.802 2,67
1 505.000 517.000 2,38
2 323.000 331.000 2,48
3 4.531 4.650 2,63
4 1.341 1.407 4,92
5 2.641 2.709 2,57
6 137.000 137.000 0,00
7 37.000 37.000 0,00
8 200.000 200.000 0,00
9 41.000 41.000 0,00


0 1
0 1 . Afvalstoffen en reinigingsrecht
1 B O O Kosten taakvelden: 2.1 Verkeer en vervoer (straatreiniging) 6.3. Inkomensregelingen (kwijtschelding) 7.3. Afval aten taakvelden: 7.3 Afval Netto kosten verig toe te rekenen kosten: Overhead BTW Totale kosten pbrengst heffingen: Dekking 69 44 1.568 /- 555 1.126 131 302 1.559 1.407 90%


0 1 2 3 4 5 6
0 . Leges
1 Hoofdstuk Kosten taakvelden Overhead BTW Totale kosten Leges %
2 Titel 1
3 1. burgerlijke stand 46 43 1 90 23 25%
4 2. reisdocumenten 175 91 1 267 168 63%
5 3. rijbewijzen 99 71 1 171 95 56%
6 4. verstrekkingen BRP 5 5 - 10 3 30%
7 5. bestuursstukken/archief/ vastgoedinformatie/diversen 147 130 7 284 1 0%
8 6. overige publiekszaken 22 9 - 31 17 56%
9 7. standplaatsen/weekmarkt 17 7 2 26 1 1%
10 8. kansspelen/inzamelen/ horeca/org.evenementen/ prostitutiebedrijven 22 25 - 47 12 25%
11 9. telecommunicatie 55 47 3 105 24 23%
12 10. verkeer en vervoer 2 2 - 4 4 100%
13
14 Titel 2
15 omgevingsvergunningen/ principeverzoeken/overig 287 288 18 593 333 56%
16 bestemmingsplanwijziging 93 86 4 183 42 23%
17
18 Totaal 970 804 37 1.811 723 40%
19


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Solidariteitsbijdrage opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders None 300000.0 None
Overig Bestuurlijke risico's 10.0 250000.0 25000.0
GR / Verbonden partijen Risico inzake Oyens & van Eeghen -beleggingen 10.0 250000.0 25000.0
Sociaal domein Risico 3Decentralisatie 10.0 250000.0 25000.0
Sociaal domein Vergrijzing (krimp) 30.0 225000.0 67500.0
Bodemsanering Diverse milieu risico's (bodemverontreiniging) 30.0 225000.0 67500.0
Grondexploitatie Risico's in de actieve grondexploitatie 30.0 None None
Calamiteiten, rampen Rampenbestrijding 30.0 225000.0 67500.0
Overig Verzekeringen (eigen risico) 50.0 175000.0 87500.0
Grondexploitatie Risico rondom lager niveau onderhoud gebouwen 50.0 175000.0 87500.0
Kapitaalgoederen Risico rondom lager niveau onderhoud wegen 50.0 175000.0 87500.0
Projecten Risico rondom A2 50.0 175000.0 87500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische aangelegenheden (aansprakelijkheidsstellingen en frauderisico's) 50.0 175000.0 87500.0
Overig Toenemende criminaliteit 50.0 175000.0 87500.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Toenemende criminaliteit 50.0 175000.0 87500.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen/deelnemingen 50.0 175000.0 87500.0
Sociaal domein WSW None None None
Projecten Verplichte automatiseringsprojecten/continuïteit 50.0 175000.0 87500.0
Bodemsanering Archeologische onderzoeken 70.0 87500.0 61250.0
GR / Verbonden partijen Risico's inzake Oyens & van Eeghen-beleggingen 70.0 87500.0 61250.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische aangelegenheden (aansprakelijkheid en fraude) 50.0 175000.0 87500.0
Overig Solidariteitsbijdrage opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders None None None
Overig Bestuurlijke risico's 10.0 250000.0 25000.0
Sociaal domein Risico's 2D (WMO en Jeugd) 10.0 250000.0 25000.0
Overig Vergrijzing (krimp) 30.0 225000.0 67500.0
Bodemsanering Diverse milieurisico's (bovemverontreiniging) 30.0 225000.0 67500.0
Calamiteiten, rampen Rampenbestrijding 30.0 225000.0 67500.0
Overig Verzekeringen (eigen risico) 50.0 175000.0 87500.0
Kapitaalgoederen Risico rondom lager niveau onderhoud gebouwen None None None
Kapitaalgoederen Risico rondom lager niveau onderhoud wegen None None None
Projecten Risico rondom A2 None None None