Naam Gemert-Bakel
Code 1652
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 30340

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Projectrisico's bouwgrondexploitatie 75.0 2086000.0 1564500.0
Sociaal domein Decentralisatie taken rijksoverheid 50.0 728500.0 364250.0
GR / Verbonden partijen Debiteuren Senzer 50.0 341000.0 170500.0
Grondexploitatie De verkoop van gronden en panden (risico’s vastgoedmarkt) 25.0 290000.0 72500.0
Sociaal domein Het overschrijden van het budget bij openeindregelingen 50.0 225000.0 112500.0
Gemeentefonds Het verkrijgen van minder financiële middelen uit het Gemeentefonds dan oorspronkelijk geraamd 50.0 204000.0 102000.0
Belasting BTW sportvrijstelling 50.0 175000.0 87500.0
Belasting Aanleverplicht afval 25.0 100000.0 25000.0
GR / Verbonden partijen Risico PMD / Nieuwe contracten 50.0 100000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte geldleningen en hypotheken 25.0 92000.0 23000.0
Kapitaalgoederen Golfbaan 25.0 75000.0 18750.0
Overig Overige risico's 25.0 83000.0 20750.0
Grondexploitatie De verkoop van gronden en panden (risico’s vastgoedmarkt) 50.0 266000.0 133000.0

0 1 2 3 4
0 Nr. Risico Kans Impact incidenteel Impact structureel
1 1 Projectrisico’s bouwgrondexploitatie 75% € 2.086.000
2 2 Decentralisatie taken rijksoverheid 50% € 728.500
3 3 Debiteuren Senzer 50% € 341.000
4 4 De verkoop van gronden en panden (risico’s vastgoedmarkt) 25% 50% € 290.000 € 266.000
5 5 Het overschrijden van het budget bij openeindregelingen 50% € 225.000
6 6 Het verkrijgen van minder financiële middelen uit het Gemeentefonds dan oorspronkelijk geraamd 50% € 204.000
7 7 BTW sportvrijstelling 50% € 175.000
8 8 Aanleverplicht afval 25% € 100.000
9 9 Risico PMD / Nieuwe contracten 50% € 100.000
10 10 Verstrekte geldleningen en hypotheken 25% € 92.000
11 11 Golfbaan 25% € 75.000
12 12 Overige risico’s 25% € 0 € 83.000
13 Totaal € 4.178.500 € 587.000
14 Structureel (2018 – 2021, impact x 4 jaren) € 2.348.000
15 B enodigd weerstandsvermogen € 6.526.500
16 De genoemde percentages en bedragen zijn indicatief.


0 1 2
0 Bestanddeel weerstandscapaciteit Incidenteel Structureel
1 Algemene Reserve x
2 Bestemmingsreserve x
3 Voorzieningen x
4 Onbenutte belastingcapaciteit x
5 Vrije begrotingsruimte x x
6 Kostenreductie x


0 1
0 Benodigde weerstandscapaciteit € 6.526.500
1 Stand algemene reserve per 5-10-2017 € 3.112.000
2 Egalisatiereserve SD (risico decentralisatie) € 786.000
3 Voorziening afval € 300.000
4 Algemene reserve nog aan te vullen € 2.328.500


0 1 2 3 4 5 6 7
0 engetal 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Netto schuldquote 165% 207% 192% 180% 165% 163%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 112% 139% 139% 130% 118% 119%
3 Solvabiliteitsratio 4% 4% 4% 5% 6% 7%
4 Structurele exploitatieruimte 4% 0% 3% 2% 2% 1%
5 Grondexploitatie 28% 38% 26% 17% 6% 8%
6 Belastingcapaciteit (COELO) 115% 114% 114% 114% 114% 114%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten Projectrisico's bouwgrondexploitatie 75.0 2580000.0 1935000.0
Sociaal domein Decentralisatie taken rijksoverheid 50.0 850000.0 425000.0
Grondexploitatie Winstneming Bakel Neerakker 50.0 772000.0 386000.0
Grondexploitatie De verkoop van gronden en panden 50.0 290000.0 145000.0
Grondexploitatie De verkoop van gronden en panden - risico's vastgoedmarkt 25.0 290000.0 72500.0
Sociaal domein Het overschrijden van het budget bij openeindregelingen 50.0 296000.0 148000.0
Gemeentefonds Het verkrijgen van minder financiële middelen uit het Gemeentefonds dan oorspronkelijk geraamd 50.0 2150000.0 1075000.0
Overig Aanleverplicht afval 90.0 180000.0 162000.0
Overig Golfbaan 50.0 150000.0 75000.0
Belasting Verruiming BTW-sportvrijstelling 25.0 119000.0 29750.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte geldleningen en hypotheken 25.0 83000.0 20750.0
Overig Overige risico's 50.0 85000.0 42500.0

0 1 2 3 4
0 Nr. Risico Kans Impact incidenteel Impact structureel
1 1. Projectrisico’s bouwgrondexploitatie 75% € 2.580.000
2 2. Decentralisatie taken rijksoverheid 50% € 850.000
3 3. Winstneming Bakel Neerakker 50% € 772.000
4 4. De verkoop van gronden en panden (risico’s vastgoedmarkt) 50% 25% € 290.000 € 290.000
5 5. Het overschrijden van het budget bij openeindregelingen 50% € 296.000
6 6. Het verkrijgen van minder financiële middelen uit het Gemeentefonds dan oorspronkelijk geraamd 50% € 215.000
7 7. Aanleverplicht afval 90% € 180.000
8 8. Golfbaan 50% € 150.000
9 9. Verruiming BTW-sportvrijstelling 25% € 119.000
10 10. Verstrekte geldleningen en hypotheken 25% € 83.000
11 11. Overige risico’s 50% € 40.000 € 45.000
12 Totaal € 5.204.000 € 706.000
13 Structureel (2019 – 2022, impact x 4 jaren) € 2.824.000
14 Benodigde weerstandsvermogen € 8.028.000
15 De genoemde percentages en bedragen zijn indicatief.


0 1 2
0 Bestanddeel weerstandsvermogen Incidenteel Structureel
1 Algemene Reserve x
2 Bestemmingsreserve x
3 Voorzieningen x
4 Onbenutte belastingcapaciteit x
5 Vrije begrotingsruimte x x
6 Kostenreductie x


0 1
0 Benodigd weerstandsvermogen € 8.028.000
1
2 Huidig weerstandsvermogen € 3.243.000
3 Stand algemene reserve per 1-9-2018 € 0
4 Egalisatiereserve Sociaal Domein (risico decentralisatie) € 0
5 Voorziening afval € 280.000
6 Algemene reserve bouwgrond € 2.451.000
7 Vrije begrotingsruimte (begroting jaarschijf 2019) € 512.000
8
9 Weerstandsvermogen nog aan te vullen € 4.785.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetal 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Netto schuldquote 174% 168% 153% 159% 163% 162%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 120% 119% 106% 114% 120% 121%
3 Solvabiliteitsratio 3% 4% 4% 5% 6% 7%
4 Structurele exploitatieruimte -3% 2% 2% 2% 4% 4%
5 Grondexploitatie 30% 17% 10% 7% 6% 0%
6 Belastingcapaciteit (COELO) 113% 102% 104% 104% 104% 104%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Projectrisico's bouwgrond exploitatie 75.0 1612000.0 1209000.0
GR / Verbonden partijen Decentraliseren taken rijksoverheid 75.0 1275000.0 956250.0
GR / Verbonden partijen Winstneming Bakel Neerakker 50.0 772000.0 386000.0
Grondexploitatie De verkoop van gronden en panden 50.0 341000.0 170500.0
GR / Verbonden partijen Senzer ondernemingsplan 75.0 225000.0 168750.0
Gemeentefonds Gemeentefonds 50.0 220000.0 110000.0
Kapitaalgoederen Golfbaan 50.0 150000.0 75000.0
Overig Het overschrijden van het budget bij overige openeindregelingen 50.0 50000.0 25000.0
Overig Risico afvalverwerking 50.0 100000.0 50000.0
Overig Verstrekte geldleningen en hypotheken 25.0 80000.0 20000.0
Overig Overige risico's None 93000.0 None

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 E igen woningen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Ǿ WOZ per woning €233.000 € 240.000 € 250.000 € 262.000
2 OZB eigenaar € 398 € 398 € 418 € 460
3 Rioolheffing € 177 € 175 € 178 € 185
4 Afvalstoffenheffing € 154 €154 € 160 € 198
5 Totaal € 729 € 727 € 756 € 843
6
7 Niet-woningen
8 OZB eigenaar € 832 € 832 € 882 € 970
9 OZB gebruiker € 644 € 644 € 683 € 751
10 Rioolheffing € 177 € 175 € 178 € 185
11 Afvalstoffenheffing € 130 € 130 € 160 € 198
12 Totaal € 1.783 € 1.781 € 1.903 € 2.104
13
14 Huurwoningen
15 Rioolheffing € 177 € 175 € 178 € 185
16 Afvalstoffenheffing € 154 €154 € 160 € 198
17 Totaal € 331 € 329 € 338 € 383
18
19 Overige
20 Hondenbelasting € 50 € 50,75 € 57,65 € 58,50
21 Toeristenbelasting (per overnachting) € 1,25 € 1,25 € 1,30 € 1,32
22


0 1 2 3 4
0 Nr. Risico Kans Impact incidenteel Impact structureel
1 1. Projectrisico’s bouwgrondexploitatie 75% € 1.612.000
2 2. Decentralisatie taken rijksoverheid 75% € 1.275.000
3 3. Winstneming Bakel Neerakker 50% € 772.000
4 4. De verkoop van gronden en panden 50% € 341.000
5 5 Senzer ondernemingsplan 75% € 225.000
6 6. Gemeentefonds 50% € 220.000
7 7. Golfbaan 50% € 150.000
8 8. Het overschrijden van het budget bij overige openeindregelingen 50% € 50.000
9 9. Risico afvalverwerking 50% € 100.000
10 10. Verstrekte geldleningen en hypotheken 25% € 80.000
11 11. Overige risico’s € 53.000 € 40.000
12 Totaal incidenteel € 4.233.000 -
13 Totaal structureel (2020 – 2023, impact x 4 jaren) - € 2.740.000
14 Benodigde weerstandsvermogen € 6.973.000
15 De genoemde percentages en bedragen zijn indicatief.


0 1 2
0 Bestanddeel weerstandsvermogen Incidenteel Structureel
1 Algemene Reserve x
2 Bestemmingsreserve x
3 Vrije begrotingsruimte x x


0 1
0 Benodigd weerstandsvermogen € 6.973.000
1
2 Aanwezige weerstandsvermogen
3 Stand algemene reserve per 1-10-2019 € 470.000
4 Algemene reserve bouwgrond per 1-10-2019 € 5.207.000
5 Storting in weerstandsvermogen 2020 € 250.000
6 Totaal huidige weerstandsvermogen € 5.927.000
7
8 Weerstandsvermogen nog aan te vullen € 1.046.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetal 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Netto schuldquote 130% 153% 153% 165% 169% 170%
2 Netto schuldquote zonder doorleningen 87% 106% 111% 126% 132% 135%
3 Solvabiliteitsratio 6% 4% 7% 8% 9% 9%
4 Structurele exploitatieruimte 4% 2% 2% 1% 2% 3%
5 Grondexploitatie 15% 10% 4% 4% 3% 3%
6 Belastingcapaciteit 103% 104% 114% 114% 114% 114%