Naam Westland
Code 1783
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 107492

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Vijf risico's ten aanzien van de gebiedsontwikkelingen uit de top 10 zijn samengevoegd vanwege marktgevoelige informatie. None None 19440000.0
Grondexploitatie Ontsluiting Maasdijk/Honderdland (onzekerheid opbrengst van de niet voor de weg benodigde percelen) None None 6250000.0
Grondexploitatie Oostelijke Randweg: als belangrijke risico’s gelden onder andere: hogere verwervings- en/of aanlegkosten als gevolg van de bodemgesteldheid en draagkracht van de ondergrond, verandering van de scope van het project, hogere aanneemsommen None None 1162000.0
Bodemsanering Asbestbranden: kosten betreffen het opruimen van restanten e.d. Ondanks verhaalsmogelijkheden is er een kans dat de gemeente kosten maakt. None None 1000000.0
Projecten Vergroting rotonde Zwethlaan: nieuwe afweging subsidieaanvraag None None 1000000.0
GR / Verbonden partijen Huurgarantie Greenport Horticampus None None 900000.0

0 1 2
0 Nr. Omschrijving Risico (x f 1.000)
1 1, 3, 4, 5, 6 Vijf risico's ten aanzien van de gebiedsontwikkelingen uit de top 10 zijn samengevoegd vanwege marktgevoelige informatie. 19.440
2 2 Ontsluiting Maasdijk/Honderdland (onzekerheid opbrengst van de niet voor de weg benodigde percelen) 6.250
3 7 Oostelijke Randweg: als belangrijke risico’s gelden onder andere: ho­ gere verwervings- en/of aanlegkosten als gevolg van de bodemgesteld­ heid en draagkracht van de ondergrond, verandering van de scope van het project, hogere aanneemsommen 1.162
4 8 Asbestbranden: kosten betreffen het opruimen van restanten e.d. On­ danks verhaalsmogelijkheden is er een kans dat de gemeente kosten maakt. 1.000
5 9 Vergroting rotonde Zwethlaan: nieuwe afweging subsidieaanvraag 1.000
6 1 0 Huurgarantie Greenport Horticampus 900
7 Totaal (9107o van benodigde weerstandscapaciteit ad f 32,8 mln.) 29.752


0
0 WEERSTANDSCAPACITEIT
1 ReservecaDaciteit - Algemene reserve * 22,0 - Post onvoorzien 0,1 - Geoormerkt deel Reserve Versterking financiële soliditeit 4,9 27,0 Totaal weerstandscapaciteit


0 1 2
0 Omschrijving Bedrag Totaal
1 Risico’s 32,8
2 Benodigde weerstandscapaciteit 32,8
3
4 Thans aangemerkt als beschikbare capaciteit:
5 Algemene reserve + post onvoorzien 22,1
6 Geoormerkt deel soliditeitsreserve (na vrijval bij jaarrekening 2015) 4,9
7 Beschikbare weerstandscapaciteit 27,0
8
9 Aanvullend oormerken in soliditeitsreserve 5,8
10 Beschikbare weerstandscapaciteit 32,8
11
12 Ratio 1,0


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsver­ mogen Betekenis
1 A 2,0 < x Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F CDo VX Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 (bedragen x f 1 .000) Verslag 2015 Verslag 2016 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
1 A B C D E F G H Vaste schulden Netto vlottende schuld Overlopende passiva Uitzettingen > 1 jaar Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa T otale baten (excl. reserves) 373.228 31.515 27.819 0 37.840 22 12.691 266.345 337.041 28.354 1 6.026 0 31.471 455 7.825 270.879 374.581 28.354 1 6.026 0 31.471 455 7.825 259.950 387.223 28.354 1 6.026 0 31.471 455 7.825 260.000 366.478 28.354 1 6.026 0 31.471 455 7.825 277.331 356.259 28.354 1 6.026 0 31.471 455 7.825 253.808 342.032 28.354 1 6.026 0 31.471 455 7.825 253.543
2 Netto schuldquote (A+B + C-D-E-F-GVH 143,47, 126,17, 145,907o 150,77 133,87 142,27 136,77


0 1 2 3 4 5 6 7
0 (bedragen x f 1.000) Verslag 2015 Verslag 2016 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
1 A Verstrekte leningen T otale baten B (excl. reserves) 37.521 266.345 25.263 270.879 22.838 259.950 21.514 260.000 20.322 277.331 19.311 253.808 1 8.299 253.543
2 Uitleenquote (A/B) 14,17, 9,307o 8,87 8,37 7,37 7,67 7,27


0 1 2 3 4 5 6 7
0 (bedragen x f 1.000) Verslag 2015 Verslag 2016 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
1 A B Netto schuldquote Uitleenquote 1 43,407o 14,107o 126,17 9,37 1 45,97 8,87 150,77 8,37 133,87 7,37 1 42,27 7,67 136,77 7,27
2 Netto gecorrigeerde schuldquote (A-B) 129,37 116,87 137,17 142,47 126,57 134,67 129,57


0 1 2 3 4 5 6 7
0 (bedragen x f 1.000) Verslag 2015 Verslag 2016 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
1 A Eigen vermogen B Balanstotaal 234.81 1 720.861 259.343 695.171 234.684 706.271 230.528 713.672 231.518 694.489 231.781 684.507 231.546 670.072
2 Solvabiliteit (A/B) 32,67 37,37 33,27 32,37 33,37 33,97 34,67


0 1 2 3 4 5 6 7
0 (bedragen x f 1 .000) Verslag 2015 Verslag 2016 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
1 A Voorraden T otale baten B (exclusief reserve) 229.323 266.345 217.802 270.879 222.473 259.950 220.686 260.000 1 94.046 277.331 178.593 253.808 157.585 253.543
2 Voorraadquote (A/B) 86,17 80,47 85,67 84,97 70,07 70,47 62,27


0 1 2 3 4 5 6 7
0 (bedragen x f 1.000) Verslag 2015 Verslag 2016 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
1 A Netto schuldquote B Voorraadquote 1 43,4/ 86,1/ 126,1/ 80,4/ 1 45,9/ 85,6/ 150,7/ 84,9/ 133,8/ 70,0/ 1 42,2/ 70,4/ 136,7/ 62,2/
2 Effectieve schuldquote (A-B) 57,37, 45,77, 60,307o 65,87 63,87 71,87 74,57


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 (bedragen x f 1.000) A B C D E Verslag 2015 Verslag Begroot 2016 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
1 Structurele lasten Structurele baten Structurele toevoegingen reserves Structurele onttrekkingen reserves T otale baten (excl. reserves) 240.661 262.370 229 888 266.345 236.486 267.347 272 653 270.879 240.258 244.302 1.331 1.294 259.950 253.926 260.786 2.202 2.896 260.000 275.505 277.956 2.322 3.000 277.331 254.582 256.512 2.442 3.154 253.808 255.307 256.372 2.452 3.167 253.543
2 Structurele exploitatie­ ruimte (B-A)t(D-C) 1 E 8,47 11,57 1,57 2,97 1,17 1,07 0,77


0 1 2 3 4 5
0 Verslag 2015 Verslag 2016 Begroot 2017 Begroot 2018
1 A B C D E OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde Afvalstoffenheffing voor een gezin Eventuele heffingskorting Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ- waarde (A + B + C - D) F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin t-1 f 296 f 226 f 21 4 f 736 f 698 f 306 f 228 f 21 4 f 748 f 71 6 f 302 f 228 f 21 4 f 744 f 71 6 f 302 f 228 f 214 f 744 f 723
2 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor (E 1 F) x 1007 105,47 104,57 103,97 102,97


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Vijf risico's ten aanzien van de gebiedsontwikkelingen uit de top 10 zijn samengevoegd vanwege marktgevoelige informatie. None None 13482000.0
Projecten Ontsluiting Maasdijk/Honderdland (onzekerheid opbrengst van de niet voor de weg benodigde percelen) None None 6250000.0
GR / Verbonden partijen Overnametermijn aandelenkapitaal gemeente in GHC None None 2000000.0
Kapitaalgoederen Asbestbranden: kosten betreffen het opruimen van restanten e.d. Ondanks verhaalsmogelijkheden is er een kans dat de gemeente kosten maakt. None None 1000000.0
Kapitaalgoederen Vergroting rotonde Zwethlaan: nieuwe afweging subsidieaanvraag None None 1000000.0
Overig Tijdelijke ingebruikname Leuningjes None None 960000.0

0 1 2
0 O m s c h r i j v i n g B e d r a g T o t a a l
1 R i s i c o ’ s 2 8 , 4
2 B e n o d i g d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t 2 8 , 4
3
4 T h a n s a a n g e m e r k t a l s b e s c h i k b a r e c a p a c i t e i t :
5 A l g e m e n e r e s e r v e + p o s t o n v o o r z i e n 2 9 , 9
6 B e s c h i k b a r e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t 2 9 , 9
7
8 R a t i o 1 , 0 5


0 1 2
0 Nr. O m s c h r i j v i n g R i s i c o ( x € 1 . 0 0 0 )
1 1 , 3 , 5 , 6 , 7 V i j f r i s i c o ' s t e n a a n z i e n v a n d e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g e n u i t d e t o p 1 0 z i j n s a m e n g e v o e g d v a n w e g e m a r k t g e v o e l i g e i n f o r m a t i e . 1 3 . 4 8 2
2 2 O n t s l u i t i n g M a a s d i j k / H o n d e r d l a n d ( o n z e k e r h e i d o p b r e n g s t v a n d e n i e t v o o r d e we g b e n o d i g d e p e r c e l e n ) 6 . 2 5 0
3 4 O v e r n a m e t e r m i j n a a n d e l e n k a p i t a a l g e m e e n t e i n G H C 2 . 0 0 0
4 8 A s b e s t b r a n d e n : k o s t e n b e t r e f f e n h e t o p r u i m e n v a n r e s t a n t e n e . d . O n -d a n k s v e r h a a l s m o g e l i j k h e d e n i s e r e e n k a n s d a t d e g e m e e n t e k o s t e n m a a k t . 1 . 0 0 0
5 9 Ve r g r o t i n g r o t o n d e Z w e t h l a a n : n i e u we a f we g i n g s u b s i d i e a a n v r a a g 1 . 0 0 0
6 1 0 Ti j d e l i j k e i n g e b r u i k n a m e L e u n i n g j e s 9 6 0
7 To t a a l ( 8 7 % v a n b e n o d i g d e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t a d € 2 8 , 4 m l n . ) 2 4 . 6 9 2


0
0 W E E R S T A N D S C A P A C I T E I T
1 R e s e r v e c a p a c i t e i t - A l g e m e n e r e s e r v e * 2 9 , 8 - P o s t o n v o o r z i e n 0 , 1 T o t a a l w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t 2 9 , 9


0 1 2
0 W a a r d e r i n g s c i j f e r R a t i o w e e r s t a n d s v e r -m o g e n B e t e k e n i s
1 A 2 , 0 < x U i t s t e k e n d
2 B 1 , 4 < x < 2 , 0 R u i m v o l d o e n d e
3 C 1 , 0 < x < 1 , 4 V o l d o e n d e
4 D 0 , 8 < x < 1 , 0 M a t i g
5 E 0 , 6 < x < 0 , 8 O n v o l d o e n d e
6 F X < 0 , 6 R u i m o n v o l d o e n d e


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 ( b e d r a g e n x € 1 . 0 0 0 ) V e r s l a g 2 0 1 6 V e r s l a g 2 0 1 7 B e g r o o t 2 0 1 8 B e g r o o t 2 0 1 9 B e g r o o t 2 0 2 0 B e g r o o t 2 0 2 1 B e g r o o t 2 0 2 2
1 A V a s t e s c h u l d e n F H B N e t t o v l o t t e n d e s c h u l d C O v e r l o p e n d e p a s s i v a D U i t z e t t i n g e n > 1 j a a r E U i t z e t t i n g e n < 1 j a a r L i q u i d e m i d d e l e n G O v e r l o p e n d e a c t i v a T o t a l e b a t e n ( e xc l . r e s e r v e s ) 3 3 7 . 0 4 1 2 8 . 3 5 4 1 6 . 0 2 6 0 3 1 . 4 7 1 4 5 5 7 . 8 2 5 2 7 0 . 8 7 9 3 3 6 . 8 1 5 4 0 . 1 5 2 3 8 . 1 2 5 0 3 2 . 9 3 3 3 4 8 1 0 . 8 7 7 2 4 6 . 6 7 5 3 5 1 . 8 3 9 4 0 . 1 5 2 3 8 . 1 2 5 0 3 2 . 9 3 3 3 4 8 1 0 . 8 7 7 2 9 0 . 8 1 5 3 3 0 . 1 0 3 4 0 . 1 5 2 3 8 . 1 2 5 0 3 2 . 9 3 3 3 4 8 1 0 . 8 7 7 2 8 4 . 6 5 6 3 3 0 . 4 0 1 4 0 . 1 5 2 3 8 . 1 2 5 0 3 2 . 9 3 3 3 4 8 1 0 . 8 7 7 2 5 9 . 4 4 3 3 2 4 . 0 5 3 4 0 . 1 5 2 3 8 . 1 2 5 0 3 2 . 9 3 3 3 4 8 1 0 . 8 7 7 2 5 9 . 1 9 0 3 1 5 . 4 0 2 4 0 . 1 5 2 3 8 . 1 2 5 0 3 2 . 9 3 3 3 4 8 1 0 . 8 7 7 2 6 0 . 5 7 2
2 N e t t o s c h u l d q u o t e ( A+ B + C - D - E - F - G ) / H 1 2 6 , 1 % 1 5 0 , 4 % 1 3 2 , 7 % 1 2 8 , 0 % 1 4 0 , 5 % 1 3 8 , 2 % 1 3 4 , 2 %


0 1 2 3 4 5 6 7
0 ( b e d r a g e n x € 1 . 0 0 0 ) V e r s l a g 2 0 1 6 V e r s l a g 2 0 1 7 B e g r o o t 2 0 1 8 B e g r o o t 2 0 1 9 B e g r o o t 2 0 2 0 B e g r o o t 2 0 2 1 B e g r o o t 2 0 2 2
1 A V e r s t r e k t e l e n i n g e n T o t a l e b a t e n B ( e xc l . r e s e r v e s ) 2 5 . 2 6 3 2 7 0 . 8 7 9 2 2 . 4 3 3 2 4 6 . 6 7 5 1 9 . 9 5 8 2 9 0 . 8 1 5 1 9 . 0 0 4 2 8 4 . 6 5 6 1 8 . 3 3 2 2 5 9 . 4 4 3 1 7 . 8 5 8 2 5 9 . 1 9 0 1 7 . 5 2 2 2 6 0 . 5 7 2
2 U i t l e e n q u o t e ( A/ B ) 9 , 3 % 9 , 1 % 6 , 9 % 6 , 7 % 7 , 1 % 6 , 9 % 6 , 7 %


0 1 2 3 4 5 6 7
0 ( b e d r a g e n x € 1 . 0 0 0 ) V e r s l a g 2 0 1 6 V e r s l a g 2 0 1 7 B e g r o o t 2 0 1 8 B e g r o o t 2 0 1 9 B e g r o o t 2 0 2 0 B e g r o o t 2 0 2 1 B e g r o o t 2 0 2 2
1 A N e t t o s c h u l d q u o t e B U i t l e e n q u o t e 1 2 6 , 1 % 9 , 3 % 1 5 0 , 4 % 9 , 1 % 1 3 2 , 7 % 6 , 9 % 1 2 8 , 0 % 6 , 7 % 1 4 0 , 5 % 7 , 1 % 1 3 8 , 2 % 6 , 9 % 1 3 4 , 2 % 6 , 7 %
2 N e t t o g e c o r r i g e e r d e s c h u l d q u o t e ( A - B ) 1 1 6 , 8 % 1 4 1 , 3 % 1 2 5 , 8 % 1 2 1 , 3 % 1 3 3 , 4 % 1 3 1 , 3 % 1 2 7 , 5 %


0 1 2 3 4 5 6 7
0 ( b e d r a g e n x € 1 . 0 0 0 ) V e r s l a g 2 0 1 6 V e r s l a g 2 0 1 7 B e g r o o t 2 0 1 8 B e g r o o t 2 0 1 9 B e g r o o t 2 0 2 0 B e g r o o t 2 0 2 1 B e g r o o t 2 0 2 2
1 A E i g e n v e r m o g e n B B a l a n s t o t a a l 2 5 9 . 3 4 3 6 9 5 . 1 7 1 2 5 9 . 7 8 8 7 3 2 . 7 4 1 2 4 3 . 1 1 4 7 2 9 . 6 0 4 2 4 0 . 2 4 6 7 0 5 . 7 5 3 2 3 8 . 4 8 6 7 0 4 . 7 5 4 2 3 8 . 7 3 4 6 9 9 . 1 6 2 2 3 8 . 8 3 2 6 9 0 . 8 1 2
2 S o l v a b i l i t e i t ( A/ B ) 3 7 , 3 % 3 5 , 5 % 3 3 , 3 % 3 4 , 0 % 3 3 , 8 % 3 4 , 1 % 3 4 , 6 %