Naam Medemblik
Code 420
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 44480

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Toename aanvragen en wachtlijsten. 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Toename zorg. 50.0 500000.0 250000.0
Personeel Ziekteverzuim. 40.0 250000.0 100000.0
Sociaal domein Onvoldoende controle op besteding jeugdbudget. 40.0 250000.0 100000.0
Personeel Krapte op de arbeidsmarkt. 40.0 250000.0 100000.0
Overig Oninbare vorderingen. 40.0 250000.0 100000.0
Grondexploitatie Niet kunnen bouwen buiten bestaand bebouwd gebied. 28.7852619458837 1737000.0 500000.0
Onderwijs Niet voorziene kosten huisvesting scholen. 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling HVC via CAW. 3.35120643431635 14920000.0 500000.0
Belasting Ongeldige belastingverordeningen. 16.6666666666667 3000000.0 500000.0

0
0 Kans Minimal Maximale Reserve e omvang omvang
1 a. Toename aanvragen en wachtlijsten. Hoog 250 500 Sociaal Hierdoor zijn we noodzakelijk om Domein overbruggingszorg te bieden.
2 b. Toename zorg. Hoog 250 500 Sociaal Door vergrijzing neemt zorgvraag (Wmo) toe. Ook Domein zien we een toename in de jeugdhulp.
3 c. Ziekteverzuim. Hoog 100 250 Algemeen
4 d. Onvoldoende controle op besteding jeugdbudget. Hoog 100 250 Sociaal Huisartsen en rechters verwijzen door naar Domein zorgaanbieders. De kosten komen voor rekening van de gemeente.
5 e. Krapte op de arbeidsmarkt. Hoog 100 250 Algemeen Dit belast huidige formatie, en leidt tot beperkte dienstverlening.
6 f. Oninbare vorderingen. Hoog 100 250 Algemeen Door faillissementen of schuldsaneringen.
7 g. Niet kunnen bouwen buiten bestaand bebouwd Midden 500 1.737 Bouwgrondgebied. exploitaties Door provinciaal beleid.
8 h. Niet voorziene kosten huisvesting scholen. Midden 500 1.000 Algemeen
9 i. Garantstelling HVC via CAW. Laag 500 14.920 Algemeen
10 j. Ongeldige belastingverordeningen. Laag 500 3.000 Algemeen


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Toename zorg Door vergrijzing neemt de zorgvraag (Wmo) toe. Ook zien we een toename in de jeugdhulp. None None 375000.0
Grondexploitatie Leegstand gemeentepanden None None 175000.0
Sociaal domein Onvoldoende controle op besteding jeugdbudget. Huisartsen en rechters verwijzen rechtstreeks door naar zorgaanbieders. De kosten komen voor rekening van de gemeente. None None 175000.0
Personeel Krapte op de arbeidsmarkt. Dit belast de huidige formatie, en leidt tot beperkte dienstverlening. None None 175000.0
Personeel Functie(her)waardering Incidentele bijstelling van functies door gewijzigde functie-inhoud. None None 175000.0
Grondexploitatie Niet kunnen bouwen buiten bestaand bebouwd gebied, door provinciaal beleid. None None 1390000.0
Onderwijs Niet voorziene kosten huisvesting scholen De gemeente is een aantal gevallen verantwoordelijk voor adequate huisvesting van scholen. None None 375000.0
Overig Kwaliteitseisen basisregistraties De eisen aan de kwaliteit van basisregistraties gaan omhoog. Risico is dat we niet kunnen voldoen aan de wettelijke eisen. None None 375000.0
Belasting Ongeldige belastingverordeningen Door verkeerde ingangsdatum of geen (tijdig) besluit van de raad. None None 1750000.0
Grondexploitatie Gemeenschapsvoorzieningen In onze kernen staan veel gemeenschapsvoorzieningen. Veel accommodaties komen aan einde van de levensduur. Dit leidt tot een wens tot renovatie en of wel vervanging. None None 175000.0

Norm

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Netto schuldquote

90-130%

16%

27%

34%

54%

55%

53%

Gecorrigeerde netto schuldquote

90-130%

11%

22%

30%

51%

52%

50%

Solvabiliteitsratio

20-50%

52%

47%

42%

35%

34%

34%

Grondexploitatie

20-35%

7%

8%

8%

7%

7%

7%

Structurele exploitatieruimte

Begr = 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Belastingcapaciteit

95-105%

109%

108%

116%

116%

116%

116%Bedragen * € 1.000,-

Kans

Minimale omvang

Maximale omvang

Reserve

a.

Toename zorg
Door vergrijzing neemt de zorgvraag (Wmo) toe. Ook zien we een toename in de jeugdhulp.

Hoog

250

500

Sociaal Domein

b.

Leegstand gemeentepanden

Hoog

100

250

Algemeen

c.

Onvoldoende controle op besteding jeugdbudget.
Huisartsen en rechters verwijzen rechtstreeks door naar zorgaanbieders. De kosten komen voor rekening van de gemeente.

Hoog

100

250

Sociaal Domein

d.

Krapte op de arbeidsmarkt.
Dit belast de huidige formatie, en leidt tot beperkte dienstverlening.

Hoog

100

250

Algemeen

e.

Functie(her)waardering
Incidentele bijstelling van functies door gewijzigde functie-inhoud.

Hoog

100

250

Algemeen

f.

Niet kunnen bouwen buiten bestaand bebouwd gebied.
Door provinciaal beleid.

Midden

500

2.280

Grond-exploitatie

g.

Niet voorziene kosten huisvesting scholen
De gemeente is een aantal gevallen verantwoordelijk voor adequate huisvesting van scholen. 

Midden

250

500

Algemeen

h.

Kwaliteitseisen basisregistraties
De eisen aan de kwaliteit van basisregistraties gaan omhoog. Risico is dat we niet kunnen voldoen aan de wettelijke eisen.

Midden

250

500

Algemeen

i.

Ongeldige belastingverordeningen
Door verkeerde ingangsdatum of geen (tijdig) besluit van de raad.

Laag

500

3.000

Algemeen

j.

Gemeenschapsvoorzieningen
In onze kernen staan veel gemeenschapsvoorzieningen. Veel accommodaties komen aan einde van de levensduur. Dit leidt tot een wens tot renovatie en of wel vervanging.

Hoog

100

250

AlgemeenBedragen * € 1.000,-

2019

Algemene reserve

25.760

Onbenutte belastingcapaciteit

3.537

Totaal

29.2972020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Ontbreken van dekking voor noodzakelijke investeringen in gebouwen None None 5000000.0
Sociaal domein Verhoogde eisen basisregistraties None None 3000000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling HVC None None 15408000.0
GR / Verbonden partijen Niet kunnen bouwen buiten bestaand bebouwd gebied door provinciaal beleid None None 2281000.0
Personeel Wachtgeld/ww-verplichting None None 500000.0
Sociaal domein Abonnementstarief WMO None None 500000.0
Grondexploitatie Leegstand gemeentepanden None None 500000.0
Belasting Onverbindende belastingverordeningen None None 3000000.0
Personeel FUWA (Functiewaardeeringssysteem). None None 250000.0
Personeel Krapte op de arbeidsmarkt None None 250000.0
Personeel Transitie- en billijke vergoeding None None 250000.0

0
0 Bedragen * € 1.000,-
1 Kans Minimale Maximale Reserve omvang omvang
2 a. Ontbreken van dekking voor noodzakelijke Hoog 500 5.000 Algemeen investeringen in gebouwen Renovatie en groot vervangend onderhoud zullen niet of niet tijdig plaats kunnen vinden. Hierdoor zal de kans op disfunctioneren van het gebouw toenemen evenzo het aantal calamiteiten. Dit disfunctioneren heeft mogelijk(e) maatschappelijke effecten.
3 b. Verhoogde eisen basisregistraties Hoog 500 3.000 Algemeen Gevolgen negatief oordeel van inspecties en audits van externe toezichthouders als niet wordt voldaan aan de verhoogde wettelijke eisen.
4 c. Garantstelling HVC Laag 500 15.408 Algemeen Aandeelhouders van HVC staan garant voor leningen die HVC is aangegaan.
5 d. Niet kunnen bouwen buiten bestaand bebouwd Midden 500 2.281 Grond gebied door provinciaal beleid exploitatie
6 e. Wachtgeld/ww-verplichting Midden 250 500 Personeel Extra kosten door ontslag wegens niet efficiënt werken, niet functionerende medewerker of door beëindiging van tijdelijke contracten.
7 f. Abonnementstarief WMO Hoog 250 500 Sociaal Sterke toename van aanvragen WMO. Domein Dit leidt tot meer kosten voor maatwerkvoorzieningen en inhuur van personeel.
8 g. Leegstand gemeentepanden Midden 250 500 Algemeen Mislopen huuropbrengsten.
9 h. Onverbindende belastingverordeningen Laag 500 3.000 Algemeen Door verkeerde ingangsdatum of geen (tijdig) besluit raad.
10 i. FUWA(Functiewaarderingssysteem) Midden 100 250 Algemeen Aanpassingen van het functiegebouw leiden mogelijk tot meer loonkosten.
11 j. Krapte op de arbeidsmarkt Midden 100 250 Algemeen Moeite met aantrekken van goede professionals. Dit leidt potentieel tot meer inhuur en heeft mogelijk gevolgen voor de kwaliteit
12 k. Transitie- en billijke vergoeding Midden 100 250 Personeel De Wet Werk en Zekerheid introduceert de verplichte transitievergoeding bij ontslag. Deze is vanaf 2020 ook van toepassing op ontslagrecht bij de gemeente. Ook bij tijdelijke contracten. Dit komt bovenop de Wachtgeld/ww verplichting.